Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ar Bwys y Ffald - Atgofion Amaethwr o Ogledd Ceredigion
Gwilym Jenkins
ISBN: 9780862435943 (0862435943)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2002
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 200x209 mm, 180 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol o atgofion Gwilym Jenkins a fu'n ffermio yng Ngogledd Ceredigion trwy gydol ei oes, yn cynnwys darlun cynnes o gymdeithas glos cefn gwlad a'r diwylliant a oedd yn cylchdroi o gwmpas y capel a gweithgareddau'r Ffermwyr Ifanc, ynghyd â sylwadau am y newidiadau sylweddol a welodd y byd amaeth yn ystod yr 20fed ganrif. 83 o luniau du-a-gwyn. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2001.

A volume of the reminiscences of Gwilym Jenkins who has farmed in North Cardiganshire throughout his life, comprising a portrait of a close-knit rural society and the rich culture centred around the chapel and the activities of the Young Farmer's Club, together with comments on the changes in agriculture during the 20th century. 83 black-and-white illustrations. First published in 2001
Bu Gwilym Jenkins, Gwilym Tyngraig i’w gydnabod, yn ffermio drwy gydol ei fywyd yn ardal Talybont yng ngogledd Ceredigion. Gyda’i dad, yr Henadur I. R. Jenkins, a’i feibion Dafydd ac Enoc, bu’n arloesi mewn nifer o feysydd yn y byd amaethyddol. Bu iddynt ehangu tipyn, gan brynu ffermydd a lluestydd cyfagos gan ddatblygu’r tir mynydd a mabwysiadu’r dull gorau o gynhyrchu a magu stoc, a chadw’r hen dai ac adeiladau perthynol mewn cyflwr da, yn hytrach na gadael iddynt fynd yn furddunnod.

‘Rhoi yn ôl i’r ddaear onest am gawsant,’ chwedl Gwenallt yn ‘Sul y Fferm’ a wnaeth Gwilym Jenkins a’i deulu ar hyd y blynyddoedd, ac fe gawsant eu gwobrwyo ar eu canfed drwy gynhyrchu stoc o’r radd orau, fel y gŵyr y cyfarwydd.

Mae’n siŵr mai trwy waith caled a chynllunio manwl, a hynny ar draul ysgol profiad, y daeth llwyddiant i’r fenter hon. Tynnwyd yn helaeth o faeth eu gwreiddiau dwfn yn yr ardal. Ond roedd gan Gwilym amser i bethau eraill hefyd, megis i’r diwylliant cynhenid ac amser i addoli ar y Sul. Dyma enghraifft brin o amaethwr yn trefnu ei raglen fel bod y Sul yn ddiwrnod rhydd i addoli.

Swm yr hyn a glybuwyd yw bod Gwilym Jenkins wedi mynd ati yn ddiweddar i gyhoeddi llyfr dan y teitl priodol Ar Bwys y Ffald. O’i fagwraeth yng nghyfnod y rhyfel, heibio i’w ddyddiau ysgol a’r Ffermwyr Ieuainc, at lewyrch y 70au a’r dirywiad diweddar yng nghefn gwlad, croniclodd yr hanes yn ddiddorol a dealladwy, a hynny i raddau pell yn nhafodiaith unigryw Talybont.

Rhaid canmol yr iaith a’r gystrawen gynhenid drwy’r llyfr. Pa ryfedd, canys dywed Gwilym yn fynych nad oes ganddo fawr o Saesneg, felly prin fod yr iaith fain wedi medru treiddio i mewn i’r idiomau llafar.

Soniwyd eisoes fod y llyfr yn ddiddorol a dealladwy. Dealladwy am y modd y mae’n egluro cynlluniau amaethu, y grantiau a’r trafferthion y mae Ewrop wedi eu hachosi i amaethwyr gydag AIACS ac ati. Yn wir, mae penodau olaf y llyfr o safon arbennig ac yn ddogfennau pwysig o safbwynt ffermio yn niwedd y ganrif ddiwethaf yng Ngheredigion.

Ond gogoniant y llyfr yw bod cymeriad Gwilym Jenkins yn cael ei amlygu ynddo. Y cenedlaetholwr naturiol, tawel, ac eto digymrodedd, sy’n mynnu trafod y fusnes drwy’r Gymraeg. Yr addolwr cydwybodol sy’n dyfynnu o’r Beibl yn gyson ac yn medru derbyn cynhaliaeth o faeth yr Ysbryd Glân, a hynny yn ôl ei dystiolaeth ef yn gymorth mewn cyfyngder.

Difyr iawn, ac mae’r lluniau o bersonau, anifeiliaid a thir yn ychwanegu at werth y llyfr. Llongyfarchiadau i Gwilym am waith clodwiw.

Vernon Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Gwilym Jenkins Tanygraig yw un o gymeriadau mwyaf lliwgar a gwerinol Tal-y-bont yng ngogledd Ceredigion. Yn ei hunangofiant, sydd newydd ei gyhoeddi gan Y Lolfa, ceir golwg newydd ar gyfnod cythryblus ym myd amaeth a darlun byw iawn o fywyd yng ngogledd Ceredigion ers yr ail ryfel byd.

Mae'r gyfrol yn llawn gwybodaeth am yr ardal a'i phobl ac yn adleisio safbwyntiau cryf yr awdur am grefydd ac amaethyddiaeth. Mae'n feirniadol iawn o'r newidiadau dinistriol ym myd amaeth yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf a'r modd y mae dyn yn ymyrryd a natur i achosi'r argyfyngau sydd wedi llethu'r ffermwyr yn ystod y cyfnod. Ceir arweiniad moesol cryf gan Gwilym yn ogystal a hanesion difyr tu hwnt am ddigwyddiadau a chymeriadau'r ardal.

Dyma gyfrol ddelfrydol ar gyfer y Nadolig, sy'n llawn lluniau, gwybodaeth a gweledigaeth am fywyd yng Ngeredigion yn ystod ail hanner y ganrif ddiwethaf.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Nyth Cacwn (DVD141)
 
£7.99
 
Prynwch
Llyfr Bach y Nadolig Cyntaf
Bethan James
£1.25
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch