Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Carreg wrth Garreg
Eigra Lewis Roberts
ISBN: 9781843238645 (1843238640)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 320 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dilyniant i'r nofel Rhannu'r Tŷ gan Eigra Lewis Roberts. Lleolwyd y nofel flaenorol ym Methesda, ond mae'r nofel hon yn cwmpasu Bethesda a'r Blaenau. Fel streic Chwarel y Penrhyn, gadawodd y rhyfel ei ôl ar y teuluoedd a'r gymdeithas.

A sequel to the novel Rhannu'r Tŷ by Eigra Lewis Roberts, located in Bethesda and Blaenau Ffestiniog, and looking at the effects of the war on the communities, following the hardship of the Penrhyn strike.
Yn nofel ddiweddaraf Eigra Lewis Roberts, cawn gyfle i gwrdd unwaith eto theuluoedd Bristol House a Llwybrmain, sef cymeriadaur nofel Rhannur Tŷ ar llyfr i blant, Streic: Dyddiadur Ifan.

Mae hi bellach yn 1922, ar streic a rwygodd gymuned Bethesda wedi dod i ben ers ugain mlynedd. Ond mae effaith y streic yn dal i bwyson drwm ar Elen Evans, Llwybrmain. Bu tensiynaur chwalfan ormod iw gŵr, a wnaeth amdanoi hun, ac maer gwarth o dorrir streic yn dal i effeithio ar Tom, ei mab hynaf. Ar ben hynny, rhaid i Ifan, ei frawd bach, ymdopi dirmyg cymdeithas tuag ato oherwydd iddo fod yn gonshi yn y Rhyfel Mawr.

Nid yw bywyd yn haws yn Bristol House ychwaith. Bun rhaid i Grace gefnu ar ei haddysg er mwyn rhedeg y siop yn dilyn marwolaeth ei mam. Maer straen o gelu cyfrinach fawr oi gorffennol yn ei llethu, a llygaid Edward Ellis, ei thad surbwch a hunangyfiawn, yn ei gwylion ddi-baid. Ym Mlaenau Ffestiniog, mae Daniel, ei brawd, yn weinidog yn y Capel Mawr. Mae yntau hefyd yn ymgodymu sawl cyfyng-gyngor moesol wrth iw fywyd teuluol wrthdaro i ffydd.

Prif themar nofel hon yw gormes a rhagrith cymdeithas anghydffurfiol y cyfnod. Clywn am gymeriadaun cael eu torri allan or capel, ar cywilydd a deimlent am hynny. Nid oes llawer o groeso yn y seiat i Magi, cynorthwywraig y siop, oherwydd ei bod yn rhy barod i fynegi ei barn. Ym Mlaenau Ffestiniog, gwelwn Daniel yn defnyddior Beibl er mwyn cyfiawnhau ei greulondeb tuag at ei deulu ei hun.

Er bod yr holl gecru a dadlau yn y nofel yn fwrn ar brydiau, mae Eigra Lewis Roberts yn feistres ar lunio deialog fachog syn gyforiog o ymadroddion tafodieithol. Maer cyferbyniad rhwng difrifoldeb Grace a natur benchwiban Magi yn ddoniol iawn ar adegau, ac mae ffraethineb Ben ac Annie, y tafarnwyr, yn ysgafnhaur nofel hefyd.

Efallai na fydd strwythur pytiog y nofel at ddant pob darllenydd. Gall fod yn ddryslyd ar adegau, wrth i ni symud yn l ac ymlaen rhwng storaur gwahanol gymeriadau. Ond, rhydd cymeriad credadwy Grace gadernid ir nofel, ac mae l ymchwil drylwyr yn y manylion bychain am wisgoedd y cymeriadau au bywydau bob dydd. Llwyddar awdures i gyfleu tensiynau cymdeithas chwarelyddol y cyfnod ar caethiwed a deimlai pobl yn enwedig menywod yn y gymdeithas honno. Dawr cyfan yn fyw yn y nofel hon.

Eiry Miles

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Mae'r broliant ar y clawr yn honni fod Carreg Wrth Garreg yn ddilyniant gafaelgar i Rhannu'r Tŷ', ond fel unrhyw ddilyniant gwerth ei halen, fe ddylai'r nofel fod yn ddealladwy, ac yn annibynnol i raddau helaeth, o'i rhagflaenydd. Ond i gymhlethu'r sefyllfa ymhellach, rydym yn l yng nghwmni cymeriadau cyfrol arall hefyd, sef Streic: Dyddiadur Ifan, ac yn parhau i fod dan gwmwl streic fawr Chwarel y Penrhyn a gafodd gymaint o effaith ar gymuned Dyffryn Ogwen. Ond roeddwn i'n dechrau ar nofel ddiweddaraf Eigra Lewis Roberts heb fod wedi darllen y ddwy flaenorol, ac yn ddigon niwlog fy ngwybodaeth am ffeithiau hanesyddol y streic a daflodd gysgod dros genedlaethau o drigolion Bethesda.

Tri theulu sy'n mynnu'r rhelyw o sylw Carreg Wrth Garreg – teuluoedd siop Bristol House a Llwybrmain ym Methesda, a theulu'r Mans ym Mlaenau Ffestiniog ac wrth i'r stori ddatblygu, daw'r darllenydd i wybod am y gyfrinach fawr sy'n clymu'r tair aelwyd. Nid oes dwywaith fod yma stori ganolog gref sy'n cynnal ein diddordeb, ac yn sicr mae gan yr awdur, fel y basa rhywun yn ei ddisgwyl gan nofelydd mor brofiadol, y ddawn o orffen pennod yn ei blas a'n cymell i ddarllen yr un nesaf a'r un nesaf, ac yn y blaen. Ac eto, wrth gyrraedd y diwedd a chau'r clawr am y tro olaf, roeddwn i'n siomedig.

Er gwaethaf yr awydd i wybod beth yn union yw'r dirgelwch sy'n cynnal y stori (a na, wna i ddim ei ddatgelu gan mai dyma sy'n cynnal y nofel mewn gwirionedd), nid oes yma unrhyw isblot o sylwedd, ac ni chawn unrhyw awgrym o hanes rhai o'r mn gymeriadau (difyr) sy'n ymddangos yn achlysurol. Ac mae hynny'n bechod, gan fod nifer ohonynt yn fwy astrus ac apelgar na rhai o'r prif gymeriadau hyd yn oed.

Mae dechrau'r nofel yn cynnig pob math o bosibiliadau wrth i Ifan gyrraedd y Blaenau am y tro cyntaf, ac wrth i dro ar fyd ddod i ran ei frawd, Tom, 'nl ym Methesda. Mae'r ddau ar groesffyrdd pwysig yn eu bywydau sy'n eu harwain i gyfeiriadau gwahanol, ac i gwmni hen gydnabod yn ogystal ffrindiau newydd. Ond wrth i Ifan drio setlo ym Mlaenau Ffestiniog a dod i adnabod ei thrigolion, mi faswn i wedi hoffi cael gwybod mwy am y ddau sy'n rhedeg y dafarn leol ac wedi ennyn llid y gweinidog am eu bod yn cyd-fyw (yn hapus iawn) y tu allan i briodas. Mi faswn wedi gwerthfawrogi cael mwy o hanes ei gyflogwr newydd a'i fab a anafwyd mor greulon yn ystod y rhyfel; ac yn sicr roeddwn i'n disgwyl cael gwybod mwy am salwch meddyliol Daniel a'i ddylanwad ar ei wraig a gweddill y gymuned ac yntau'n weinidog. Ym Methesda wedyn, mae Magi'r forwyn yn priodi prin ddwy neu dair tudalen ar l cyfarfod Deio, heb inni gael blas o'u sgyrsiau heb sn am unrhyw garwriaeth; ac er bod consensws cyffredinol fod Catrin Morris (mam Laura) yn dipyn o hen jadan, nid ydym yn cael unrhyw awgrym o'r rheswm dros ei hamhoblogrwydd. Ac eto, mae disgwyl inni gredu ei bod wedi magu santes o ferch fel Laura. Ond efallai mai dyna pam nad yw cymeriadau'r nofel yn llwyddo i lawn argyhoeddi rhywun - maent yn ddu a gwyn, yn dda ac yn ddrwg. Nid ydym yn cael plymio digon o dan yr wyneb i ddarganfod y llwydni a'r amwysedd sy'n rhan annatod o unrhyw berson credadwy.

Mae Maud yn enghraifft berffaith. Dyma ferch sy'n cael ei gwrthod o bob cyfeiriad gan ei mam-yng-nghyfraith sych-dduwiol, gan ei theulu ei hun, a gan ei chyn-gariad yn ogystal 'i gŵr (er gwaetha'r ffaith fod Tom yn trio'i orau glas i beidio gwneud cam hi). Ac eto, prin iawn yw cydymdeimlad yr awdur gyda'r rebel sy'n gwrthod cael ei chlymu gan rl draddodiadol gwraig y chwarelwr. Efallai nad yw Maud ymhlith yr anwylaf o ferched Bethesda, ond fe geir awgrym o anhapusrwydd dwfn a cham cyffredinol mewn bywyd a allai gyfrif am rai o'i gwendidau. Ond ni chawn wybod mwy, ac fe gollwyd cyfle. Nid yw'r awdur yn fodlon ceisio esbonio, heb sn am esgusodi ei beiau, ac fe'i teflir i'r naill ochor yn ddiseremoni er mwyn sicrhau diweddglo hapus, taclus.

Yn yr un modd, nid ydym yn cael dod i adnabod Edward Ellis, y patriarch annifyr sy'n cuddio'n barhaus yn y parlwr. O'r herwydd, ni chawn eglurhad pam y bu i'w ferch Grace Ellis, sef echel prif linyn storol y nofel, gelu cymaint rhag ei thad, na dealltwriaeth o salwch meddyliol annelwig ei brawd Daniel, sy'n gwneud bywyd ei wraig a'i blant (heb son am ei gynulleidfa) mor annioddefol. Ac mae'n anodd gen i gredu, wedi cymaint o flynyddoedd ers iddynt fod yn ffrindiau ysgol, y buasai Ifan yn symud i mewn yn syth gyda'r teulu, er gwaethaf ei deimladau tuag at Laura.

Y broblem fawr felly yw nad ydym yn cael bod yn dyst i ddatblygiad perthynas y cymeriadau 'i gilydd hyd yn oed yn achos y garwriaeth fawr ganolog rhwng Grace a Tom. Mae Ifan, y gwrthwynebydd cydwybodol, a Philip, y cyn-filwr, er enghraifft, yn dod yn gyfeillion dros nos heb unrhyw eglurhad am y datblygiad; mae Ifan hefyd yn tyfu'n gyfaill mynwesol i Ben ac Annie, a hynny ar l arhosiad byr yn eu tafarn; ac mae'r matriarch Elen Evans wedi troi ei chefn ar Ifan am iddo wrthod mynd i frwydro, er bod yr awdures yn ein hysbysu'n gyson fod y teulu'n hollol ganolog i'w bywyd, fel y dengys ei hawydd i ofalu a mygu ei mab arall. Ac mae sawl enghraifft arall o glymau'n cael eu ffurfio, a pherthnasau'n datgymalu y tu l i ddrysau caeedig sy'n gwrthod mynediad i'r darllenydd.

Efallai fod yr allwedd i ambell ddrws i'w chanfod yn y cyfrolau blaenorol sy'n trafod trigolion y ddwy gymuned, ond braidd yn wag yw aelwyd Carreg wrth Garreg a dyna'r nofel yr oeddwn i mor awyddus i'w mwynhau.

Lowri Rhys Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 6. Neb
R.S Thomas
£4.25
 
Prynwch
Tinboeth
 
£5.95
 
Prynwch
Pryfeta (Nofel Fuddugol ...
Tony Bianchi
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch