Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Harris: Gŵr Duw Thraed o Glai
Herbert Hughes
ISBN: 9781843237198 (1843237199)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 195x128 mm, 255 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £9.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hanes y diwygiwr tanboeth ac enigmatig Howel Harris. Sonnir am ei gyfraniad anferth i ddiwygiad Methodistaidd y ddeunawfed ganrif yn ogystal â bwrw golwg ar ddeuoliaeth ei gymeriad. Roedd yn ŵr pendant ei feddwl mewn materion crefyddol, ond yn rhyfedd o wamal ym materion y galon. Yn y 'ffeithlen' hon, cyfunir arddull fywiog nofel â ffrwyth rhai blynyddoedd o ymchwil.

An account of the fiery and enigmatic revivalist Howel Harris whose contribution to the eighteenth century revival was substantial. The duality of his character is also assessed; from the steadfast theologian to the whimsical emotional man. This volume combines a lively narrative with the fruits of many years' research.
Disgrifir y gyfrol hon fel ffeithlen, lle cyfunir arddull fywiog nofel gyda gwaith ymchwil i fywyd a gwaith Howel Harris, un o brif arweinwyr y mudiad Methodistaidd cynnar yn y ddeunawfed ganrif. Y maen berffaith wir na ddylair darllenydd ddisgwyl bywgraffiad confensiynol wrth droi at y llyfr hwn. Yn hytrach, rhoddir cyfres o gyfnodau a themu allweddol ym mywyd Harris o dan chwyddwydr yr awdur au disgrifion fanwl, gan geisio ail-greu deialog a meddyliaur cymeriadau.

Afraid dweud fod dychymyg yr awdur ar waith yn go aml wrth nodi nifer or manylion cefndir, ac yn fwy arwyddocaol wrth nodi ymateb a chymhelliad rhai or ffigurau hanesyddol syn ymddangos yn y gyfrol mewn digwyddiadau arbennig. Nid oes angen cymaint o ddychymyg wrth gyfleu teimladau Harris, gan fod gennym yn fynych ddealltwriaeth oi agwedd drwy gyfrwng ei ddyddiaduron ai lythyron. Nid ywr un fath o wybodaeth ar gael am y rhan fwyaf or ffigurau blaenllaw yng ngyrfa Harris, gan gynnwys ei wraig Anne, Daniel Rowland, William Williams a Sidney Griffith, felly mae cryn ddyfalu ar waith pan gyfeirir at eu teimladau hwythau ar adegau, er bod arwyddion clir yn y ffynonellau hanesyddol ynglŷn u safbwynt ar nifer o bynciau pwysig.

Cychwynnir gyda disgrifiad teimladwy iawn o angladd Harris ar tyrfaoedd a wnaeth ymgynnull i ddangos eu parch au galar. Darlun go dyner o Harris a gyflwynir drwyddi draw yn y gyfrol, er na cheisir osgoir agweddau mwy dadleuol ar ei yrfa. Yn sgil hynny, rhoddir cryn sylw iw ymwneud r rhyw fenywaidd, yn enwedig Madam Sidney Griffith, a thrafodir hefyd ei natur awdurdodol fel pennaeth Teulu Trefeca.

Awgrymar teitl, gydar cyfeiriad at y traed o glai, na cheisir gwyngalchu cymeriad a hanes Harris, er bod cryn gydymdeimlad tuag ato a gwerthfawrogiad amlwg oi waith. Haedda Harris sylw fel cymeriad hynod gymhleth ond dylanwadol. Cawn y modd iw feirniadu oherwydd ei onestrwydd arteithiol yn ei ddyddiaduron yn enwedig, lle y maen fynych yn ei geryddui hun yn ddidostur am ei feiau lleiaf. Cyflwynodd ddigon o wybodaeth amdanoi hun fel ein bod yn fwy cyfarwydd i wendidau ei draed o glai nar rhan fwyaf o gymeriadau enwog ei gyfnod. Nid yw hynnyn dibrisior ffaith iddo gyflawni gwaith diflino ar ran y mudiad Methodistaidd a bod y mudiad hwnnw wedi cael dylanwad digamsyniol ar ddatblygiad hanes Cymru.

Fel hanesydd, y maen rhaid i mi gyfaddef y byddwn wedi croesawu gweld llyfryddiaeth a throednodiadau er mwyn medru olrhain tarddiad yr wybodaeth mewn sawl achos. Serch hynny, maen bur amlwg fod yr awdur wedi ymgymryd gwaith darllen eang cyn cychwyn ysgrifennu gair. Nid ywr gyfrol hon yn honni ei bod yn datgelu pob manylyn am fywyd Harris, na phob un o droeon ei yrfa. Rhoddir cipolwg difyr ar rai o gymhlethdodau ei natur ai waith mewn arddull ddarllenadwy. Efallai ei fod weithiau ychydig yn rhamantus i fod at ddant haneswyr calongaled, ond ceir llawer ynddo i ryngu bodd y darllenydd a dal ei sylw.

Eryn White

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Gweinidog gyda'r Annibynwyr yw Herbert Hughes a chynbrif ddarlithyd mewn Astudiaethau Crefydd yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Mae bellach wedi ymddeol i olwg y Bannau yn Llanddew, ger Aberhonddu. Cyhoeddodd nifer o lyfrau o'i waith, yn cynnwys ei gyfrol 'Mae'n ddiwedd byd yma'; Mynydd Epynt a'r Troad Allan yn 1940.
Gwybodaeth Bellach:
Yn ein hoes seciwlar ni, anodd dychmygu dechreuad tanbaid a chythryblus Methodistiaeth, a'r angerdd a'r nwyd a ddeilliodd o gymeriadau a gweithredoedd diwygwyr ifanc y ddeunawfed ganrif. Mae hynny'n arbennig o wir yn achos Howel Harris, y cymeriad enigmatig a dylanwadol syn cael ei bortreadu yn y gyfrol newydd hon.
Treiddia deuoliaeth trwy gymeriad y Cymro mawr hwn a fu'n gymaint cyfrifol am lunio hanes diweddar ein gwlad. Roedd Harris, gwr pendant a chlir ei feddwl mewn materion crefyddol, yn rhyfedd o wamal ym materion y galon, er enghraifft. Roedd yn gryn enigma yn ei oes ei hun ac mae'n parhau i fod felly. Ond cawn yn y gyfrol ddarllenadwy hon bortread clir o fawredd diamheuol Howel Harris, er gwaetha'i ffaeleddau dynol.
Yn y 'ffeithlen' hon, cyfunir arddull fywiog nofel ffrwyth rhai blynyddoedd o ymchwil gan awdur sy'n hyddysg yn y maes. Ffynhonnell y dystiolaeth yw llythyrau Harris ei hun a'r dyddlyfrau y bu'n eu cadw mor ddyfal a manwl. Yn 2003 cyhoeddwyd casgliad cynhwysfawr o'r llythyrau a ddanfonodd ac a dderbyniodd, ond hyd yn hyn nid oes neb wedi ymgodymu 'r dyddlyfrau yn eu crynswth. Mae'r rhain yn dal eu gafael o hyd ar ddychymyg unrhyw ymchwilydd.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch