Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Cewri: 37. Leah
Leah Owen
ISBN: 9780860742890 (086074289X)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2013
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Pwllheli
Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 216 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant y gantores a'r hyfforddwraig cerdd dant a chanu gwerin adnabyddus, sy'n wreiddiol o Fôn ond a ymgartrefodd yn ardal Dinbych ers blynyddoedd lawer. Yn fam i bedwar o blant, mae'n fawr ei pharch yng Nghlwyd a thu hwnt, yn arbennig am ei gwaith yn hyfforddi a meithrin cantorion ifanc.

The autobiography of Leah Owen, singer and renowned exponent of cerdd dant and folk singing, who originates from Anglesey, but has settled in the Denbigh area for many years. A mother of four, she is held in high esteem in Clwyd and throughout Wales for her contribution in nurturing young singers to a high standard.
Profiad amheuthun fu darllen y gyfrol hon roedd yn union fel petawn i wedi bod yn gwrando ar Leah yn siarad mi dros baned wrth y tn, a phrin i mi erioed deimlo cymaint o agosatrwydd at wrthrych wrth ddarllen hunangofiant.

Or frawddeg gyntaf oll teimlais yn gartrefol. Hogan tŷ cownsil ydw i, a wna i byth anghofio hynny. Beth allai fod yn fwy syml ac uniongyrchol na'r sylw hwnnw? Dim brolio. Dim ffrils. Dim ond nodi ffaith. Ac felly dyna osod naws y gyfrol hon.

Gosodir y llwyfan, fel petai, drwy ddisgrifior cartref, sef rhif 9 Tai Clwch, Rhosmeirch, ar Ynys Mn. Ac ar l disgrifior tŷ Trem Arfon disgrifir y stad drwy enwi pob un or trigolion yn ei dro, yn union fel pennod gyntaf opera sebon.

Ac yn wir, mae hunangofiant Leah yn darllen fel opera sebon. Sioc yw canfod, y tu l ir wn ar wedd hawddgar, gymeriad mor gadarn a phenderfynol. Mae hin llawer iawn mwy nag wyneb hardd a llais swynol. Mae ynddi ruddin.

Yn dilyn ei disgrifiadau oi chartref ai chymdogion cawn, yn yr un arddull uniongyrchol, ein cyflwyno iw theulu. Yma eto maer cyfan yn syml a di-lol. Dweud stori, ai dweud hin dda ac yn gynnes heb arlliw o sentimentaliaeth. Weithiau, teimlaf ei bod hin sibrwd cyfrinach am y tro cyntaf gan greu rhyw awyrgylch syn gymysgedd o hel clecs a datgelu cyfaddefiad mewn cyffesgell; y teimlad ei bod hin siarad yn uniongyrchol chi, a neb arall.

Cawn hanes ei bywyd oi babandod ai phlentyndod i ddyddiau ysgol a choleg. Cawn rannu ei charwriaeth ag Eifion Lloyd Jones, i thad yn ei rhybuddio, Watshia dir hogia telifishion ma! Cawn hanes y fam, gan rannui gofid am salwch difrifol un or merched. Cawn hefyd rannui balchder o fod yn nain.

Y Leah syn gyfarwydd i ni ywr ferch gerddorol, yr unawdydd llwyddiannus a'r hyfforddwraig. Ac wrth gwrs, fe geisiodd drosglwyddoi dawn iw phlant ac i nifer o'i disgyblion. Yn nodweddiadol o onest, maen cyfaddef iddi fod yn fam pwshi. Fedrai hi ddim aros ir genod fod yn ddigon mawr i ddechrau mynd nhw i eisteddfodau. Ond dyma Angharad, ar ei chynnig cyntaf yn canu allan o diwn yn rhacs.

Maer gyfrol hynod ddarllenadwy hon yn cloi, fel y maen agor, yn gwbl ddi-lol. Ei gobaith yw medru parhau i wneud yr hyn mae hin mwynhau ei wneud, gydai disgyblion yn trosglwyddou doniau hwythau ir genhedlaeth nesaf, fel y ceisiodd un hogan fach tŷ cownsil o Rosmeirch ei wneud.

Mwynhad pur.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Leah yn edrych yn l ar y dwys ar digri

Does dim angen poeni am ddyfodol dwy o grefftau diwylliannol hynaf Cymru, gyda cherdd dant a chanu gwerin mor boblogaidd ag erioed ymhlith pobl ifanc. Dyna farn y gantores ar hyfforddwraig adnabyddus, Leah Owen, yn ei hunangofiant newydd syn cael ei gyhoeddi yr haf hwn.

Maer hunangofiant Leah, a gyhoeddir gan Wasg Gwynedd fel rhan o Gyfres y Cewri, yn gyfle i ni fynd o dan groen un o gymeriadau amlycaf y byd gwerin a cherdd dant wrth iddi edrych yn l a hel atgofion am ei bywyd ai gyrfa.

Mi ges i fy mhiano cynta pan on in saith oed. Ron i wedi bod yn swnian ers tro, ac or diwedd mi brynodd Dad a Mam un ail-law i mi am chwephunt. Dynar chwephunt ora iddyn nhw wario arna i erioed! meddai Leah, sydd bellach yn athrawes bro yn ardal Dinbych.

Maer gyfrol yn mynd nin l iw magwraeth ym Mn, at hwyl a charwriaethaur brifysgol ar Coleg Normal ym Mangor, cyn cyfarfod ei chymar oes, Eifion, ac at y cyfnod cyffrous o briodi a magu pedwar o blant yn ardal Dinbych i gyd i gyfeiliant swynol y llu o gantorion a chorau mae hi wediu dysgu au meithrin ar hyd y blynyddoedd.

Dywed Leah: Ron in meddwl i ddechrau bod rhywun yn tynnu nghoes i pan ges i lythyr trwyr post gan Bethan Gwanas yn gofyn i mi sgwennu hunangofiant! Dwin dal i weithio, a bellach yn nain syn gwarchod hefyd, felly roedd dod o hyd i amser i sgwennun dipyn o her, ond er gwaethar gwaith caled dwin wirioneddol falch mod i wedi derbyn y cynnig.

Mae rhywun wedi bod i gymaint or steddfodau ma ac ati nes eu bod nhw i gyd wedi mynd yn un cowdal yn y cof, ond dwi wedi bod yn cadw hen doriadau papur newydd a dyddiaduron ar hyd y blynyddoedd, felly roedd hynnyn dod llawer o atgofion yn l.

Cafodd flas mawr ar gystadlu pan oedd hi yn ei harddegau, er ei bod yn cyfaddef mair prif gymhelliant ir holl steddfota yn y cyfnod hwnnw oedd cael cyfarfod hogia golygus fel Cefin Roberts, Rolant Hughes, Robat Wyn a Mei Jones! Aeth yn ei blaen i sefydlu a hyfforddi parton a chorau ac unigolion di-ri ar hyd a lled Gogledd Cymru, ac maer canu wedi rhoi cyfle iddi deithio a gweld y byd y tu hwnt i Gymru hefyd, gan gynnwys teithiau hwyliog ir Almaen gyda Chr Hogiar Ddwylan.

Mae Leah yn berson gonest iawn, ac maen rhoi ei barn yn ddiflewyn-ar-dafod am sawl peth yn y gyfrol hon. Maer llyfr hefyd yn esbonio sut mae hynny wedi arwain unwaith neu ddwy at dynnu ambell nyth cacwn go fawr iw phen!

Yn 2010, derbyniodd Leah glod swyddogol am ei chyfraniad aruthrol yn meithrin cantorion ifanc pan enillodd fedal Syr T. H. Parry-Williams yn Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy. Serch hynny, dywed nad dynar prif uchafbwynt a ddaw ir cof wrth edrych yn l ar ei bywyd: Oedd, roedd ennill y fedal honno yng Nglyn Ebwy yn sicr yn un or uchafbwyntiau, ond yr hyn dwin ei gofion fwy na dim ydir teimlad o foddhad sydd na iw gael wrth weld pobl rydw i wediu hyfforddi yn ennill ac yn llwyddo.

Ron in arfer hyfforddi Jade Davies, ac mi fuodd hin llwyddiannus mewn sawl steddfod a gwŷl dros y blynyddoedd. Bellach, mae Jade wedi gwireddu breuddwyd a chael rhan flaenllaw yn y sioe Les Misrables yn y West End yn Llundain, a dwin cofio cael neges gan Sue, ei mam, yn dweud Thank you so much for believing in her at such a young age; you were her inspiration. Mae neges felnan golygu cymaint i mi pethau felly syn aros yn y cof.

Dwin gwybod o brofiad bod cael rhywun i gredu yn eich dawn yn gallu gwneud i chi fynd yn bell. Mrs Myra Jones, gwraig i weinidog yn Llangefni ac un oedd yn weithgar iawn hefo pobl ifanc yr ardal yn y cyfnod pan on in hogan ysgol, oedd y dylanwad mwya arna i, yn bendant. Hi ddysgodd bron bopeth i mi am ganu o bob math, gan gynnwys sut i ennill a chollin urddasol.

Mewn ffordd, rydw in dilyn yn l ei thraed hi, ac yn trio gwneud be oedd hin ei wneud sef pasior grefft ar traddodiad ymlaen ir genhedlaeth nesaf.
Diweddarwyd ar 17 Gorffennaf 2013
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Blaid Ffasgaidd yng ...
Richard Wyn Jones
£9.99
 
Prynwch
Carolau Gilmor
Gilmor Griffiths
£6.95
 
Prynwch
Jac a'r Goeden Ffa
Richard Walker
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch