Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dial yr Hanner Brawd
Arwel Vittle
ISBN: 9780862436612 (0862436613)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2003
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 183x121 mm, 176 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Nofel dditectif afaelgar am ddarlithydd seicoleg sy'n ceisio cynorthwyo'r heddlu drwy ddadansoddi meddwl sgitsoffrenig llofrudd cyfresol er mwyn egluro ei gymhellion a'r rheswm pam y gadewir dyfyniadau o'r Mabinogi ger cyrff y meirwon.

A gripping detective novel about a psychology lecturer who tries to help the police by analysing the mind of a schizophrenic serial killer in order to explain his motives and the reason why quotes from the Mabinogi are left at the scene of the crimes.
Dyma drydedd nofel Arwel Vittle, ei ail dan ei briod enw. Cofiaf yn dda, yn ôl yn 1995, edmygu dawn ac addewid Elis Ddu, a cheisio, yn ofer ar y pryd, ddyfalu pwy oedd awdur Post Mortem, nofel ddychan yn cyfuno’r difrif a’r doniol mewn mesur cyfartal, fel y dylai dychan, ac yn gwneud defnydd medrus iawn o gyfeiriadaeth lenyddol. Yn 2000 dilynodd Talu’r Pris, ymgais ar stori gyffrous boliticaidd wedi ei gosod yn y Gymru Fydd hunllefol lle troediodd awduron eraill eisoes; yr oedd ynddi themâu cryfion, ond collid y doniolwch. Bellach, yn Dial yr Hanner Brawd, dyma hwnnw yn ei ôl ar ffurf ffars ddu iawn, a gyfunir â dychan cignoeth, cyrhaeddgar.

Dychan ydyw ar ddosbarth a chenhedlaeth a gollodd olwg ar eu nod a chefnu ar hynny a oedd ganddynt o weledigaeth; dosbarth a chenhedlaeth sy’n cynnwys yr awdur a’r adolygwr a’r rhan fwyaf, mi dybiaf, o ddarllenwyr y wefan hon. Fel yn y ddwy nofel flaenorol, gwrthgiliad mawr ugain mlynedd olaf yr ugeinfed ganrif yw’r cefndir i bopeth yma, y cefnu wedi 1979 ar genedlaetholdeb, a chydag ef ar yr hen beth arall hwnnw a elwid “egwyddor”. Mae nifer o awduron eraill wedi ymateb i’r un ffenomen, ond ni chredaf fod neb wedi ei wneud yn well na’r awdur hwn.

Doeth fyddai cymryd pinsiad o halen gyda’r disgrifiad “nofel dditectif”. Mae dau dditectif ynddi, un proffesiynol ac un amatur sy’n ei helpu, ac i’r graddau hynny y mae’n cyd-fynd ag arferion y genre. Ar wahân i hynny, cymer yn rhydd iawn ar y traddodiad neu’r confensiwn. Gadewir y llofrudd â’i draed yn rhydd ar y diwedd, er ein bod yn gwybod ers tro pwy ydyw. Nid llofrudd nodweddiadol stori dditectif yw’r “Dialydd” hwn ond ffigur chwedl neu ffantasi gyda’i het fawr a’i glogyn a’i arferiad
o adael dyfyniad llenyddol ar ei ôl bob tro y mae’n taro. Fel ei ddyfyniadau, daw ef ei hun o’r Mabinogi; Efnisien ydyw, yn cyfuno’r dehongliad cymharol ddiweddar o’r cymeriad didrugaredd hwnnw fel gwarcheidwad angenrheidiol â’r dehongliad ychydig bach hŷn ohono fel cariad Branwen. Gweithiodd y cyfuniad yn dda gan roi inni stori gref ei hadeiladwaith, yn cael ei hadrodd bob yn ail o safbwynt y lleiddiad ac o safbwynt un o’r datgelwyr.

Ymddatblyga’r ffars dywyll yn effeithiol iawn gan ein gadael ar y diwedd yn gwbl ddadrithiedig, pa ffordd bynnag yr edrychir arni. Nid yn unig mae’r ddau ddatgelwr yn ddau bwdryn, mae’r lleiddiad hefyd yn seicopath gwir beryglus erbyn y tudalennau olaf. Dynion Drwg Drama oedd y pump cyntaf o’i chwe ysglyfaeth, ac efallai inni ein dal ein hunain yn rhoi iddo hwrê fach wrth i’r naill ar ôl y llall ohonynt lyfu’r llwch; mae’r chweched dioddefydd braidd yn wahanol, gwraig gymharol ddiniwed, neu o leiaf heb dystiolaeth yn ei herbyn heblaw disgrifiad cymeriad arall ohoni fel “twp ac uchelgeisiol”. Dechreuodd y stori fel jôc, ac fe’i cynhaliwyd ar y lefel honno am gryn ddeuparth o’r ffordd; yna mae sobreiddio eithaf brawychus a chipolwg ar drasiedi. Cipolwg, dim mwy, oherwydd at ddychan y mae gogwydd naturiol yr awdur.

Fel gyda phob gwir ddychanwr, mae tipyn o’r piwritan yn ei gyfansoddiad, a’r tipyn hwnnw sy’n rhoi’r brath yn y gyfres bortreadau o gymeriadau diffaith a sefyllfaoedd ynfyd. Darlun gwych o gabledd ac oferedd yw’r “Ymryson Emynau” (tt. 108-10), cymar teilwng i’r disgrifiad yn Post Mortem o’r dyn sy’n treulio tragwyddoldeb yn taro peli golff i’r môr oddi ar fwrdd Llong y Ffyliaid. Gŵyr yr awdur hwn sut i anelu cic. Mawr yw ei gyfle yn y Gymru sydd ohoni. Gobeithiaf y deil ati, a rhagwelaf le sicr iddo yn olyniaeth y prif ddychanwyr. Dylai Elis Wyn fod yn falch o Elis Ddu.

Gwylied, serch hynny, rhag un peth. Fe gofia, mae’n ddiau, ei bortread sydyn (t. 59) o Dyfrig Elwyn, “y puraf o bob purydd” a “Mwla mwyaf y Taliban iaith”. Fe ddaw Dyfrig Elwyn ar ei war, mor sicr â’r Dialydd ei hun, os na chywira bethau fel hyn erbyn ei nofel nesaf: mewn D fwyaf (6), rhywbeth gwahanol am y llofrudd hwn (51), dweud wrthi am gadw’n dawel ac i beidio (80), roedd rhywbeth anorfod am bopeth (149). Ac wedi dewis yr arddodiad iawn, yn unol ag arfer yr iaith, rhodder ei ffurfiau personol, lle bo angen, fel y gwna Cymro, nid: colli ar dy hun (39), i’w hun (138). Gwna dwy enghraifft cystal â deg o’r gystrawen hon: Mynd i lawr oedd rhifau myfyrwyr (42), Dal i chwarae negeseuon oedd y peiriant (47). Ac eithrio mewn dialog, lle byddai’r llefarydd yn naturiol yn gollwng y geiryn berfol (ond nid pob llefarydd chwaith), cadwed yr awdur at ei arfer da ei hun ar dudalen 28: Eistedd yn dy gar yr wyt ti. Cymaint â hynna o rybudd ac anogaeth, ar ôl mwynhau yn fawr iawn nofel na allai Dyfrig Elwyn ei hun ganfod llawer o ddim arall o’i le arni.

Dafydd Glyn Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Mae Magi Jones o Penrhosgarnedd wedi rhoi'r sgr canlynol i'r teitl hwn .
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Prynwch
Gemydd, Y
Caryl Lewis
£7.95
 
Prynwch
Digon i'r Diwrnod
Geraint Evans
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch