Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Brwydr i Baradwys? - Y Dylanwadau ar Dwf Ysgolion Cymraeg De-Ddwyrain Cymru
Huw Thomas
ISBN: 9780708322970 (0708322972)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press, Caerdydd
Fformat: Clawr Caled, 222x140 mm, 378 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £48.00 
Ein Pris: £19.99 
Rydych yn Arbed: £28.01 (58.4%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Yn y gyfrol arloesol hon dadansoddir y dylanwadau niferus, amlhaenog a chydadweithiol ar dwf rhyfeddol ysgolion Cymraeg de-ddwyrain Cymru. Nid hanes a geir ynddi, ond astudiaeth amlddisgyblaethol ieithyddol, gymdeithasol, seicolegol, wleidyddol, ac addysgol, sy'n cynnwys dadansoddiad o'r brwydro y dadleuir fu'n bennaf cyfrifol am wrthdroi'r shifft ieithyddol.

This volume examines the influences on the astonishing development of the Welsh schools of south-east Wales. This is not a historical review, but a study of multidiscipline linguistic, social, psychological, political, and educational issues; and observes the struggle that is considered to be paramount in the linguistic modification.
Rhydd y gyfrol swmpus hon drafodaeth ar y pwnc trwy ddadansoddiadau ystadegol a thrafodaeth gysyniadol. Soniar bennod gyntaf am safbwyntiau personol yr awdur, twf addysg Gymraeg, a chyhoeddiadau academaidd ar y pwnc. Mae gweddill y gyfrol yn cyflwyno methodoleg yr ymchwil, sef holiaduron a chyfweliadau. Cawn ffrwyth y gwaith hwnnw trwy gyfrwng darlun ystadegol o gefndir ieithyddol a chymdeithasol ysgolion Cymraeg y de-ddwyrain, gan gynnwys ymagweddiadau rhieni. Ystyrir y cyd-destun cenedlaethol, a cheir hefyd un bennod yn trafod syniadaeth y berthynas rhwng iaith a hunaniaeth, gan dynnu ar gymdeithaseg iaith a syniadau Fishman, a thrafodir y sefyllfa yn y de-ddwyrain.

Maer awdur yn trafod dylanwadau grym pobl a sefydliadau, ar pŵer i ddylanwadu ar y ddarpariaeth addysgiadol, a hefyd yn ystyried mater pwysig iawn, sef safonau academaidd mewn ysgolion Cymraeg ac ymagweddiadau rhieni tuag atynt. Cynigir casgliadau syn codi or gwaith ym mhennod 7, ac maer gyfrol yn cloi trwy ystyried datblygiadaur dyfodol. Maer llyfr i gyd yn seiliedig ar ymdrech sylweddol yr awdur i ennill gwybodaeth a dealltwriaeth am y pwnc, a phortreadur canlyniadau mewn geiriau.

Manwl a chynhwysfawr ywr drafodaeth ond er bod y llyfr yn sn am addysg uwch ac addysg bellach yn fras ym mhennod 8, nid ywn ystyried tynged y Gymraeg ar wefusaur disgyblion ar l gadael yr ysgol, syn fater allweddol. Traethawd doethur yw gwraidd y llyfr, ac mae olion gwaith ymchwil manwl trwyddo. Mae wedi ei seilio ar y gwyddorau cymdeithasol, ac yn cadarnhau mai astudiaeth empirig sydd yma. O ganlyniad, darllenwyr sydd yn gyfarwydd thechnegau a geirfar gwyddorau hyn fydd yn ymdopi orau. Ond maer llyfr wedi ei ysgrifennu ai drefnun dda, ac ni ddylai lleygwr brwd sydd diddordeb yn y pwnc boeni am ei ddarllen; maen gyfraniad gwerthfawr ir maes.

Bob Morris Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
Ysgolion Uwchradd:
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Y Barri
Ysgol Gyfun Gwyr, Abertawe
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Caerffili
Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhondda
Ysgol Gyfun Gwynllyw, Torfaen
Ysgol Gyfun Glantaf, Caerdydd
Ysgol Gyfun Plasmawr, Caerdydd
Ysgol Gyfun Llangynwyd, Maesteg
Ysgol Gyfun Llanhari, Pontyclun
Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhondda Cynon Taf
Ysgol Gyfun Rhydywaun, Aberdar
Ysgol Gyfun Ystalyfera, Castell Nedd

Ysgolion Cynradd:
Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Eirwg, Caerdydd
Ysgol Bro Sannan, Caerffili
Ysgol Gynradd Gymraeg Bryntaf, Caerdydd
Ysgol Gynradd Gymraeg Caerffili, Caerffili
Ysgol Gynradd Gymraeg Cefn Coed, Caerdydd
Ysgol Gynradd Gymraeg Coed y Gof, Caerdydd
Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Derwen, Y Coed Duon
Ysgol Gynradd Gymraeg Dewi Sant, Llanelli
Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaelod-y-Garth, Caerdydd
Ysgol Gynradd Gymraeg Ifor Hael , Casnewydd
Ysgol Gynradd Gymraeg Llanwenarth, Sir Fynwy
Ysgol Lluest/Gymraeg yr Urdd, Abersytwyth
Ysgol Gynradd Gymraeg Mynydd Bychan, Caerdydd
Ysgol Gynradd Gymraeg Pencae, Caerdydd
Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-y-groes, Caerdydd
Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Sin Norton, Pontypridd
Ysgol Gynradd Gymraeg Pont-y-gwaith, Cwm Rhondda
Ysgol Y Rhymni, Caerffili
Ysgol Gynradd Gymraeg Sant Ffransis, Y Barri
Ysgol Gynradd Gymraeg Tan yr Eos, Caerdydd
Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail, Rhondda Cynon Taf
Ysgol Gynradd Gymraeg Trelyn, Pengam
Ysgol Gynradd Gymraeg Tyderwen/Cynwyd Sant, Maesteg
Uned Risca, Gwent
Ysgol Y Dderwen, Caerdydd
Ysgol Gynradd Gymraeg Y Ferch or Sgr, Porthcawl
Ysgol Y Wern, Caerdydd
Ysgol Ynys-lwyd, Aberdr
Ysgol Gymradd Gymraeg Ynys-wen, Treorci

Bywgraffiad Awdur:
Huw Thomas, Swyddog Proffesiynol CYDAG (Cymdeithas Ysgolion Dros Addysg Gymraeg).
Gwybodaeth Bellach:
Dadansoddar gyfrol arloesol hon y dylanwadau niferus, amlhaenog a chyd-adweithiol ar dwf rhyfeddol Ysgolion Cymraeg de-ddwyrain Cymru. Nid hanes mohoni, ond astudiaeth aml-ddisgyblaethol ieithyddol, gymdeithasol, seicolegol, wleidyddol, ac addysgol, a ddadansoddar brwydro y dadleuir fun bennaf gyfrifol am wrthdroir shifft ieithyddol. Llawn cyn ryfedded ywr ffaith na wnaed astudiaeth gyffelyb cyn hyn.
Cedwir gydbwysedd rhwng astudiaethau beirniadol ac ymchwil empirig. Seiliwyd y dystiolaeth feintiol ar ymatebion samplau cynrychioliadol o dros 700 o rieni ac athrawon mewn amrywiol holiaduron, ac ar ddata o adroddiadau Estyn a ffynonellau ystadegol. Casglwyd tystiolaeth ansoddol mewn cyfweliadau ag unigolion yn rhychwantu meysydd llywodraeth ganol a lleol, y gwasanaeth sifil ac Awdurdodau Addysg Lleol, yr Arolygiaeth, rhieni a llywodraethwyr, penaethiaid ysgol a grwpiau gwirfoddol.
Dadleuir mai or gwaelod i fyny, o gyfeiriad athrawon, ac yn arbennig y rhieni, y datblygodd y pŵer i yrru deinamor sector, ond bod unigolion wedi defnyddiou disgresiwn ar lefelau meso a macro mewn gwleidyddiaeth leol, cenedlaethol a rhyng-genedlaethol er mwyn dylanwadu ar strwythurau ategol a hwylusai, yn amlach na rhwystro, ymdrechion yr actorion. Unigolion, yn fwy na pholisi na phlaid, fur dylanwadau pennaf.
Disgrifir fframweithiau damcaniaethol a chysyniadol macro iaith, hunaniaeth, strwythur ac actor er mwyn datod y gwead cymhleth o ddylanwadau, ac ar y fframweithiau hyn y dadansoddwyd y pwerau yn natblygiad y mudiad ar ei daith hir a blinderus tuag at baradwys ieithyddol genedlaethol. Gosodir felly yr Ysgol Gymraeg mewn cyd-destun byd-eang.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Lady of Hay
Barbara Erskine
£10.99
 
Prynwch
Dyddiadur America a ...
D. Densil Morgan
£5.50
 
Prynwch
Story of Gelert, The
Joan Perkins
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd Fel Bom
Myfanwy Alexander
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Vagabond King, The
Jodie Bond
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyma Ni - Sut i Fyw ar y ...
Oliver Jeffers
£12.99
 
Prynwch