Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Nofelau Nawr: Tri Chynnig i Blodwen Jones
Bethan Gwanas
ISBN: 9781843232230 (1843232235)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2014
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 4. Fformat: Clawr Meddal, 173x117 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £4.99   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Trydedd dyddiadur llawn hiwmor Blodwen Jones, llyfrgellydd sy'n parhau i ddioddef sawl anffawd yn ei bywyd personol a phroffesiynol. Y gyfrol olaf yn y gyfres poblogaidd hon i ddysgwyr, yn cynnwys nodiadau a throednodiadau geirfaol defnyddiol. Dilyniant i Bywyd Blodwen Jones a Blodwen Jones a'r Aderyn Prin. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2003.

The third amusing diary of librarian Blodwen Jones who continues to suffer many personal and professional misfortunes. The last in a popular series for Welsh Learners, with useful notes and glossary footnotes. A sequel to Bywyd Blodwen Jones and Blodwen Jones a'r Aderyn Prin. Reprint; first published in 2003.
English review follows

Dyma drydydd dyddiadur Blodwen Jones, ac fe welwn or cychwyn cyntaf ei bod yn dal yn bur anfodlon ei byd. Oes, mae ganddi ddyn ar hyn o bryd ac mae cael dyn yn bwysig iawn iddi ond mae bywyd gyda Sin yr adarwr yn gallu bod mor ddiflas. Mae gorfod mynd allan i wylio adar bob munud neu wylio coed yn hytrach! yn mynd ar ei nerfau, ond pa ddewis sydd ganddi? Wedir cyfan, mae hin 38 oed ac mae dynion yn brin. Sylweddola bod yn rhaid gwneud ymdrech os ydy hi am gadw dyn ac maen fodlon gwneud hynny i raddau. Ond maer dyddiadur yn datgelu pa mor ddiflas y maen teimlo ar brydiau.

Dydyr gwaith ddim yn helpu chwaith. Mae cwsmeriaid y fan lyfrgell yn gallu bod mor gwynfannus ac mae Gwen, syn cydweithio Blodwen yn y Llyfrgell, yn dn ar ei chroen yn siarad Saesneg o hyd. Mae Blodwen yn dal i fynychur dosbarth Cymraeg ac yn mwynhau hynny i raddau, ond mae gweld Andrew a Menna bob wythnos yn anodd ac yn dod llawer o broblemau iw bywyd. Y gwir amdani yw bod Blodwen eisiau dyn, ond maen ansicr iawn pa fath o ddyn ac mae hyn yn achosi i bethau fynd yn ddyrys iddi.

Fel yn y ddau ddyddiadur arall, llwyddar awdures i ddifyrrur darllenydd gyda stori dda syn llawn o sylwadau doniol a chraff. Mae hin manylu ynglŷn beiau Sin y bagiau te gwlyb ar y topiau yn y gegin, y sinc yn fudur ar l iddo siafio ar drych yn y stafell molchi bob amser yn blastar o smotiau past dannedd y problemau bob dydd y gŵyr y mwyafrif ohonom amdanynt!

Gan mai dysgwraig yw Blodwen Jones, cymerir y cyfle i egluro geiriau anodd mewn modd hwyliog a fydd yn aros yng nghof y dysgwyr sydd yn darllen, megis: beth ydi defrost? O, dad-rewi. Dw in hoffi hynny. Swnio fel rhoi dad mewn rhewgell. Unwaith eto, ceir geirfa i gynorthwyor dysgwyr ar waelod pob tudalen a nodiadau gramadegol defnyddiol yng nghefn y llyfr.

Yn sicr, dyma lyfr gwerth ei ddarllen. Mae llyfrau syn syml o ran ieithwedd ond yn aeddfed o ran stori yn brin ac felly mae dyddiaduron Blodwen Jones yn werthfawr iawn i ddysgwyr ac yn siŵr o roi pleser a dysgu ambell wers ir Cymry iaith gyntaf hefyd!

Eirlys Jones

* * *
This is Blodwen Joness third diary, and we can see from the outset that she remains quite discontented with her life. Yes, she has a man at the moment and having a man is very important to her but life with Sin the ornithologist can be quite boring. Being obliged to watch birds every minute or watching trees rather! gets on her nerves, but what choice does she have? After all, she is 38 and men are scarce. She realises that keeping a man means making an effort, and she is prepared to do so to a certain degree. But the diary reveals how miserable she feels at times.

Her work doesnt help much either. The library vans customers can moan a lot, and Gwen, who works with Blodwen at the Library, annoys her all the time by speaking English. Blodwen continues to attend the Welsh class and enjoys it to a certain extent, but seeing Andrew and Menna every week is difficult and brings a lot of problems to her life. The truth is that Blodwen wants a man, but is uncertain what sort of man, and this causes a lot of complications.

As in the other two diaries, the author succeeds to entertain the reader with a good story that is full of comical and observant remarks. She details Sins faults the wet tea bags on the kitchen worktops, the dirty sink due to his shaving, and the bathroom mirror always splattered with toothpaste the everyday problems most of us have to put up with!

Because Blodwen is a learner, the opportunity has been taken to explain difficult words in an eloquent manner that will stay in the readers memory, such as defrost that translates as dad-rewi, which the author likens to placing father in a freezer. Once again, to aid the learner, a vocabulary is included at the bottom of each page, and useful grammatical notes are to be found at the end of the book.

This is certainly a book that is worth reading. Books that are linguistically simple with a mature storyline are rare, and therefore Blodwen Joness diaries are very valuable to learners, and are sure to please and teach a lesson or two to native Welsh speakers as well!

Eirlys Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Rhoddodd Aelod O Gylch Darllen Estyn Allan o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Braf oedd cael agor dyddiadur Blodwen Jones unwaith eto, am y trydydd tro. Mae'r stori'n hawdd ei darllen ac yn llawn hiwmor wrth iddi hi ddisgrifio problemau bywyd, gwaith a pherthynas - problemau y mae sawl un ohonom yn gyfarwydd â nhw! Nid stori i ddysgwyr yn unig yw hon. Caiff pawb bleser o ddarllen cyfrol gyffrous arall gan Bethan Gwanas."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Te yn y Grug (SCD2471)
Kate Roberts
£5.99
 
Prynwch
Scrabble yn Gymraeg
 
£29.99
 
Prynwch
50 o Ganeuon i'r Dysgwyr
Alun Ifans
£1.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch