Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Walia Wigli
Goronwy Jones
ISBN: 9780862436964 (0862436966)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2004
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 185x120 mm, 288 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Awst 2004
Nofel hynod o ddoniol am droeon trwstan llenor deugain oed yn magu ei ferch fach tra bod ei wraig o athrawes yn datblygu gyrfa wleidyddol, yn cynnwys llawer o ddychan am sefydliadau a hunaniaeth cenedlaethol Cymreig ar ddiwedd yr 1990au. Dilyniant i Dyddiadur Dyn Dwad a Un Peth 'di Priodi, Peth Arall 'di Byw.

A very humorous novel about the trials of a fourty year old writer caring for his little girl as his teacher-wife develops her political career comprising much satire relating to Welsh establishments and national identity at the end of the 1990s. Sequel to Dyddiadur Dyn Dwad and Un Peth 'di Priodi, Peth Arall 'di Byw.
Dyma drydedd nofel yr awdur, Dafydd Huws, sydd yn dilyn hynt Goronwy Jones, y Cofi o genedlaetholwr sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd. Cymeriad hoffus dros ben yw Goronwy Jones – efallai oherwydd ei fod yn destun gwawd cynifer o weithiau yn y nofel – sydd wedi priodi ac wedi aros gartref i fagu teulu ifanc yng Nghaerdydd tra bod ei wraig uchelgeisiol, Siân, yn mynd allan i weithio.

Ar bron pob tudalen fe geir chwerthin neu ddychan miniog. Mae'r bennod sy'n dychanu'r prinder athrawon ym maes dysgu gydol oes, er enghraifft, yn taro deuddeg ac yn ein hatgoffa hefyd pa mor fregus yw Cymreictod yng ngwlad ‘Iaith Pawb’.

Yn aml, fe ddibynnir ar chwarae ar eiriau i gyfleu'r hiwmor, e.e. "Anni-Bendod", sef teitl pennod sy'n canolbwyntio ar Goronwy gartref yn gwarchod. O bryd i'w gilydd, fe geir sefyllfaoedd doniol yn ogystal, ond nid chwerthin gwag mohono gan fod gan Goronwy Jones agenda wleidyddol bendant. Os oes lle i feirniadu'r gyfrol hon o gwbl, efallai y gellid cyhuddo'r awdur o'i gor-wneud hi a throi'n stroclyd ar brydiau â gormod o chwarae ar eiriau a dry'n fwrn weithiau.

Mae'r arddull yn ddiflewyn-ar-dafod a'r dweud yn blaen iawn weithiau wrth i arabedd naturiol y Cofi Dre o brif gymeriad gyflwyno'r naratif. Nid oes poeni yma am iaith lenyddol a dilyn rheolau gramadeg John Morris-Jones yn slafaidd. Mae'r iaith yn cydymffurfio â’r cymeriadau ac â’r naratif, yn union fel y dylai iaith fod mewn gwaith creadigol. Nid gwers gystrawennol yw nofel. Gall rhai o gymeriadau'r nofel regi'n greadigol, e.e. "Ffagan Sant". Ac mae'r rheg hon yn rhan annatod o'r stori. Sain Ffagan yw un o allweddau thematig y nofel wrth i'r hunllef Islwyn Ffowcaidd o droi cenedl yn wrthrych mewn amgueddfa gael ei datblygu yn y nofel hon.

Mae yma beth wmbredd o ddychan ar y Gymru sydd ohoni, gan roi sylw arbennig i Gymru ac i Gymreictod yn sgil datganoli. Nid dychan heb amcan pendant ydyw. Yn gefnlen i'r nofel y mae pryder yr awdur dros ddyfodol cymunedau'r Gymraeg yn ei chadarnleoedd. Y mae Goronwy Jones yn byw bellach yng Nghaerdydd ond y mae ei wreiddiau yng Nghaernarfon ac nid oes modd iddo ef na ninnau ychwaith anghofio hynny. Drwy'r gyfrol llwyddir i'n hargyhoeddi fod Cymreictod Gwynedd yn rhan annatod o Gymreictod y brifddinas a Chymreictod Cymru yn ogystal.

O ran strwythur, y mae i'r nofel fframwaith pendant, sef ffurflen y Cyfrifiad. Mae'r broses o lenwi'r ffurflen gywilyddus hon yn sbardun i'r awdur drafod naratif ei fywyd ei hun a naratif y genedl ar yr un pryd, gan roi sylw arbennig i wleidyddiaeth. Ond nid yw'r nofel yn gyfyngedig i'r fframwaith ychwaith ac fe geir penodau ac episodau nad ydynt fel petaent yn perthyn i lif y nofel ond, er hynny, y maent yn anhepgor gan eu bod yn taflu mwy o oleuni ar gilfachau tywyll yng ngwead y gwahanol gymeriadau.

I gloi, dylid cofio nad dihangfa yw nofel o bwys ond offeryn i aildanio'n dychymyg a chyfle inni agor ein llygaid o'r newydd ar yr hyn sy'n digwydd yn ein cymdeithas. Ar y cyfrif hwnnw, mae Y Dyn Dŵad: Walia Wigli yn llwyddo'n benigamp.

Owen Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cysgod yn y Coed - ...
Lois Arnold
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch