Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Cewri: 28. Dyn 'I Hun, Y
Hywel Gwynfryn
ISBN: 9780860742050 (0860742059)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 183 x 123 mm, 216 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant Hywel Gwynfryn, un o ddarlledwyr mwyaf llwyddiannus radio a theledu yng Nghymru am 40 mlynedd, yn cynnwys hanesion am lawenydd a phoen ei fywyd personol ac am brofiadau doniol a dwys fel cyflwynydd radio a theledu yng Nghymru ac ar draws y byd. 38 llun du-a-gwyn.

The autobiography of Hywel Gwynfryn, a highly successful Welsh radio and television broadcaster for 40 years, comprising stories about the joys and pain of his personal life and about amusing and intense experiences as a radio and television presenter in Wales and worldwide. 38 black-and-white illustrations.
Fel y dywedodd rhywun, mae i bob stori dda ddechrau, canol a diwedd, ond nid yn y drefn honno o angenrheidrwydd. Mae Hywel Gwynfryn wedi dewis adrodd ei hanes trwy adael i’w atgofion ei arwain ar garlam yn bur aml oddi ar y llwybr syth, a hynny ar wibdeithiau sy’n pontio’r blynyddoedd a’r broydd i greu caleidosgôp o olygfeydd o’i fywyd. Peidied neb â meddwl, serch hynny, ei fod wedi sgwennu’r hunangofiant hwn mewn ysbryd ffwr’-â-hi ar gefn amlen mewn rhyw stiwdio rhwng rhaglenni. Mae ôl saernïo gofalus ar hanes caotig y siwrne sy’n arwain o blentyndod digon anodd yn Llangefni i uchelfannau’r byd darlledu yng Nghymru.

Yn ystod deugain mlynedd o ddarlledu, i gyd fwy neu lai gyda’r Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig, bu Hywel yn dyst i newidiadau mawr yn y maes. Yn wir, bu’n cyfrannu’n sylweddol at y newidiadau ei hun trwy gyflwyno dywediadau bachog megis hys-bys, bondibethma ac wrth gwrs y dyn ’i hun – y cyfan yn rhan o’r symudiad i boblogeiddio’r iaith yn ystod y cyfnod diweddar – dywediadau nad oedd at ddant pawb, fel mae Hywel yn nodi. Ond er ein bod yn cael cipolwg ar y digwyddiadau pwysig ym myd darlledu, nid hanes Radio Cymru sydd yn y gyfrol hon. A bydd y rhai sy’n gobeithio am glecs am ei gyd-weithwyr hefyd yn siomedig – yn wir, mae Hywel yn llwyddo i swnio’n fonheddig hyd yn oed wrth roi stîd geiriol i’r ychydig sydd wedi pechu yn ei olwg o!

Cawn ddisgrifiad o blentyndod yn y pedwar a’r pum degau yng Nghymru sy’n nostalja pur – o gêmau diniwed yr iard ysgol a’r oriau maith o chwarae hyd y caeau i anturiaethau Galw Gari Tryfan a oedd yn sodro pawb wrth y ‘weiarles’ bob wythnos. Eto, wrth ddarllen am y fagwraeth ddelfrydol yma, gwelwn ar yr un pryd fod anhapusrwydd bywyd ar yr aelwyd yn wrthgyferbyniad llwyr. Mae tristwch y berthynas anodd gyda’i rieni yn ganolog, ac er bod Hywel yn cyfaddef yn rhywle yn ei lyfr ei fod yn tueddu i guddio'i wir deimladau, mae’n llwyddo i ymdrin â materion sensitif fel iselder ei dad a’i fam ac, ymhellach ymlaen, hunanladdiad ei dad gyda gonestrwydd a thynerwch.

Os mai Llangefni oedd tref ei fagwraeth, Caerdydd, yn ôl Hywel, oedd y ddinas lle cafodd ei feithrin. Yma, trodd ei gefn ar yrfa ddiogel fel athro i fynd i fyd ansicr y maes darlledu ar gytundeb cychwynnol o dri mis yn unig. Yn y brifddinas, tyfodd yn enw adnabyddus trwy Gymru a magu nid yn unig saith o blant, ond hefyd berthynas agos gyda’i wrandawyr, sydd, gallech feddwl, yn ei adnabod yn dda erbyn hyn. Y nhw yw cynulleidfa’r gyfrol hon ac mae arddull sgyrsiol Hywel wrth sgwennu yn dangos ei fod yn hollol gartrefol yn eu cwmni, gan dynnu coes a chwarae efo geiriau ar y dudalen yn union fel y mae ar yr awyr.

Un o’r cwestiynau y mae Hywel yn gofyn iddo’i hun ar ddechrau’r llyfr ydi sut y dylid mynd o gwmpas y dasg o osod hanes dros drigain mlynedd i lawr ar bapur, a fynte erioed wedi sgwennu llyfr o’r blaen. Wedi i rai ohonom wrando arno’n siarad am nifer helaeth o’r blynyddoedd rheiny, rydan ni'n sicr yn gwybod fod ganddo ddigon i’w ddweud! Efallai mai ei gamp y tro hwn oedd cyfyngu’r dweud i ychydig dros 200 o dudalennau. Mae hanner y tudalennau yma wedi eu neilltuo ar gyfer ugain mlynedd cyntaf ei fywyd, a chollwn fanylder y dweud yn yr ail ran – rhyw fraslun o Hywel yr oedolyn, wedi darlun cynhwysfawr iawn mewn lliw llachar o Hywel yr hogyn a’r llanc.

Mae mwy nag un hunangofiannydd cyn hyn wedi dewis peidio â sôn o gwbl am eu bywydau ar ôl eu hugeiniau gan ddadlau mai’r cyfnod a’r dylanwadau cynnar sy’n ffurfio cymeriad. Ond gan fod Hywel wedi rhoi blas inni ar ei brofiadau yn nyddiau cynnar y rhaglen arloesol Heddiw, er enghraifft, ac wedi dweud fod ganddo stôr o straeon i’w hadrodd eto, efallai y cawn ddisgwyl cyfrol neu ddwy sy’n rhoi mwy o sylw i’r cyfnod hwn maes o law.

Luned Meredith

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Celtic Dawn - Celtic ...
Peter Berresford Ellis
£5.00
 
Prynwch
Blaid Ffasgaidd yng ...
Richard Wyn Jones
£9.99
 
Prynwch
Cerddi'r Cywilydd
Gerallt Lloyd Owen
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch