Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Welsh Rules
Heini Gruffudd
ISBN: 9780862436568 (0862436567)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2003
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 142 tudalen Iaith: Cymraeg Adargraffu Ein Pris: £14.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Gramadeg Cymraeg cynhwysfawr i ddysgwyr o oedolion sy'n dymuno defnyddio'r iaith Gymraeg mewn sefyllfaoedd pob dydd, wedi ei baratoi mewn arddull ddifyr gyda chartwnau gan athro hynod brofiadol yn cynnwys adrannau wedi eu graddoli ac ymarferion defnyddiol.

A comprehensive Welsh grammar book for adult learners wishing to use the Welsh language in everyday situations, presented in an entertaining style with cartoon illustrations by a highly experienced teacher, comprising graded sections and useful exercises.
English review follows

Cyflwyniad hwylus i ramadeg y Gymraeg, ynghyd ag ymarferion i helpu’r dysgu, sydd yn y llyfr hwn. Mae symbolau’n cael eu defnyddio i nodi’r gwahaniaeth rhwng ffurfiau’r iaith lafar, iaith ffurfiol ac iaith ffurfiol iawn. Mae’r ymarferion yn cynnwys drilio, llenwi bylchau, cyfieithu, newid amserau berfau, a rhai mwy penagored megis ysgrifennu deialog, trafod neu ddadlau. Mae llyfr dan y teitl Exercises for Welsh Rules wedi ei gyhoeddi i fynd gydag ef i roi rhagor o ymarferion i ddysgwyr.

Mae yma 11 o Adrannau sy’n ymdrin â phwnc gramadegol penodol, er enghraifft Treigladau, Berfau, Arddodiaid, y Fannod, Ansoddeiriau, Rhagenwau, Adferfau, Rhifolion a Chymalau. Mae pob Adran yn cynnwys nifer o Gamau. Mae thema benodol i bob Cam, er enghraifft Gwaith Tŷ, Ysgrifennu Barddoniaeth, Teithio, Y Rhyngrwyd, Arholiadau, Hawliau Menywod, Gwarchod Anifeiliaid, Mewn Llys Barn, a llawer iawn yn rhagor. Mae yma hefyd Adrannau ar yr Wyddor yn Gymraeg, a chasgliad o idiomau defnyddiol, a geirfa Saesneg–Cymraeg o eiriau sy’n ymwneud â gramadeg. Mae llawer o hiwmor ynddo, yn y geiriau, mewn cartwnau a ffotograffau.

At bobl sy’n dysgu’r Gymraeg mae hwn wedi ei anelu. Mae’r esboniadau i gyd yn Saesneg. Mae’n dechrau o’r dechrau ac yn addas iawn i ddysgwyr ar bob lefel ar gyfer adolygu ac fel llyfr cyfeirio. Gallai fod o help i ddysgwyr profiadol i ddatrys y gwallau bach hynny sy’n pallu diflannu.

Mae rhestr Cynnwys fanwl iawn ym mlaen y llyfr, ac mae’r Mynegai yn y cefn wedi ei rannu’n ddwy restr, sef mynegai i eiriau unigol a mynegai yn ôl termau gramadegol. Mae hyn i gyd, a’r ffaith bod blociau duon ar ymyl allanol y tudalennau yn dangos lle mae’r Adrannau yn dechrau a gorffen ac yn nodi rhif y Cam, yn ei wneud yn hwylus iawn i gyfeirio ato.

Llinos Dafis

* * *

This book provides a user-friendly introduction to Welsh Grammar, together with exercises to help learners of Welsh. Symbols are used to denote the difference between colloquial, formal and very formal forms of language. The exercises include drilling, filling gaps, translation, changing verb tenses, and more open-ended ones such as dialogue writing, discussing or arguing. A book entitled Exercises for Welsh Rules has been published to accompany Welsh Rules to provide more exercises for learners.

There are 11 Sections that deal with specific grammatical points, e.g. Mutations, Verbs, Prepositions, the Article, Adjectives, Pronouns, Adverbs, Numerals and Clauses. Each Section contains a number of Steps, and each Step follows a particular theme, e.g. Housework, Writing Poetry, Travelling, the Internet, Exams, Women’s Rights, Safeguarding animals, In court, and many more. There is also a Section on the alphabet in Welsh, a collection of useful Welsh idioms, and an English-Welsh glossary of terms relevant to grammar. It is all presented with a great deal of humour, both in the text and in the graphics.

It is aimed at learners of Welsh. All the explanations are in English. It begins right at the beginning and is suitable for learners at all levels both for revision and as a reference book It could be a help for experienced learners to deal with those little mistakes that will not go away.

There is a very detailed list of Contents in the front of the book, and two lists of indices are provided, one to provide an index to individual words and the other to grammatical points. All this, together with the fact that there are black blocks on the outer edge of each page to show where Sections start and finish and to provide the Step number, makes for ease of reference.

Llinos Dafis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Camau Bach 2 (DVD) (Cof002)
 
£14.40
 
Prynwch
Welsh Academy ...
Bruce Griffiths
£55.00
 
Prynwch
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch