Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Teithiau'r Meddwl - Ysgrifau Llenyddol Kate Bosse-Griffiths
Kate Bosse-Griffiths
ISBN: 9780862437473 (0862437474)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2005
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan J. Gwyn Griffiths Fformat: Clawr Meddal, A5, 256 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £12.95 
Ein Pris: £9.95 
Rydych yn Arbed: £3.00 (23.2%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Detholiad o ysgrifau'r ysgolhaig a'r llenor Almaenig Kate Bosse- Griffiths (1910-98) ar amrywiol destunau megis Eifftoleg ac archaeoleg, celf a llenyddiaeth, gwleidyddiaeth a chrefydd ar draws y byd yn cynnwys Cymru, gyda chrynodeb o'i bywyd a'i gwaith a llyfryddiaeth gynhwysfawr. 27 llun du-a-gwyn.

A selection of the essays of German-born scholar and writer Kate Bosse-Griffiths (1910-98) on various topics such as Egyptology and archaeology, art and literature, politics and religion throughout the world including Wales, with a summary of her life and work and a comprehensive bibliography. 27 black-and-white photographs.
Cofiaf weld yng nghartref fy nain gyfrol fechan o'r enw Anesmwyth Hoen gan awdur ag iddi enw dieithr iawn i blentyn o gefn gwlad. Pwy oedd y Kate Bosse yma, tybed? Ofnaf nad euthum ati i ddarllen y gyfrol er ei bod wedi ennill y wobr mewn cystadleuaeth ysgrifennu nofel a drefnwyd gan Lyfrau'r Dryw yn 1941. Tegla oedd y beirniad.

Mae'n debyg mai rhyw saith oed oeddwn i ar y pryd, ond arhosodd enw'r awdur yn fy nghof. Mi wyddom fwy amdani erbyn hyn, wrth gwrs. Oni bai amdani hi (a'i phriod, Dr J. Gwyn Griffiths, wrth reswm) mi fyddai yna fylchau yn ein bywyd diwylliannol. Ei mab Robat Gruffudd fu'n gyfrifol am sefydlu gwasg y Lolfa; ei mab Heini fu'n brwydro'n ddyfal dros addysg Gymraeg yn Abertawe; mae ei hwyres Efa yn dal swydd bwysig hefo'r Urdd a'i hwyr Lefi yn cyfrannu colofn braff i rifyn dydd Sadwrn y Western Mail ar hyn o bryd.

Almaenes oedd Kathe Julia Gertrud Bosse, a rhoi iddi ei henw cofrestredig. Y mae ychwanegu'r gair 'Iddewes' yn esbonio cwrs ei bywyd. Ganwyd hi yn Wittenberg ar yr Elbe yn 1910, yn aelod o deulu deallus ac addysgedig; roedd ei thaid yn gyfreithiwr, ei thad yn llawfeddyg. Yn wir, y mae yna lun iasoer ac eironig ar dudalen 8 o'r gyfrol hon o Adolf Hitler yn llongyfarch Dr Paul Bosse, tad Kathe, ar ei waith yn ysbyty Wittenberg. Fel y dywedir yn y gyfrol, 'Nid testun ymffrost yw hyn bellach, yn arbennig o gofio'r gofid a'r gwae a ddaeth i ran y teulu yn ddiweddarach oherwydd yr erlid creulon a barodd Hitler.'

Casgliad o ysgrifau llenyddol sydd yn y gyfrol hon ac addas iawn yw ei chyhoeddi eleni gan ein bod newydd fod yn cofio erchyllterau Auschwitz. Hanner can mlynedd yn ôl y rhyddhawyd y trueiniaid oedd wedi llwyddo i oroesi yno. Cefais fy hudo'n syth gan y bennod ragarweiniol, ‘Gyrfa a Gwaith’, gan ei phriod, Dr J. Gwyn Griffiths, sydd yn olrhain ei chefndir ac yn rhoi braslun inni o'i bywyd a'r modd y llwyddodd i ddianc o grafangau'r Natsïaid. Collodd ei swydd yn Amgueddfa Gwladol Berlin oherwydd fod ei mam yn Iddewes. Bu farw ei mam yng ngwersyll Ravensbruck.

Bu'n gweithio yn Llundain ac yn ymdroi ymhlith y deallusion, criw Bloomsbury er enghraifft. Cafodd swydd yn Rhydychen ac yno y cyfarfu â'i darpar briod ac yn y man troi yn Gymraes. Mae'r casgliad o ysgrifau'n arddangos ei diddordebau eang. O Hawaii i Lanfor, o drafod y Celtiaid yn Stuttgart i ddrama Brad Saunders Lewis – drama o ddiddordeb personol iddi hi, wrth gwrs. Ceir yn y gwaith ddarlun o wraig arbennig iawn, egnïol a deallus, prysur ac ysgolheigaidd, mam a gwraig. A maddeugar hefyd, fel y dengys yr hanesyn amdani'n ymgeleddu carcharorion rhyfel Almaenig yn ardal y Bala Bu farw yn 1998, ond gadawodd etifeddiaeth – nid yn unig ddisgynyddion, ond hefyd doreth o weithiau llenyddol mewn pedair iaith.

Hafina Clwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Cofnodi Cyswllt Cymreig y Gwersylloedd Almaenig

Wrth ir byd gofnodi chwe deg mlynedd ers rhyddhau gwersyll Auschwitz cyhoeddir llyfr newydd yn cofnodi hanes Iddewes a gollodd ei mam yn un o wersylloedd yr Almaen ar ddiwedd yr ail ryfel byd Iddewes a symudodd i Gymru ac a ddysgodd Gymraeg.

Union chwe deg mlynedd i fis Rhagfyr y bu farw Kaethe Levine, a hynny yng ngwersyll carchar Ravensbruck yn yr Almaen. Er yn briod ag Almaenwr a oedd yn llawfeddyg yn Wittenberg, cael ei herlid fel miliynau o Iddewon eraill fu ei hanes, tra llwyddodd ei merch, Kate Bosse-Griffiths ddianc ir Alban, ac yna i Gymru, gan gyfrannun helaeth ir byd llenyddol Cymraeg yn ystod yr hanner canrif canlynol.

Yn y gyfrol Teithiaur Meddwl, sef casgliad o ysgrifau gan Kate Bosse-Griffiths, cofnodir hanes y teulun llawn, yn cynnwys yr erlid ar a fu ar ei theulu yn niwedd y rhyfel cafodd ei brawd ei garcharu yn Buchenwald, cyflawnodd ei modryb hunanladdiad er mwyn diogelu gyrfa ei gr, a chafodd ei brodyr ai chwaer hefyd eu carcharu au herlid.

Dioddefwyd yr erlid uchod er fod tad Kate yn Almaenwr ac yn llawfeddyg pwysig yn Wittenberg ar y pryd. Ac yn 1935, ar l damwain mewn ffatri ffrwydron, cafodd Paul Bosse ei longyfarch yn bersonol gan Hitler am ei waith yn helpur dioddefwyr - cyhoeddir y llun ohono gyda Hitler yn y gyfrol.

Er gwaetha erchyllteraur rhyfel, llwyddodd Kate Bosse i gael gyrfa ddisglair ym myd Eifftoleg yn ogystal chyfrannun helaeth ir byd llenyddol Cymraeg. Symudodd ir Rhondda ar l priodir Athro J Gwyn Griffiths, gan gymryd rhan allweddol yn sefydlu Cylch Cadwgan cylch o lenorion avante-garde. Yna symudodd i fod yn Guradur Amgueddfa Eifftaidd Prifysgol Abertawe.

Yn ystod ei gyrfa cyhoeddodd sawl nofel a chyfrolau o storau byrion yn ogystal ag ugeiniau o ysgrifau. Maer gyfrol Teithiaur Meddwl yn cyflwyno detholiad oi hysgrifau a chrynodeb oi bywyd ai gwaith. Bu farw Kate yn 1998, ai gr yn 2004. Meibion iddynt yw Heini a Robat Gruffudd.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Amen, Dyn Pren - ...
Gwilym Tudur
£8.95
 
Prynwch
I Ble'r Aeth Haul y Bore?
Eirug Wyn
£6.95
 
Prynwch
Dadeni
Ifan Morgan Jones
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch