Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Rhoi Cymru'n Gyntaf – Syniadaeth Plaid Cymru
Richard Wyn Jones
ISBN: 9780708317563 (0708317561)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 216x138 mm, 240 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £18.99 
Ein Pris: £9.99 
Rydych yn Arbed: £9.00 (47.4%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae hon yn gyfrol wreiddiol, sy'n dyfnhau ein dealltwriaeth o brif arweinwyr Plaid Cymru a syniadaeth y mudiad yn gyffredinol. Mae'n trafod hanes y Blaid o'i chychwyn hyd at heddiw mewn ffordd drylwyr a manwl. Er yr ymdrinnir â syniadau astrus ar brydiau, mae'r gyfrol wedi ei hysgrifennu mewn dull apelgar.

A volume which sets out to deepen our understanding of the main leaders of Plaid Cymru, and the ideology of the movement in general. It discusses the history of the party from its foundation to the present day, in a thorough and detailed way. It deals with quite complex ideas, but the writing style is accessible and clear.
Cyfrol gampus yw hon, syn byrlymu ậ syniadau arloesol a sylwadau treiddgar. Ar l trafodaeth wybodus o genedlaetholdeb yn gyffredinol, cymhwysar awdur ei gasgliadau at syniadaeth Saunders Lewis, Gwynfor Evans, Dafydd Elis-Thomas a Dafydd Wigley, gan gymryd y stori hyd at 1997; bydd yr ail gyfrol yn ymdrin r cyfnod wedi hynny.

Prif bwynt y drafodaeth gyffredinol, syn gynnil a bachog, yw nad peth plwyfol, chwedl eu gelynion, nag etifeddiaeth oesol naturiol, chwaith, yw cenedlaetholdeb, ond ffrwyth datblygiad anwastad yn y byd modern syn gorfodi unedau cenedlaethol i fynnu hunanlywodraeth er mwyn amddiffyn eu hunaniaeth au buddiannau materol. Synnwyr cyffredin yr oes yw cenedlaetholdeb, felly, syn cael ei gymryd yn ganiataol gan ryng-genedlaetholwyr Prydeinig hefyd, o bob lliw gwleidyddol, am nad yw cenedlaetholdeb yn ideoleg gyflawn: rhagdybia fframwaith y genedl-wladwriaeth ond nid y polisau a weithredir ynddi.

Sail yw'r ddadl hon i gymhariaeth hynod ddiddorol o Saunders Lewis a Gwynfor Evans. Deil yr awdur bod dylanwad Saunders ar ei olynydd yn llawer mwy nag yr ymddengys o ystyried y gwahaniaeth eglur rhwng y Catholig ceidwadol ar Anghydffurfiwr radical, a lwyddodd yn Aros Mae i addasu gweledigaeth werinol ond Prydeinig O. M. Edwards at ddibenion cenedlaetholdeb modern. Allwedd ir paradocs yw bod eu cenedlaetholdeb, sef eu syniadau am y genedl (pwysigrwydd y Gymraeg; Cymreictod yn grwsd dros werthoedd arbennig fel perchentyaeth ar drydedd ffordd; y gwahaniaethu rhwng rhyddid ac annibyniaeth fel nod yma maer dadansoddiad o safbwynt Gwynfor yn ddeifiol) yn gallu cyd-fynd pholisau pragmataidd go wahanol. Fel gŵr y chwith, mae Richard Wyn Jones yn llym ei feirniadaeth ar Saunders, a gredain anghywir mai ideoleg gyflawn oedd cenedlaetholdeb ai wrthgyferbynnun ddianghenraid sosialaeth. Ir awdur, arweinwyr afresymol yn ceisio addasur byd iw syniadau eu hunain oedd y ddau ond newid tn celfydd dros ben oherwydd ei [sef Gwynfor] ddyfalbarhad ai styfnigrwydd y newidiwyd cwrs hanes Cymru. Er y gydnabyddiaeth hon, maen bosibl bod yr awdur braidd yn llawdrwm ar Drydedd Ffordd Gwynfor. Cydymdeimla ag ymdrechion y Chwith Genedlaethol i newid cyfeiriad ar l trawma 1979, gwl gwrs troellog Dafydd Elis-Thomas yng nghyd-destun sefyllfa anodd gwlad fach na allai osod ei agenda ei hun; haera nad yw sylwedd a chysondeb cyfraniad syniadaethol Dafydd Wigley y tro at Ewrop ar achos gwyrdd wedi cael eu gwerthfawrogi. Ar l adfer y syniad am y genedl o dan Saunders a Gwynfor, felly, meddai cenedlaetholdeb Cymreig erbyn 1997 ar bersbectif oedd yn asio thueddiadaur oes. Fel ag y gwelwn drwyr llyfr i gyd, y maer dedfrydau hyn, gan ysgolhaig syn barod i edrych yn wrthrychol ar ei draddodiad ei hun, yn ffres, cytbwys a gafaelgar.

Robin Okey

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Richard Wyn Jones, Darllenydd, Gwleidyddiaeth Rhyngwladol, Prifysgol Cymru Aberystwyth.
Gwybodaeth Bellach:
Mae hon yn gyfrol wreiddiol, gwefreiddiol ar brydiau, sy'n dyfnhau ein dealltwriaeth o brif arweinwyr Plaid Cymru a syniadaeth y mudiad yn gyffredinol.
Dyma'r unig gyfrol i drafod hanes y Blaid o'i chychwyn hyd at heddiw ac mae'n torri tir newydd i'r graddau nad oes ymdrech gyffelyb wedi bod i drafod datblygiad syniadaeth y Blaid yn y manylder yma. Er ei fod yn ymwneud syniadau astrus ar brydiau, mae wedi ei hysgrifennu mewn dull apelgar a fydd yn apelio at y darllenydd cyffredinol yn ogystal 'r academydd.

*********************************


Cenedlaetholdeb ar Cenedlaetholwyr ai lluniodd

Wrth feddwl am rai o ffigyrau pwysicaf Plaid Cymru a chenedlaetholdeb Gymreig yn ystod y ganrif ddiwethaf, a fyddech chin cofio Saunders Lewis mwy na dim am ei ran yn llosgir ysgol fomio ym Mhenyberth neu am ei ddramu, megis Siwan a Monica? Beth am Gwynfor Evans a fyddech yn ei gofio ef am ei fygythiad i ymprydio hyd at farwolaeth dros sianel Gymraeg a brofodd i fod yn ddylanwadol ar wyriad polisir Ceidwadwyr ar y mater? Neu beth am y ddau Ddafydd - Wigley ac Elis-Thomas - air gystadleuaeth fewnol rhwng y ddau syn aros yn y cof?

Os mae ie fyddai eich ateb, yna fe ddylech ail ystyried gan mair pedwar gŵr yma oedd rhai o benseiri cenedlaetholdeb fwyaf blaenllaw a welwyd yng Nghymru ers canrifoedd. Nid yn unig fel ffigyrau amlwg ym Mhlaid Cymru ond hefyd fel ffigyrau pwysig yn natblygiad ideoleg cenedlaetholdeb Cymreig yr ugeinfed ganrif. Mae Rhoi Cymrun Gyntaf: Syniadaeth Plaid Cymru yn cloddio o dan yr wyneb gan archwilio gwleidyddiaeth ac agenda personol y gwŷr hyn ac effeithiau eu hathrawiaethau gwahanol ar feddylfryd cenedlaetholdeb.

Maer llyfr yn holi beth yw cenedlaetholdeb ac ymhle mae ei wreiddiau? A yw cenedlaetholdeb Cymru yn wahanol i wledydd eraill? Or anwyldeb tyneraf ir floedd aflafar, fe all cenedlaetholdeb feddiannu sawl ffurf. Maer llyfr hwn yn olrhain hanes yr emosiynau hyn i gyd yn ogystal hanes Plaid Cymru oi sefydlu ym Mhwllheli yn 1925 hyd at gyfnod cythryblus y 90au ar drothwy Datganoli.

Dyma lyfr am genedlaetholdeb ar cenedlaetholwyr ai lluniodd, yn trafod gwreiddiau ideolegol cenedlaetholdeb fel ffenomenon Ewropeaidd syn deillio o gyfnod Lutheraidd yn yr Almaen, drwy gyfnod Machiaveli yn yr Eidal ar Tuduriaid ym Mhrydain. Gosodai genedlaetholdeb Cymru o fewn cyd-destun rhyngwladol ehangach, ac fen tywysir drwy hanes gan naratif huawdl Dr Richard Wyn Jones, Cyfarwyddwr Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru, Prifysgol Aberystwyth.

Dywedodd Dr Richard Wyn Jones, Er mai Plaid fechan fu Plaid Cymru yn ystod y rhan fwyaf oi bodolaeth, mae criw o bobl o sylwedd gwirioneddol wedi bod ynghlwm i gwaith. Does ond rhaid meddwl am bobl megis Saunders Lewis a DJ Davies yn y dyddiau cynnar, a Phil Williams a Raymond Williams mewn cyfnod mwy diweddar, heb sn am Gwynfor Evans, R. Tudur Jones ac ati. Un bwriad oedd gennyf gydar gyfrol hon oedd ceisio deall beth oedd wedi eu denu nhw - yr eneidiau mawr yma - i rengoedd cenedlaetholdeb Cymreig, a deall hefyd beth oedd ei gweledigaeth nhw ar gyfer Cymru, ei phobl ai lle yn y byd.

Cyn hyn, er bod na astudiaeth werthfawr o wahanol gyfnodau yn hanes Plaid Cymru wedi bod, doedd neb wedi mentro mynd ir afael hefor holl hanes or cychwyn cyntaf hyd at heddiw. Dyna dwi wedi ceisio ei wneud. Maer gyfrol gyntaf ma yn tywys y darllenydd trwy ddyddiau cynnar ar gyrion y llwyfan gwleidyddol - dyddiaur Blaid Fach ddirmygedig - hyd at drothwy'r Gymru ddatganoledig.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Acting Wales - Stars of ...
Peter Stead
£4.99
 
Prynwch
Llyn Cerrig Bach - A ...
Philip Macdonald
£9.99
 
Prynwch
Examining the Secondary ...
W. Gareth Evans
£19.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch