Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Rhag Pob Brad - Cofiant Gwynfor Evans
Rhys Evans
ISBN: 9780862437954 (0862437954)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2005
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Caled, 640 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £24.95 
Ein Pris: £9.95 
Rydych yn Arbed: £15.00 (60.1%) 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Cofiant cynhwysfawr, dadansoddol am un o'r ffigurau mwyaf dylanwadol ac allweddol yng ngwleidyddiaeth Cymru yn yr ugeinfed ganrif; yn cynnwys llawer o ffeithiau newydd am ei fywyd personol a'i yrfa.

A comprehensive and analytical biography of one of the most influential and key figures on the Welsh political scene of the twentieth century, including new facts about his personal life and career.
Mae adolygiad ychwanegol yn dilyn

Y mae'r ffaith fod Rhys Evans yn ei Ragair yn gorfod dweud wrth y darllenydd nad aberthlyfr ar allor Gwynfor mo'r cofiant rhagorol hwn yn dweud llawer am natur myrdd o'r cenedlaetholwyr y tybiai'r awdur ei fod yn eu cyfarch. Sef, pobl wedi'u maethu ar y syniad bod Cymru megis yn ail Israel (Israel yr Hen Destament nid Israel 1948), yn wlad a gi ei harwain i wynfyd annibynnol gan wron eneiniedig o Foses neu Fab Darogan. Pobl a'u gwleidyddiaeth ddiniwed (neu ddelfrydol) yn cael ei diffinio gan Gwenallt ('Duw a'th wnaeth yn forwyn iddo') a Phennar Davies ('Fy Nghymru wen, rhaid bod y nef yn ln /Os yw'n rhagori ar dy lendid di'), ie, a chan Gwynfor Evans ei hun, a fynnai ei fod, hyd yn oed yn saithdegau'r ugeinfed ganrif faterol, wrth ymladd etholiadau Prydeinig, yn estyn cortynnau'r gwareiddiad Cristnogol gyda rhubanau gwyrddion Plaid Cymru. A ninnau'n nesu at ddiwedd ail lywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol, a'r Gymru ddatganoledig yn gyfrifoldeb problematig byw inni oll, yr wyf yn amau y bydd mwy o blant realiti nag o ddelfrydwyr yn prynu ac yn darllen y llyfr hwn.

Byddant yn rhwym o gael gwledd, gwledd o wybodaeth fanwl wedi'i threfnu a'i threulio gan awdur na luniodd ddim hirach na sgript radio neu deledu cyn hyn. Dywedwyd droeon yn ystod y misoedd o flaen-sylw a roddwyd i'r llyfr fod Rhys Evans wedi bod yn gweithio arno 'ers blynyddoedd'. Wel, do, rhyw dair blynedd a hanner, sydd ddim yn llawer i feidrolyn o ohebydd gwleidyddol. Yn yr amser byr hwnnw darllenodd archifau'r Blaid, darllenodd bapurau Gwynfor a llu o wleidyddion eraill, darllenodd bapurau perthnasol y PRO, cynhaliodd gyfweliadau gyda nifer mawr o wleidyddion, perthnasau i Gwynfor, ac yn y blaen, a llunio cofiant sy'n adrodd hynt y gwrthrych o'i fachgendod yn y Barri hyd at ei farw yn afieithus awdurdodol.

Y gwir amdani yw bod y cofiant cig-a-gwaed hwn sy'n darlunio Gwynfor ystyfnig, mulaidd-ddigyfaddawd, anystyriol-o-eraill yn ogystal Gwynfor gweithgar reiol, rhagor na'r Gwynfor gwynfydedig chwedlonol a greodd ei ddisgyblion o Lys Llangadog (chwedl Harri Webb), yn rhoi inni arwr o hyd, sef yw hwnnw arweinydd diorffwys y mudiad a etifeddodd oddi wrth Saunders Lewis, y piwritan pengaled a aberthodd gymaint o fwyniant naturiol gŵr a thad i fod yn benadur teulu Gwalia, gan ddioddef beirniadaeth fewnol ac allanol flwyddyn ar l blwyddyn. Dim ond dyn perffaith sicr o'i genhadaeth a fyddai wedi cadw i fynd yn wyneb y fath fustl ag a ddioddefasai ef. Ac o ystyried y bustl o gyfeiriad Penarth fel o gyfeiriad Llafur Westminster bron nad yw dyn yn falch bod rhai o'i addolwyr yn y Blaid mor unllygeidiog o faldodus ohono. Er, drwy'r barnu a'r canmol i gyd, prif arwr (neu'n hytrach, prif arwres) y llyfr yw Rhiannon Prys, gwraig Gwynfor, nas gwelai weithiau am fis bwy'i gilydd, ac a fagodd deulu da bron yn ei absenoldeb. Yr oedd ganddo ef ei hunan dyb (yn yr ystyr orau) a'i weledigaeth i'w gadw i fynd. Cariad ato ac o raid at ei achos, er mor athrist hwnnw'n aml ai cadwai hi.

Nid y lleiaf dirdynnol o ddatgeliadau Rhys Evans yw'r pethau a ddyfyd Dafydd Evans, un o'r meibion, yn ei ddyddlyfr. Ond y mae cynifer o ddatgeliadau yma! Dyna'r gynhaliaeth a gafodd Gwynfor gan Rhys Davies ar l iddo golli Caerfyrddin yn 1970. Dyna'r gefnogaeth wych a gafodd gan ei dad ac yna gan ei frawd, Alcwyn, wedyn. Pethau preifat yn hyrwyddo'r cyhoeddus oedd y pethau hyn. Ar yr ochr gyhoeddus, dyna'r holl frywesau yr oedd gan Gwynfor ei fysedd ynddynt, o Gyngor Sir Gaerfyrddin hyd at Deledu Cymru, ac yntau eto yn gorfod dibynnu ar ei acolytiaid i'w swcro yn nydd trallod. Bydd rhan fawr iawn iawn o'r hanes hwn yn newydd i gannoedd ar gannoedd o ddarllenwyr awchus y llyfr: hanes newydd i'w groesawu'n awchus ydyw.

O raid, gan rwydded y rhed amser, bydd nifer mawr o'r dramatis personae a geir yn y llyfr yn ddieithr i lu o'r darllenwyr hynny. Peidiais i chwrs o ddarlithoedd ar Rethreg bymtheng mlynedd yn l am na wyddai fy myfyrwyr pwy oedd Gwynoro Jones! Sylw ofnadwy yw'r sylw bod llyfr pum can tudalen a hanner yn rhy fyr, mi wn, ond, er mwyn cenedlaethau'n codi, da o beth mewn argraffiad newydd fuasai cael rhestr o fywgraffiadau byrion o bobl fel J.E. Jones, Elwyn Roberts, Dr Gwenan, Emrys Roberts, Elystan Morgan yntau, Hughes Bogota, ac yn y blaen. Diau y byddai llawer o'i edmygwyr yn barod i gynorthwyo Rhys Evans gyda'r manwaith hwn, os yn unig er mwyn cael bod rhan fechan mewn gwaith gwirioneddol angenrheidiol.

Canmolaf y testun yn frwd frwd. Dymunaf ganmol y detholiad o luniau a geir ynddo hefyd (godidog o lun yw'r llun Mosesaidd yn edrych ar y wlad ger Tynllidiart)a'r argraffwaith hael gan y Lolfa. Llyfr o destament angenrheidiol wedi'i weithio'n wych. Saliwt, Rhys Evans! Saliwt.

Derec Llwyd Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

ADOLYGIAD YCHWANEGOL

Mae Gwynfor: Rhag Pob Brad, gan Rhys Evans, yn glamp o lyfr am gawr o ddyn. Cofiant am Gwynfor Evans, gwleidydd syn cael ei ystyried gan yr awdur yn un o benseiri gwleidyddol y genedl. Does fawr neb yn debygol o anghytuno hynny.

Llyfr Bwrdd Coffi a geir yma maen pwyso cymaint chopi Hen Nodiant o Caneuon Ffydd! Rhwng ei gloriau lliwgar, am 458 tudalen mae yna str o wybodaeth werthfawr, dehongli craff ac ysgrifennu coeth. Nod y llyfr yn l yr awdur ydi esbonio pam fod Gwynfor Evans mor ddylanwadol yn hanes diweddar Cymru ar Gymraeg. Maen llwyddo i gyflawni hynny.

Bm yn ffodus i gael nabod Gwynfor Evans am ddeugain mlynedd a mwy. Roedd y cyfarfyddiad cyntaf rhyngom yn hynod anffodus, ac yn y Quad yn Hen Goleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth y digwyddodd hynny. Roedd yr Athro David Williams wedi fy annog i ystyried gwneud fy ymchwil l-radd ar hanes Plaid Cymru. Fe fur Athro yn dysgu hanes i Gwynfor Evans yn Barry County School fel yr oedd bryd hynny. Awgrymodd yr Athro fy mod yn trefnu cyfarfod i sicrhau caniatd Llywydd Plaid Cymru i mi ddarllen papurau preifat a chyfrinachol y Blaid.

Yng nghysgod cofgolofn Prifathro cyntar Coleg fe ddywedodd Gwynfor Evans na. Ni chafwyd math ar esboniad, a chydar cwrteisi fun gymaint rhan oi bersonoliaeth dymunodd y gorau i mi mewn maes ymchwil arall. Yn ffodus i mi, roedd criw uned Heddiw BBC Cymru wedi datgan diddordeb im cyflogin ohebydd ir rhaglen ddyddiol. O fewn ychydig wythnosau ir cyfarfod rhyngom yn yr Hen Goleg, roedd Gwynfor a minnau'n wynebu ein gilydd mewn stiwdio deledu. Ac felly y bu hi am ugain mlynedd a mwy yn trafod llawer ar amgylchiadau syn sail ir cofiant.

Fe fyddwn wedi bod yn well newyddiadurwr petawn in gwybod bryd hynny'r hyn a ddatgela Rhys Evans yn awr. Ond dynar fantais sydd gan gofiadur dros newyddiadurwr. Mae cofiadur yn gwybod diweddglor stori cyn dechrau ei ymchwil. Gweithio tuag yn l mae cofiadur, gan geisio sicrhau nad ydy on dewis gorliwio neu gamddehongli ei ymchwil i siwtior diweddglo hwnnw. Nid yw Rhys Evans yn disgyn ir trap hwn gan ei fod yn deall fod gwleidyddion, fel pawb arall, yn newid eu meddwl, yn dilyn sawl cwys wahanol cyn dod i benderfyniad terfynol.

Petair cyfle gan Gwynfor Evans i edrych yn l, dwin siŵr y byddai o wedi dewis gwneud pethaun wahanol yn Nhryweryn, yn ei gysylltiadau gyda Chymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn yr Arwisgo a hyd yn oed yn ei gyfathrach gyda George Thomas ac, o bosib, Saunders Lewis.

Mae nifer o wleidyddion Plaid Cymru Dafydd Wigley, Cynog Dafis, a hyd yn oed Gwynfor Evans ei hun wedi sgwennu hunangofiannau, ond yr hyn syn arbennig am Gwynfor: Rhag Pob Brad ydy bod yr awdur yn cynnig darlun cyflawn warts and all, fel petai o Gwynfor Evans ar sefyllfa a wynebai ar y pryd.

Mae llawer or manylion am Gwynfor, ei lwyddiannau ai fethiannau, eisoes yn hysbys. Yr hyn y maer cofiant hwn yn ei gynnig ydy gwell dealltwriaeth or cefndir, or awyrgylch oedd yn bodoli ar y pryd, a rl a chyfraniad yr unigolion hynny oedd yn y cysgodion ond a oedd eton ddylanwadol oherwydd bod ganddynt glust Gwynfor Evans, ac am fod arweinydd Plaid Cymru am wahanol resymau yn ddibynnol arnynt. Unigolion oedd y rhain, pobl oedd ar y cyrion, unigolion na fyddai fyth yn mynd i sefyll mewn etholiad, ond unigolion a oedd yn hanfodol i Gwynfor Evans a Phlaid Cymru. Maer Barnwr Watkin Powell, yn l y cofiant, yn datblygu yn un or pwysicaf or rhain.

Oherwydd bod hynt a helynt Plaid Cymru ers llwyddiant isetholiad Caerfyrddin yn 1966 yn weddol hysbys, cryfder arbennig Gwynfor: Rhag Pob Brad i mi ydyr drydedd bennod. Yn Yr Heldrin Fawr 193945, mae'r awdur wedi llwyddo i fynd i fr esgyrn ei wrthrych mewn modd rhyfeddol o effeithiol. Os oes ar y darllenydd angen gwybod beth wnaeth Gwynfor Evans yn gawr o wleidydd, yna ceir yr ateb yn y fan hon. Maen anodd ir genhedlaeth newydd lawn ddirnad gwir gost yr Ail Ryfel Byd. Fe gollwyd cymaint. Er nad aeth Gwynfor Evans i ryfel, roedd ganddo frwydr a oedd yr un mor ffiaidd o fewn y teulu ac yn ei fro fabwysiedig.

Yn y bennod hon, fe geir uchafbwynt y cofiant wrth i Gwynfor Evans amddiffyn ei heddychiaeth wrth ymdrechu i weithredu fel cenedlaetholwr. Yn ystod y cyfnod anodd hwn, pan gollwyd Epynt a phan foddwyd Cymreictod llawer i ardal dan don o faciws, fe ymbalfalodd Gwynfor Evans am ffordd i achub Cymru.

Yn ddiweddarach yn ei yrfa, bu'n rhaid i Gwynfor Evans ddewis rhwng llwybr unig hunanlywodraeth ac un o bartneriaeth amlbleidiol datganoli. I ddeall y boen meddwl ar gwewyr oedd yn rhan or broses hon, mae gofyn i ni ddeall y dyn. Dyma beth yw cyfraniad mwyaf Gwynfor: Rhag Pob Brad.

Arwel Ellis Owen

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Bywgraffiad Awdur:
Ganed Rhys yng Nghaerfyrddin a'i fagu yn Aberystwyth. Cafodd ei addysg yn Ysgol Gyfun Penweddig ac yng Ngholeg Hertford, Rhydychen. Ers dros ddegawd mae'n gweithio fel newyddiadurwr i BBC Cymru. Rhag Pob Brad yw ei gyfrol gyntaf.
Gwybodaeth Bellach:
"Heb os mae hwn yn un o'r bywgraffiadau gwleidyddol gorau i mi ddarllen mewn unrhyw iaith"
Vaughan Roderick
"Mae hanes y dyn arbennig hwn, a greodd y Gymru yr ydym yn byw ynddi heddiw, wedi ei groniclo'n gelfydd iawn yn y cofiant hyfryd hwn."
Dylan Lewis, Clonc
"Ceir yma hefyd ddarlun gonest a chignoeth o'i fywyd personol, gan dreiddio o dan croen yr eicon arwrol i greu portread gafaelgar, cyflawn o wleidydd a thad, meidrolyn a gwr."
A470
"Nid gormodiaith yw galw'r gyfrol yma yn gampwaith - llwyddodd ei hawdur i saernio darlun sy'n gytbwys tra'n finiog, yn gynhwysfawr tra'n ddifyr tu hwnt..."
Dr Richard Wyn Jones
Gwerth digamsyniol cyfrol arddechog Rhys Evans yw ateb nifer o gwestiynau syn ymwneud sut a phaham y bu i Gwynfor ymddwyn yn y ffordd y gwnaeth. Cawn yma hanes ffurfiant cymeriad unigryw, cymhleth ac argyhoeddiedig, un a oedd, ar yr un pryd fel petai, yn cynrychiolir math o Gymro y dymuna nifer fod, heb iddynt wybod yn union paham.
Colin Williams, Taliesin Haf 2006
Gwyrth y dehongliad ywr ffordd campus y mae Rhys Evans yn cyflwyno cymaint o ffeithiau fel petaent yn rhai amlwg.
Colin Williams, Taliesin Haf 2006
Mawr hefyd ywr ddyled i Rhys Evans am groniclo oes Gwynfor mewn dull mor fyddlon a chytwbysastudiaeth o gymeriad unigolyn a geir yma, nid hanes gwleidyddol a chymdeithasol y genedl yn unig.
Colin Williams, Taliesin Haf 2006
Does dim byd yn ymhonnus yn ei ddull o gyflwyno. Yn hytrach, maen tynnur darllenydd I mewn ac yn ei arwain ar daith drwy hanes gwleidyddiaeth Cymru yr ugeinfed ganrif.
Catrin Beard
Maer cyfanwaith yn ddifyr, dadlennol a dramatig
Dafydd Glyn Jones
Rhinwedd mawr yn y llyfr, rhinwedd mewn unrhyw gofiant neu lyfr hanes, yw ei fod yn codi tryblith o feddyliau. Meddyliau croes yw llawer ohonynt, yn ein hanesmwytho ynghylch ein safbwyntiau an dewisiadau ein hunain yn ystod y cyfnod maith a ddisgrifir.
Dafydd Glyn Jones
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd Dylan Lewis o Llanbedr Pont Steffan i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Adolygiad a ymddangosodd yn CLONC, papur bro Llanbedr Pont Steffan a'r fro, ym mis Mai 2006. Anrheg a gefais adeg y Nadolig oedd y llyfr anferth hwn a rhaid cyfaddef fy mod wedi cymryd llawer o amser i'w ddarllen. Ond gan fod gwrthrych y llyfr yn gymaint o arwr i mi, fe lwyddais i ddarllen pob gair ynddo. Ei adnabod fel aelod o Gapel Bethel Parcyrhos yn ystod yr wythdegau yr oeddwn i, ac yn ymwybodol ei fod wedi cyfrannu llawer i Gymru. Ond wedi darllen y llyfr, mae fy edmygedd ohono wedi cynyddu ganwaith a mwy o sylweddolir ymgyrchoedd a frwydrodd drostynt dros gyfnod mor hir. Roedd darllen am ei ddyfalbarhad cyn ei amser fel Aelod Seneddol, yn ystod ei gyfnod yn Llundain ac wedi hynny, yn fy nghynnal fel darllenwr o un dudalen ir llall rhyw 477 tudalen i gyd. Roedd darllen am gyfnod Tryweryn ac ymgyrch sefydlu S4C yn arbennig o ddiddorol, ond yr hyn am synnodd i fwyaf oedd pa mor weithgar yr oedd yn gohebu a llythyru ac annerch cynulleidfaoedd ym mhob rhan o Gymru. Er ei fod yn ddyn dylanwadol iawn o ran y Gymraeg a Chymru, cefais fy synnu ei fod yn ddyn a gafodd ei siomi sawl gwaith hefyd. Disgrifia Rhys Evans, yn fanwl ac yn effeithiol, y ffordd y cafodd ei effeithio ar l methiant refferendwm 1979. Dyn Cymru oedd Gwynfor Evans, ac maer llyfr hwn yn gofiant teilwng oi gyfraniad iw wlad. Ceir ambell gyfeiriad at yr ardal hon yn y llyfr, fel barn heddlu Llambed am Caio Evans yn y chwedegau, Ysgol Haf y Blaid yng ngholeg y dref un flwyddyn, a phrotestwyr yn dringo mast Pencarreg adeg ymgyrch y sianel. A theitl pennod olaf ond un y cofiant yw Hen Ŵr Pencarreg, 1983-2005. Rhaid cyrraedd tudalen 461 i ddarllen am ei gyfnod yn yr ardal hon pennod fer, er mawr siom i mi yn bersonol. Cofiant yw hwn am ei fywyd gwleidyddol. Cofiant yn seiliedig ar ddarllen eang iawn yn ogystal chyfweliadau diddiwedd ar ran yr awdur Rhys Evans. Ond ychydig iawn o hanes ei fywyd personol a gawn. Dyma destun cofiant arall, efallai. Ond yr hyn a ddaw ir amlwg drwy gydol y cofiant yw cefnogaeth ei wraig Rhiannon. Deallwn nad oedd eiliad yn llonydd gan Gwynfor ei hun wrth iddo ymgyrchu dros y blynyddoedd, ar unig ffordd y gallodd wneud hyn mor effeithiol oedd o gael cefnogaeth ei wraig ai deulu, er na ymhelaethir ar hyn yn y cofiant. Flwyddyn ar l ei farwolaeth, mae ei gyfraniad yn dal yn fyw iawn. Mae hanes y dyn arbennig hwn, a greodd y Gymru yr ydym yn byw ynddi heddiw, wedi ei groniclon gelfydd iawn yn y cofiant hyfryd hwn. "


Rhoddodd Hanesydd O Aber o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Yn l broliant y gyfrol hon gellid meddwl bod hon yn gampwaith. Ond, o'i darllen, y mae'r awdur yn euog dro ar l tro o fod yr un mor ysgubol rhai o'r adolygwyr (y mae dau ohonynt yn gyflogedig i'r BBC, fel Rhys Evans ei hun fel mae'n digwydd felly nid oes bosibl nad ydynt hwy yn gwbl ddiduedd). Er enghraifft, dywed Rhys Evans mai Gwynfor, Lloyd George ac Aneirin Bevan yw'r tri g?r a greodd y genedl Gymreig yn yr 20g. Y mae'n wir ein bod yn byw yn oes y 'soundbite' ond yr ydys yn disgwyl mwy o grebwyll gan haneswyr na rhyw ddweud ffwrdd hi fel yna. Y mae'r gyfrol hefyd yn llawn o wallau iaith elfennol iawn, e.e. diffyg treiglo ayb. Ai l diffyg golygu'r Lolfa yw hyn ynteu ai ail iaith yw'r Gymraeg i'r awdur? Mewn gair, fe'm siomwyd yn llwyr gan y gyfrol hon a chwbl gamarweiniol yw'r broliant. NId yw'n nemor mwy na newyddiadura diog y BBC yng ngwisg garpiog Cymraeg y BBC."


Rhoddodd Dr Simon Brooks o Dal-y-bont i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Ymgais yw'r gyfrol arloesol hon i wneud synnwyr o fywyd Gwynfor Evans, gwladgarwr, cenedlaetholwr ac Aelod Seneddol cyntaf Plaid Cymru . . . O ddyddiau du'r Ail Ryfel Byd i'r frwydr dros sefydlu S4C, mae yma lawer a fydd yn gorfodi darllenwyr i feddwl o'r newydd am Gwynfor Evans a'r Gymru y cyfrannodd gymaint iddi dros gyfnod o saith degawd."


Rhoddodd Dr Richard Wyn Jones o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Nid gormodiaith yw galw'r gyfrol hon yn gampwaith; llwyddodd ei hawdur i saerno darlun sy'n gytbwys tra'n finiog, yn gynhwysfawr tra'n ddifyr tu hwnt."


Rhoddodd Dr John Davies o Gaerdydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae'r gyfrol hon yn garreg filltir bwysig yn hanesyddiaeth Cymru. Ceir yma ddadansoddiad manwl o yrfa gwladgarwr Cymreig pwysicaf yr 20fed ganrif, a chronicl hefyd o hanes y genedl dros drigain mlynedd a mwy. Camp neilltuol iawn . . ."


Rhoddodd Vaughan Roderick o Caerdydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Heb os, mae hwn yn un o'r bywgraffiadau gwleidyddol gorau i mi ei ddarllen mewn unrhyw iaith . . . fe fydd y llyfr yn haeddu ei le ar silffoedd unrhyw un sy'n ymddiddori mewn gwleidyddiaeth a hanes Cymru."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cwm Rhyd y Rhosyn 2 (SCD2452)
 
£10.20
 
Prynwch
Sam Tn: Tn ar y Mynydd ...
 
£5.99
 
Prynwch
Cwm Rhyd y Rhosyn 1 (SCD2090)
 
£10.20
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch