Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Clwyfau
Penri Jones
ISBN: 9780862437268 (0862437261)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2005
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 185x120 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Gorffennaf 2005
Nofel rymus am y clwyfau corfforol a seicolegol dirdynnol a ddioddefodd un milwr ifanc o Eifionydd ym mrwydr Coed Mametz yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, ac am yr effaith drist a gafodd ei brofiadau ar ei deulu a'i ddyweddi wrth iddynt, yn ofer, geisio hybu ei wellhad.

A powerful novel about the tragic physical and psychological wounds suffered by one young soldier from Eifionydd in the battle of Mametz Wood during World War I, and about the sad effect of his experiences on his family and fiancé as they attempt, in vain, to assist his recovery.
O gofio effeithiau dychrynllyd y Rhyfel Mawr (19141918) ar bob ardal yng Nghymru, maen syn cyn lleied o ysgrifennu rhyddiaith fu yna am y rhyfel hwnnw ai ganlyniadau. Mae hi ychydig yn wahanol ym maes barddoniaeth, a gallodd Alan Llwyd ac Elwyn Edwards gywain digon o gerddi safonol i greu blodeugerdd eitha swmpus. A phwy na chofia am bryddest Cynan, Mab y Bwthyn, a hefyd eiriau Hedd Wyn: Mae sŵn yr ymladd ar ein clyw / Ai gysgod ar fythynnod tlawd.

Dichon fod yna resymau dros y prinder rhyddiaith. Ni hoffair milwyr a ddychwelai or ffosydd sn yn ormodol am eu profiadau, a haws oedd defnyddio cynildeb awgrymog y gerdd na manylder angenrheidiol y stori neur nofel. Dichon hefyd fod yna euogrwydd ym mynwes llawer or rhai oedd gartref a hynny am sawl rheswm, nid lleiaf y ffaith iddyn nhw yn aml annog y bechgyn i fynd ir gad - yn enwedig y merched, oedd am iw dynion fod yn arwyr glew yn hytrach na llwfrgwn. Hynny, efallai, barodd y prinder ym maes cyfleu effaith y rhyfel ar deuluoedd a chymunedau.

Ond ir maes hwn y mentrodd Penri Jones yn ei nofel ddiweddaraf, Clwyfau, ac y maen cyfleu peth or euogrwydd hwn. Canlyniad ymweliad yr awdur maes y frwydr a mynwent goffa Mametz Wood ywr nofel, ac ynddi ceir peth o hanes un o hogiau Eifionydd - Huw Williams, Craig y Garn, un o dyddynnod yr ardal yn y rhyfel, ac effeithiau colli ei iechyd, o ganlyniad ir brwydro, ar fywydau aelodau ei deulu, ei gariad ai gydnabod.

Disgrifiad or rhyfel ar brwydro a geir yn y rhan gyntaf trwy gyfrwng traethiad, dyddiadur a llythyrau, a thrwyddyn nhw ceir darlun clir or amgylchiadau ac o feddyliau ac euogrwydd Huw ei hun.

Yna dawr clwyfo ar dychwelyd adref, ac o hynny ymlaen ymateb ei deulu - ei chwaer Magi ai frawd Tom, ei dad, ac yn arbennig ei gariad Luned ac Alis ei nith - ir ffaith honno yw gweddill y nofel.

Y mae yma stori dda, wedi ei gosod yng nghefn gwlad Eifionydd ac yn darlunio bywyd y fro honno yn ugeiniaur ganrif ddiwethaf, ar cefndir hwnnw fe ymddengys wedi ei archwilion fanwl er mwyn sicrhau dilysrwydd. Maer arddull yn llyfn a naturiol ar cyfan yn hawdd iw ddarllen.

Ond erys ambell gwestiwn ynglŷn hi. Oni fyddai cyflwr meddyliol Huw wedi ei ddarlunion gliriach pe byddid wedi cynnwys ambell drafodaeth rhyngddo ef ar Parch Thomas Williams, ei weinidog? A hynny efallai ar draul disgrifio taith Tom ei frawd i Sir Fn ar episod amrwd gydag Elsi, y wraig fferm, rhan nad ywn arwyddocaol yn natblygiad y nofel nac yn ychwanegu dim at y darlun o gymeriad Tom. Oni fyddai rhywun or teulu, neu Luned ei gariad, wedi llwyddo rywsut i dalu o leia un ymweliad r ysbyty yn Southampton, yn enwedig o ystyried i Huw fod yno am dros flwyddyn a hanner, neu yn sicr Llandudno lle bu am y deufis olaf? Ar cwestiwn pwysicaf un efallai a lwyddwyd i ddarlunio mai effaith y rhyfel a chlwyfau ac anhwylder Huw ar y teulu ar cysylltiadau eraill, yn enwedig Luned, ywr digwyddiadau, ynteu ai datblygiadau ydyn nhw syn ganlyniad i ddyheadau a phersonoliaethau y cymeriadau beth bynnag? Nim llwyr ddarbwyllwyd mai clwyfaur rhyfel ywr holl glwyfau a ddarlunnir.

Mae rhywbeth yn chwithig hefyd mewn cynnwys cydnabyddiaeth, yn enwedig ar y diwedd, fel pe bair awdur yn ymwybodol na lwyddodd yn y nofel i gyfleu a chyflawnir cyfan a ddymunai.

Elfyn Pritchard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Bywgraffiad Awdur:
Brodor o Lanbedrog yn Llŷn yw Penri Jones. Mae'n gyn-athro ac yn awdur; Mae'n ffermio ac yn cynrychioli ei ardal ar Gyngor Gwynedd fel Cynghorydd dros Blaid Cymru.
Gwybodaeth Bellach:
Hanes Huw, milwr ifanc o Langybi ar ddechrau'r ganrif ddiwetha a geir yn y nofel. Mae'n cael ei fagu mewn fferm ar lethrau Garn Pentyrch a'i daflu i ffosydd y Somme. Caiff ei anafu'n ddrwg ym Mrwydr Coed Mametz a dychwela i Graig y Garn, fferm ei dad, yn wan a chlwyfedig. Mae wedi ei sigo'n gorfforol gan glwyf brwnt. Mae wedi cael ysgytwad ysbrydol ac emosiynol yn ogystal - mae Huw wedi lladd, ac mae wedi gweld pethau cwbl erchyll. Edrydd y nofel ei hanes yn ceisio ailgydio'n ei fywyd a dygymod 'i wendid a'i brofiadau newydd.
"Mae hon yn nofel bwerus iawn," meddai Mared Roberts golygydd Y Lolfa, cyhoeddwyr y gyfrol, "Mae'n ymdrin llawer o themu amserol i'r byd cyfoes. Wedi dweud hynny, mae elfennau ysgafnach i'r nofel yn ogystal, gyda stori garu a dipyn o hiwmor. Mae tirlun Llyn ac Eifionydd yn gefnlen dlos i'r cyfan."
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Rara Avis
Manon Rhys
£8.99
 
Prynwch
Byd a Bywyd Caradog ...
J. Elwyn Hughes
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch