Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg: 'Eu Hiaith a Gadwant'? - Y Gymraeg yn yr Ugeinfed Ganrif
ISBN: 9780708316573 (0708316573)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2000
Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press, Caerdydd
Golygwyd gan Geraint H. Jenkins, Mari A. Williams Fformat: Clawr Meddal, 700 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £14.99 
Ein Pris: £9.99 
Rydych yn Arbed: £5.00 (33.4%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Y chweched gyfrol mewn cyfres awdurdodol sy'n cynnig dadansoddiad treiddgar o hanes cymdeithasol yr iaith Gymraeg yn ystod yr 20fed ganrif, yn cynnwys 21 o draethodau gan ysgolheigion cydnabyddedig wedi eu seilio ar ymchwil drwyadl i agweddau negyddol a chadarnhaol ar yr iaith Gymraeg mewn meysydd llenyddol a chrefyddol, gwleidyddol a chyfreithiol, addysgol a diwylliannol.

The sixth volume in an authoritative series presenting a penetrating analysis of the social history of the Welsh language during the 20th century, comprising 21 essays by renowned scholars based on thorough research exploring the negative and affirmative aspects of the Welsh language in literary and religious, political and legal, educational and cultural fields.
Hon yw’r gyfrol olaf yn y gyfres gyfoethog o chwe chyfrol ar hanes yr iaith sydd wedi ymddangos mewn cyfnod rhyfeddol o fyr ac sy’n cynnwys cyfraniadau sylweddol a chynhwysfawr ar y pwnc dros y canrifoedd. Thema’r gyfrol swmpus hon yw hynt a helynt yr iaith Gymraeg mewn canrif sydd wedi bod yn fwy o her iddi nag unrhyw un arall yn ei hanes. Cyfrol yw hi sy’n cynnwys un ar hugain o benodau gan ddau ar hugain o ysgolheigion sy’n arbenigo ar wahanol agweddau ar hanes a datblygiad yr iaith.

Fel y dywed un o’r golygyddion, pwrpas y gyfrol yw ceisio ‘esbonio pryd a phaham y digwyddodd y gostyngiad yn nifer y Cymry Cymraeg, y modd y newidiodd agwedd pobl Cymru at y famiaith ... a’r ymdrechion a wnaed i adennill y tir a gollwyd, yn arbennig o safbwynt statws a delwedd gyhoeddus y Gymraeg’. Aeth yr holl gyfranwyr ati i drin a thrafod pynciau gwahanol yn ymwneud â’r maes hwn yn hanes Cymru’r ugeinfed ganrif. Y mae’r ffynonellau, wrth gwrs, yn ddihysbydd ac yn dra diddorol, nid yn unig i haneswyr cymdeithasol a diwylliannol ac arbenigwyr mewn geo-ieithyddiaeth, dychymyg daearyddol, tafodieitheg, twristiaeth ac ati, ond hefyd i’r rhai sy’n ymddiddori yn hanes a diwylliant y genedl.

Trafodir daearyddiaeth yr iaith, yr iaith a’r cymunedau, y cyfryngau, y gyfraith, gwleidyddiaeth a llywodraeth, crefydd a llenyddiaeth, a’r iaith Gymraeg yn ei pherthynas â’r ieithoedd Celtaidd a lleiafrifol eraill. Wedi gosod y cefndir eir ati yn yr ail bennod – yr hwyaf yn y gyfrol – i drafod yr iaith o safbwynt geo-ieithyddol, sy’n adlewyrchu maint y datblygiad mewn astudiaethau ieithyddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf sy’n allweddol i ddeall cynnwys y penodau eraill. Dengys y rheini ddyfnder ysgolheictod wrth drafod cryfderau a diymadferthedd yr iaith. O ddiddordeb mae’r ymdriniaethau ar y cyfryngau, twristiaeth, y Gymraeg mewn cyfraith a llywodraeth, addysg a diwydiant ynghyd â chymariaethau diddorol â’r ieithoedd Celtaidd a lleiafrifol eraill hyd at ddechrau’r 1990au.

Ni ddylid casglu mai dirywiad yw’r hanes i gyd o bell ffordd oherwydd, er gwaetha’r bygythiadau, ymdrinia’r gyfrol hefyd â goroesiad a pharhad. Yr hyn sy’n rhyfeddol, ac a adlewyrchir yn y gyfrol hon, yw’r ffaith fod yr iaith Gymraeg bellach wedi bodoli dros gyfnod o bymtheg canrif a’i bod yn parhau i gael ei siarad a’i hysgrifennu o gwbl.

Y mae’r gyfrol hon yn dra chymeradwy. Cynhwysir ynddi fapiau, diagramau, ystadegau a nodiadau eglurhaol, ynghyd â chyflenwad o gyfeiriadau llyfryddol. Llongyfarchiadau calonnog i’r golygyddion, y cyfranwyr, y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, ynghyd â Gwasg Prifysgol Cymru, am lunio a chyhoeddi cyfrol o’r fath. Y mae hi’n ganllaw sicr i’n dealltwriaeth o’r iaith wrth wynebu’r her barhaol ar drothwy’r unfed ganrif ar hugain.

J. Gwynfor Jones
Prifysgol Caerdydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Prynu Dol a Storïau ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Meddwl a'r Dychymyg ...
Owen Thomas
£4.99
 
Prynwch
Dan Gadarn Goncrit
Mihangel Morgan
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch