Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Routledge Grammars Series: Intermediate Welsh - A Grammar and Workbook
Gareth King
ISBN: 9780415120975 (0415120977)Dyddiad Cyhoeddi Awst 1996
Cyhoeddwr: Routledge, Llundain
Fformat: Clawr Meddal, 166 tudalen Iaith: Saesneg Allan o Stoc - Adargraffu Ein Pris: £39.99 
Sgôr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Cyfeirlyfr a llyfr ymarfer ar gyfer myfyrwyr canolradd y Gymraeg sy'n cyfuno esboniadau gramadegol ac ymarferion defnyddiol ynghyd â geirfa Cymraeg/Saesneg a Saesneg/Cymraeg a rhestr o dermau technegol.

A reference and practice book for the student of Welsh which combines clear grammar explanations and useful exercises and includes vocabularies and a glossary of technical terms.
English review follows

Llyfr a fwriadwyd ar gyfer dysgwyr iddynt allu gweithio ar eu pennau eu hunain ar feistroli’r iaith Gymraeg yw hwn. Mae’n ddilyniant i’r gyfrol gyntaf Basic Welsh gan yr un awdur. Mewn gwirionedd, i’r dysgwyr sydd angen pob eglurhad a roddir ar bwyntiau gramadegol yn y llyfr Intermediate Welsh, y mae gofyn iddynt fod â chopi o Basic Welsh yn ogystal, gan y cyfeirir yn ôl yn aml at bwyntiau ar dudalennau penodol yn hwnnw.

Gallai’r Tiwtoriaid Cymraeg gael y llyfr hwn yn hynod ddefnyddiol, fel ffynhonnell o ymarferion parod ar wahanol agweddau o ramadeg y Gymraeg. Yn aml bydd eisiau ymarfer ychwanegol ar bethau a ddysgir yn y dosbarth, naill ai fel deunydd gwaith cartref, neu fel ffordd wahanol o fynd dros yr un pwynt fel rhan o waith dosbarth. Mae hwn yn adnodd gwerthfawr, sydd i’r dim ar gyfer hyn.

Nid yw’r gyfrol heb ei brychau, fodd bynnag. Er bod yr arddull wrth drafod gramadeg mewn arddull sgwrs gyfeillgar, mae ambell beth weithiau'n peri bod rhywun yn anesmwytho. Er enghraifft, ar dudalen 2, wrth drafod y defnydd o system gwmpasog y ferf a’r system gryno, dywedir nad yw’r ddwy system yn cyfleu'r un peth yn union. Â’r awdur ymlaen wedyn i ofyn beth fyddai’r pwynt o gael dwy system petai modd cyfnewid y naill am y llall. Gellid dadlau bod dwy system wedi datblygu’n gyfochrog a glanio, yn gwbl anfwriadol, yn yr un man yn y diwedd, o ran yr ystyr a gyflëir ganddynt. Gellid dehongli ystyr ‘Pryd bydd e’n ffonio?’ ychydig yn wahanol i ‘Pryd ffonith e?’ mae’n wir, ond gellid dadlau nad oes gwahaniaeth ystyr rhwng ‘Pryd wnaeth e ffonio?’ a ‘Pryd ffoniodd e?’

Yn y cyflwyniad, sonnir nad yw’r treigladau yn yr iaith fyw yn cydymffurfio â’r patrwm safonol, ac nad yw’r awdur am gymryd arno fod enghreifftiau o ddefnyddio’r treiglad llaes yn gywir oherwydd mai dyna a ddywed y llyfrau gramadeg traddodiadol. Digon teg: ychydig a ddywedai ‘bws a thacsi’, ond wedyn gwelir ar dudalen 5, ‘os na dalith e . . .’ Nid oes dim yn annaturiol am ‘os na thalith e . . .’, a’r hyn a geir yma yw ymgais bresgriptif i symleiddio, a thrwy hynny ystumio’r gwirionedd, a hyrwyddo ffurfiau ansafonol ar draul rhai safonol sydd yn hollol fyw a dilys.

Mae brawddeg fel 'Dw i erioed wedi mynd i’r sinema’ yn taro’r glust ychydig yn chwithig, ond mae sôn am ‘fyth‘ fel gair sydd wedi ei dreiglo’n barhaol i olygu ‘even’ gydag ansoddeiriau cymharol megis ‘ysgafnach fyth’ a ‘mwy amheus fyth’ yn peri cryn anesmwythyd.

Dywedir am y ffurf ‘Ddaru mi weld’ ei bod wedi ei chyfyngu i ardaloedd gogleddol, ond eto cyflwynir ‘gweles i’ fel ffurf niwtral safonol. Y gwir ydyw mai ffurf dafodieithol a gyfyngir i rai ardaloedd yw hon, yn arbennig ardaloedd yn y de. Derbynnir ‘gwelais i’ fel ffurf safonol ysgrifenedig yr amrywir ei hynganiad o ardal i ardal. Dywed llawn cymaint o bobl ‘gwelish i’ â ‘gweles i’ Dywed eraill wedyn ‘Gwelas i’.

Wrth reswm, rhifir tudalennau’r llyfr ond dylai fod rhif ar dudalen gyntaf bob pennod hefyd, ond nid oes.

‘Heb ei fai, heb ei eni’ a ddywedir am bobl ac felly hefyd wrth sôn am lyfrau. ‘Heb eu bai, heb eu cyhoeddi’, a manion bach sydd yn mynd dan groen yw’r beiau hyn y cyfeiriwyd atynt. Y mae yna drefnusrwydd defnyddiol yn y ffordd y cyflwynir rheolau’r iaith yn y llyfr, ac yn y ffordd y lluniwyd ymarferion o gwmpas y rheolau hyn. Gall tiwtor chwynnu fel y myn. Y mae yna bethau pwysicach i’r dysgwyr fod yn poeni amdanynt ar y lefel ganolig hon yn y broses ddysgu. Llwyddwyd i fynd i’r afael â llawer o’r pethau pwysig hyn yn dda.

Felicity Roberts

* * *

This book is mainly for learners to work independently on mastering the Welsh language. It follows the first volume, Basic Welsh, written by the same author. In fact, it would be essential for many learners who need an explanation on grammatical points raised in this book to have a copy of Basic Welsh to hand, as this volume often refers to certain pages in Basic Welsh.

Welsh Tutors could find this book extremely useful as a source of ready exercises on various aspects of Welsh grammar. It is often the case that extra practice is needed on points that are taught in the lesson, either as homework or as a different way of explaining the work in the lesson. This is therefore a valuable resource for this purpose.

However, I would like to draw attention to some problems with this book. The grammar is discussed in a friendly conversational manner, but some points do tend to raise questions. For example, on page 2, when discussing the periphrastic and the compact forms of the verb, it is said that the two systems do not convey the same thing exactly. The author then asks what is the point of having two systems which could be exchanged one for the other. It is of course possible to interpret the meaning of ‘Pryd bydd e’n ffonio?’ a little differently from ‘Pryd ffonith e?’, but there is hardly any difference in meaning between 'Pryd wnaeth e ffonio?’ and ‘Pryd ffoniodd e?’

In the introduction, it is mentioned that the mutations in the spoken everyday language do not conform with the standard pattern, and that the author does not wish to state that examples of the use of the nasal mutation is correct only because the traditional grammar books say so. One can accept that it is few people who would say ‘bws a thacsi’, but then on page 5 we see ‘os na dalith e . . .’ It is not at all unnatural to hear ‘os na thalith e . . .’; this seems to be a prescriptive attempt to simplify things and in doing so, deny the truth and promote substandard forms at the expense of completely natural standard forms.

A sentence such as ’Dw i erioed wedi mynd i’r sinema’ seems rather odd, but the use of the word ‘fyth‘ as a word which is always mutated to mean ‘even’ with comparative adjectives such as ‘ysgafnach fyth’ or ‘mwy amheus fyth’ is much more worrying.

It is said that the use of the expression ‘Ddaru mi weld’ is confined to northern areas; yet ‘gweles i’ is introduced as a standard neutral form. The truth is that this is a dialectical expression, used mainly in southern areas. ‘Gwelais i’ is accepted as a written standard form although the pronunciation varies from area to area. ‘Gwelish i’ is certainly used as often as ‘gweles i’ Others would say ‘Gwelas i’.

The pages are obviously numbered, but it would also be useful to number the first page of each chapter. This has been omitted.

No person is perfect goes the old saying, and the same is true of books! The points referred to above are small details. The book does present the rules of Welsh in a useful and organised manner, and the exercises for each rule would be appreciated. Tutors can pick and choose as they wish. There are more important things to worry the learner at this intermediate stage. The author has succeeded in tackling a number of these worries very efficiently.

Felicity Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Rhoddodd Petroc Ap Seisyllt o Llundain i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"I would agree with Felicity Roberts' assessment. A useful book that really plugs a yawning gap in the 'fourth year'. After a highly structured, almost soporific Cwrs Mynediad, Cwrs Sylfaen, and Cwrs Canolradd, students plunge into a less structured world of the 'Meistrioli' and 'Pellach' with topics changing each week but no grammatical progression route. Gareth King's book provides such a structured grammar teaching vehicle – but it does jump a little between north and south dialectical forms. There is no real need to pretend 'gweud' is at all standard, any more than 'deud', when we have a perfectly accepted 'dweud' (rather than archaic 'dywed'). I concur with Felicity about the '-es' ending, CBAC has set as standard the '-ais' ending and it presents no troubles to any speaker. It is sadly adopted by the OU in its new course (based on an adaption of Cwrs Sylfaen and Mynediad). Without a spoken-literary standard, how can we hope to write understandable and consistent school textbooks? Certainly we cannot return to 1926eg. A major omission pointed out to me by several students is the lack of negatives in each tense, especially in more complex phrases – which of course brings us back to the older literary standards and 'nid/nad'. Please, please can CBAC mynd ati o ddifri i gynhyrchu'r lefelau pellach/AS and uwch/A2- sy'n cyfateb i'r tri chyntaf yn y gyfres – cyn gynted â phosib."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Pedair Cainc y Mabinogi i ...
Alun Ifans
£3.99
Celts, The
Nora Chadwick
£10.99
Penguin Classics: Celtic ...
 
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mam - Cerddi gan Famau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Talk Welsh
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Plant
Mis yr Ŷd
Manon Steffan Ros
£5.99
 
Prynwch