Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gwenynen Bigog
Meleri Wyn James
ISBN: 9781843232278 (1843232278)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2003
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 176x118 mm, 232 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.99   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr y Mis: Awst 2003
Nofel ddirgelwch a ysgrifennwyd gyda chryn sensitifrwydd am lofruddiaeth gwraig sy'n dioddef o'r afiechyd MS, yn portreadu ei meddyliau a'i theimladau dyfnaf ynghyd â'r effaith a gaiff ei salwch cynyddol ar aelodau o'i theulu agos.

A mystery novel written with sensitivity about the murder of a woman suffering from Multiple Sclerosis, portraying her inner thoughts and feelings together with the effect her progressive illness has on members of her close family.
Mae sawl gwenynen yn pigo yn nofel ddiweddaraf Meleri Wyn James. Dyna i chi wenynen salwch Rhiannon, gwraig ganol oed sy’n dioddef o MS. Trafodir y pwnc yn ddeallus a sensitif, ac mewn modd hynod o onest. Golyga hynny nad yw Gwenynen Bigog, ar adegau, yn llyfr hawdd i’w ddarllen. A da o beth yw hynny; wedi’r cyfan, nid drwy osgoi trafod pynciau anodd y sicrheir dyfodol y nofel Gymraeg fel cyfrwng credadwy.

Gellid dadlau mai’r gair ysgrifenedig yw’r cyfrwng gorau i drafod salwch Rhiannon, a hithau wedi colli ei golwg a’i gallu i siarad. Drwy gyfrwng llif ei meddyliau y symudir y stori yn ei blaen, a llwydda’r awdures i gyfleu’n effeithiol ddibyniaeth Rhiannon ar ei chlyw a’i gallu i deimlo. Â’i bysedd y daw’n gyfarwydd â ffrog briodas ei merch, a daw’r hyn y mae Rhiannon yn ei glywed i chwarae rhan allweddol yn y nofel wrth i’r plot ddatblygu.

Nid y salwch yn unig sy’n creu tensiwn a gwrthdaro yn y nofel. Mae cydwybod Rhiannon yn ei phigo, ac nid yw cydwybod ei merch, Sera, na chydwybod ei mam, Magi, yn gwbl glir ychwaith. Ar drothwy priodas Sera, cawn hanes perthynas y tair ohonynt — perthynas glòs, ond un stormus ar adegau. Daw’r gorffennol yn wenynen sy’n pigo’r tair yn eu tro, gan eu tynnu ynghyd cyn creu rhwyg rhyngddynt drachefn. Gan ddilyn llif meddyliau Rhiannon, mae’r dweud yn symud yn ddeheuig rhwng y presennol a’r gorffennol, er y cymer beth amser inni arfer â’r defnydd o’r dechneg hon ar ddechrau’r nofel.

Daw’r cyfan i uchafbwynt ar ddiwrnod priodas Sera, ac yma cawn gyfle i ddeall safbwyntiau’r tair cenhedlaeth, wrth i’r un digwyddiadau gael eu hadrodd deirgwaith drwy lygaid y fam, y ferch a’r fam-gu. Mae hon eto’n dechneg effeithiol, er y gall yr ailadrodd fod yn llafurus ar brydiau. Daw’r nofel at ei therfyn yn gyflym — yn rhy gyflym, efallai — ac fe’n gadewir yn pendroni ynghylch y tro yng nghynffon y stori am beth amser wedi cau’r cloriau. Tybiais yn gyntaf fod hynny’n drueni ond, wedi meddwl, onid dyna gyfrinach nofel dda?

Nid ar chwarae bach yr eir ati i drafod pynciau dyrys megis y rhai a geir yn y nofel hon, a dylid canmol nid yn unig ddull Meleri Wyn James o ymdrin â’i thestun ond hefyd y llyfr fel cyfanwaith. Dyma nofel afaelgar, deimladwy, a gwenynen i bigo’r darllenwyr mwyaf calongaled yn ein plith.

Nia Peris

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Aelod O Gylch Darllen Estyn Allan o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Y prif gymeriad yw gwraig ganol oed sy'n dioddef o MS, a chawn ddisgrifiad arbennig o onest o'i theimladau hi o fod yn gaeth i'r salwch truenus. Mae Rhiannon yn methu gweld na siarad ond yn medru clywed. Gallwn ddilyn llif meddyliau Rhiannon o'r gorffennol, trwy'r presennol ac i'r dyfodol. Stori gynhyrfus, stori annifyr ond stori yr oedd yn rhaid ei gorffen."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Omlet
Nia Medi
£7.95
 
Prynwch
Pigion 2000: Islwyn Ffowc ...
Islwyn Ffowc Elis
£1.99
 
Prynwch
Straeon Bob Lliw
Eleri Llewelyn Morris
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Gavi
Sonia Edwards
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Party Wall, The
Stevie Davies
£8.99
 
Prynwch
Plant
Fy Llyfr Englynion
 
£6.95
 
Prynwch