Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Sach Winwns, Y
Gary Slaymaker
ISBN: 9781843235729 (1843235722)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 184x125 mm, 168 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £6.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £3.99 (57.1%)   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr y Mis: Hydref 2005
Nofel gyntaf, fywiog, llawn hiwmor gan y dyn o ardal Cwm-ann. Stori yw am helyntion difyr tîm pêl-droed yn ne-orllewin Cymru sy'n hollol anobeithiol ac yn wynebu crasfa ar Gae Coedmor. Y mae'r ateb yn annisgwyl a braidd yn rhyfedd, sy'n arwain at ddewiniaeth Affrica yn tanio yn y fro.

A lively and humorous debut novel by the writer from the Cwm-ann area. The story is about the goings-on in a soccer team in south west Wales, which is useless, and faces regular thrashings on their playing field. The curious and bizarre solution to the team's problems comes in the form of an African enchantment to improve their fate!
Maer digrifwr ar darlledwr Gary Slaymaker wedi troi at ysgrifennu ei nofel gyntaf, ac fel y byddai unrhyw un sydd wedi gweld ei raglen deledu yn ei ddisgwyl, mae hin nofel ddoniol, fachog a thros-ben-llestri!

Lleolir y nofel ym milltir sgwr yr awdur, sef ardal Llanbedr Pont Steffan, neu bentref Cwmann i fod yn fanwl gywir. Mae rheolwr y tm pl-droed, Dynamo Cwmann, yn cael ei ysbrydoli gan erthygl yn y Sunday Sport i fynd i Nigeria i ofyn am gymorth witch doctor. Dynamo yw tm gwaethaf y gynghrair, ac mae Keith Pugh yn gobeithio y gall y dewin hwn newid y sefyllfa. Wedi taith ddifyr, ond ofer, i Lagos, maer rheolwr yn dod ar draws rhywun arall a allai fod o gymorth. Yn ystod y tymor mae Mathew Yakubu yn helpu Dynamo Cwmann i un fuddugoliaeth ar l y llall.

Ond dyw bywyd ddim yn hawdd yng ngorllewin Cymru. Maen rhaid i aelodaur tm ar dewin ymrafael u gelynion pennaf – tm Ffarmers – yn ogystal dau gasglwr dyledion o Gaerdydd. A'r canlyniad? Stori llawn hwyl nad yw'n cadw at gonfensiynau cywirdeb gwleidyddol am eiliad. Mae yma ddigonedd o dynnu coes a one-liners, a chefais fy hun yn chwerthin yn uchel fel dyn gwyllt sawl tro.

Mae campau hudol Mathew Yakubu ar adegaun fwy o rwystr nag o help, yn enwedig pan gaiff drafferth i beidio llosgir gl yn ulw. Ond ar gyfer gm olar tymor, maen wynebu sialens fwy nag arfer. Mae tm y Ffarmers wedi cyflogi eu harbenigwr hudol eu hunain a bydd yn rhaid i Dynamo Cwmann ddod o hyd i ysbrydoliaeth o rywle os ydyn nhw am ennill y gynghrair.

Un o uchafbwyntiaur llyfr ywr olygfa lle caiff y ddau ddihiryn o Gaerdydd lond pen o ofn ar l cael eu clymun noeth mewn beudy a chael dau lo yn ymosod arnynt. Maen siŵr na fydd synnwyr digrifwch Gary Slaymaker yn apelio at bawb, ac mae'n annhebygol y bydd yr iaith liwgar yn apelio at ddarllenwyr Barddas! Wedi dweud hyn, alla i ddim dychmygu y bydd unrhyw un yn llwyddo i ddarllen y llyfr yma heb ildio i lond bol o chwerthin.

Seiriol Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Rhoddodd Dylan Lewis o Llanbedr Pont Steffan i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Detholiad o Adolygiad a ymddangosodd yn CLONC - Papur Bro Llanbedr Pont Steffan a'r fro – Tachwedd 2005. Prif nod yr awdur mewn cyfweliad ar y teledu oedd ceisio cael rhai oi ffrindiau i ddarllen nofel Gymraeg. Os na fydd Gary Slaymaker yn llwyddo i wneud hyn gydar nofel unigryw hon, rwyn ofni na wnaiff neb hynny. Dyma nofel fywiog yn llawn hiwmor gydag apl eang iddi. Hyrwyddwyd y nofel ar yr un raglen deledu fel nofel bl-droed. Dylai apelio at fechgyn yn arbennig. Fel un heb owns o ddiddordeb mewn pl-droed, roeddwn yn ofni na fyddwn yn ei mwynhau. Ond gallaf ddweud heb flewyn ar dafod, nad oes angen bod yn hwligan pl-droed hyd yn oed i ddeall a chwerthin am anturiaethau tm Dynamo Cwmann. A dyna ddod ni at yr apl leol a oedd wedi ysgogir chwilfrydedd ynof. Roeddwn eisiau darganfod pwy oedd y bobl leol tu l i gymeriadaur nofel a faint o debygrwydd oedd rhwng Cwmann y nofel a Chwmann y pentref go iawn yr ydym ni yn byw ynddo. Defnyddir enwau lleoedd syn adnabyddus i ni fel: Tafarn y Ram (syn ganolbwynt i nifer fawr o gyfarfodydd a gwrthdaro), Cae Coedmor, afon Hathren, siop fwyd Sineaidd Llambed a thm pl-droed Ffarmers, Cribyn a Llanwenog. Maen nhwn llefydd y gallwn ni eu gweld yn glir yn ein meddyliau wrth ddarllen y nofel. Ond eto ceir tipyn o ddychymyg hefyd wrth sn am Siop Drydan y pentref (a roddodd enwr Dynamo ir tm) a nifer o ffermydd gwreiddiol. Efallai mai dim ond awdur sydd wedi byw mor bell or ardal ers cynifer o flynyddoedd syn gallu gwneud hyn yn llwyddiannus – defnyddio lle go iawn ac ychwanegu mwy iddo er mwyn cael lleoliadau delfrydol ir digwyddiadau. Gallaf adnabod ambell un o drigolion yr ardal hon yn y cymeriadau, ond dim ond ambell un. Dywed Gary ei fod wedi selior cymeriadau ar bobl y maen eu hadnabod ond, i fi, mae llawer o Gary Slaymaker ei hun yn y rhan fwyaf or cymeriadau. Gallaf ei glywed e yn yngan y perlau a ddaw allan o enau nifer fawr o gymeriadaur nofel – y geiriau bachog, y tynnu coes ac wrth gwrs y rhegi. Mae gwybodaeth y cymeriadau o ffilmiau hefyd yn ein hatgoffa mai arbenigwr ffilmiau yw awdur y nofel. Maen siwr y bydd nifer yn feirniadol or nofel hon oherwydd yr iaith liwgar sydd ynddi. Ond mae awduron eraill, sydd wedi hen ennill eu plwyf, wedi sefydlu rhegfeydd yn y nofel Gymraeg erbyn hyn. Enillodd Caryl Lewis wobr Nofel y Flwyddyn am ei nofel Martha, Jac a Sianco. Ir rhai ohonoch sydd wedi darllen y nofel honno, ni allwch ddarllen heibior frawddeg gyntaf heb ddod ar draws rheg. Maer elfen o sioc wrth gynnwys rhegi mewn llenyddiaeth yn rhywbeth sy'n perthyn i'r gorffennol erbyn hyn, ac yn hytrach na cheisio bod yn cŵl, mae Gary Slaymaker a Caryl Lewis ond yn llwyddo i adlewyrchur ffordd o siarad yn ein cymunedau. Pwy ddaeth ar draws tm pl-droed sydd ddim yn rhegi beth bynnag? Byddair nofel hon yn dlotach o lawer heb hyn. Ond yn fwy nar rhegi, ysgrifenna Gary yn nhafodiaith hyfryd yr ardal. Maer cyfan a ddywedir gan y cymeriadau mor fyw ac mor real i mi. Chewch chi ddim nofel mwy addas i ni, bobl Cwmann a Llambed, na Y Sach Winwns. Os na ddarllenwch chi hon, fyddwch chi byth yn darllen nofel Gymraeg. Maer stori yn cydio ynoch. Byddwch yn cydymdeimlo a chymeriadaur nofel yn gwmws fel pe byddech yn cydymdeimlo thrigolion eich pentref chi. Bydd un bennod yn arwain at y llall. Does dim themu trwm ynddi na gormod i wneud i chi feddwl, dim ond adloniant pur a llond tŷ bach (yn dibynnu ar ble fyddwch yn darllen fel arfer) o chwerthin. Efallai ei fod wedi ymestyn y stori braidd mewn mannau. A fyddai rhywun mewn pentref gwledig fel Cwmann wedi mynd mor bell i gyflogi Witch Doctor? A tybed a oedd Gary Slaymaker wedi yfed un peint bach yn ormod cyn ysgrifennu am yr hyn ddigwyddodd ar y cae yn ystod y gm derfynol? Ta beth, yn ystod y darlleniad, bm in chwerthin ar dop fy llais gan feddwl fy mod ar Gae Coedmor a Thafarn y Ram gyda nhw. Daeth deigryn i fy llygaid, yn ogystal gwn i fy wyneb, wrth ddarllen am yr angladd yng Nghapel Bethania ar dopiau Cwmann hefyd. Rydym yn ffodus fod Cwmann, y pentref go iawn, yn bentref yn llawn gweithgarwch, ond siom a ddaeth i mi ar l gorffen darllen y nofel. Sylweddolais nad oes tm pl-droed yn y Cwmann go iawn a bod Tafarn y Ram yn dal ar gau. Prysured y dydd pan fydd Gary Slaymaker yn cyhoeddi ail nofel am anturiaethaur Dynamo. Rwyn siwr fod digon o ddeunydd yn y cymeriadau eto i lanw nofel arall. Rwyn edrych ymlaen at ailymuno nhw yn Ram y nofel ar Ram go iawn, yn y pentref syn adnabyddus i Gymru gyfan erbyn hyn, diolch i Gary Slaymaker. Dylan Lewis "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Welsh Academy ...
Bruce Griffiths
£55.00
 
Prynwch
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 29. Ar ...
J. O. Roberts
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch