Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cymru'r Gyfraith - Sylwadau ar Hunaniaeth Gyfreithiol
R. Gwynedd Parry
ISBN: 9780708325148 (0708325149)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 234x156 mm, 240 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £19.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol sydd yn trafod mewn modd difyr a darllenadwy rhai o'r pynciau mwyaf heriol a dadleuol ym myd y gyfraith yng Nghymru heddiw.

An entertaining and readable discussion of some of the most challenging and controversial topics in the current Welsh law.
Ydych chi'n cofio cyd-destun gwleidyddol datganoli? Wyddoch chi beth ydi’r dadleuon o blaid ac yn erbyn awdurdodaeth gyfreithiol annibynnol i Gymru? Fedrwch chi olrhain datblygiad addysg gyfreithiol yng Nghymru? Wedi darllen y gyfrol yma, bydd modd ateb y cwestiynau uchod i gyd yn gadarnhaol!

Bwriad R. Gwynedd Parry oedd llunio gwerslyfr Cymraeg ar gyfer myfyrwyr oedd yn astudio'r gyfraith a chynnig eglurhad o gefndir cyfreithiol datganoli yng Nghymru, ond mae’n llyfr sy’n cynnig llawer mwy na hynny. Creodd gyfrol fydd yn apelio at unrhyw un sydd â diddordeb mewn hanes, gwleidyddiaeth a’r gyfraith, gan ei fod yn cwmpasu'r datblygiadau a’r newidiadau pellgyrhaeddol yn y tirlun gwleidyddol a chyfreithiol yng Nghymru. Does dim angen cefndir cyfreithiol i werthfawrogi’r trosolwg a’r cyd-destun ehangach. Mae’r gymhariaeth â sefyllfa gwledydd eraill dwyieithog yn rhoi perspectif gwahanol eto.

Mae Cymru’n hen gyfarwydd ag effaith newid polisïau yn Lloegr ar ei datblygiad. Gwyddom fod Harri’r Seithfed wedi defnyddio’i gysylltiadau Cymreig i ennyn cefnogaeth a llwyddiant i’w achos i gipio’r orsedd yn Lloegr, ac i Harri’r Wythfed geisio diddymu Cymru fel endid cyfreithiol ar wahân i Loegr; a'r ddau ddigwyddiad yn pwysleisio effaith newid agwedd a pholisi ar fywyd cenedl. Hawdd yw anghofio cymaint o symud fu ar agweddau eraill ynglyn â Chymru dros y blynyddoedd, ac roedd hi’n hen bryd cofnodi a gwerthfawrogi’r datblygiadau hyd yn hyn.

Mae yma godi cwestiynau a gwaith cnoi cil: petai hon yn nofel, byddem wedi gosod archeb yn y siop am y gyfrol nesaf. Gan mai llyfr ffeithiol, cyfoes yw hwn, dim ond amser a ddengys a ddaw cyfrol ddilynol.

Llyfr i’w darllen, ac yna i’w gadw wrth law i bicio’n ôl ato i ailedrych ar ffeithiau diddorol yw hwn. Bydd yn sicr o brocio eraill i fynd ati i ddadansoddi ac i holi.

Meleri Tudur

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
1. Y Ddeddfwrfa Gymreig
Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel gwneuthurwr cyfraith.
Y Llwybr i Ddatganoli
Cyrraedd y Nod
Deddf Llywodraeth Cymru 1998
Deddf Llywodraeth Cymru 2006
- Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru
- Llywodraeth Cymru
Deddfwriaeth: Y Cyfnod 2006-2011
- Mesurau’r Cynulliad
- Ychwanegu at Gymhwysedd Deddfwriaethol y Cynulliad
Drafftio Deddfwriaeth
Deddfwriaeth: o 2011 ymlaen
- Comisiwn Cymru Gyfan
- Refferendwm 3 Mawrth 2011
Y Ddeddfwrfa Gymreig – Cynulliad neu Senedd?
2. Iaith Cyfiawnder
Statws cyfreithiol yr iaith Gymraeg a’i defnydd o fewn y gyfundrefn gyfreithiol.
Sarhad y Deddfau Uno
Deddf Llysoedd Cymru 1942
Ymgyrchoedd yn 1960au
Agweddau Barnwrol...y 1960au
Deddf yr Iaith Gymraeg 1967
Deddf yr Iaith Gymraeg 1993
Y Dimensiwn Rhyngwladol
Siarter Ieithoedd Ewrop
Agweddau Barnwrol – Ar ôl Datganoli
Deddfu yng Nghymru
Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011
- Statws Swyddogol y Gymraeg
- Comisiynydd y Gymraeg: Pencampwr y Gymraeg
- Tribiwnlys y Gymraeg
3. Rheithgorau Dwyieithog – Penbleth Geltaidd?
Pwnc penodol sydd yn amlygu’r tensiynau a’r gwrthdaro gwerthoedd o fewn awdurdodaeth unedig Cymru a Lloegr.
Cefndir
Gwasanaeth Rheithgor fel Braint Dinasyddiaeth
- Cyd-destun Hanesyddol
- Dinasyddiaeth: Y Dimensiwn Ieithyddol
- Y Profiad Gwyddelig
Safonau Ewropeaidd?
Achosion Teg a Chyfiawnder Troseddol
Rheithgorau Dwyieithog: ‘ymosodiad sylfaenol’?
Ymateb Llywodraeth Prydain
4. Ysgolheictod Cyfraith
Swyddogaeth a chyfraniad ysgolheictod cyfraith i ddatblygiad Cymru’r Gyfraith.
Dechreuadau
Cyfnod yr Ehangu
Y Cyfnod Modern a Datganoli
Wynebu’r Rhwystrau
- Economeg a Globaleiddio
- Adnoddau
- Diwylliant Ymchwil
Y cyd-destun Ewropeaidd
- Cefnogi’r egwyddor
- Hyrwyddo gweithredu
5. Yr Awdurdodaeth Gymreig
Er mwyn i Gymru aeddfedu fel democratiaeth gyflawn, gofynnir, oes angen sefydlu awdurdodaeth Gymreig?
Awdurdodaeth Lloegr...‘a Chymru’
Awdurdodaeth Gymreig?
Y Gwrthwynebiad
Cymhariaeth – Gogledd Iwerddon
Dadleuon o blaid yr Awdurdodaeth Gymreig
- Y Ddadl Gyfansoddiadol
- Dadl Effeithiolrwydd
- Y Ddadl Economaidd
- Y Ddadl ddiwylliannol-ieithyddol
Bywgraffiad Awdur:
Mae’r Athro R. Gwynedd Parry yn darlithio yn y Gyfraith a Hanes Cyfraith, ym Mhrifysgol Abertawe.
Gwybodaeth Bellach:
Mae’r gyfrol hon yn gwyntyllu’r cysyniad o hunaniaeth gyfreithiol Gymreig. Bu esblygiad y cysyniad a’i weithredu’n ymarferol yn destun trafod o fewn y gymuned gyfreithiol ers sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1999. Bathwyd ymadrodd i grisialu’r broses, sef ‘Cymru’r Gyfraith’. Bu Parry yn ystyried ac yn dadansoddi rhai o’r prif bynciau sydd wedi meithrin y syniad o hunaniaeth gyfreithiol Gymreig, a’r ffactorau sydd yn ysgogi ei ddatblygiad.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Histories of Wales, The: ...
Dylan Rees
£4.99
 
Prynwch
Portmeirion Pottery
Will Farmer
£7.99
 
Prynwch
Cofiant Hedd Wyn
Alan Llwyd
£14.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch