Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ddynes Ddirgel, Y
Mihangel Morgan
ISBN: 9780862435752 (0862435757)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2001
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 176 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Awst 2001
Nofel ddifyr arall yn dilyn helyntion doniol a thrist bywyd y myfyriwr ymchwil Mr Cadwaladr, y ddynes ddirgel a llu o gymeriadau od eraill. Dilyniant i Dirgel Ddyn.

Another entertaining novel following the ups and downs in the life of the research student, Mr Cadwaladr, a mysterious lady and many other strange characters. A sequel to Dirgel Ddyn.
Os mai sgewyll a marmalêd sydd at eich dant chi, bydd y llyfr hwn yn siŵr o blesio. Syndod mawr i mi oedd sylweddoli fod wyth mlynedd wedi mynd heibio ers darllen Dirgel Ddyn, y nofel a enillodd y Fedal Ryddiaith i Mihangel Morgan ym 1993. Dilyniant i’r gyfrol honno yw Y Ddynes Ddirgel, gyda’r arwr, Mr Cadwaladr, yn dychwelyd i Gymru ar ôl bod yn alltud am nifer o flynyddoedd. Gwaetha’r modd, does dim digon o ofyn iddo gynnal dosbarth nos ar lenyddiaeth Gymraeg bellach, ond mae Mr C. yn cael cyfle yn lle hynny i fynd yn efrydydd ymchwil yn y coleg gyda’r bwriad o wneud astudiaeth arloesol ar union wrthrych yr ysbrydoliaeth ar gyfer y gerdd ‘Y ferch ar y cei yn Rio’ gan y bardd o Ryd-ddu.

Yn ôl yng Nghaerdydd, buan iawn y mae Mr Cadwaladr yn dod i gysylltiad â rhai o’i gyn-fyfyrwyr, gan gynnwys yr amlweddog, hollbresennol, Ann Griffiths ynghyd â dynes ddirgel, ddiafael arall sy’n ymrithio’n bryfoclyd lle bynnag yr elo Mr Cadwaladr ar ei hynt drwy’r brifddinas.

Mae yna ryw gysur ym myd ffuglen Mihangel Morgan. Byd bach agos-atoch ydyw yn y bôn, ond byd lle mae yna ‘bosibiliadau di-ben-draw i bopeth’, chwedl Chris Powell, tiwtor ymchwil clên, os ansensitif, Mr Cadwaladr. Er ein bod, fel y noda Gwenllïan Dafydd ar y clawr, yn ymwybodol o fyd mawr cas a’i holl erchyllterau y tu hwnt i ffiniau tiriogaeth y nofel, ac er ei holl elfennau annisgwyl, swreal, mae yna rywbeth cynefin braf am y cwbl. Byd y mae’n werth ymweld ag ef bob hyn a hyn er, efallai, na fyddwn i’n dewis byw yno am byth.

Awdur toreithiog yw Mihangel Morgan ac mae ei gyfrolau i gyd, am wn i, yn adleisio’i gilydd gyda’u cymeriadau a sefyllfaoedd yn cydblethu a tharo cis yn chwareus. Fe ddichon y bydd rhyw fyfyriwr ymchwil yn y dyfodol, nid annhebyg i Mr Cadwaladr, efallai, yn mynd ati i fapio’r holl gysylltiadau hyn a chael dirnad union hyd a lled ac ystyron cosmos y bobl ddirgel ac ysmala yma.

Dwi wrth fy modd gyda hiwmor Mihangel. Mae’n braf cael chwerthin yn uchel wrth ddarllen gan fwynhau ei ddychan deifiol ond difalais. Weithiau y mae rhywun yn teimlo y gallai’r ddeialog, sydd bob amser yn sionc a chredadwy, sefyll ar ei phen ei hun, heb draethiad esboniadol wrth gefn. Hefyd, er y gall rhywun ddysgu peth wmbredd am bob math o bynciau difyr a gwerth chweil, ambell waith y mae’r holl fanylion am waith celf, ffilmiau, llenorion ecsentrig, bwydydd ac yn y blaen, yn gallu mynd yn llafurus a gwneuthuredig.

Sylwadau wrth basio’n unig yw’r rhain, ac yn ddi-os bu’r gwaith darllen yn bleserus ac megis chwa o awel adfywiol – a hynny mewn wythnos pryd yr aeth holl arswyd y byd mawr hyll yn drech braidd.

Martin Davis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Y Ddynes Dirgel
Y Ddynes Ddirgel yw pedwaredd nofel Mihangel Morgan ac y mae'n ddylyniant i Dirgel Ddyn. Dyma gwrdd unwaith eto ‚'r Dr. Morris Llywelyn sydd ag atal ar ei leferydd, ac ‚ Llysnafedd hefyd, dysgwr eithaf gwael wedi cael swydd fel darlithydd Cymraeg. Mae Owain Glyndŵr yn codi'i ben eto, babi clwt o pync bach sydd yn dioddef o agoraffobia, ac wrth gwrs Mr Cadwaladr, y cysgod wrth y safle bysys, y gwr sydd yn byw ac yn bod yn y sinema yn gwylio hen glasuron. Ond dyma dro ar fyd. Mae Mr Cadwaladr yn cael cip ar ei chwaer yn y dref. Nid ydynt wedi gweld ei gilydd ers amser maith, ac mae Mr Cadwaladr yn gwneud ei orau glas i ddod o hyd iddi. Yn y cyfamser, am ei fod yn ddiwaith, mae'n cofrestru fel myfyriwr ymchwil yn y brifysgol. Mae ei gyfarwyddwr, Dr. Chris Powell, yn mynnu ei fod yn datgelu ei enw cyntaf ond gwrthod a wna Mr Cadwaladr. O aros yn ddienw, fe fedr gadw yr unig gryfder sydd ganddo, sef y dirgelwch y mae yn ei gynnal yn ei gylch ei hun. Yn baradocsaidd, dim ond trwy'r dirgelwch hwn y medr y byd ei adnabod. Ond mae'r byd yn mynnu tanseilio'r dirgelwch. Am ei fod yn dlawd, ni all Cadwaladr fyw ar ei ben ei hun. Rhannu fflat y mae ‚ Gwynfab, ysgrifennydd yr adran Gymraeg yn y brifysgol, clamp o fachgen gwirion. Ym mhen hir a hwyr, mae Cadwaladr yn cael cwrdd ‚'i chwaer Marged. Ac mae'n ymddangos fod Ann Griffiths yn byw drws nesaf iddi! Rhyfeddach byth yw i Cadwaladr gael gwaith yn darllen Mein Kampf i hen ŵr bonheddig sydd ‚ morwyn a gwas yn gofalu amdano. Er ei fod yn ddyn dieithr, mae byd Cadwaladr yn ferw o bobl. Ond buan iawn y maent yn ymadael. Mae Gwynfab ac Owain Glyndwr yn symud, ac mae ei chwaer yn mynd ymaith. Mae Ann Griffiths yn datgan iddo ei bod yn ddyn wedi troi yn ddynes a diflannu unwaith eto. Mynd am dro y mae Mr Cadwaladr. Hen balmant caled y ddinas yw'r unig beth nad yw yn peri siom neu loes iddo.
Cyfnewidfa LÍn Cymru/Wales Literature Exchange
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Meddwl a'r Dychymyg ...
Simon Brooks
£4.99
 
Prynwch
Lleian Llan-Llŷr
Rhiannon Davies Jones
£3.25
 
Prynwch
Rhwng Noson Wen a ...
Sonia Edwards
£4.25
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch