Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Rhoces Fowr
Marged Lloyd Jones
ISBN: 9781843236696 (1843236699)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £7.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £5.99 (75.0%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Ebrill 2006
Dilyniant i Siabwcho (2002). Lleolir y nofel yn yr hen sir Aberteifi tua 1925/6. Ceir rhagor o hanes Jini John - neu Jane Lloyd-Williams fel y mae hi bellach. Mae Mamo wedi marw a rhaid i Jane symud at ei thad-cu i ddianc rhag ei thad, Ifan John creulon. Sut y daw hi i delerau â'r cam-drin a ddioddefodd pan oedd yn blentyn wrth iddi bellach aeddfedu a thyfu'n fenyw?

A sequel to Siabwcho (2002). The novel is located in the old Cardiganshire around 1925/6. We hear more about Jini John - or Jane Lloyd-Williams as she's called now. Mamo has died, and Jane has to live with her grandfather, escaping from her brutal father, Ifan John. How will she come to terms with the abuse she suffered as a child now that she's maturing into a woman?
Adolygiad 1

Mae Jini Jones wedi prifio, a hanes yr hyn a ddigwyddodd iddi ar l mynd ir Cownti Scŵl a geir yn y nofel hynod ddarllenadwy hon. Mae newid enw hefyd yn symbol oi newid byd. Jane Lloyd-Williams yw hi ar l symud i Nant-y-wern at ei thad-cu, yn dilyn marwolaeth gynamserol ei mam. Maen symud o blentyndod i aeddfedrwydd, o dlodi i gyfoeth, o fod yn un or werin i fod yn grachach.

Dilyniant ywr nofel hon i Siabwcho, hanes ingol Jini fach yn cael ei cham-drin yn rhywiol gan ei thad. Os nag ydych wedi darllen y gyntaf, ewch iw phrynu achos mae hin glasur bach. Ond ni ddylai hynny eich cadw rhag darllen hon chwaith, achos maer awdures yn atgoffar darllenydd or hanes, heb i hynny fynd yn fwrn.

Er bod bywyd wedi gwella i Jane Lloyd-Williams, mae yna gysgodion ar y gorwel. Un or rheini yw Dyta, syn llechwra yn y cloddiau ger Nant-y-wern at ba bwrpas, nid wyf am ddatgelu yma. Gwelwn flas oi hen gymeriad atgas yn ei driniaeth filain o Ldi, y ci defaid. Ond cawn olwg arall arno hefyd, un a fydd yn synnur darllenydd, efallai.

Os oes ambell fuddugoliaeth fach yn dod i ran Jane wrth iddi dyfu i fyny, nid gweledigaeth ramantaidd sydd gan Marged Lloyd Jones. Mae yna ddwch yn baeddu pob agwedd ar fywyd ac mae trasiedau bach yn rhan annatod o brofiad dyn wrth i ni symud at ddiweddglo gwirioneddol ysgytwol.

Mae beirniaid yn aml yn dweud fod awduron yn ysgrifennun rhwydd iawn. Yn sicr, mae hyn yn wir am arddull Marged Lloyd Jones. Eisteddwch i lawr i ddarllen ar l swper ac fe fyddwch chin dal i ddarllen ymhell ar l eich amser gwely arferol. Mae ei hysgrifennun llawn o drysorau bach wrth iddi wneud defnydd o eiriau tafodieithol Sir Aberteifi, a hynnyn hollol naturiol. Ond dydw i ddim yn meddwl y bydd y dafodiaith yn faen tramgwydd i ddarllenwyr nad ydynt yn gyfarwydd pheth or eirfa. Pupur ar bryd blasus ydynt, ond mae cig y gweddill wedii ysgrifennu yn y fath fodd fel y dylai unrhyw un allu ei dreulio ag awch.

Un peth arall oedd yn hynod ddiddorol i mi fel menyw oedd agwedd y cyfnod tuag at secs, yng ngeiriau Magir forwyn. Does ryfedd fod y syniad o gael ei siabwcho gan ddyn yn atgas ir prif gymeriad o ystyried yr hyn a ddioddefodd, ond er ei phrofiadau maen naf iawn ynglŷn pherthynas rhwng dyn a menyw. Maer fagwraeth a gafodd yn golygu ei bod yn cael anhawster dangos cariad corfforol tuag at gydymaith agos hyd yn oed. Ai hynny yw gwir drasiedi ei bywyd? Bydd rhaid i chi ddarllen y llyfr i weld.

Meleri Wyn James

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Adolygiad 2

Efallai mai fi syn bod yn rhagfarnllyd, ond dwin tueddu i fod yn gyndyn o fynd i weld dilyniannau i ffilmiau gwreiddiol nas gwelais yn y lle cyntaf ar y naill law, dwin poeni y bydd diffyg gwybodaeth o blot y cyntaf yn amharu ar fy nealltwriaeth am mwynhad or ail ar drydedd, ac ar y llaw arall mae ffilmiau gyda theitlau syn diweddu gyda 2, 3 (4 neu 5!) yn tueddu i fod yn sothach Holywoodaidd. Annheg fyddai cymharu nofel newydd Marged Lloyd Jones gydar Mission Impossible diweddaraf, ond suddodd fy nghalon pan sylweddolais fy mod wedi cytuno i adolygu dilyniant i stori Siabwcho, sef nofel gyntaf yr awdures na lwyddais iw darllen. Ond fe ddylai pob nofel neu ffilm gwerth ei halen fedru sefyll yn annibynnol oi rhagflaenydd, ac mae Rhoces Fowr yn cychwyn pan fo Jini John Siabwcho yn newid enw ac aelwyd gan ailymddangos fel Jane Lloyd Williams Nant-y-Wern.

Fe dryr ferch fach yn Rhoces Fowr, ac maen rhaid cyfaddef iddi gymryd cryn amser i bwt o ddarllenydd o Ben Llŷn sylweddolin union beth ydoedd ystyr y gair rhoces (heb son am siabwcho)! Ond defnydd yr awdures oi thafodiaith naturiol syn gyfrifol am hynny, wrth gwrs, ac roedd y fath liw lleol ar iaith raenus yn un o gryfderaur nofel. Mae defnydd yr awdures o eiriau fel Dyta, Mamo, mowr ac imbed yn ei chyfoethogi ai gosod mewn cyfnod ac ardal ddaearyddol benodol, ond siomedig yw arddull y nofel fel cyfanwaith. Mae yma duedd i ailadrodd yn gyson, ac fe fyddain sicr wedi elwa o ychydig o waith chwynnu ar ran y golygydd, a chynildeb ar ran yr awdur.

Maer awdures yn bombardior darllenydd gyda rhestr o ffeithiau ar y dudalen gyntaf, er mwyn cynnig gwybodaeth berthnasol am blot y nofel gyntaf gweithred a ddylai ddigwydd yn ymddangosiadol ddiymwybod yn ystod llif storol y gwaith. Dylair darllenydd fedru cyrraedd casgliadau or fath drwy gyfrwng y digwydd a chymeriadu cryf, yn hytrach na datganiadau amrwd, ac mae beiau technegol or fath yn ein rhwystro rhag cael ein hargyhoeddin llwyr gan y prif gymeriad. Maer broliant ar y clawr yn cyhoeddi fod Eigra Lewis Roberts yn ystyried Jini John yn drysor o gymeriad, ond maen rhaid cyfaddef i mi gael cryn drafferth cynhesu ati yn wir, o ystyried ei hagwedd nawddoglyd tuag at Marged (howscipar Nant-y-Wern), a Miss Jones y tŷ lojin, dichon fod modd ei galwn blentyn digon snobyddlyd er gwaethaf ei chefndir tlodaidd ai phrotestiadau parhaus nad ywn dymuno bod yn aelod or crachach! Ac roedd y ffaith nad oeddwn yn gallu cydymdeimlon ddiffuant hi, er gwaethaf erchyllterau ei chefndir, yn faen tramgwydd parhaus im mwynhad or nofel.

Trueni mawr Rhoces Fowr, fodd bynnag, yw bod yma egin stori afaelgar mewn cyfnod cythryblus a chyffrous ym mywyd Jane ond unwaith y maer stori honnon dechrau tanio, yn dechrau gafael o ddifri yn y darllenydd, fe ddawr nofel i ben yn ddisymwth. Mae yma awgrym cryf y bydd yr hanes yn parhau mewn trydedd gyfrol ond, i min bersonol, prin ywr awydd i wynebu dilyniant arall . . . eto fyth.

Lowri Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Tinboeth
 
£5.95
 
Prynwch
Tiwniwr Piano, Y
Catrin Dafydd
£3.00
 
Prynwch
Anweledig, Yr
Llion Iwan
£3.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch