Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Stori Sydyn: Y Jobyn Gorau yn y Byd
Gary Slaymaker
ISBN: 9780862439415 (0862439418)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2007
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £1.99   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Cyfrol o atgofion yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Atgofion a phrofiadau doniol y darlledwr sydd a'r swydd orau yn y byd. Fel rhan o'i waith, profodd Gary Slaymaker brynhawn difyr yng nghwmni Rhys Ifans, cafodd gwrdd a Clint Eastwood a daeth i adnabod Gareth Edwards.

A volume of memoirs in the short fast-paced series Quick Reads. The memories and humorous experiences of the broadcaster with the 'best job in the world'. As part of his work, Gary Slaymaker experienced a very entertaining afternoon with Rhys Ifans, met Clint Eastwood and got to know Gareth Edwards.
I unrhyw bryfyn pictiwrs mae disgrifiad y llyfr hwn or jobyn gorau yn y byd yn eitha agos at y marc. Ac fel y cyfaddefa Gary Slaymaker ei hun yn y llyfr syn rhan or gyfres Stori Sydyn: Wel, maen well na gweithio!.

Yma cawn fywgraffiad cryno a doniol o fywyd Gary Slaymaker. Yn rhinwedd ei swyddi fel cyflwynydd teledu a pundit ffilm mae wedi bod mor lwcus chyfarfod rhai o enwogion y byd ffilm, comics, rygbi a . . . wel, reslo Americanaidd. Do, mae wedi cael llawer i antur ar hyd y ffordd.

Mae'r llyfr wedi'i ysgrifennu ar ffurf cyfres o anecdotau gyda phenodau gwahanol yn edrych ar gyfnodau gwahanol oi fywyd: ei blentyndod ai deulu; enwogrwydd yng Nghymru fach; cwrdd i arwyr; y rhaglen Slaymaker; ymweld seremonir Oscars, ai obsesiwn gyda thm pl-droed Caerdydd.

Drwyr cyfnodau gwahanol, cawn jcs a straeon doniol wedi'u hadrodd mewn arddull sgyrsiol a thafodieithol ond sydd eton hawdd iw deall gyda llawer ohonynt yn gwneud i mi chwerthin yn uchel. Weithiau, oherwydd y gwrthdaro rhwng y natur sgyrsiol hyn ar ffurf ysgrifenedig, maer punchline yn disgyn yn fflat. Ond fel gwaith unrhyw gomedwr gwerth ei halen, mae digon o ddifyrrwch yma i chi anghofio am y mannau gwan wrth symud mlaen ir jc nesan ddiymdroi.

Nid digrifwch yn unig sydd yma. Ar adegau, maen ddiflewyn-ar-dafod wrth drafod y bywyd cyfryngol Cymraeg, gan ymosod ar y rheiny syn credu eu bod nhwn bysgod mawr ym mhwll bach Cymru. Ceir hefyd sn am ddylanwad ei Dad arno, a thelir teyrnged dwymgalon iw gyfaill a chyfarwyddwr y rhaglen Slaymaker, Iorwerth Jones, fu farw yn 2006.

Ac wrth gwrs, mae yma gryn drafod ar ei hoff ffilmiau, sydd wastad yn ddiddorol i ffilm-gi. O glasuron fel Star Wars i rai llai adnabyddus fel The Castle (comedi wych o Awstralia), maen rhoi syniad o sail ei chwaeth bersonol ac yn rhoi awgrymiadau difyr ynglŷn ffilmiau iw gweld am y tro cyntaf neu i ail-afael ynddyn nhw.

Pennod fwyaf effeithiol y llyfr, heb os, ywr un am ei ymweliad seremoni wobrwyor Oscars yn 2000 pan gafodd Solomon a Gaenor enwebiad am y ffilm orau mewn iaith dramor. Maen llwyddo, mewn ffordd hynod atgofus, i grynhoi cyffro a swrealaeth y diwrnod poeth hwnnw pan oedd Slaymaker yn chwys domen mewn tuxedo yn haul tanbaid LA. Ynghanol hyn i gyd, mae ei ymateb annisgwyl i gyfarchiad gan neb llai na Charlize Theron yn arbennig!

Llyfr ysgafn a difyr felly, sydd yn sn am dipyn mwy nar jobyn gorau yn y byd.

Rhodri ap Dyfrig

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Cafodd Gary Slaymaker ei eni ym mhentref Cwm-ann , ger Llanbedr Pont Steffan, ond mae'n byw bellach yng Nghaerdydd. Mae'n wyneb adnabyddus ar S4C gyda'i raglen adolygu ffilmiau, "Slaymaker", ac yn golofnydd wythnosol i'r "Western Mail".
Gwybodaeth Bellach:
Pwy yw'r person lwcus sy 'di cwrdd a Stan Lee, y gwr a greodd y comics Spider-man, yr Incredible Hulk a'r Fantastic Four? Pwy aeth I hollywood a chwrdd a Clint Eastwood yno, a dweud "olreit, lyf" wrth Charlize Theron? Pwy gafodd brynhawn ar y pop yn Los Angeles yng nghwmni Rhys Ifans? Mae e'n nabod Gareth Edwards, ac yn cefnogi tim rygbi cenedlaethol Cymru yn ogystal a bod yn gefnogwr brwd o dim pel-droed Cardiff City. Hefyd, wrth gwrs, mae e'n dwlu ar fynd i weld ffilmie a dweud ei farn yn blaen wrthon ni ar y bocs. Wel, chi'n gwbod yn iawn nawr hanes pwy sydd yn y llyfr 'ma!

Gwell na Gorfod Gweithio
Mae Gary Slaymaker, awdur Y Jobyn
Gorau yn y Byd
, wedi creu enw
iddoi hun fel ffilm buff Cymraeg.
Mae ei lyfr yn sn am rai or bobol
y mae wedi cwrdd nhw ar holl
lefydd y mae wedi ymweld nhw
wrth ddilyn y sgrin fawr. Doedd
neb yn fwy sbesial nag un oi arwyr
mawr, sef yr actor ar cyfarwyddwr
Clint Eastwood.

Sut wnaethoch chi gyfarfod Clint
Eastwood?

Gwrddes i e yn ystod seremonir
Oscars yn 2000 pan oedd y ffilm
Gymraeg Solomon a Gaenor
ar y rhestr. Dyma fin gweld
y boi tal ma mewn dici-b
yn cerdded draw o gar Ford
Escort bach llawn rhwd, a
sylweddolin sydyn Clint
yw e!
Odd yr actorion ar wasg
yn cael eu cadw ar wahn
gan ffens isel wen ond
wnes i neidio drosti a
gafael yn ei law (roedd
hyn cyn 9/11 a diogelwch ddim yn
dynn iawn) a bablan mlaen am
ba mor ddiolchgar oeddwn i am y
spaghetti westerns ac yn y blaen.
Profiad anhygoel.

Pa actor enwog arall ydych
chin falch o fod wedii gwrdd?

Yn ddi-os, Michael Caine. Os
yw Clint yn eicon drwyr byd,
Caine ywr eicon Prydeinig. Yn
yr Oscars y cwrddes i fe hefyd.
Roedd yn sefyllian yn hamddenol
i Oscar yn ei law. Es i ato fe ai
longyfarch e. Roedd en gyfeillgar
iawn ac fe nabyddodd yr acen
Gymraeg. You bloody Taffies get
everywhere, medde fe!

Beth yw eich hoff ffilmiau a pham
eich bod yn cymryd cymaint o
ddiddordeb ym myd y ffilm?

Its a Wonderful Life am fod
mor emosiynol; yr Italian Job
gwreiddiol o 1969 a Zulu, ffilmiau
Bond a ffilmiau fel Armageddon a
Enter the Dragon. Dw i wedi cael
y diddordeb gan fy Nhad, dw in
meddwl odd en ffilm byff
hefyd ... on in arfer cripan lawr
staer i bipo ar ffilmiau arswyd du
a gwyn pan on i tua wyth oed!

Y Diwrnod y Gwelais i Pel
Efallai y bydd rhaid i Gary
Slaymaker sgrifennu llyfr newydd.
Ers gorffen Y Jobyn Gorau yn y
Byd, mae wedi cwrdd rhywun
syn fwy enwog hyd yn oed na
Clint a Caine ... y chwaraewr
pl-droed gorau yn y byd erioed ...
Wnes i gyfarfod Pel yn
ddiweddar, a fe bellach sydd
ar ben y rhestr o enwogion y
cefais y pleser ou cwrdd!
Roedd e wedi cytuno i ni
ffilmio sgwrs gyda fe ar gyfer
rhaglen ar Gwpan Pl-droed
y Byd 1958 y tro diwetha i
Gymru gyrraedd y rowndiau
terfynol.
Pel oedd wedi rhoi diwedd
ar storir Cymry wrth sgorio
gl yn ein herbyn ai gl
gynta erioed yn ffeinals Cwpan
y Byd.
Roedd e wedi cytuno i
gwrdd ni yn Zurich ...
roedd en cofior gm yn
iawn ac yn siarad yn frwd am
John Charles. Roedd gyda
fe bresenoldeb anhygoel ac
roedd en fonheddig iawn.
Wnaeth e arwyddo fy hen grys
Brasil (replica) or saithdegau a
chusanur bathodyn.
Dw am ei roi e mewn cas
gwydr pan on nin gwisgo
hwnna, don i ddim yn meddwl
y bydden i, ryw ddydd, yn
cwrdd Pel!
Rhoddodd Dylan Lewis o Llanbedr Pont Steffan i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Detholiad o adolygiad a ymddangosodd yn rhifyn Mehefin 2007 Clonc – Papur Bro Llanbedr Pont Steffan a'r ardal. Treuliais wyliaur Pasg yn Ninbych-y-Pysgod. Roeddwn mewn cwmni difyr iawn – Caryl Lewis, Bethan Gwnanas a Gary Slaymaker – a wir, doedd y wraig ddim yn becso! Cefais y cyfle i ddarllen tri llyfr newydd gan Y Lolfa yn y gyfres 'Stori Sydyn' ac roeddwn i wrth fy modd. Y Jobyn Gorau yn y Byd, Gary Slaymaker, oedd y llyfr olaf i mi ddarllen, ac yn sicr yr un doniolaf. Crwt lleol yw Gary syn ennill bywoliaeth yng Nghaerdydd drwy wylio ffilmiau. Nid nofel yw hon, ond llyfr yn llawn atgofion a phrofiadau doniol y darlledwr sydd 'r swydd orau yn y byd. Fel rhan o'i waith, profodd Gary Slaymaker brynhawn difyr yng nghwmni Rhys Ifans, cafodd gwrdd Clint Eastwood a daeth i adnabod Gareth Edwards. Mae hyd yn oed yn dwyn atgofion am ei dad yn mynd ag e ir sinema, ai fam-gu yn mynd ag e i wylio reslo yn Neuadd Fictoria Llambed. Llyfr syn werth ei ddarllen gan fod y storau sydd ynddo yn ddifyr ac yn gwneud i chi chwerthin. Yn debyg iw nofel Y Sach Winwns, gallwch glywed Gary Salymaker yn siarad wrth i chi ddarllen ei atgofion. Llyfr byr y gallwch ei ddarllen yn sydyn. Llyfr na fyddwch yn ei adael tan i chi orffen. Llyfr syn werth bob ceiniog – 1.99."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hedd Wyn (DVD101)
 
£12.98
 
Prynwch
Nofelau Nawr: Chwarae Mig
Annes Glynn
£3.50
 
Prynwch
Mynediad i Gymru: 4. Cip ...
Carole Bradley
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch