Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
John ac Alun
Glyn Roberts
ISBN: 9780860741848 (0860741842)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 197x208 mm, 142 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol ddifyr yn olrhain plentyndod a llencyndod John Jones ac Alun Roberts ym Mhen Llŷn a thu hwnt cyn iddynt ymuno â'i gilydd i ffurfio un o ddeuawdau canu gwlad mwyaf poblogaidd Cymru. 136 o ffotograffau du-a-gwyn.

An entertaining volume tracing the childhood and adolescent years of John Jones and Alun Roberts in Llŷn and beyond before they joined forces to form one of the most popular Welsh country duo singers. 136 black-and-white photographs.
Ydw i’n ffan o ganu gwlad? Ddim yn arbennig, er i mi fwynhau Don Williams a Traed Wadin yn fy arddegau. Bellach mae fel barf wedi tyfu ar rywun. Efallai mai’r ddau o “ben draw’r byd” a’u tebyg sy’n gyfrifol. Ydw i’n ffan o ddarllen hunangofiannau? Ddim felly – maen nhw’n dueddol o fod yn blwyfol ac yn sôn am bobol “na ŵyr neb amdanynt nawr” (mae John yn hoff o ddyfynnu’r mawrion hefyd!). Ond, er hynny, anodd oedd peidio â chael mwynhad o ddarllen straeon am gymeriadau Tudweiliog a helyntion John ac Alun wrth dyfu i fyny.

Mae yma froliannau gan bobol fel Jonsi a Myrddin Owen, dau o’u ffans pennaf, a Dafydd Iwan. Maent yn dweud y cwbwl am gymeriadau’r ddau: hoffter o hwyl a direidi, agos at eu cynulleidfa, hogia’r werin go-iawn ond bod ochor ddifrifol iddynt hefyd. Sonnir mai Alun sydd fwyaf tebygol o chwarae triciau. Ond fo hefyd ydi’r un sy’n pwysleisio pwysigrwydd y capel a’r Ysgol Sul. Er nad yw'n gapelwr, mae’n grediniol fod “rhywun” yn edrych ar ei ôl.

Pedair pennod sydd yn y gyfrol: un am Dudweiliog i roi cefndiroedd y ddau, un yr un i groniclo hanes eu gwaith a’u teuluoedd, a’r un olaf amdanynt fel deuawd. Erbyn y diwedd, teimlais fod gormod o ailadrodd, a gellid fod wedi golygu'r gyfrol yn fanylach. Ceir tuedd i or-bwysleisio pwysigrwydd Tudweiliog ac i ailadrodd hanesion am eu tripiau canu, a’r darllenydd erbyn y tudalennau olaf ddim yn siŵr pa un o’r ddau sy'n adrodd y stori. Mae digon o luniau du a gwyn yn y llyfr – gormod o'r cyfnod pan oeddynt yn blant, a dim digon o’u harddegau a’u hugeiniau. Mae yma lawer iawn o hiwmor a siarad plaen, a’r dweud yn gwbl ddidwyll mewn Cymraeg graenus efo ychydig o ddywediadau coeth Pen Llŷn. Dro arall, mae yma ddefnyddio geirfa annaturiol iddyn nhw, er mwyn plesio cynulleidfa ehangach efallai, a dydi hi ddim yn glir bob tro pwy yw awdur y caneuon a ddyfynnwyd.

Efallai na fydd tri chwarter y bobol wnaiff ddarllen y gyfrol yn gwybod ble mae Pen Llŷn, heb sôn am bentref glan-môr Tudweiliog. Ond fe ddylent wybod ar ôl ei darllen! Mae’n llawn canmoliaeth i’r lle, sydd wedi gweld ei siâr o “fisitors a sgertiau byrion gan ferchaid del”! I weithio i siop gwerthu dillad aeth John cyn bwrw prentisiaeth mewn efail gof yn Nhudweiliog. Priododd a chael dwy ferch, gan aros yn ei filltir sgwâr. Melltithio’r Saeson a wna Alun, ond aeth i fyw i’w canol. Dilynodd gwrs efo’r Gwasanaeth Sifil yn Gray’s Inn Road, Llundain, a phriodi Saesnes (am wn i – achos dydi hanesion gwragedd y ddau ddim yn rhy amlwg), a ganwyd dau fab iddynt yn Lloegr ac un wedi iddynt symud yn ôl i Ben Llŷn.

Â’r hanes yn ei flaen yn sôn am yrfa gerddorol y ddau, gan roi cefndir ambell gân a gyfansoddwyd ganddyn nhw neu bobol fel Hywel Gwynfryn a Glyn Roberts. Ffawd a ddaeth â nhw at ei gilydd, a hynny mewn parti Nadolig yn y Lion, Tudweiliog. Roedd John yno’n canu pan ofynnodd rhywun i Alun fynd i nôl ei gitâr. A dyna eni John ac Alun. Sonnir amdanynt yn nerfus iawn yn trio cystadleuaeth ar y teledu, a’r ffaith eu bod yn methu coelio fod dau werinwr o ben draw’r byd yn cymysgu efo cyfryngis a phobol grand – “aros yn Cathedral Road a mentro am beint . . . am grandrwydd a steil. Pobol fawr yn smocio sigârs ac yn yfed pob math o wirodydd na welais i nhw erioed yn Nhudweiliog!” Erbyn hyn, mae’r ddau’n rhan o’r diwylliant hwnnw, yn cyflwyno rhaglen wythnosol ar Radio Cymru, efo’u cyfres deledu eu hunain ac yn parhau i recordio cryno-ddisgiau a llenwi neuaddau ar hyd a lled y wlad.

Elvis oedd arwr mawr John, ac uchafbwynt gyrfa gerddorol y deuawd oedd ymweld â chartre Elvis yn Nashville. Efallai y byddwn ninnau, rhyw ddiwrnod, yn cael trip i Dudweiliog i ganu yn y Lion lle cychwynnodd y ddau, ac i afael yng ngitarau aur John ac Alun!

Menna Medi

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 26. ...
Dewi Pws Morris
£6.95
 
Prynwch
Gronwy Ddiafael, Gronwy ...
Alan Llwyd
£19.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch