Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Capeli Cymru
D. Huw Owen
ISBN: 9780862437930 (0862437938)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2005
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 215 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £14.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol gynhwysfawr o hanes, lluniau a straeon difyr am dros gant o gapeli mwyaf arwyddocaol Cymru.

An informative volume giving an account, pictures, and entertaining stories about over a hundred notable Welsh chapels.
Dyma lyfr syn rhoi disgrifiadau byr o 106 o gapeli Cymru o bob enwad, a 5 capel arall. Cawn wybodaeth am sefydlur achos, amser yr oedfaon, nifer yr aelodau ar gweinidog ac ychydig fanylion pensaernol. Anrheg ddelfrydol felly i weinidogion, blaenoriaid/diaconiaid ac anoracs enwadol. I bawb arall, diddordeb mewn hanner dwsin or capeli ar y mwyaf? Na, nid ir anoracs yn unig mae llyfr D. Huw Owen maen ddarllen difyr i bawb.

Mae rhai o eiconaur genedl yma: Salem, Cefncymerau (llun Curnow Vosper o Sin Owen); Soar y Mynydd; Bethesdar Fro; Pontrobert. Mae eraill yn gysylltiedig n barddoniaeth: Nanhoron (Cynan); Blaen y Coed (Elfed); Tabernacl, Llandudno (Dros Gymrun gwlad); Capel y Beirdd (Maer gwaed a redodd). Mae yma gapeli coffa i Enwogion y Ffydd: Ann Griffiths, Williams Pantycelyn, Henry Rees, John Elias, Christmas Evans.

Maer capeli a fun gyrchfan i bererinion yma: Llangeitho, y Bala, y Deml Apostolaidd ym Mhenygroes a fu am gyfnod yn bencadlys rhyngwladol ir sect, a hefyd y capel r nifer mwyaf o ymwelwyr bob blwyddyn, sef Pen-rhiw, Sain Ffagan.

Gwelwn fod rhai achosion fel Llanfachaes, Henllan Amgoed, Maesyronnen, Llanfyllin wedi goroesi ers cyfnod erledigaeth y Ddeddf Unffurfiaeth (1662). Maen nhwn gysylltiedig ag enwau fel Vavasor Powell, Walter Cradoc, Morgan Llwyd a Stephen Hughes. Yn y ganrif nesaf, cawn gapeli chysylltiadau ag enwogion y Diwygiad Methodistaidd, capeli a gafodd ymweliadau gan George Whitfield, Hywel Harris a Williams Pantycelyn. Mae capel hynaf y Bedyddwyr yma, a Thŷ Cwrdd hynaf y Crynwyr. Heb os, mae cerrig milltir Ymneilltuaeth Cymru yma i gyd. Air garreg filltir olaf fydd Blaenannerch a Diwygiad 04-05?

Ond maer newydd yma hefyd: capeli modern Jewin, y Crwys, Berea Newydd, Capel y Porth, St Paul. Ac ar l dwy ganrif o gapeli split ac ymgecru rhyngenwadol, mae llygedyn o obaith bod synnwyr cyffredin a chymod ar y gorwel gyda nifer o Eglwysi Unedig, fel Jeriwsalem, Bethesda; Llansannan; Seilo, Llandudno (faint gostiodd y drysau gwydr hardd yna, tybed?).

Maer llyfr yn disgrifio nifer fawr o gapeli syn rhan annatod on tirlun trefol. Tybed faint ohonynt, a adeiladwyd mewn gobaith, a fydd yn goroesi? Beth fydd eu hynt? Eu haddasu i fod yn ganolfan Merched y Wawr, neun dafarn fel yr Academi, y ddau yn Aberystwyth? I gynllunwyr a datblygwyr, mae sawl capel trefol yn prime site ir dyfodol, i archfarchnad, apartments neu Wetherspoons ai Happy Hour. Amser a ddengys use it or lose it.

Maen syndod yr atgofion syn codi wrth droir tudalennau, lleoliad sawl bedydd, priodas ac angladd. Daw atgofion personol hefyd, cerdded yn l i Wersyll Glanllyn or Hen Gapel, Llanuwchllyn efor ferch o . . .? Merch arall yn y galeri yn y Tabernacl, Caerdydd. Ond atgofion personol ydir rhain, a rhag ofn fod y wraig yn darllen yr adolygiad, gwell tewi!

Diolch i Huw Owen am lyfr difyr. Prynwch o, porwch ynddo. Mwynhewch yr atgofion a rhyfeddu at yr aberth ar argyhoeddiad a fu.

Meurig Royles

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
Cyflwyniad
Diolchiadau
Rhestr Byrfoddau

Aber-Carn, Eglwys Gymraeg (P);
Aberdr, Siloa (A);
Abergele, Mynydd Seion (P);
Abergwaun, Hermon (B);
Aberhonddu, Plough (A/R);
Aberteifi, Bethania (B);
Aberystwyth, Capel y Morfa (P);
Aberystwyth, Seion (A);
Aberystwyth, Sant Paul, (W);
Aberystwyth, Y Tabernacl (P);
Bae Colwyn, Y Tabernacl (B);
Y Bala, Capel Tegid (P);
Bangor, Berea Newydd (P);
Bangor, Pen-dref (A);
Bethesda, Jerusalem, Eglwys Unedig (Un);
Blaenau Ffestiniog, Jerusalem (A);
Blaenannerch (P);
Blaen-y-Coed (A);
Bow Street, Y Garn (P);
Caerdydd, Eglwys y Crwys (P);
Caerdydd (Treganna/Canton), Salem (P);
Caerdydd, Y Tabernacl (B);
Caerfyrddin, Heol Awst (A);
Caerfyrddin, Heol Dwr (P);
Caerfyrddin, Y Tabernacl (B);
Caernarfon, Ebeneser (W);
Caernarfon, Seilo (P);
Capel Hendre (P);
Casllwchwr, Moreia (P);
Cefncymerau, Salem (B);
Cilfowyr (B);
Clydach, Calfaria (B);
Cricieth, Berea (B);
Dinbych, Capel Mawr (P);
Dinbych, Ln Swan (A);
Dinbych, Pendref (W);
Dolanog, Capel Coffa Ann Griffiths (P);
Efailisaf, Tabernacl (A);
Eglwysilan, Y Groes-wen (A);
Eifionydd, Capel y Beirdd (B);
Ffynnonhenri (B);
Gwaelod-y-Garth, Bethlehem (A);
Henllan Amgoed (A);
Hwlffordd, Y Tabernacl (CO);
Llanarmon-yn Il, Bethel, Rhiw Il (P);
Llanberis, Capel Coch (P);
Llanbryn-Mair, Hen Gapel (A);
Llandegle, Y Pale (The Pales) (C);
Llandudno, Seilo (P);
Llandudno, Tabernacl (B);
Llanelli, Capel Als (A);
Llanelli, Seion (B);
Lalnfaches (R);
Llanfyllin, Pendref (A);
Llangefni, Capel Cildwrn (E);
Llangefni, Moreia (P);
Llangeitho, Capel Gwynfil (P);
Llangennech, Salem (B);
Llanrwst, Seion (P);
Lanrheadr-ym-Mochnant (W);
Llansannan, Capel Coffa Henry Rees (Un)
Llanuwchllyn, Yr Hen Gapel (A);
Llanwenarth (B);
Llanymddyfri, Capel Coffa William Williams (P);
Llanystumdwy, Moriah (P);
Llwynhendy, Soar (B);
Llwynrhydowen (U);
Llwynypia, Bethania (P);
Machynlleth, Y Tabernacl;
Maesteg, Bethania (B);
Maesyronnen (R);
Margam, Beulah (P);
Martletwy, Burnett's Hill;
Nanhoron, Capel Newydd (A);
Neuadd-Lwyd (A);
Penrhyn-Coch, Horeb (B);
Pen-y-Groes (Sir Gaerfyrddin), Y Deml (AP)
Pontarddulais, Y Gopa (P);
Pontrobert, Hen Gapel John Hughes (P);
Porthaethwy, Eglwys Bresbyteraidd Saesneg (P);
Porthmadog, Capel y Porth (P);
Rhosllannerchrugog, Bethlehem (A);
Rhosllannerchrugog, Jerusalem (P);
Rhosmeirch, Ebenezer (A)
Rhuthun, Capel Coffa Edward Jones, Bathafarn (W);
Rhuthun, Y Taberncal (P);
Rhydaman, Bethany (P);
Rhydaman, Gellirmanwydd (A);
Rhydlewis, Hawen (A);
RHydwilym (B);
Y Rhyl, Clwyd Street (P);
Sain Ffagan, Pen-rhiw;
Sain Tathan, Bethesda'r Fro (R);
Soar y Mynydd (P);
Tal-y-Bont (Ceredigion), Bethel (A);
Tan-y-Fron (P);
Trecynon, Hen DY Cwrdd (U);
Treforys, Y Tabernacl (A);
Trefriw, Peniel (P);
Tre-Garth, Shiloh (W);
Trelawnyd, Ebeneser (A);
Tre-Lech, Capel-y-Graig (A);
Tremadog, Peniel (P);
Y Tymbl, Bethania (A);
Yr Wyddgrug, Bethesda (P);
Wystog (Woodstock) (P)

Atodiad
Lerpwl, Bethel, Heathfield Road (P);
Llundain, Jewin (P);
Melbourne, Eglwys Gymraeg;
Philadelphia (York County), Rehoboth
Gaiman (Y Wladfa), Bethel
Bywgraffiad Awdur:
Yn frodor o Cross Hands, Sir Gaerfyrddin, bu Dr Owen yn ystod ei yrfa yn archifydd, gweinyddwr a darlithydd yn Aberystwyth a Chaerdydd. Hyd ei ymddeoliad ef oedd Ceidwad Darluniau a Mapiau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. Mae'n weithgar gydag Eglwys Bresbyteraidd Cymru, yn aelod o Bwyllgor Gwaith CAPEL, a Bwrdd Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru.
Gwybodaeth Bellach:
Dyma arolwg campus o dros gant o gapeli mwyaf arwyddocaol Cymru gyda thestun cryno yn amlinellu hanes, pensaernaeth, gweinidogion a sefyllfa bresennol y capeli hynny. Maer gyfrol hefyd yn cynnwys lluniau trawiadol, gyda nifer helaeth ohonynt wedi eu tynnu gan Marian Delyth.
Mae cynnwys hanes a lluniau llu o'r capeli enwocaf ym mhob rhan o Gymru, yn cynnwys Capel Als, Llanelli, Llanfaches, Soar y Mynydd, a capel Gwynfil, Llangeitho, er enghraifft; a chynhwyswyd rhai capeli y tu hwnt i Glawdd Offa yn y Gaiman, Lerpwl a Llundain mewn atodiad gwerthfawr.
Arolwg Newydd o Gapeli Cymru
Union ganrif wedi diwygiad rhyfeddol Evan Roberts a ysgubodd Gymru yn 1904-05 cyhoeddir arolwg newydd o sefyllfa capeli anghydffurfiol yng Nghymru heddiw. Yn y llyfr Capeli Cymru a gyhoeddir gan Y Lolfa dangosir sefyllfa bresennol aelodaeth rhai o gapeli mwyaf arwyddocaol Cymru.
Er bod dirywiad amlwg, a phryder am ddyfodol nifer o fawr o gapeli Cymru, maer awdur yn gweld arwyddion cadarnhaol a llwyddiant rhai ardaloedd i ffynnu ac addasu yn wyneb y lleihad yn yr aelodaeth:
Maer capeli yn rhan eithriadol bwysig on treftadaeth syn cael ei ddiystyru gan y wasg yn aml iawn fel ystrydeb syn rhan or gorffennol, ond mae yna frwdfrydedd arbennig mewn llawer iawn on capeli a llwyddiant i addasu ir oes fodern.
Dengys y gyfrol sut yr unwyd capeli mewn sawl man i ddatblygu canolfannau bywiog a gweithgar.
Mae Capel y Porth, Porthmadog yn enghraifft o gapel newydd sbon a sefydlwyd wedi uno capeli Tabernacl ar Garth ac mae yno dros 300 o aelodau. Gwelir yng Nghaerdydd ffyniant rhyfeddol i sawl capel, yn cynnwys capel Salem yn Nhreganna syn llwyddo i gynyddu aelodaeth o flwyddyn i flwyddyn, ac sydd yn l y gweinidog yn gryfach heddiw nag erioed.
Yn Aberystwyth mae capel y Morfa yn dangos llwyddiant i addasu wedi uno capeli mae gan y capel ar hyn o bryd 459 o aelodau, ac eleni hefyd sefydlwyd canolfan ffydd a diwylliant newydd yno, sef Y Morlan, lle cynhaliwyd lansiad y llyfr ar 24 Tachwedd gyda thros gant o bobl yn bresennol.
Yn y gyfrol Capeli Cymru rhoddir sylw i 111 o gapeli Cymraeg, yn cynnwys nifer or rhai enwocaf fel capel Evan Roberts ym Mlaenannerch, capel Soar y Mynydd a chapel Gwynfil, Llangeitho. Ceir braslun o hanes pob capel, y gweinidogion a manylion am yr aelodaeth bresennol gan gofnodi sut oedd sefyllfar capeli ar 1 Ionawr 2004.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Martha, Jac a Sianco (CD) ...
Caryl Lewis
£13.26
 
Prynwch
Horse in Celtic Culture, ...
 
£12.99
 
Prynwch
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor ...
 
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch