Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mae Modfedd yn Llawer Mewn Trwyn
ISBN: 9780863818578 (0863818579)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Myrddin ap Dafydd Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 166x245 mm, 117 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad lliwgar o farddoniaeth i blant wedi eu gosod o dan ddeg o themâu gwahanol gyda chyfraniadau gan nifer o feirdd yn ogystal â phlant o ysgolion amrywiol.

A colourful collection of poetry for children arranged under ten different themes containing contributions by many poets as well as children from various schools.
Mae adolygiad ychwanegol yn dilyn

Dyma gasgliad o gerddi i blant wedi’u golygu gan Myrddin ap Dafydd. Cyfrol a rannwyd yn ddeg rhan sydd yma, gyda gwahanol themâu yn cydio’r cerddi, a’r gobaith yw y bydd rhywbeth ynddo at ddant nifer fawr o’n darllenwyr ifanc . . . a hwyrach rhai ychydig bach yn hŷn hefyd! Ar ben hynny mae’r dylunio a’r ffotograffau yn ychwanegu’n fawr at ddiwyg y casgliad.

Yn ei gyflwyniad dywed Myrddin ap Dafydd nad oes dim yn well ganddo na chael y cyfle i groesawu ffrindiau hen a newydd i’w gartref. Gwneud cyffelybiaeth y mae, wrth reswm, rhwng ei ffrindiau ef ei hun a’r cerddi newydd a hen sydd yn y casgliad. Cawn ein gwahodd i barti ac i fwyta llond ein bol!

Mae digon o hiwmor rhwng cloriau’r llyfr, gyda cherddi fel 'Gwledd Nadolig' gan Llion Jones sy’n dweud y byddai cael camel i ginio Dolig yn neis yn lle twrci . . . Ond y broblem fyddai 'ambell i lwmp yn y grefi!' Dyna i chi’r 'Pigwr Trwyn o Sblot' wedyn, 'sydd wrthi ers pan mae’n ei got!' a hanes 'Roli' sy’n 'bwyta’n slei bach yn y troli' cyn mynd yn andros o sâl!

Hoffais y gerdd 'Nain' gan Cefin Roberts, am blentyn bach yn gweld dynes oedd yn hynod o debyg i’w fam. 'Dychmygu ’nest ti,' meddai pawb wrtho, pawb ond ei daid, a dim ond gofyn yn annwyl wnaeth o: 'Oedd ganddi hi ffrog hir, las?'

Dotiais at 'Sêr' gan Mei Mac, sy’n ymdebygu’r sêr i 'bob calon a dorrwyd gan gariad erioed, pob cwestiwn a godwyd drwy’r gwledydd i gyd, a phob plentyn fel finna sy’n holi o hyd . . . dyna yw’r sêr'. Yn 'Bendithion' mae Huw Daniel yn gofyn y cwestiwn 'Beth roi di i mi?' ac yn ateb bob tro gyda pherlau bach tlws fel 'Cawod ysgawen a draenen wen'.

Y cerddi yma oedd y ffrindiau newydd a ddaeth i’r tŷ, ond mae’r hen rai yr un mor werthfawr; maen nhw’n gwneud imi floeddio canu geiriau 'Tryweryn' gan Meic Stevens, 'Mil harddach wyt na’r rhosyn gwyn' gan R Bryn Williams, 'Mam wnaeth gôt imi' gan Dafydd Iwan, a sawl un arall. Gwnewch le iddo’n reit handi . . . fe ddaw’n hen ffrind mewn chwinciad!

Eirlys Eckley

* * *

Yn fy marn i – gan Meinir Edwards
Ysgol Rhydypennau, Bow Street, Ceredigion

Beirdd newydd a beirdd cyfarwydd

Mae plant yn mwynhau barddoniaeth. Maen nhw wrth eu boddau’n clywed cerddi’n cael eu darllen iddyn nhw. Ers i drafod cerddi ddod yn rhan o brofion Llafar diwedd Cyfnod Allweddol 2 mae geiriau fel cyflythrennu, odlau, sillafau, ffurf a rhythm yn rhan o eirfa llawer o Gymry Cymraeg 10 ac 11 mlwydd oed!

Casgliad o gerddi sy’n y gyfrol hon, wedi eu hanelu at blant 9 i 13 mlwydd oed, ac wedi eu dewis a’u dethol gan Myrddin ap Dafydd. Fel y dywed y golygydd yn ei gyflwyniad i’r llyfr, mae e wedi mwynhau cwmni ambell gerdd er pan oeddwn yn hogyn’. Ond y mae yma hefyd ddetholiad o gerddi ffres, newydd sbon wedi eu cyfansoddi’n arbennig ar gyfer y gyfrol hon a hynny gan ddisgyblion ysgol. Beth sydd yn well ysgogiad i’n beirdd ifainc ni na gweld cerddi gan blant wedi eu cyhoeddi mewn cyfrolau o’r math yma? Ochr yn ochr â’r beirdd newydd mae ’na gerddi gan feirdd cyfarwydd fel Gwyn Thomas ac I. D. Hooson a beirdd y canu poblogaidd megis Dafydd Iwan a Dewi Pws.

Mae’r cerddi wedi eu rhannu rhwng deg adran

Mae’r gyfrol wedi ei rhannu’n ddeg adran, pob un dan bennawd cyffredinol e.e. Sylwebaeth ar Chwaraeon a Darnau Bach Doniol. Ar ddechrau pob adran mae ambell ddywediad, rhigwm neu ddihareb fel:

Moch bach, clustiau mawr (Cymru)
Y dŵr bas sy’n gwneud y sŵn mwyaf (Iwerddon)
Paid â thorri’r goeden sy’n rhoi cysgod i ti (Arabia)

Gwaith o fewn y dosbarth

Fel athrawes rwy’n hoffi’n arbennig y cerddi sy’n dod o dan y pennawd Blwyddyn o Ddathlu. Mae cael cerddi safonol, amserol o fewn yr un gyfrol yn werthfawr oherwydd gellir eu defnyddio yn y dosbarth drwy gydol y flwyddyn. Dyma ddwy enghraifft:

'Misoedd Romani' gan Menna Elfyn ar ddechrau blwyddyn newydd:

Mis yr eira
plu yn gwlana
a’r mis bach du
gwrandewch ar ei ru.

'A chofiwn ei eni Ef' o waith Dafydd Iwan adeg y Nadolig:

Cofiwn y preseb a’r gwely’n y gwair,
Cofiwn y baban a anwyd i Mair,
Cofiwn ei fywyd a chofiwn ei Air
A chofiwn ei eni Ef.

Gellir defnyddio’r math yma o gerddi sydd â phatrwm a ffurf bendant fel sail i gerddi’r disgyblion, trwy gyfansoddi penillion i’w rhoi ar gerdyn Nadolig neu gerdyn Sul y Mamau.

Mae yma wledd i’r llygad yn ogystal â’r glust

Yn ogystal â’r amrywiaeth eang o gerddi, mae’r tudalennau’n llawn lliw a phob un wedi ei dylunio’n wahanol. Ceir ffotograffau lliwgar fel Stadiwm y Mileniwm sy’n gefndir i’r gerdd 'Coron Cymru', sgetsys doniol du a gwyn yn yr adran 'Gwenu wrth ’sgwennu', a lluniau lliwgar fel y bwrdd dartiau ('Tair gwennol fach') a Llyn Tryweryn ('Tryweryn'). Dotiodd y disgyblion ar bori drwy’r llyfr a mwynhau’r wledd i’r llygad yn ogystal â’r glust.

Cerddi fydd at ddant pawb

Mae pynciau’r cerddi’n addas i blant o bob oed. Mae yma gerddi sy’n sôn am hanes y Cymry ('Cân y Glöwr' ac 'Owain Lawgoch'), am bynciau llosg fel bwlian ('Bwli-boi') a digartrefedd ('’Sgen Tony ddim tŷ'), a cherddi am fyd natur fel 'Byd Du' gan Catrin Dafydd:

Du eu byd y dail gaiff eu llosgi gan y glaw.
Du eu byd y plant sy’n gweld yr hyn a ddaw.
Du eu byd y moroedd â’r olew yn y lli
A du eu byd y ddaear yn ein gofal ni.

Mae’n gyfrol berffaith i’w defnyddio yn y dosbarth os am fabwysiadu’r syniad o Gerdd yr Wythnos sy’n dod yn fwyfwy poblogaidd yng Nghyfnodau Allweddol 1 a 2. Gellir defnyddio cerddi un adran o’r llyfr bob hanner tymor a’u ffitio’n daclus o fewn gwahanol themâu fel Y Tywydd neu’r Amgylchedd.

Felly, fel y gwelwch chi, mae yma gryn amrywiaeth o fewn y gyfrol. Ceir rhywbeth at ddant pawb; i blant o wahanol oed a gallu, i rieni eu darllen i’w plant cyn mynd i gysgu ac yn bendant i athrawon fel deunydd addysgiadol ffres a deniadol. Mae’r cerddi’n addas ar gyfer eu darllen ar goedd ac mae’n llyfr i bori drwyddo ar achlysuron arbennig. Diolch byth am weledigaeth a dawn athrylith fel Myrddin ap Dafydd sydd wedi llwyddo i boblogeiddio barddoniaeth ymhlith plant Cymru.

A dyma’r gair olaf, gan ddisgyblion Blwyddyn 5 yr ysgol

· ‘Mae’n cŵl – mae’r lluniau’n tynnu sylw. Rwy’n hoffi’r dudalen las a’r gerdd Bendithion.’

· ‘Mae’n ddoniol. Rwy’n hoffi’r lluniau cartŵn doniol a’r limrigau.’

· ‘Rwy’n hoffi’r gymysgedd o gerddi doniol a thrist a’r caneuon – a’r lluniau hefyd.’Gellir defnyddio'r adolygiadau hyn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use these reviews for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Guide to Welsh Literature ...
 
£9.99
 
Prynwch
Miwsig y Misoedd
Robat Arwyn
£6.95
 
Prynwch
Syched am Sycharth - ...
Iwan Llwyd
£5.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch