Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Cwcis a Phreifatrwydd
Beth yw cwcis?

Ffeil destun fechan yw cwci; caiff y ffeil hon ei chadw ar eich cyfrifiadur neu eich teclyn symudol gan weinydd gwefan a dim ond y gweinydd fydd yn gallu adalw neu ddarllen cynnwys y cwci hwnnw. Mae pob cwci yn unigryw i’ch gwe-borwr. Bydd yn cynnwys rhywfaint o wybodaeth ddienw fel dynodydd unigryw, enw’r safle a rhai digidau a rhifau. Mae’n caniatáu i wefan gofio pethau fel eich dewisiadau neu beth sydd yn eich basged siopa.

Bydd y rhan fwyaf o wefannau’n defnyddio cwcis i wella profiad y defnyddiwr drwy alluogi’r wefan i’ch ‘cofio’, naill ai yn ystod eich ymweliad (gan ddefnyddio ‘cwci sesiwn’) neu ar gyfer ymweliadau eraill yn y dyfodol (gan ddefnyddio ‘cwci parhaus’). Dyma sut mae Gwales yn gweithio.

Sut caiff cwcis eu defnyddio ar Gwales?

Mae cwcis ar Gwales yn gwneud sawl peth gwahanol, fel caniatáu i chi symud o un dudalen i’r llall yn hwylus, storio eich dewisiadau, a gwella eich profiad ar y safle. Mae cwcis yn ei gwneud yn haws ac yn gynt i chi ddefnyddio Gwales. Pe na bai Gwales yn defnyddio cwcis, byddai’r rhaglen yn meddwl eich bod yn ymwelydd newydd bob tro y byddech yn symud i dudalen newydd ar y safle – er enghraifft, ar ôl i chi fewngofnodi a symud i dudalen newydd ni fyddai’n eich adnabod ac ni fyddai modd i chi aros wedi’ch mewngofnodi.

Bydd rhai gwefannau hefyd yn defnyddio cwcis i dargedu eu negeseuon hysbysebu a marchnata ar sail eich lleoliad a/neu eich arferion pori, er enghraifft. NID yw Gwales yn gwneud hyn.

Yr enw ar y cwcis a osodir gan Gwales yw ‘cwcis parti cyntaf’, a’r enw ar gwcis a osodir gan wefannau eraill sy’n dangos cynnwys ar y dudalen yr ydych yn edrych arni yw ‘cwcis trydydd parti’.

Beth i’w wneud os nad ydych am i ni osod cwcis

Nid yw rhai pobl yn gyfforddus â’r syniad fod gwefan yn storio gwybodaeth ar eu cyfrifiadur neu ddyfais symudol, ac yn arbennig felly pan gaiff yr wybodaeth ei storio a’i defnyddio gan drydydd parti heb yn wybod iddynt. Er bod hyn fel rheol yn ddigon diniwed efallai na fyddwch, er enghraifft, am weld hysbysebu wedi’i dargedu at eich diddordebau. Os hoffech wneud hynny, mae modd atal rhai cwcis neu bob un ohonynt, neu hyd yn oed ddileu cwcis sydd eisoes wedi’u gosod; ond fe allech golli rhai o swyddogaethau’r wefan.

Cwcis parti cyntaf

Gosodir cwcis parti cyntaf gan y wefan rydych yn ymweld â hi (sef Gwales.com y tro hwn) a dim ond y wefan honno fydd yn gallu eu darllen.

Cwcis trydydd parti

Gosodir cwcis trydydd parti gan sefydliad arall, ac nid gan berchennog y wefan rydych yn ymweld â hi. Er enghraifft, efallai y bydd y wefan yn defnyddio cwmni dadansoddi trydydd parti a fydd yn gosod ei gwcis ei hunan er mwyn darparu’r gwasanaeth hwnnw. Ar rai tudalennau llyfryddol ar wefan Gwales efallai y bydd cynnwys wedi’i fewnblannu, er enghraifft o YouTube neu Flickr, ac efallai y bydd y safleoedd hyn yn gosod eu cwcis eu hunain.

Yn fwy arwyddocaol, gallai gwefan ddefnyddio rhwydwaith hysbysebu trydydd parti i gyflwyno hysbysebion wedi’u targedu ar y wefan honno. Mae’n bosib y gallai’r rhain hefyd olrhain eich arferion pori ar wefannau eraill. Mae’n bwysig nodi NA osodir cwcis hysbysebu ar gyfer ymwelwyr â gwefan Gwales.

Cwcis sesiwn

Caiff cwcis sesiwn eu storio dros dro yn ystod sesiwn bori a’u dileu o ddyfais y defnyddiwr pan gaeir y porwr.

Cwcis parhaus

Caiff y math hwn o gwci ei gadw ar eich cyfrifiadur am gyfnod penodol (am flwyddyn ar Gwales) ac ni chaiff ei ddileu pan gaeir y porwr. Defnyddir cwcis parhaus pan fydd angen i ni wybod pwy ydych chi am fwy nag un sesiwn bori. Er enghraifft, defnyddiwn y math hwn o gwci i storio eich dewisiadau megis dewis iaith, a’r hyn yr ydych wedi’i roi yn eich basged, er mwyn i ni eu cofio’r tro nesaf y byddwch yn ymweld â’r wefan.

Sut mae Gwales.com yn defnyddio cwcis?

Mae cwcis yn ein galluogi i gynnig y gwasanaeth chwilio a phrynu ar Gwales. Rydyn ni’n defnyddio cwcis sy’n gwbl angenrheidiol er mwyn i chi allu symud o gwmpas y safle ac i ddarparu rhai nodweddion sylfaenol. Heb gwci ni fyddai’r safle’n cofio ym mha iaith y buoch yn edrych ar y wefan, nac ar ba dudalen chwilio roeddech chi, na beth rydych chi wedi ei roi yn eich basged. Rydym hefyd yn defnyddio’r un cwci i’ch adnabod ar ôl i chi fewngofnodi i’r safle.

Nid ydym yn gwerthu’r wybodaeth a gesglir gan y cwcis ac nid ydym chwaith yn datgelu’r wybodaeth i drydydd parti, ac eithrio pan fo’r gyfraith yn mynnu ein bod yn gwneud hynny (er enghraifft, i gyrff y llywodraeth ac asiantaethau gorfodi’r gyfraith).

Enghreifftiau o gwcis sy’n gwbl angenrheidiol a osodir gan Gwales.com

Enw’r cwciMathDiben
GSIDParhausMae’r cwci hwn yn nodi eich sesiwn bori ac yn sail i’ch holl ddewisiadau, eich canlyniadau chwilio, eich basged siopa a’r man talu.
SIDSesiwnMae’r cwci hwn yn olrhain y tudalennau yr ydych yn ymweld â hwy mewn sesiwn er mwyn i chi allu dychwelyd i dudalennau blaenorol (“yn ôl i dudalen: x”). Caiff ei ddileu pan fyddwch yn cau’r porwr.
SSIDSesiwnMae’r cwci hwn yn olrhain y tudalennau HTTPS diogel y byddwch yn ymweld â hwy megis yr adrannau “Man talu” a “Fy Nghyfrif” ac yn caniatáu mynediad am gyfnod penodol unwaith y bydd wedi’i ddilysu. Caiff ei ddileu pan fyddwch yn cau’r porwr.
utm(a-z)Trydydd partiMae’r cwcis hyn yn ymwneud â Google Analytics a ddefnyddir gennym i olrhain tueddiadau defnyddio’r safle er mwyn ei wella.