Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Cewri: 33. Sulwyn
Sulwyn Thomas
ISBN: 9780860742524 (0860742520)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 224 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant y darlledwr poblogaidd Sulwyn Thomas. Mae 'Sulwyn' yn enw cyfarwydd iawn ymhlith Cymry Cymraeg - yn enwedig gwrandawyr Radio Cymru. Prif apêl y rhaglen 'Stondin Sulwyn', heb os, oedd ei chyflwynydd byrlymus a llithrig ei dafod, Sulwyn Thomas. Mae'r un bwrlwm yn rhedeg trwy'r gyfrol hon o'i atgofion, wrth iddo adrodd yn ddifyr iawn hanes ei fywyd llawn a phrysur.

The autobiography of the popular broadcaster, Sulwyn Thomas. Sulwyn is renowned for his enthusiasm on his 'Stondin Sulwyn' BBC Radio Cymru programme, and the same fervour is found in this volume, as he recalls his fulfilling and busy life.
Wrth ir eira orchuddio rhannau helaeth o Gymru, UN cyflwynydd radio syn llamu ir meddwl – ie, neb llai nar gŵr o Gaerfyrddin, Sulwyn Thomas. Dos dim dwywaith na ddenodd y rhaglenni arbennig hynny yn Ionawr 1982 wrandawyr newydd sbon i Radio Cymru. Am y tro cynta erioed, clywyd cyfranwyr o bob man yn ffonio Stondin Sulwyn i ganslo digwyddiadau. Gofynnai rhai am gymorth i fynd i ymweld chlaf neu ffrind ac roedd eraill yn cynnig cymwynasau lu i gyd-wrandawyr. Y bobol oedd biaur cyfrwng, a hynny o dan arweiniad medrus Sulwyn. Wel, cipolwg gonest ar droeon gyrfa y cyflwynydd meistrolgar hwnnw or gorllewin a gawn ni yn hunangofiant diweddara Cyfres y Cewri. Dyma, gyda llaw, rif 33 yn y gyfres gan Wasg Gwynedd.

O wrando ar y Stondin ar adegau, hawdd credu mai tipyn o falwr awyr yw Sulwyn ond fel y dengys y gyfrol hon, mae na dipyn mwy i Sulwyn. Nid tasg hawdd yw cynnal rhaglen fyw yn trafod materion crasboeth y dydd. Maen rhaid sicrhau cydbwysedd ac osgoi enllib, a phan fo nam technegol ar y ffn, rhaid ir cyflwynydd siarad am funudau lawer i gynulleidfa, a hynny heb wybod pryd y ceid achubiaeth. Fel un a fun cynhyrchur rhaglen, yn achlysurol, gwn ei fod yn feistr ar y gamp. Ond nid lwc mo hynny, fel y dengys y gyfrol hon. Mae gan Sulwyn sgiliau newyddiadurol cadarn ac yn fwy na dim, difyr yw darllen ei hanes cynnar yn Llanllwni yn gwrando ar ffermwyr a thrigolion lleol yn trafod materion y dydd. Does ryfedd nad oedd cadeirio amryw o ddadleuon tanllyd rhwng Undeb Amaethwyr Cymru ac Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr yn broblem i Sulwyn.

Ceir yn y gyfrol hon dalp o hanes Cymru a hanes darlledu yng Nghymru wrth i Sulwyn sn am yr amrywiol straeon y bun gohebu arnynt. Cawn ein hatgoffa, er enghraifft, am lwyddiant y Scarlets yn erbyn y Crysau Duon, Operation Julie a nifer o lofruddiaethau erchyll. Digon difyr hefyd oedd darllen am y fenter i greu wythnosau o Radio Bro ar draws Cymru.

Gan fod Sulwyn wedi gweithio i HTV ar BBC, dysgwn am y gwahaniaethau elfennol rhwng Y Dydd a Heddiw. A ninnau erbyn hyn yn yr oes gyfrifiadurol a digidol, agoriad llygad oedd darllen am y cyfnod pan rodd yn rhaid mynd ag eitem a ffilmiwyd, yn gorfforol, i Gaerdydd. Erbyn hyn, wrth gwrs, mae modd anfon popeth `lawr y lein a does dim rhaid ir eitemau fod yn barod erbyn 2 or gloch y pnawn!

Ac yntau bellach wedi ymddeol, mae Sulwyn yn medru datgan ei farn yn glir. Ac mae na ddigon o gicio yn y gyfrol hon. Mae sawl pennaeth yn dod o dan y lach – ac mae na rybudd pendant i ohebwyr ardal sydd, efallai, ddim mor barod ag y buont i grwydror priffyrdd ar caeau i chwilio am straeon – rhybudd digon amserol os ywr ofnau ynglŷn bwriadau S4C ar gyfer y rhaglen Newyddion yn cael eu gwireddu!

Dyma hunangofiant gonest. Mae na surni ond digon o sbort hefyd wrth i Sulwyn ddwyn i gof Stondin Ffŵl Ebrill a honnai fod yr Eisteddfod Genedlaethol yn mynd i America. Mae hanes sefydlu a llwyddiant Radio Glangwili, a hanes actio Sulwyn yn ddifyr iawn, ynghyd hanes ei deithiau tramor i fan hyn a fan draw.

Mae hon yn gyfrol hawdd ei darllen gan iddi gael ei hysgrifennu mewn arddull sobor o gynnes. Heb os, maen werth yr wyth bunt namyn pum ceiniog.

Dim ond dwy ferch hyd yma sydd wedi cael cyfle i rannu troeon eu bywyd. Rwyn siŵr bod na ddigon o ferched eraill syn gewri ac yn haeddu eu lle yn y gyfres. Mater arall yw hwnnw, ond am y gyfrol hon, un gair addas sy na: Ben-di-gedig!

Sarah Down

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Mae Sulwyn Thomas yn berson poblogaidd ac adnabyddus trwy Gymru gyfan, ac yn weithgar dros ben yn ddiwylliannol, yn arbennig yn ardal Caerfyrddin. Gwnaiff waith gwych, er enghraifft, gyda Radio Glangwili.

Ond yn bennaf maen siaradwr a chyfathrebwr hollol naturiol, a daw hynny ir amlwg yn yr hunangofiant hwn. Mae ganddo brofiad helaeth fel newyddiadurwr a gohebydd, ond dymai gyfrol gyntaf. Roedd yn gwbl sicr or dechrau mai ef ei hun oedd yn mynd iw hysgrifennu, a gwnaeth hynnyn hollol ddi-lol a chan fwynhaur profiad.
Gwybodaeth Bellach:
Mae 'Sulwyn' yn enw cyfarwydd iawn ymhlith Cymry Cymraeg yn enwedig gwrandawyr Radio Cymru! Torrodd rhaglen Stondin Sulwyn dir newydd yn ei chyfnod trwy ddod 'r 'bobl' yn llythrennol at y cyfrwng (wrth i bynciau o bwys gael eu trafod yn ddyddiol gan bobl gyffredin yn ogystal chan arbenigwyr) ond prif apl y rhaglen, heb os, oedd ei chyflwynydd byrlymus a llithrig ei dafod, Sulwyn Thomas.

Mae'r un bwrlwm yn rhedeg trwy'r gyfrol hon o'i atgofion, wrth iddo adrodd yn ddifyr iawn hanes ei fywyd llawn a phrysur.

Down yma i nabod y person ei hun yn well, a chael ei farn bendant ar lawer iawn o bethau yn y Gymru gyfoes. Cawn ddarllen hefyd fel y mae'n deithiwr brwd, ac wedi bod ers blynyddoedd yn arweinydd teithiau tramor.

Sulwyn yn Gosod ei Stondin

Drwy ei yrfa hir ym myd y cyfryngau, maen rhaid bod y newyddiadurwr Sulwyn Thomas wedi gohebu ar filoedd o straeon. Ond y Nadolig hwn, adrodd ei stori ei hun fydd cyflwynydd adnabyddus y Stondin wrth iddo gyhoeddi ei hunangofiant. Teitl syml ond bachog y gyfrol yw Sulwyn, a hon fydd cyfrol rhif 33 yng nghyfres boblogaidd Gwasg Gwynedd, Cyfres y Cewri.
Ganwyd David Sulwyn Jones Thomas yn Ysbyty Heol Prior, Caerfyrddin ar y trydydd ar ddeg o Fehefin 1943. Roedd hwnnwn digwydd bod yn gyfnod y Sulgwyn, a dyna sut y cafodd Sulwyn ei enw unigryw! Ar wahn i gyfnod byr yn byw yn Llanllwni, a chyfnod byrrach fyth yng Nghaerdydd yn llanc o ohebydd ifanc, tref Caerfyrddin sydd wedi bod yn ganolbwynt i fywyd Sulwyn Thomas, ac yn ei lyfr maen adrodd hanes ei fywyd ac yn cyflwynor ardal syn golygu cymaint iddo. Meddair awdur, "Heb os nac oni bai, dwin Shirgar anobeithiol, chwedl D. J. Williams, am y rheswm mai hon ywr sir orau yn y byd - mae Sir Gr yn brydferthach nar un sir arall i mi!"

Fel pob hunangofiant, mae stori Sulwyn Thomas hefyd yn gofnod o gyfnod mewn hanes, a chawn glywed am ei blentyndod yn y pumdegau, yn chwarae conkers ac yn gwrando ar yr Home Service; yn sefyll yr eleven plus, ac am ei brofiadau da - a drwg! - yn y Queen Elizabeth Grammar School for Boys.

Daeth trobwynt mawr ym mywyd Sulwyn Thomas wedi iddo ddarllen canllaw i bobl ifanc ar wahanol alwedigaethau. Cafodd ei swynon syth gan y dudalen How to be a reporter ac wedi hynny, doedd dim arall fyddain gwneud y tro. Er iddo ddychwelyd yn anfodlon ir ysgol i wneud ei Lefel A, erbyn diwedd haf 1961 roedd yn sefyll o flaen Mr Froom Tyler, golygydd y South Wales Evening Post, ac yn dechrau ar ei yrfa fel newyddiadurwr. Meddai Sulwyn, "Roedd na bobol hynod o dalentog wedi dringor grisie i stafell newyddion y South Wales Evening Post o mlaen i. Un ohonyn nhw oedd y bardd mwya adnabyddus o blith Cymry di-Gymraeg Abertawe, y diweddar Dylan Thomas. Meddyliwch am yr hen Sul yn camu fewn ir ystafell yna i ganol rhai o gyn gyd-weithwyr y bardd mawr!"

Wedi bwrwi brentisiaeth fel gohebydd papur newydd lleol, daeth cyfle annisgwyl i gamu i fyd teledu yn 1964 a dod yn aelod o dm Y Dydd, rhaglen ddyddiol newydd TWW. Yn fuan iawn, sylweddolodd y cynhyrchydd Owen Roberts nad oedd bywyd y ddinas yn dygymod Sulwyn, ac y byddain fwy defnyddiol allan yn y Gorllewin yn chwilio am straeon - ac felly y bu. "Wrth ddechrau ar Y Dydd, roedd popeth mor arloesol, mor newydd, mor gyffrous. Ron in dechrau ym myd teledu pan oedd yn gyfrwng eitha newydd. Roeddech chin cael eich trin fel superstar wrth ymweld ag ambell i bentre, a phawb yn troi allan i weld beth oedd yn mynd ymlaen! Ond y peth pwysica i mi oedd fy mod in cael bod yng nghanol pobl - felny ron in cael gafael ar y straeon gore."

Yn y gyfrol, mae Sulwyn yn cyfeirio at lawer or straeon mawr a ddaeth iw batsh fel newyddiadurwr yn ystod ei yrfa - o fygwth boddi Llangyndeyrn yng Nghwm Gwendraeth i achos llys Emyr Llewelyn a ffrwydriad Tryweryn, ac o isetholiad enwog Caerfyrddin yn 1966 i fuddugoliaeth y Sgarlets yn erbyn y Crysau Duon yn 72: "Y ffaith ydi mod i wedi bod mor ffodus bod cymaint o ddigwyddiade hanesyddol wedi digwydd ar fy mhatshyn i, a finnen ohebydd yn y Gorllewin ar y pryd. Dwin cofio ambell i leoliad, ambell i stori yn hollol glir ... rwy wedi rhyfeddu shwt rwy i wedi cofio cystal gan nad oes gen i go traddodiadol, ond or funud y dechreues i ar fy ngyrfa fel newyddiadurwr ac yna fel darlledwr, dwi wedi cadw toriadau papure newydd. Ac oedd na bentwr anferth da fi yn y tŷ ma! Wrth gwrs, fe ddaethon nhwn ddefnyddiol iawn wrth ysgrifennur llyfr."

Daeth newid cyfeiriad arall yn 1977 wedi i Sulwyn adael HTV a rhaglen Y Dydd i ymuno r BBC a rhaglen Heddiw, ac wedyn dwy flynedd yn ddiweddarach, cael y cyfle cyntaf i gyflwynor rhaglen newydd ar Radio Cymru a fyddai, ymhen amser, yn troin Stondin Sulwyn. Daeth y rhaglen honnon rhan o fywyd bob dydd y Cymry Cymraeg - a Sulwyn ei hun - am un mlynedd ar hugain.

"Doeddwn i ddim yn mynd i ffryntio rhaglen drom - dwi ddim yn Jeremy Paxman nac yn Gwilym Owen ond penderfynes wneud y rhaglen yma yn y ffordd ron in gyfforddus hi," meddair awdur. "Beth bynnag, fydde dim pwynt ei gwneud yn rhaglen drom na dilyn fformat rhaglenni eraill - roedd y Post Prynhawn ar rhaglenni boreol eraill mewn bod yn barod. Roedd rhaid gwneud rhywbeth oedd yn ffitio mewn in harddull bach ni, a chymysgur ysgafn gydar difrifol. Roedd yr hyn oedden nin ei wneud yn arloesol ar y pryd - gadael ir bobl feddiannur cyfrwng drwy ffonio i mewn. Maen fformat syn boblogaidd hyd heddiw."

Ac meddai Arwel Ellis Owen, oedd yn gyd-weithiwr iddo yn nyddiaur rhaglen Heddiw, amdano: "Roedd Sulwyn yn ddarlledwr radio naturiol, ai unique selling point oedd ei fod wrth ei fodd yn darlledun fyw. Roedd ganddo hefyd fel newyddiadurwr restr hir o gontacts, ar rheinyn gallu ymddiried yn llwyr ynddo na fyddai byth yn bradychu cyfrinach."

Tra bod brwdfrydedd heintus Sulwyn Thomas am ei alwedigaeth yn byrlymu drwyr hunangofiant hwn, mae hefyd stori bersonol y gŵr, y tad ar taid, ar dyn syn gwneud cymaint tros ei gymuned ac syn caru ei filltir sgwr. Ac wrth gwrs, maen rhaid ir gair olaf fynd iddo ef: "Dwin ymwybodol iawn mod i ddim wedi bod ar ddrygs nac wedi priodi ddeg o weithie, a dwin ymwybodol hefyd falle mai dynar math o beth mae pobl yn leicioi ddarllen dyddie ma, ond fe benderfynes i y byddwn in ceisio dweud fy storin naturiol ac yn onest yn fy ffordd fy hun, hyd yn oed os nad wyn llenor mawr! Dwin gobeithio y gwnaiff pobl fwynhau fy stori fach i, dyna i gyd."
Diweddarwyd ar 08 Mawrth 2011
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 28. Dyn ...
Hywel Gwynfryn
£6.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 34. ...
Siân James
£7.95
 
Prynwch
Gwirioni
Shoned Wyn Jones
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch