Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Atyniad - Enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch 2006
Fflur Dafydd
ISBN: 9780862439330 (0862439337)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2006
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 183x121 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Hydref 2006
Ynys Enlli yw prif gymeriad y nofel hon - yr ynys a'i hatyniad sy'n rheoli llanw a thrai teimladau'r cymeriadau lliwgar, yn ynyswyr, ymwelwyr ac awduron ddaw i'r ynys am gyfnod byr i chwilio am ddihangfa, llonyddwch a serch. Yng nghwmni un o'r awduron preswyl ceir darlun cyfareddol o ddylanwad yr ynys ar bobl a'u breuddwydion...

Bardsey island is the principal character of this novel - the characters' colourful moods are governed by their attraction to the island, be they islanders, visitors, or writers who come seeking an escape, peace and love. We are provided with an enchanting image of the island, its people and their dreams.
Teg darogan y bydd ail nofel Fflur Dafydd, sef cyfrol y Fedal Ryddiaith 2006, yn cael ei hadolygu o bob cyfeiriad, gan ddechrau yn y Cyfansoddiadau a chan ymestyn yn lled eang trwy ein cylchgronau a’n cyfnodolion. Bydd cryn drafod ymhlith yr adolygwyr ar ei theilyngdod llenyddol ac ar sylwadau’r tri beirniad, a bydd cylchoedd darllen ar hyd a lled y wlad yn astudio’r nofel ynghyd â gweddill cynnyrch buddugol Prifwyl Abertawe.

Ond beth am ddewis ei darllen nid yn sgil y Fedal Ryddiaith nac ychwaith am ei bod tua chwarter trwch y gyfrol ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen, ond fel nofel ‘a rydd gryn ddiddanwch’ ac a fydd ‘yn profi’n atyniad i gynulleidfa eang’ – os caf ddyfynnu’r Cyfansoddiadau am eiliad cyn gadael yr Eisteddfod o’m hôl?

Wedi cychwyn ar y nofel a chael blas arni, ro’n i’n mwynhau dychwelyd at Atyniad i barhau â’r darllen, ac am sbel ar ôl ei gorffen fe fues i’n meddwl ei bod yn drueni na fyddai Fflur Dafydd wedi ysgrifennu nofel oedd ddwywaith yr hyd. Roeddwn i eisiau gwybod mwy am yr hyn oedd yn symbylu’r cymeriadau, yn enwedig felly Leri a Sinsir, a Bela ac Anni. Yn yr un modd, roeddwn i eisiau gwybod mwy am hynt Justin wedi iddo adael yr ynys a dychwelyd i’r ddinas fawr. Eisiau hanesion mwy crwn, os mynnwch chi. Ond buan y des i sylweddoli nad yw Enlli yn cynnig y fath foethusrwydd yn ei phrofiadau ac mai dim ond adlewyrchu cyfyngiadau naturiol bywyd ar yr ynys y mae’r prif gymeriad, yr awdures, yn ei chofnod o’i chyfnod yno. Croesi’r Swnt yw tynged mwyafrif y cymeriadau, boed ar adeg gyfleus yn eu hanturiaethau ai peidio, ac ni all hyd yn oed y tywydd gynnig mwy na rhwystr dros dro. Yr un yw’r cyfyngiad ar berthynas yr awdures â Tomos – un o linynnau cryfaf y stori yn fy marn i. Rhaid cofio hefyd, wrth gwrs, nad yw amodau’r gystadleuaeth yn rhoi rhwydd hynt o safbwynt nifer geiriau ychwaith.

Mae arddull farddonol, ddychmygus a chryno Fflur Dafydd wastad wedi apelio ataf ac mae’r cyfuniad o swyn y geiriau a hud Ynys Enlli yn sicr yn gweithio yma. Fe ges i flas ar gyfrol y Fedal Ryddiaith eleni – fel cyfrol Eisteddfodol ac fel nofel yn ei rhinwedd ei hun.

Nia Peris

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Bywgraffiad Awdur:
Merch o Landysul yw Fflur Dafydd. Graddiodd mewn Saesneg o Brifysgol Cymru Aberystwyth, cyn ennill MA mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol East Anglia a PhD ym Mhrifysgol Cymru Bangor. Cyhoeddodd ei nofel gyntaf, Lliwiau Liw Nos, a'i CD gyntaf, Coch am Weddill fy Oes, yn 2005.
Gwybodaeth Bellach:
Eisteddfod Gofiadwy Fflur Dafydd

Wedi cyfnod eithriadol o brysur yn ysgrifennu a chyfansoddi, daeth clod i’r awdures Fflur Dafydd yn Eisteddfod Abertawe a’r Cylch eleni wrth iddi ennill y Fedal Ryddiaith. Cafodd ei nofel, Atyniad, ganmoliaeth uchel gan y beirniaid a ddisgrifiodd Fflur fel “gwir artist y gystadleuaeth”. Daeth yr anrhydedd hwn i Fflur yn dilyn blwyddyn eithriadol o gynhyrchiol a llwyddiannus. Yn gynharach yn y flwyddyn cafodd ei phenodi’n ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe a llynedd cyhoeddodd ei nofel gyntaf, Lliwiau Liw Nos a’i CD gyntaf, Coch am Weddill fy Oes.

Ond ennill y wobr heb amheuaeth oedd uchafbwynt y flwyddyn yn ôl Fflur: “Mae wedi bod yn gyfnod cyffrous iawn, ac mi oedd ennill y Fedal yn uchafbwynt i gyfnod o bedair blynedd o feddwl a chynllunio. Dwi’n gobeithio y bydd y nofel hefyd yn rhoi sylw teilwng i Ynys Enlli, a ysbrydolodd y gwaith.”

Bu’r Eisteddfod ei hun yn gyfnod eithriadol brysur i Fflur fel cerddor yn ogystal â llenor a bu’n perfformio gyda’i band (Fflur Dafydd a’r Barf) naw o weithiau yn ystod yr wythnos. Ond er yn flinedig ar ôl yr Eisteddfod mae Fflur Dafydd yn edrych ymlaen at y dyfodol: “Dwi yn gweithio ar sawl peth ar hyn o bryd, yn cynnwys nofel arall yr ydw i’n gobeithio ei chyhoeddi flwyddyn nesa.”

Disgrifiwyd y nofel Atyniad gan un o’r beirniaid, Jane Aaron, fel “cyfanwaith bywiog ac apelgar a fydd yn profi’n atyniad i gynulleidfa eang…”, a dywedodd Derec Llwyd Morgan: “Dyma awdur a rydd gryn ddiddanwch llenyddol i bawb a gâr rialtwch a digrifwch bywyd rhwng dau glawr.”

“Yr hyn sy'n atyniadol yn y nofel yw ei ffresni, ffresni ei chymeriadaeth, ffresni ei harddull farddonol, ffresni ei digwyddiadau a'i hadroddiadau”.
Derec Llwyd Morgan

“...awdur a rydd gryn ddiddanwch llenyddol i bawb a gâr rialtwch a difrifwch bywyd rhwng dau glawr”.
Derec Llwyd Morgan

“Mae'r nofel hon yn gelfydd ac yn argyhoeddi...mae'r cyfanwaith yn fywiog ac apelgar, ac yn codi cwestiynau digon dwys ynghylch dylanwad llefydd arbennig ar rigolau bywyd."
Jane Aaron

"Dyma wir artist y gystadleuaeth...mae’n rhaid canmol y gwaith gwirioneddol dalentog hwn, gan ddiolch am ei gryfderau digamsyniol...prin bod tudalen o'r gwaith heb enghraifft o ddawn dweud anghyffredin, gyda'r awdur ar ei orau wrth ddangos y mân ganfyddiadau sydd yn dadlennu newidiadau sylfaenol mewn perthynas pobl â'i gilydd".
Grahame Davies

“Crefft Fflur Dafydd yw gwau [y cymeriadau] hefyd i gyfangorff y stori, gan fod mynd a dod a chyswllt â’r tir mawr hefyd yn dod yn rhan o’r tensiwn, o’r trai a’r llanw, a’r cymeriadau o’r “tu allan” ymddangosiadol hefyd yn dod â’u dylanwadau”.
Meg Ellis, Golwg
Gwobrau:
Enillydd y Fedal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2006
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Wales - Churches, Houses, ...
Simon Jenkins
£19.99
 
Prynwch
History of Education in ...
Gareth Elwyn Jones
£4.00
 
Prynwch
Ladies of Gregynog, The
Eirene White
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch