Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Croniclau Pentre Simon
Mihangel Morgan
ISBN: 9780862436803 (086243680X)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2003
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 118x183 mm, 303 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Ionawr 2004
Nofel ddifyr yn portreadu creadigaeth ddyfeisgar y prif gymeriad, sef cofnod o fywydau lliwgar a thrasig trigolion pentref dychmygol yn oes Fictoria lle nad yw bywyd fel yr ymddengys ar yr olwg gyntaf, a hynny'n ddrych o gymhlethdod a thristwch bywyd y prif gymeriad a'i deulu.

An entertaining novel portraying the inventive creation of the main character, namely a record of the colourful and tragic lives of the inhabitants of an imaginary Victorian village where life is not as it first appears, thus mirroring the complex and sad life of the main character and his family.
Hen awdur drwg ydi Mihangel Morgan. Mae'n ddrwg fel y mae plentyn yn ddireidus, ac er eich gwaethaf rydych yn gorfod dotio ato, edmygu ei glyfrwch a chwerthin gydag ef. Croniclau Pentre Simon yw un o'r goreuon eto gan Mihangel, a'r awdur gyda phob cyhoeddiad fel petai'n hogi ac yn rhoi min ar ei grefft o greu stori ddarllenadwy sy'n ein cadw'n darllen, o lunio cymeriadau byw sy'n llenwi'r tudalennau a'n dychymyg i'r ymylon, ac wrth gynnwys rhyw isleisiau neu is-themâu ehangach sy'n procio'r meddwl.

Mae hon yn hawdd ei darllen ac yn ddiddanwch pur, a'r penodau byrion yn ein harwain yn gyflym drwy'r stori, gan symud o un cymeriad diddorol i'r llall. Mae yma ddwy stori yn plethu i'w gilydd, ond fiw i mi ddweud mwy oherwydd stori am bentre yn Oes Fictoria yw hi, yndê? Wrth i'r ddwy stori fynd rhagddynt a dylanwad y naill ar y llall yn ein cadw ar flaenau ein traed, daw rôl 'awdur' i'r amlwg, dylanwad ei gymeriad a'i fywyd ef ar y stori, llên-ladrad a chwestiynau megis a oes y fath beth ag 'un' awdur sy'n creu ar ei liwt ei hun heb ddylanwadau eraill.

Yn wir, mae llawer o themâu a nodweddion arferol yr awdur hwn yn codi eu pennau yma eto mewn newydd wedd, gan gynnwys llofruddiaethau a hyd yn oed UFO! Mae ofergoelion a sut y gall pobl gredu'r storïau mwyaf hynod yn ein hatgoffa mai stori yn y bôn yw popeth o'n cwmpas, a bod capeli bellach hyd yn oed 'yn rhy sgwâr'. Gwelwyd yn Dirgel Ddyn fel y creodd Mr Cadwaladr Ann Griffiths yn ffantasi i roi modd i fyw iddo, a dyma weld hyn ar waith eto, eithr yn fwy amlwg gan ddatgan yn glir erbyn y diwedd 'sylweddolodd ei fod e'n gallu byw heb Bentre Simon'. Portreadir y ffyrdd y mae pobl wahanol yn ymwneud â'i gilydd: y modd nad yw 'cymuned' fyth wir yn gymdogol (y bechgyn yn bwlio Miss Silfester, y gymdoges wedi bod yn farw ers dyddiau), y diléit mewn hel straeon am anffawd eraill, y llanciau ifainc treisgar a mawr eu sŵn, a'r bobl hynny sy'n well ganddynt ymneilltuo i fyw eu bywydau distaw eu hunain, pe caent lonydd i wneud hynny. Darlun du iawn ar y cyfan a geir gan yr awdur o gyflwr y ddynol ryw o ran parch at gyd-ddyn, er gwaethaf goleuni ambell berthynas megis un Hazel a Dafydd.

O ran iaith, mae hon eto yn bleser i'w darllen, y geiriau cyfarwydd yn anghyfarwydd, a'r chwarae ag idiomau yn ddifyr, a'r portreadau manwl yn gystal cread ag un Dafydd ei hun. Ac unwaith eto mae Mihangel Morgan wedi llwyddo i'w gael ei hun yn y nofel, yn ogystal â chewri llenyddol eraill y ganrif a fu; yn wir mae darllen nofelau Mihangel Morgan yn debyg i gêm 'cyntaf i weld yr awdur'!

Ni ddylwn sôn yn ormodol am nodweddion adnabyddus yr awdur, oherwydd er bod hon yn nofel â stamp Mihangel Morgan yn gryf arni, nid oes amheuaeth ei bod hefyd yn un ffres a gwahanol, ac un sy'n sicr yn werth ei darllen.

Ond mae'n rhaid i mi ddweud wrthoch nad llun Mihangel Morgan yw'r llun a ddangosir ar y cefn. Mae'n rhaid i mi ddweud hynny rhag ofn i chi gael eich twyllo, oherwydd cefais sgwrs ag un person unwaith oedd wedi darllen nofel arall o'i eiddo, sef . Dywedodd yntau wrthyf fod yr awdur yn swnio'n hen foi iawn yn ôl y manylion amdano ar y cefn, ac yn amlwg yn hoffi'r un pethau ag ef 'cerdded, mynydda, parasiwtio, neidio-bynji, sgio, criced, rygbi, pêl-droed, rasys ceffylau a rasys milgwn'. Dyna i chi un darllenydd a lyncodd yr abwyd! Peidiwch â choelio dim byd mae Mihangel Morgan yn ei ddweud, dim ond mwynhau'r hwyl, oherwydd mi ddywedais i mai hen awdur drwg oedd o, yn do?

Gwenllïan Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Croniclau Pentre Simon
Pentref bach yw Pentre Simon yn oes Victoria a lliaws o gymeriadau hynod yn byw ynddo. Cawn gwrdd hwy fesul un yn y nofel ddireidus hon gan un o brif lenorion y Gymraeg: Miss Silvester, y fenyw sydd choesau broga a'i chroen yn wyrdd; Lisi Dyddyn Iago, hen wrach cant oed aml ei doniau; y Dr Marmadiwc Befin, dyn hysbys ac alcemydd brwd sydd yn byw gyda'i gwn a jac-y-do yn Llwyn-y-Llwynog; Prekop a Corrin, dau fferyllydd go amheus eu cymhwysterau. Ac yn gwylio hynt a helynt pob un, mae Caio a Daio, dau fachgen gwladaidd a llygadrwth. A ydy Pentre Simon yn ddrych o Gymru'r oes sydd ohoni? Anhebyg iawn. Buan y cawn wybod mai model yw'r pentref wedi ei adeiladu mewn fflat fodern yn ninas Caerefydd yn y De. Byw ar ei ben ei hun ers blynyddoedd lawer mae Dafydd. Nid oes ganddo deledu. O bryd i'w gilydd mae ei chwaer yn dod ato i fwrw noson yn y ddinas. Ond dyma beth anarferol: mae hi eisiau aros am sawl noson y tro hwn a gwr ifanc - ffrind - yn gwmni iddi. Ergyd drom sydd yn aros Dafydd a'r teulu: mae cancr yr ymennydd ar Hazel, ac nid oes disgwyl iddi wella. Ond nid yn y Cymru cyfoes yn unig mae loes a chysgod profedigaeth. Ym Mhentre Simon, daw angau i gipio Magi fach, merch Lisi Jones - alias Madame Orelia Simone, cantores enwog sydd yn teithio ledled y byd. A phrudd iawn yw'r gweinidog Peter Muir sydd yn gorfod byw yn bell o gyffro'r byd diwylliedig ymhlith ei blwyfolion blwng. Boed yn y gorffennol neu yn y presennol felly, mae Mihangel Morgan yn trafod yr ing a'r trallod a ddaw i ran pawb. Ac yn l ei arfer, y mae'n codi calon pawb gyda llathen hud ei hiwmor a - peidiwch sn wrth Prekop a Corrin - gyda ffiolaid o'r chwardd-foddion y mae'n feistr ar eu cymysgu.
Cyfnewidfa Ln Cymru/Wales Literature Exchange
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Dictionary of Welsh and ...
Alun Rhys Cownie
£12.99
 
Prynwch
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Prynwch
Dan Gadarn Goncrit
Mihangel Morgan
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch