Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dic y Fet - Hunangofiant Richard Thomas
Richard Thomas, Lyn Ebenezer
ISBN: 9781843235613 (1843235617)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2005
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 200x140 mm, 200 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Cyfrol o atgofion amrywiol y milfeddyg o Aberteifi a oedd yn gyfrifol am gyfran helaeth o Geredigion o Synod Inn hyd Abergwaun ac i lawr hyd Cynwyl Elfed. Ceir cyfeiriadau at nifer o gymeriadau unigryw y fro - megis Tom Pop a Dai Byngalo, a'r cyfan yn llawn hiwmor ffraeth gyda straeon gwerinol drwy dafodiaith liwgar. Ceir adran o luniau lliw a sôn am ddatblygiad amaethyddiaeth.

A volume comprising memories and events in the life of the vet from Cardigan who was responsible for a sizeable part of Ceredigion before retirement. Including references to many local characters - like Tom Pop and Dai Byngalo - and told in a lively style with frank humour through colourful local dialect. Contains a section of colour photographs, and a look at agriculture.
Pwdryn oeddwn i, heb lawer o dalent dyna yw disgrifiad awdur y gyfrol hon ohono ef ei hun, ac eto lluniodd hunangofiant syn profir gwrthwyneb. Milfeddyg prysur a chydwybodol (wedi ymddeol bellach), siaradwr cyhoeddus dawnus a chaboledig, canwr syn un o sr ei gwmni opera lleol, a llawer o bethau eraill (gweler y lluniau ohonon atgyweirio hen ddodrefn, yn paratoi i hwylio yn ei gwch ei hun, ac yn marchogaeth anghenfil nerthol o foto-beic). Ond yn bennaf milfeddyg medrus, ar hyn syn ddwbwl-ddiddorol ynghylch y gyfrol ywr ffaith y ceir ynddi olrhain hanes dwy genhedlaeth o filfeddygon, a hynny yn yr un darn or wlad o gwmpas Aberteifi, canys mab i Tomos y Fet yw Dic y Fet.

Yn naturiol bu newid mawr yn y gymdeithas wledig ac yn amgylchiadau gwaith y milfeddyg nid yn gymaint yng nghyfnod y tad, efallai, ond yn sicr yng nghyfnod y mab ac er bod yma barodrwydd i ganmol llawer gwelliant a fu dros y blynyddoedd, y mae yma ofid a phryder hefyd o weld yr hyn syn digwydd heddiw yn y Gymru Gymraeg. Yn wir, tua diwedd y gyfrol, maer awdur yn pregethun huawdl ar y pwnc hwn. Maen rhaid i ni gadwr Gymraeg yn fyw, meddai ar dudalen 116, ond wnawn ni byth mo hynny os na chadwn nir gymdeithas yn fyw; a chymaint yw ei frwdfrydedd nes ailadrodd yr un frawddeg air am air ar y tudalen nesaf! Chwarae teg iddo. Maer sefyllfa yn un i beri i unrhyw un wylltio, ac mae ei bregeth yn un hawdd iawn cytuno hi.

Ond peidied neb chredu neb am foment mai cyfrol a ysgrifennwyd yn y cywair lleddf yw hon. Hydreiddir y cyfan hiwmor iach, llawer ohonon codin uniongyrchol o fyd milfeddygaeth, fel y stori honno am yr awdur ai dad yn mynd i olwg buwch a oedd yn dioddef o peritonitis, yr unig fuwch a feddai rhyw wraig fach oedd bob amser yn barod iawn ei chŵyn. Dyna lwcus, meddai honno, ywr bobol hynny sydd heb wartheg i fecso yn eu cylch. A Tomos y Fet yn ateb, Wel, rwyn ofan y byddi dir un mor lwcus nhw fory.

Bydd y sawl sy'n darllen y gyfrol hon yn dysgu llawer iawn am fyd y milfeddyg, ac yn sylweddoli yr un pryd pam fod cymaint o alw am wasanaeth Dic y Fet fel raconteur.

Tegwyn Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Mae 'na rai cymeriadau a erys yn y cof yn hirach nag eraill, personoliaethau syn gwbl unigryw iddyn nhw eu hunain. A heb os nac oni bai, mae Richard Thomas yn un or cymeriadau hyn./
Yn gyn-filfeddyg, yn siaradwr gwadd, yn ganwr opera, o hyn ymlaen gall y gŵr o Aberteifi ychwanegu pluen arall iw het, gydag ymddangosiad ei gyfrol gofiannol Dic y Fet: Hunangofiant Richard Thomas.
Cyfrol yw hon syn llawn atgofion amrywiol milfeddyg a oedd yn gyfrifol am gyfran helaeth o'r ardal o Geredigion o Synod Inn hyd at Abergwaun ac i lawr hyd at Gynwyl Elfed. Maen llawn cameos gan gymeriadau unigryw'r fro - megis Tom Pop a Dai Byngalo - fydd nid yn unig yn adnabyddus i drigolion lleol, ond a fydd hefyd yn taro deuddeg gyda darllenwyr ledled Cymru.
Maen gofiant sydd yn ein tywys o forei oes hyd ei ymddeoliad or proffesiwn, gan wau atgofion am ei dad yn gelfydd ir cywaith. Nid ywn ofynnol ir darllenydd fod dealltwriaeth or proffesiwn y sonnir amdani na chwaith or ardal yi lleolir ynddi, gan fod arddull gynnes yr awdur yn ein hymgyfarwyddo i amgylchedd o fewn dim o dro.
Gwraidd y syniad gwreiddiol, yn l Richard ei hun, oedd rhoi hanes bywyd ei dad yntaun filfeddyg ar gof a chadw. Eglura, 'Y syniad cynta ddath odd i sgwennu llyfyr am y nhad, J.E. Thomas y fet. Fe odd y milfeddyg cynta yng Nghastellnewydd Emlyn nl yn 1921 - cwacs wedd cyn iddo fe ddod! Fel finne ar ei l, wedd en hapusach yn ymwneud r cymdeithasu ar ffermwriaeth nag yr oedd e dar gwaith ei hunan. Wedd pawb yn nabod J. E. Thomas y fet, ond chafodd e riod y cyfle i ddod phob dim at ei gilydd au dodi nhw lawr ar bapur.'
Serch hynny, nid oedd yr atgofion yn mynd yn angof, gan fod Richard yn defnyddior str wybodaeth fel deunydd mewn nosweithiau a fynychai fel siaradwr gwadd. Ac yn un or nosweithiau hyn yr eginodd y syniad.
'Es i roi darlith yn Aberystwyth yn sgwrsio am y nhad ac amdano in hunen, a gofnon nhw i mi man ny os gelen nhw dapor sgwrs iw chadw yn y llyfrgell,' meddai Richard. 'Ac ar l ny, dath Ceri Wyn Jones sydd yn y grŵp opera da fi ato i, gan weud y bydden gwneud cyfrol dda, ai fod e wedi sn ambyti fe wrth Gomer au bod hwythen awyddus, am ei fod en swnion rhywbeth gyfangwbl Gymraeg. Felly,' ychwanega, 'cyfrol yw hi wedy ny syn gyment o nhad ag yw hi ohona i.'
Rhoddodd Dylan Lewis o Llanbedr Pont Steffan i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Adolygiad a ymddangosodd y CLONC, papur bro Llanbedr Pont Steffan a'r fro, ym mis Mai 2006. Llyfr hawdd ei ddarllen, ei godi, ei adael a dod nl ato unrhyw bryd heb golli rhediad y darn. Yn ddifyr, yn ddoniol ac yn cynnwys doethineb cymeriad lliwgar a gyfrannodd i sawl agwedd or gymdeithas, ac syn dal i wneud hynny. Milfeddyg yn Aberteifi yw gwrthrych y llyfr hwn. Maen adnabyddus i nifer fawr o bobl fel siaradwr mewn ciniawau ac fei cofir hefyd or gyfres deledu 'Galwr Fet'. Byddair llyfr hwn yn apelio at drigolion lleol gan ei fod yn disgrifio ardal oedd yn debyg ir ardal hon, yn ogystal i chymeriadau unigryw ar ffordd o fyw sydd wedi newid dros ei gyfnod ef fel milfeddyg a chyfnod ei dad fel milfeddyg cyn hynny. Maer llyfr yn darllen fel y byddai rhywun yn siarad. Yn llawn atgofion diddorol ac ambell stori neu jc berthnasol fan hyn a fan draw. Yn wir, mae rhannau helaeth or llyfr fel araith ar l cinio. Gallaf ddychmygu Richard Thomas ei hun yn dweud yr hyn sydd ganddo yn y llyfr o flaen cynulleidfa, ar aelodau hynny yn rowlio chwerthin wrth wrando arno. Mae'n sn llawer am ei dad ar ffordd y mae gwaith milfeddyg ac amaethyddiaeth wedi gorfod newid. Dyma gymeriadau oedd sawl haearn yn y tn gan gyfrannu ir Sioe Amaethyddol leol, Yr Ŵyl Fawr, y capel ar ysgol, a llawer mwy. Cawn ei hanes yn yr ysgol ar coleg. Sonia ei fod wedi chwarae rygbi yn erbyn Llambed yn nyddiau ei ieuenctid, ac un or ffrindiau yn y giang y pryd hynny oedd Dorian Evans a aeth yn athro gwyddoniaeth yn Ysgol Llambed. Cawn ddeall hefyd sut mae rhywun yn gwireddu ei ddymuniadau ar l ymddeol gan weithio yn yr ardd, teithio ar feic modur a physgota ar y mr. Ond yr hyn a lwyddodd i'm hargyhoeddi i, yn fwy na dim, yw fod ei draed ar y ddaear o hyd. Mae'n rhoi ei farn ar gyflwr y gymdeithas ar capel yn ogystal byd amaethyddol, ond tuedda i ailadrodd o bryd iw gilydd. Er nad wyf yn adnabod y cymeriad hwn yn bersonol, cefais fwynhad mawr o ddarllen ei hunangofiant. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 29. Ar ...
J. O. Roberts
£6.95
 
Prynwch
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor ...
 
£3.95
 
Prynwch
Ody'r Teid yn Mynd Mas?
Mair Garnon James
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch