Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Pam Ni, Duw?
John Owen
ISBN: 9780862435677 (0862435676)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 184x119 mm, 240 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael trwy'r cyhoeddwyr yn unig Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr yn seiliedig ar y gyfres deledu boblogaidd 'Pam Fi Duw?' yn adrodd hanes gobeithion a gofidiau, llawenydd a phoen tyfu i fyny i ddisgyblion Blwyddyn 11 yn Ysgol Glynrhedyn yng Nghwm Rhondda wrth iddynt baratoi ar gyfer eu harholiadau TGAU ar ffurf dyddiaduron personol Sara a Cwcw.

A book based on the popular television series 'Pam Fi Duw?' relating the hopes and fears, joy and pain of growing up in the lives of Year 11 pupils at Ysgol Glynrhedyn in the Rhondda Valley as they prepare for their GCSE examinations, written in the form of the personal diaries of Sara and Cwcw.
Ydych chi’n cofio’r adeg y cyhoeddwyd y nofel gyntaf yn y gyfres Pam Fi?. Ydych chi’n cofio’r holl ffỳs a ffwdan fu o ganlyniad i themâu ‘cyfoes’ y nofel? A’r iaith . . . Yr Iaith! Y Gymraeg carbwl a’r slang Saesneg! Ond o ddarllen rhwng y fratiaith gwelodd pobl fod yma nofel ddifyr a roddai ddarlun realistig o fywyd criw o blant yn eu harddegau yng nghymoedd y De. O ganlyniad fe grëwyd o’r nofel un o’r cyfresi mwyaf llwyddiannus erioed yn hanes S4C.

Mae dau beth yn gwneud y nofel hon yn wahanol i Pam Fi, Duw, Pam Fi?. Yn gyntaf, mae dyddiadur dau gymeriad yma, sef Sara (chwaer Rhys) ac Idris (neu Cwcw, cyfyrder Rhys a Sara); yn ail, nid nofel fu’n sail i gyfres deledu sydd yma, ond nofel a seilwyd ar y gyfres. Bydd y ffyddloniaid yn ein mysg felly wedi gweld y rhaglen cyn darllen y nofel, ac yn gwybod i raddau helaeth beth fydd tynged y cymeriadau.

Yn sicr, does dim prinder digwyddiadau ym mywyd Sara ac Idris i gyfiawnhau gofyn Pam Ni, Duw?. Yr un problemau sy’n wynebu Sara a’i brawd i raddau helaeth: rhyw, gwaith ysgol, rhyw, ffrindiau gorau yn poeni am eu rhywioldeb, rhyw, teulu a . . . rhyw. Mae problemau Idris ar ddechrau’r nofel yn eithaf tebyg nes bod trasiedi yn ei daflu ef a’i ddyddiadur i gornel dywyll ddu. Ond, mae gosod y ddau ddyddiadur ochr yn ochr yn sicrhau bod cymysgedd o’r dwys a’r difyr yn y nofel.

Byddai’n ddigon posibl canolbwyntio ar ddarllen dyddiadur un cymeriad yn unig, a hwyrach y byddai hyn yn gwneud Pam Ni, Duw? yn llai o bwdin i rai gan ei bod yn nofel swmpus iawn. Dyma un o wendidau’r nofel i mi. Mae’n rhy hir. Da fyddai ei chwtogi rhywfaint, ac o bosibl cwtogi nifer y cymeriadau. Gan imi wylio’r gyfres deledu, roeddwn yn gyfarwydd â chymeriadau megis Hwch, Bra, Whils, Pecs a Fflagpol, eu personoliaeth a’u henwau unigryw (oes rhaid cael llysenw i bob cymeriad?).

Petawn yn darllen y nofel o’r newydd, go brin y byddwn yn dod i adnabod y cymeriadau i gyd. Gwell fyddai canolbwyntio ar roi lliw ar ambell un. Pa bwrpas sydd i Waldo, er enghraifft? Ar y sgrin, roedd ei dafodiaith Sir Benfro yn ddifyr i’w chlywed, ond mater arall yw brwydro i ddarllen y dafodiaith gan wybod nad yw’r hyn a ddywed o bwys yn y byd. A sôn am siarad, dydi gosod pob deialog fel sgript ddim at fy nant i chwaith. Ydi, mae’n haws deall pwy sy’n dweud beth, ond mae’n gallu bod yn ddiflas.

Wrth gwrs, mae pob rhiant parchus yng Nghymru yn dal ei wynt yn dynn gan aros imi sôn am iaith y nofel. Oes, mae bratiaith yma. Mae mwy o regi nag erioed. Mae’n siŵr bod Cymraeg Sara yn ei harholiad llafar TGAU gyda’r gorau, ond wrth siarad â’i hun, mae’r cywair yn wahanol. Mae’n wir bod iaith Sara yn fwy lliwgar nag iaith Rhys, ond mae cymeriad Sara yn wahanol i Rhys. Mae Sara yn meddu ar hyder nad oedd gan ei brawd, ac nid oes cywilydd ganddi wrth esbonio’n fanwl beth hoffai i Ffocsi ei wneud iddi hi. A dweud y gwir, mae agwedd Sara tuag at y byd a’i bethau yn fwy o awyr iach na themâu ac iaith ‘gyfoes’ y nofel. Un o gryfderau’r nofel yw’r pwyslais a roddir ar y gwahaniaeth yn y ffordd mae Pegi a Deryk yn trin eu merch o'i chymharu â’r ffordd y câi Rhys ei drin.

Do, mi fwynheais i ddarllen Pam Ni, Duw?. Ydi, mae hi braidd yn hir ac mae’r ddeialog yn llafurus i’w darllen ar brydiau, ond mae yma themâu diddorol a theulu o gymeriadau bythgofiadwy sy’n sicrhau ei bod yn nofel lwyddiannus.

Einir Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch