Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Iesu'r Iddew a Chymru 2000
Pryderi Llwyd Jones
ISBN: 9780862435431 (0862435439)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2000
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn Űl y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol ysgytiol, hawdd ei darllen, yn holi llu o gwestiynau dadleuol parthed y ffydd Gristnogol i'r Cymry Cymraeg sydd wedi troi cefn ar grefydd gyfundrefnol erbyn heddiw, gan beri iddynt edrych o'r newydd ar amryfal agweddau ar eu cyflwr moesol ac ysbrydol wrth i'r milflwydd newydd wawrio.

An easy-to-read volume which poses many controversial questions relating to the Christian faith, aimed at Welsh speakers who have turned their backs on organized religions, and which forces them to look anew at various aspects of their moral and spiritual state as the new millennium dawns.
Gwych o beth yw cael cyfrol sy'n mynd i'r afael ‚ chyflwr crefydd yng Nghymru mewn dull mor onest a diflewyn-ar-dafod. Y mae Iesu'r Iddew a Chymru 2000 yn taro nodyn herfeiddiol a phroffwydol. Efallai y bydd rhai yn cael y feirniadaeth sydd ynddi'n rhy gignoeth, ac y mae'n sicr fod yr awdur weithiau'n unllygeidiog wrth roi'r argraff y bydd dychwelyd at ddull a meddwl Iesu'r Iddew yn ateb pob gofyn, ond ei nod yn ddieithriad yw cydbwysedd barn, a rhaid darllen y gyfrol fel cyfanwaith i wneud cyfiawnder ‚ hi.

Er ei bod yn adlewyrchu ehangder gwybodaeth a diwylliant anghyffredin, nid oes angen dysg arbenigol i werthfawrogi'r gyfrol hon, dim ond y profiad o fyw yn y Gymru Űl-Gristnogol. Cymaint o brofiad ag sy'n eiddo i bawb ohonom.

Gellir casglu mai bwriad yr awdur wrth lunio'r gyfrol oedd herio ac ysbrydoli'r eglwysi ar y naill law, a chychwyn deialog ystyrlon ‚'r bobl hynny a gefnodd ar grefydd gyfundrefnol y Gymru Gymraeg ar y llall. Myn mai gwendid mawr yr eglwys yw iddi ganiatŠu ei hun i fod yn amherthnasol i fywyd y mwyafrif o bobl, ac am hynny pledia achos crefydd gynhwysol, gymunedol ei natur a phroffwydol ei naws. 'Y gwir yw,' meddai, 'bod Cymorth Cristnogol . . . yn gymaint rhan o'n ffydd ag yw sacrament y cymun neu'r bedydd.' (t.64) Ceisir cywiro amryw o ragdybiaethau arwynebol a phoblogaidd am natur Cristnogaeth, a rhoddir mynegiant croyw i wirioneddau yr anwybyddwyd eu harwyddoc‚d, megis mai Iddew ac nid Cristion oedd Iesu Grist.

Y mae'r awdur yn elyn dgymodlon i bob anoddefgarwch a cheidwadaeth, a'i fan cychwyn yn ddieithriad yw'r gred mai gan Dduw yn unig y mae'r gwir i gyd yn gyfan. Wrth drafod natur gymdeithasol Cymru heddiw, pwysigrwydd cydnabod mai Iddew oedd Iesu, yr angen am gyfiawnder ac ymgyrch JiwbilÓ 2000, perthynas crefyddwyr ‚'i gilydd, heddychiaeth, addoliad ac arwyddoc‚d iaith a chenedl, codir myrdd o bynciau y gallwn oll uniaethu ‚ hwy.

Y mae yma siarad ‚ sefyllfa Cymru fel y mae, ac yn hynny o beth y mae'r gyfrol yn gymwynas amhrisiadwy. Os oes gwendid ynddi, diffyg gwerthfawrogiad o ddwyfoldeb Crist yw hwnnw. Ac eto, rhaid cofio bod y rhan fwyaf o ddiwinyddion y canrifoedd wedi pwysleisio Duwdod Iesu ar draul ei ddyndod, neu ei ddyndod gan anghofio'i Dduwdod!

Elwyn Richards
Y Coleg Diwinyddol Unedig

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat‚d Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Syched am Sycharth - ...
Iwan Llwyd
£5.00
 
Prynwch
Dewch i Ddarllen: Llyfr ...
Dylan Owen
£5.40
 
Prynwch
Tipyn o'n Hanes: Stori'r ...
Mari Emlyn
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch