Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dim Niwed
Martin Huws
ISBN: 9780863818486 (086381848X)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 124x182 mm, 140 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel bwerus am wraig yn dioddef o iselder wedi i'w mab gael ei daro gan lorri, sy'n dilyn ei dirywiad a'i brwydr araf a phoenus allan o'r iselder hwn.

A powerful novel about a woman suffering depression after her son is struck by a lorry, which follows her deterioration and her slow and painful fight towards recovery.
Mae adolygiad ychwanegol yn dilyn

Dylai'r nofel yma ddod gyda rhybudd: fe allai gael gafael ynoch yn yr un ffordd ag y mae tabledi cysgu yn cael gafael ar Elsie Cosslett. Dyma lyfr grymus am fenyw gyffredin sy'n mynd yn gaeth yn araf bach ac yn llwyddo i ddod trwyddi rywffordd.

Mae rhyw naws pob-dyn-ym-mhob-man am y stori. Ac oherwydd hynny mae rhywun yn teimlo dros Elsie ac yn ei chefnogi'n dwymgalon yn ei hymdrechion i wella. Mae'r darllenydd yn teimlo ei fod wedi cyfarfod â'r doctoriaid di-hid sy'n sgwennu presgripsiwn ac yna'n golchi eu dwylo yn lle cymryd amser i fynd i graidd problemau go iawn y claf.

A phan nad oes cefnogaeth yn y cartre chwaith, mae'n hawdd gweld sut y gall rywun fynd i dwll du. Mae Howard, gŵr Elsie, yn fochyn o ddyn dideimlad sy'n poeni mwy am ei enw da nag am iechyd a hapusrwydd ei wraig. Mae yna deimlad ffilmig i'r olygfa ar ddiwedd y llyfr pan mae Elsie'n cael y nerth i daro’n ôl.

Dal ati mae Elsie, a dal ati ddylai'r darllenydd hefyd trwy'r ychydig dudalennau cynta. Er bod y nofel yn dechrau gyda digwyddiad cyffrous – damwain car ble mae Rhodri, mab Elsie, yn cael ei daro – doedd hi ddim wedi cydio ynof yn syth. Hwyrach fod hynny oherwydd y nifer o gymeriadau ymylol – gan gynnwys rhai di-bwys fel y Gochen a'r Siwt Ddu – sy'n gwneud y darllen dipyn bach yn ddryslyd.

Mae'r sgwennu ei hun yn bwerus iawn, yn arbennig y defnydd ffres o ddelweddau. Weithiau, mae'r rheini'n taro rhywun fel ergyd, e.e. ar dudalen 58 mae'r dirywiad yn y berthynas briodasol yn cael ei ddarlunio gan lwch ar y ddesg, "mae fel sgan yn dangos cysgod cancr". Dim ond mewn un man ro'n i'n teimlo bod yr awdur yn gorddefnyddio delweddau a'r rheini wedyn yn colli eu heffaith.

Dw i'n amheus a fydd y darllenydd yn deall pob dim sy'n digwydd. Mae hynny'n rhannol oherwydd sefyllfa feddwl ddarniog Elsie. Mae'n adrodd ei stori mewn tameidiau ac ni chawn wybod bob tro beth yw cefndir digwyddiad. Wrth gwrs, mae hawl gan awdur i'w gyfrinachau. A dim ond weithiau ro'n i'n ysu am gael gwybod mwy.

Mae hwn yn llyfr pwysig sy'n rhoi llais i bobl sydd wedi diodde ac yn rhoi gobaith hefyd. Fel y dywed y llythyr dieithr mae Elsie'n ei gael yn yr ysbyty, "Cam bach sy'n dechrau'r daith hiraf."

Meleri Wyn James

* * *

Ar yr olwg gyntaf, mae tabledi cwsg yn ymddangos yn bethau digon diniwed – ond gall eu heffaith fod yn niweidiol iawn. A doedd gen i ddim syniad pa mor beryglus y gallen nhw fod cyn i mi fynd ati i ddarllen y nofel hon gan Martin Huws.

“Maen nhw’n saff . . . Dim niwed. Rhaid i chi ymddiried ynddo i,” meddai’r meddyg wrth Elsie Cosslett, prif gymeriad y nofel, wrth iddo estyn y papur presgripsiwn i roi cyflenwad arall o’r tabledi cwsg iddi.

Mae Elsie’n ymweld â’r feddygfa wrth iddi ddechrau dioddef o iselder ar ôl i’w mab Siôn gael ei daro gan lorri y tu allan i’w cartref. Ond wrth iddo e wella, dirywio mae cyflwr Elsie. Mae hi’n suddo’n ddyfnach i bwll anobaith gan ddod yn gaeth i’r tabledi. Gwelwn effaith hynny ar ei bywyd, ei gwaith a’i pherthynas â’i gŵr, Howard.

Wrth i’r nofel fynd rhagddi mae ei chyflwr yn gwaethygu’n sylweddol ac mae hyd yn oed yn anghofio mynd i angladd ei mam ei hun. Cymaint yw ei hanobaith fel y ceisia roi terfyn ar ei bywyd. Yn rhan olaf y nofel wedyn gwelwn ei brwydr yn ceisio ailafael yn ei bywyd ac ymbalfalu drwy’r niwl.

Dyma stori bwerus sy’n cael ei hadrodd yn y person cyntaf, fel ymson. Mae hynny’n gweithio’n dda ac yn ein tynnu i feddyliau Elsie a’n galluogi ni i ddeall seicoleg y prif gymeriad. Nifer o olygfeydd byrion sydd yma, a phob un yn rhoi cipolwg i ni ar y gwahanol gyfnodau yn ei bywyd ers y ddamwain.

Mae’r ysgrifennu’n gynnil ac yn gryno; does yma ddim gwastraffu geiriau ac mae pethau’n digwydd yn gyflym. Mae hyn yn hynod effeithiol gan ei fod yn cyfleu cyflwr ansefydlog meddwl Elsie.

I gyfleu’r stori mae yma ddelweddau gwych. Cyflëir erchylltra’r ddamwain drwy ddweud fod “brêcs y lorri’n gollwng fel ana’l yn gadael corff”, ac am weithred y meddyg: “sgrifenna’r presgripsiwn fel cadfridog Rhyfel Mawr, gan droi ei law yn flodeuog, yn llofnodi gorchymyn i’m lladd yn ei sgrifen ddestlus.”

Braf hefyd oedd darllen nofel wedi’i hysgrifennu yn nhafodiaith cymoedd y de. Er bod yma rai geiriau nad oedd yn gyfarwydd i mi, mae’r dafodiaith yn ychwanegu at naws y nofel ac yn ein hargyhoeddi mai Elsie sy’n siarad â ni. Mae cofnodi geiriau tafodieithol mewn gweithiau llenyddol yn bwysig oherwydd heb hynny buan iawn y bydd nifer o’r hen eiriau’n diflannu.

Mae Dim Niwed yn nofel afaelgar sy’n cydio yn y darllenydd. Mae’r daith drwy feddyliau Elsie, heb amheuaeth, yn agoriad llygad. Mae’n ddychryn sylweddoli i ba raddau y gall cyffuriau fel tabledi cwsg feddiannu meddwl a chorff y dioddefwr. Yr hyn sy’n peri mwy o arswyd yw ystyried mor hawdd yw cael gafael arnynt, ac mae geiriau difater y meddyg, “Cofiwch, gallwch gael presgripsiwn heb ddod i fy ngweld i,” yn dweud y cyfan. Dyma bwnc a oedd yn sicr ag angen ei drafod ac yn un sydd wedi cael ei anwybyddu am gyfnod llawer rhy hir.

Catrin Meleri Jones

Gellir defnyddio'r adolygiadau hyn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use these reviews for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llaw Wen, Y
Alun Jones
£3.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch