Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Lladd Amser
Lyn Ebenezer
ISBN: 9780860742272 (086074227X)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 181x122 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mai 2006
Bu Jim Humphreys yn byw ar greu castiau erioed. Yn waredwr ysbrydion aflan, aiff ati i greu ysbrydion at ei ddibenion ei hun. Ond un noson mae chwarae'n troi'n chwerw; mae Jim mewn ysbyty meddwl, mae'n amhosib iddo osgoi'r hunllefau am ei gariad marw a'r doctor diegwyddor sy'n ei boeni ddydd a nos. Pan ddaw hi'n amser lladd tybed a fydd modd i'r twyllwr dwyllo marwolaeth?

Jim Humphreys is an expert deceiver; he 'creates' ghosts and then charges people for exorcising them. But his life turns sour when he finds himself in a mental hospital being haunted by the real ghost of his dead girlfriend, and being experimented on by a sinister doctor. When the time for killing comes, will the cheater be able to cheat death?
Nofel weledol a chlywedol iawn yw hon. Nofel sydd fel petai wedi ei sgrifennu i fod yn ffilm fer.

Hanes sydd yma am dwyllwr syn cael ail. Hanes syn cadarnhau amheuon y sinig mwyaf ond sydd hefyd yn tanseilior amheuon hynny ac yn cadarnhau credoaur rhai syn credu fwyaf yn y goruwchnaturiol. Nofel arswyd yw Lladd Amser . . . ac Amser Lladd.

Y prif gymeriad ywr twyllwr, Jim Humphreys, sydd wedi gwneud gyrfa o dwyllo, o greu ysbrydion aflan au bwrw nhw allan. Ond trwy gydol y nofel hon mae Jim yn adrodd yr hanes oi wely, oi wely angau, yn ymddangosiadol anymwybodol ond ein bod ni, y darllenwyr, yn rhannur gyfrinach fod ei feddwl o, mewn gwirionedd, yn gwbl effro.

Mae dwy stori yma. Ar y naill law, cawn hanes sut y daeth Jim i fod yn gorwedd yn y gwely hwn yn yr ysbyty. Ac ar y llaw arall fe gawn hanes syn digwydd yn y presennol, hanes Jim yn cael ei gam-drin gan feddyg ffiaidd ar modd y maer meddyg hwnnw'n cam-drin y nyrsys syn gweithio gydag o. Gwna hynny yng ngŵydd y claf y mae on tybio syn anymwybodol - ond sydd mewn gwirionedd ddim ond yn ddiymadferth.

Dawr ddwy stori ynghyd wrth i Jim y sinig o dwyllwr a losgodd ei fysedd cyn dysgur gwirionedd am ysbrydion gydweithio gydag ysbryd ei gyn-gariad i ddial ar ei boenydiwr o feddyg.

Gellir dychmygur nofel hon yn gweithion effeithiol dros ben wrth i ni glywed a gweld y driniaeth sioc drydan neur nodwyddaun cael eu gwthion ddi-hid i gnawd y claf; wrth i ni weld ysbrydion, sgerbydau a chlwyfau angheuol gwaedlyd.

Maen rhyfedd pa mor denau ywr ffin rhwng arswyd a doniolwch - mae chwerthin yn ymateb greddfol i ofn a nerfusrwydd, ond mae ffilmiau a llyfrau arswyd hefyd yn gallu bod yn ddoniol. Ar y cyfan, llwyddodd Lladd Amser i gadw ar yr ochr arswydus ir ffin er fy mod yn cael trafferth cael fy argyhoeddi gan sŵn Slwtsh . . . Slwtsh yr ysbryd. Wedi dweud hynny, roedd geiriau cyfarwydd y gn Ysbryd y nos yn talu am eu lle, ac unwaith eto gellid dychmygu trefniant iasol or gerddoriaeth yn gweithio fel trac sain ardderchog ir ffilm.

Nofel iw darllen mewn un eisteddiad mewn tŷ tywyll ar eich pen eich hun. Mwynhewch!

R. Arwel Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Gwybodaeth Bellach:
Mae James Humphreys ar wastad ei gefn mewn gwely yn ward seiciatryddol yr ysbyty. I bob golwg, maen gwbl ddiymadferth, heb fedru symud na llaw na throed. Ni all siarad, ac mae amheuaeth a all e weld neu glywed. Dawr meddyg, Dr Martin Andrews, ir casgliad fod Jim yn ddioddef o stiwpor iselhaol. Ond y cwestiwn yw, beth achosodd y cyflwr?
Mae Dr Andrews yn ddyn uchelgeisiol, ac nid ywn petruso croesi llinell ei lw Hipocrataidd wrth chwilio am yr ateb i salwch Jim Humphreys. Nid cymhelliad meddygol na brawdgarol sydd y tu l iw ymchwil i salwch Jim, ond ei ysfa i wneud enw iddoi hun. Or herwydd maen defnyddio triniaethau anghyfreithlon, gan wybod na all y claf gwyno wrtho ef nac wrth neb arall. Mae Jim yn degan ar gyfer ei uchelgais.
Ond yn waeth hyd yn oed nar triniaethau, syn cynnwys Therapi Electro-Ddirdynnol heb anesthetig ywr ymwelydd nosol a ddaw i alw ar Jim. Am hanner nos, bob nos, daw at erchwyn ei wely. Maer Peth a ddaw ato y tu hwnt i ffrwyth yr hunllef waethaf, a does dim a all Jim ei wneud ond disgwyl am ddyfodiad y Peth ar awr ddewiniol dymp y nos.
O dipyn i beth dawr gorffennol yn l i feddwl niwlog Jim fesul darn o jig-so. Dechreua sylwi ar yr hyn syn digwydd oi gwmpas. Dawn ymwybodol fod Martin Andrews, er yn ddyn priod, yn cael affr gydar nyrs syn gweini ar y ward, Alys Wilson. Dechreua gofio hefyd beth a arweiniodd at ei stiwpor. Mae Jim wedi bod yn ymhl r goruwchnaturiol drwy weithio fel bwriwr cythreuliaid - exorcist - ond yn unol holl gwrs ei fywyd, exorcist ffug. A phan oedd gwaith yn brin, aeth Jim, ai gariad Helen, ati i greu ysbrydion ffug.
Ar gyrion y dre mae hen blas Llwyn yr Eos, lle triga hen wraig styfnig, Magdalena Rawlins. Ers tro byd mae dyn busnes or dre wedi bod yn ceisio prynu Llwyn yr Eos er mwyn ei droi yn glwb nos. Ond maer hen wraig yn bendant yn erbyn gwerthu. Maer ateb yn un syml cyflogi Jim i frawychur wraig ag ysbrydion ffug fel na fydd dewis ganddi ond gwerthu.
Mae Jim a Helen yn mynd ati i greur ysbryd perffaith, ysbryd traddodiadol yn syth o ffilmiau Hammer. Mae Jim yn perswadio Helen, cyn-actores, i wisgo fel ysbryd merch yn carioi phen o dan ei chesail. Gosodir y llwyfan yn seler Llwyn yr Eos. Ar hanner nos mae Jim ar hen wraig yn eu lle, a Jim yn barod am ymweliad yr ysbryd. Ond heb yn wybod i Jim, ar y ffordd ir plas mae Helen yn dioddef damwain angheuol. Mae Jim, yn y cyfamser, yn mynd drwy ei bethau mewn defod i alwr ysbryd iw presenoldeb er mwyn ei daflu allan. Ac yn unol r cynllun, ymddengys yr ysbryd. Yn anffodus i Jim, mae chwaraen troin chwerw, a sylweddola, yn rhy hwyr, mai ysbryd go iawn sydd wedi ymddangos ysbryd Helen.
Maer atgofion or diwedd yn creu darlun clir i Jim or hyn a ddigwyddodd ac a achosodd y stiwpor. Gwreiddyn y drwg oedd yr arswyd hunllefus a ddioddefodd. Ond wrth iddo, yn araf, ddod yn ymwybodol oi sefyllfa ei hun, dawn ymwybodol hefyd o ddrygioni Dr Andrews. Dealla fod gwraig Andrews wedi dod yn ymwybodol o affr ei gŵr. Mae Andrews yn gweld mair unig ffordd allan yw cael gwared ar Alys. Ac maen gwneud hynny. Yna dealla fod Humphreys yn awr yn gwybod y cyfan. Rhaid tawelu hwnnw hefyd. Maen defnyddioi wybodaeth feddygol i roi Jim yn l mewn cyflwr o stiwpor. Yn ffodus ir claf, maer catharsis wedi rhoi taw ar yr ymwelydd nosol a chaiff lonydd. Ond mae ymwelydd arall yn galw, nid i weld Jim y tro hwn ond i weld Dr Andrews. Mae Alys yn dychwelyd ar ddewiniol dymp y nos i gofleidior cariad ai llofruddiodd.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 26. ...
Dewi Pws Morris
£6.95
 
Prynwch
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch