Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Carnifal
Robat Gruffudd
ISBN: 9780862436759 (0862436753)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2004
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 184 x 122 mm, 240 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Medi 2004
Nofel ddychanol, hynod ddifyr am helyntion gwleidyddion yng Nghymru, yn arbennig fywyd byrlymus llywydd Plaid Cymru a'i berthynas â nifer o ferched y mae'n eu cyfarfod yn ystod teithiau niferus ar draws Ewrop.

A very entertaining, satirical novel about the adventures of Welsh politicians, in particular the lively life of the Plaid Cymru president and his relationships with various females he meets during numerous European visits.
Dyma stori gywrain a thyn ei gwead, yn digwydd o fewn Deng Niwrnod yng Nghymru a Latfia Fydd, gyda nifer o ôl-fflachiadau ar brofiadau cymdeithasol, carwriaethol a rhywiol y prif gymeriad yn Krakow, Prâg, Fenis a Barcelona. Casglwn oddi wrth dystiolaeth fewnol mai 2014 yw’r flwyddyn, rhyw ugain mlynedd yn nes atom felly nag Wythnos enwog Islwyn Ffowc Elis. Mae trên bach un gledren bellach yn cysylltu canol Caerdydd â’r Bae. Mae Y Byd yn dal i ffynnu ochr yn ochr â’r Welsh Mail. Mae’r Cynulliad wedi mynd yn Senedd. Ni ddywedir nad yw’n 'Senedd go iawn'. Llywodraethir gan glymblaid rhwng Llafur a Phlaid Cymru. Yr arweinydd Llafur yw’r Prif Weinidog; a yw Llywydd Plaid Cymru, sef ein hadroddwr a’n prif gymeriad, yn Ddirprwy Brif Weinidog, ni ddywedir.

Meirion Middleton yw ei enw. Cawn ddehongli’r enw mor alegorïaidd ag y mynnom, neu beidio â’i ddehongli o gwbl. Rywfodd fe’i tynnwyd i mewn i wleidyddiaeth Cymru, ond nid oes ganddo ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth, ond fel gêm, a rhywbeth at fyw.

Anhygoel, meddech chi? Fe ddigwyddodd, ac fe ddigwydd, pethau odiach. Mae’n fy atgoffa’n gryf o H.H. Asquith, cymeriad galluog, diog, difater, hedonistaidd arall, gyda’r gêm bridge â’r lle yn ei fywyd sydd i rygbi yn mywyd M.M. Yn anffodus yr oedd Asquith, yn ystod wythnos arbennig yn 1914, mewn safle i achosi, drwy ei ddifaterwch, drychineb mawr iawn. Nid yw M.M. yn ffigur o unrhyw arwyddocâd na dylanwad yn y byd, sef un o brif bwyntiau’r nofel eto, a llawn cystal nad yw efallai. Er deall yn weddol gynnar ei fod yn gymeriad anaeddfed, ansicr, ni ellir ei ddrwgleicio rywsut, ac efallai mai hynny a roddodd imi’r teimlad cychwynnol bod llaw’r dychanwr y tro hwn yn ysgafn ac na ddarlunnir mo’r gwaethaf am y Sefydliad gwleidyddol, addysgol a diwylliannol eithriadol bwdr a diffaith a ddaeth i fodolaeth yng Nghymru yn dilyn trychineb 1979. Ond newidiais fy meddwl. Wrth i'r stori ddatblygu fe wna’r awgrymiadau eu gwaith, ac i’r sawl sydd â’r llygad i’w gweld mae yma feirniadaeth gyrhaeddgar iawn ar bobl, sef ni, na allant byth wynebu’r gwir amdanynt eu hunain.

Nid ymhelaethaf ar y stori rhag ei sbwylio. Yr ergyd, yn fyr, yw bod y pwdryn hwn, y gorau y gall cenedlaetholdeb Cymru ei gynhyrchu yn ei genhedlaeth, yn mynd i gynhadledd yn Riga, ac yno’n derbyn gwers mewn cenedlaetholdeb, a thrwy brofiad sy’n gymysgedd o hunllef a ffars yn cael blas bach o’r gwir wrthdaro rhwng cenedlaetholdeb ac imperialaeth. Brysiaf i ychwanegu nad yw 'derbyn' y wers yn golygu’r un peth â’i dysgu, oherwydd nid oes dim dysgu yn hanes cymeriad mor sylfaenol hunanol. Cyfeiriais at Wythnos yng Nghymru Fydd. Nofel arall o’r pum degau a ddaeth yn fyw i’m cof wrth ddarllen hon oedd Cri’r Gwylanod, stori gyffrous Dyddgu Owen am antur merch ifanc ar genhadaeth dros Gymru Rydd yng nghanolbarth Ewrop. Petawn i’n dal i osod tasgau i fyfyrwyr, hwyrach yr awgrymwn i wrthynt y byddai cymharu honno â hanes cenhadaeth anarwrol yr hen M.M. yn ymarfer bach beirniadol digon difyr. Odid na chodai’r cwestiwn 'Beth aeth o’i le?' Ac odid nad yr ateb fyddai: 'Yr anochel. Gydag eithriad, nid y proffwydi a’r delfrydwyr sy’n dod i redeg cymdeithas'.

Ac edrych arni fel arall, hanes perthynas M.M. â dau gategori gwahanol o bobl sydd yma. Y naill yw’r merched y mae’n taro arnynt wrth ei waith ac ar ei deithiau cyfandirol, perthynas fer a rhywfodd siomedig bob tro. Y llall yw’r cymeriadau gwleidyddol sy’n croesi ei lwybr gartref yng Nghaerdydd; rhai yn wybed mân sy’n ei boeni, fel Gareth Webb y Tori ifanc sy’n fwy o genedlaetholwr nag ef ar rai pethau, Royston Griffiths sy’n golygu a chyhoeddi’r rhecsyn gwenwynig Mochyn Du, a Loony Mary, aelod adain-chwith anferth, swnllyd ac uchelgeisiol o’i blaid ei hun a all ddod yn her i’w arweinyddiaeth. Campus o bortreadau yw’r rheini o Deri Smith yr arweinydd Llafur, hen foi digon rhadlon, gwallt cyrliog, c’letwr deddfol ar ei gytseiniaid, a chanddo bartneriaeth ymarferol ardderchog â M.M. ar sail eu diddordeb dwfn a diffuant ill dau yn hynt tîm rygbi atgyfodedig Cymru dan ei hyfforddwr newydd, Carwyn Jones; ac o Dave Hitt, Prif Ohebydd Gwleidyddol y Welsh Mail, cymeriad amwys fel pawb mewn swydd o’r fath, y mae gofyn ei wylio ond sydd eto, i M.M. o leiaf, yn gynghorwr gwerth gwrando arno. D.H. a ddefnyddir, yn y tudalennau olaf, i gadarnhau’r prif gymeriad yn ei benderfyniad mai 'yma mae’r man gwyn, yntê' ac nad oes dim byd i guro’r bywyd moethus, diletantaidd, diofal hwn yng Nghaerdydd.

Mae yma ddarlunio campus a chynnil ar sawl math o berthynas, pob un o’r rheini’n symudol heb ddim y gellir ei gymryd yn gwbl ganiataol. Fy hun, ni welwn pam yr oedd eisiau gadael i’r cyfaill Tomaso, er ei fod yn gymeriad gweddol bwysig yn nes ymlaen, baldaruo mor hir yn ei Saesneg toredig, tt. 46 ymlaen. Ond diau fod gan yr awdur ei resymau.

Ailysgrifennwyd peth ar y nofel oddi ar ei gosod yn uchel gan dri beirniad cystadleuaeth Gwobr Daniel Owen y llynedd. A fyddai’r hen Ddaniel yn ei harddel hi wedi’r diwygio? Mi gredaf y byddai, neu o leiaf fe ddylai, oherwydd mae yma ddogn helaeth o’r peth hwnnw a alwodd ef 'y gwir amdanat ti yn dy wyneb, yr hen natur ddynol'.

Dafydd Glyn Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Cafodd ei eni yn y Rhondda a'i godi yn Abertawe. Aeth i'r Brifysgol ym Mangor ble sefydlodd y cylchgrawn Lol gyda Penri Jones. Yn 1966 sefydlodd Y Lolfa, y wasg lle mae'n dal i weithio. Enillodd ei nofel Y Llosgi Wobr Goffa Daniel Owen (1986) ac roedd Crac Cymraeg ar restr fer Llyfr y Flwyddyn ym 1996.
Gwybodaeth Bellach:
"Dychanwr difyr iawn"
Hywel Teifi Edwards
"Darlun deifiol o ffalsedd gwleidyddion yng Nghymru."
R. Cyril Hughes
"Nofel wirioneddol afaelgar"
Manon Rhys
"Nid saig pum munud yw hon, ond gwledd cyfoethog."
Meinir Jones
"Mae yma ddarlunio campus a chynnil ar sawl math o berthynas, pob un o'r rheini'n symudol heb ddim y gellir ei gymryd yn ganiataol." Dafydd Glyn Jones
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Geiriadur Mawr, Y
H. Meurig Evans
£19.99
 
Prynwch
Pwysig!
Sian Northey
£4.95
 
Prynwch
Llwybrau Llên
Emyr Llywelyn
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch