Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llwybr Arfordir Ceredigion – O'r Teifi i'r Dyfi / Ceredigion Coast Path - From the Teifi to the Dyfi
Gerald Morgan
ISBN: 9780953438334 (0953438333)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2011
Cyhoeddwr: Cyngor Ceredigion, Aberaeron
Fformat: Clawr Meddal, 210x149 mm, 240 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael Ein Pris: £12.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Llwybr Arfordir Ceredigion wedi'i ddatblygu gan Gyngor Sir Ceredigion â chymorth yr Undeb Ewropeaidd, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chymdeithas y Cerddwyr. Ni fyddai'r llwybr hwn wedi dod i fodolaeth heb gydweithrediad nifer o dirfeddianwyr, contractwyr a gwaith di-dâl a diwyd grwpiau o wirfoddolwyr ymroddedig. Cyfrol ddwyieithog. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2008.

The Ceredigion Coast Path has been developed by Ceredigion County Council with the support of the European Union, the Countryside Council for Wales and the Ramblers Association. It would not have been possible without the cooperation of many landowners, contractors and the devoted unpaid work of groups of dedicated volunteers. A bilingual book. Reprint; first published in 2008.
English review follows

Mae gennym sawl rheswm i gwyno am y tywydd ofnadwy yr ydym wedi ei gael yma yng Nghymru fach yr haf hwn. Ond a minnau’n adolygu llyfr newydd am gerdded llwybr arfordir Ceredigion, yna credwch fi, roedd gweld y glaw di-baid yn waeth byth, gan fod y llyfr hwn, sy'n llawn hyd yr ymylon o luniau yn dangos arfordir gogoneddus Ceredigion ar ei orau, yn crefu ar i mi roi’r esgidiau cerdded ar fy nhraed ac anelu am y gorllewin (gwyllt!) a rhoi cynnig ar un o’n llwybrau arfordirol ‘swyddogol’ mwyaf newydd.

Yn y llyfr, rhennir y daith ei hun yn saith prif bennod, gan fynd â ni yn hamddenol o Aberteifi i Ynys Las ac aber yr afon Dyfi. Does dim peryg o fynd ar goll – ceir yn y llyfr ddisgrifiad manwl o bob cam o’r daith, ble i droi, a beth a welir o’ch blaen. Pe na bai hyn yn ddigon, peth eithriadol o ddefnyddiol yw bod y cyhoeddwyr wedi cael caniatâd arbennig i atgynhyrchu rhannau o fapiau gwych yr arolwg ordnans, sydd yn golygu nad oes yn rhaid prynu map i gyd-fynd â’r llyfr – mae’r llyfr hwn yn gydymaith cyflawn i gerdded llwybr yr arfordir.

Cydymaith cyflawn – oblegid nid yn unig dweud y ffordd a wna’r awdur, ond ar y daith cawn hefyd ddysgu am nodweddion daearegol trawiadol arfordir Ceredigion, cawn wybod pa adar, planhigion ac anifeiliaid y gallwn ddisgwyl eu gweld ar y ffordd (wyddoch chi fod y llwybr hwn yn un o’r llecynnau gorau ym Mhrydain i gael cipolwg ar ddolffiniaid trwyn potel?) – a chawn hyd yn oed ddysgu am hanes cymdeithasol a morwrol yr ardal gyfoethog hon o Gymru; y cwbl oll mewn un llyfr taclus a darllenadwy. Yn ychwanegol, cawn wybodaeth am gyfleusterau’r pentrefi a’r trefi ar y ffordd, gyda phennod ychwanegol o wybodaeth yn ymwneud â thrafnidiaeth gyhoeddus a lle i ganfod llety ac yn y blaen – defnyddiol dros ben os am fynd ati i drefnu gwyliau’n cerdded yn y rhan hudolus hon o’r wlad.

Un peth a’m trawodd fel rhywbeth braidd yn rhyfedd yn y fersiwn Cymraeg (mae’r llyfr yn ddwyieithog drwyddo draw, a’r cyfieithu ar y cyfan yn dda iawn) oedd adran yn ymwneud ag enwau Cymraeg yr ardal, a’u hynganiad. Gallaf ddeall yn iawn pam fod hyn yn ddefnyddiol tu hwnt yn y fersiwn Saesneg, gan gynorthwyo’r darllenwr i enwi’r pentrefi a'r llecynnau eraill o bwys yn gywir (neu bron iawn yn gywir! – ‘Os yw’r enw’n cynnwys y llythyren Gymraeg enwog ‘Ll’ ynganwch yr enw gan ddefnyddio ‘L’ gyffredin a bydd pawb yn eich deall’). Fodd bynnag, nid wyf yn sicr a oes angen cyfieithu’r cwbl – gan gynnwys cyngor ar sut i ynganu llythrennau ac enwau Cymraeg – yn y fersiwn Cymraeg! Ta waeth – dyma gŵyn fechan iawn am lyfr sydd, fel arall, yn hynod ddiddorol ac yn sicr yn ychwanegiad gwerthfawr i unrhyw lyfrgell o lyfrau am Gymru, hyd yn oed os nad oes gennych fwriad cerdded un cam!

Gyda llwybr arfordirol o amgylch holl arfordir ein gwlad ar y gweill, gellid cael llawer gwaeth arweinlyfr na hwn i’ch tywys ar hyd ei glannau pellaf. Dim ond gobeithio y bydd y tywydd echrydus yma’n gwella cyn bo hir i mi gael ymestyn y coesau ‘ma rhywfaint. Mae gen i chwant mynd am dro, gan fwynhau pysgod a sglodion yn Aberaeron a gweld dolffin o’r Mwnt ar y ffordd, efallai!

Rhodri Dafydd

***************************

There are many reasons to complain about the awful weather we have had in Wales this summer. But as I read this new book on the coastal path of Ceredigion, the constant rain feels even more of a nuisance. The varied photographs of the beautiful coast of Ceredigion at its best pleaded with me to don my walking boots and head west to try out one of our newest ‘official’ coastal paths.

In this book, the path itself is divided into seven main chapters, taking us leisurely from Cardigan to Ynys Las and the Dyfi estuary. There is no danger of getting lost – this book gives a detailed description of every step of the journey, where to change direction and what can be seen ahead. As if this is not enough, the publishers were permitted to reproduce parts of the excellent ordnance survey maps, which means that the reader/walker does not have to purchase an extra map. This is a complete companion for the coastal walker.

A complete companion, not only as it leads you along the way, but the author also informs us of Ceredigion’s beautiful geological features, and the birds, plants and animals which can be seen along the path (did you know, for example, that this path is one of the best places in Britain to see the bottle-nosed dolphin?). We also learn of the villages and towns along the way, their amenities and special features, and there is a chapter on public transport and accommodation. All most useful as one organises a walking holiday in this magical part of Wales.

This book is thoroughly bilingual. It includes a section on the Welsh names used in the area and their pronunciation, which could be very useful to help the non-Welsh speaker to name the villages and sights along the way correctly. I’m not convinced that this section needed to be included in the Welsh version, but this is a minor query on a most interesting book which is certainly a worthwhile addition to any library of books on Wales, even for those who do not wish to walk a single step!

It is hoped that before long there will be a coastal path along the whole coast of Wales, and this book is an excellent guide for the Ceredigion area. We can only hope that this terrible weather will improve before long so that I can venture west and enjoy the fish and chips at Aberaeron after watching the dolphins at Mwnt!

Rhodri Dafydd


Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Walks with History ...
Dave Salter
£4.50
 
Prynwch
Welsh Place Names and ...
Dewi Davies
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch