Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Wrth y Llyw
Gwen Redvers Jones
ISBN: 9781843232483 (1843232480)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 183x124 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £2.00   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Nofel gyfoes am wewyr mab fferm 15 oed yn dilyn marwolaeth ei dad, ei ymdrechion i ymdopi gyda'i alar, ei ofidiau am redeg y fferm ac am ddibyniaeth ei fam ar alcohol, a'i awydd i greu argraff ar ffrindiau trwy yfed dan oed a dwyn ceir, a hynny'n arwain at ddrychineb; i ddarllenwyr 13-15 oed.

A contemporary novel about the anguish of a 15 year-old farmer's son following his father's death, his attempts to cope with grief, his worries about running the farm and about his mother's dependence on alcohol, and his desire to impress friends with drink and joy-riding, which leads to tragedy; for readers aged 13- 15 years.
Pwy fyddai’n meddwl mai awdur sydd hefyd yn nain sydd wrth lyw y nofel hon i bobl yn eu harddegau? Yn sicr, fyddech chi ddim yn sylweddoli hynny wrth ei darllen. Mae ei thestun yn berthnasol iawn i’r oes hon – plentyn pymtheg oed sy'n colli ei dad yn sydyn ac yn sgil hynny yn troi at wefr ‘joy riding’.

Daw yr awdur â phob emosiwn yn fyw mewn modd syml a ddylai apelio at genhedlaeth ifanc ffwrdd-â-hi – o unigrwydd a galar Myt ar ôl colli ei dad, rhyddid a chyffro gyrru ceir, i nerfusrwydd a hwyl cusan gyntaf. Mae’r cyfan yn darllen yn rhwydd iawn gyda thafodiaith sir Gâr yn llifo’n ddigon hwylus (i fy nghlust ogleddol i, beth bynnag) o enau’r cymeriadau. Mae’r negeseuon testun yn gyfoes, ac arferion y ‘bara brith brigêd’ hŷn yn cael ychydig iawn o le wrth i’r awdur ganolbwyntio ar broblemau tyfu’n ddyn mewn byd lle mae popeth ar chwâl.

Canolbwyntir yn llwyr ar deimladau Myt, ac er i rai o’r cymeriadau eraill ymddangos braidd yn un-dimensiwn – er enghraifft, Carwyn a’i driciau drwg – mewn nofel fer fel hon, mae’r dechneg yn llwyddo. Fe’n difyrrir trwy gwymp (rhyfeddol o sydyn) Myt oddi wrth ras i’r diweddglo na ellid, mewn gwirionedd, ei osgoi.

Codir sawl testun a allai fod yn berthnasol i ddarllenwyr ifanc trwy gyfrwng y stori, o hwyl ambell i gan o lysh i sgil-effeithiau alcoholiaeth yn y cartref. Er mai un i’r ‘bois’ yn bennaf yw’r nofel hon, fe ddylai ddiddanu merched hefyd. Siawns mai’r grŵp oedran hwn yw’r beirniaid mwyaf chwyrn, ond gyda sawl nofel a gwobr dan ei chap, mae’n siŵr bod yr awdures hon yn hen adnabod ei chrefft erbyn hyn.

Gwenan Mared

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Rhiannon Evans o Llanelli, Cymru i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae'r llyfr yma yn sicr o ddenu darllenwyr ifanc, brwd, yn fechgyn ac yn ferched! Er ei fod yn llyfr sydd wedi ei anelu at blant yn eu harddegau, dwi'n sicr y basai oedolion yn ei fwynhau hefyd! Pan glywais i taw dynes sydd yn nain a'i hysgrifennodd, doeddwn i ddim yn gallu credu'r peth! Mae'n stori drist iawn fydd yn gwneud i chi grio! Ar y dechrau dysgwn fod Myt wedi colli'i dad ac yn fuan iawn wedi hynny mae ei fam yn troi'n alcoholig. Yn sgil hyn mae Myt yn dechrau mwynhau 'joyriding'. Ar y dechrau mae beth mae Myt yn ei wneud yn eitha diniwed a dydy o ddim mewn lot o berygl, ond wrth i'w hobi droi'n obsesiwn, a Myt yn gwneud pob math o bethau gwirion, rydych yn sylweddoli pa mor ddifrifol yw'r sefyllfa. Er fy mod i'n gwybod bod yr hyn oedd Myt yn ei wneud yn beryglus ac yn dwp, fedrwn i ddim peidio cydymdeimlo ag ef. Roeddwn i'n deall pam roedd e'n ei wneud, ond roeddwn i bron marw iddo fo stopio. Mae Myt yn gymeriad hoffus iawn, sydd yn ennill cydymdeimlad pawb. Mae wedi cael blwyddyn anodd a helbulus yn dilyn marwolaeth ei dad, alcoholiaeth ei fam a rhyw ddyn yn ceisio prynu'r fferm! Mae'r diweddglo yn drist iawn, ond yn y bn roeddwn yn gwybod bod rhywbeth o'r fath yn mynd i ddigwydd yn hwyr neu'n hwyrach! Mae'r ffordd mae'r stori yn gorffen yn dda iawn, gan ei fod yn rhoi disgrifiad o beth ddigwyddodd ar y noson honno mewn ffordd drawiadol. Nid yw'n dweud yn union ei fod wedi marw ond mae'n disgrifio'r corn ar y car yn canu, a'r golau gwyn yn fflachio. Mae'r frawddeg ola' yn dweud wrthom ei fod wedi cael ei ladd, heb ei ddweud yn uniongyrchol. Mae'n syniad rhoi'r llyfr yma i blant yn eu harddegau i'w darllen oherwydd mi fyddai'n dysgu gwers iddynt i beidio droi at 'joyriding'. Dwi'n siŵr y byddant yn cymryd sylw ac yn cael eu darbwyllo gan fod stori Myt yn cyffwrdd calon rhywun, ac mae'n dangos y canlyniadau erchyll sydd yn dod yn sgil gyrru'n gyflym. Efallai y gallai rieni dysgu ambell i wers wrth ddarllen y llyfr. Mae'r llyfr yn dangos effeithiau alcoholiaeth yn y cartref ac yn dangos sut mae diffyg rhoi sylw i blentyn yn gallu arwain at ganlyniadau ofnadwy. Bydd mam Myt yn difaru nad oedd hi wedi cymryd mwy o sylw o'i mab ac yn difaru am weddill ei hoes! "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Prynu Dol a Storïau ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Ergyd Olaf, Yr
Llwyd Owen
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch