Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Coeliwch Neu Beidio - Hunangofiant Roy Davies
Roy Davies
ISBN: 9781843238652 (1843238659)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 216x140 mm, 201 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.99   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Hunangofiant gafaelgar a rhyfeddol y cyn heddwas a bardd o Sir Gaerfyrddin. Mae stori ei fywyd yn un go anghredadwy ar brydiau. Datgelir y cyfan, fel y gwneir yn y straeon ditectif gorau, yn yr hunangofiant!

The autobiography of a retired police detective and poet from Carmarthenshire.
Fu na erioed gynifer o hunangofiannau Cymraeg ar y farchnad 'run pryd, am a wn i. Tipyn o hunllef i sinig o ddarllenwr syn tueddu i fod braidd yn ddrwgdybus o gofiant, heb sn am hunangofiant. Mynnodd Henry Kissinger ei fod yn gwbl agored yn ei gyfrol o atgofion ai fod yn cyffesu ei gamgymeriad cyntaf ar dudalen 850! Honnodd Clive James nad oedd dim yn ei hunangofiant yn ffeithiol ond y rhannau oedd yn swnio fel ffuglen. Am reswm nid annhebyg y rhoddodd Roy Davies y teitl Coeliwch neu Beidio iw hunangofiant ar awgrym y Prifardd Dic Jones. Ofnai na fyddai neb, meddai, yn credu stori gyffrous ei fywyd, ac yn wir credai George Bernard Shaw y dylem gofio wrth ddarllen unrhyw gofiant nad ywr gwir yn ffit iw gyhoeddi! Dyma gyfrol, er hynny, sydd siŵr o fod wedi dod yn agos at gyflawnir llw ar addewid ar y clawr: y gwir, yr holl wir, ar gwir yn unig.

Daw gonestrwydd ac uniongyrchedd yr awdur yn amlwg ar unwaith wrth drafod lladd mochyn ar fferm Pwllcornol Uchaf, Penrhiwllan, Llandysul, lle cafodd ei eni ai fagu. Hunllef o ddiwrnod i rai ohonom oedd hwnnw, digon i ddangos nad oedd defnydd plisman da ynom, maen debyg, yn enwedig un cystal Roy Davies. Sonian fanwl am y digwyddiad gwaedlyd yn yr un dull mater-o-ffaith ag y trafodar llofruddiaethau (a throseddau difrifol eraill) y bun ofynnol iddo ddelio hwy yn ystod ei yrfa. Y didwylledd nodweddiadol ohono sydd i gyfrif am hynny, nid unrhyw duedd i ymhyfrydu mewn morbidrwydd. Nid hunangofiant PC Plod nac Attila Rees mo hwn, nac ychwaith eiddo ditectif effeithiol dros ben yn unig, eithr person amryddawn, diwylliedig a gwresog. Cyfeiria droeon at y lwc ai dilynodd. Profwyd yn wyddonol bellach nad oes y fath beth a lwc yn bod ac felly rhaid priodoli ei lwyddiant iw fedrusrwydd cynhenid fel plismon a ditectif da. Maen rhaid hefyd mai ei bersonoliaeth ai gwnaeth yn ffefryn gan ambell uchel swyddog. Gwna'n hollol glir na ddibynnodd erioed ar arddull slei a than din i sicrhau dyrchafiad, ac nid oes owns o ymffrost yn ei gyfansoddiad.

Bobi drama oedd ein term sarhaus ni flynyddoedd yn l am blismon di-werth, ond dyma blismon go-iawn syn mynd ni tu l ir llenni ac i fannau rhyfedd a pheryglus lle mae digon o adar brith. Rhaid sydd ar adain pan fo rhai eraill yn clwydo! Yn gwbl ddi-ffws, gwna ni yn ymwybodol oi fagwraeth Gristnogol, oi ddiwylliant yn arbennig ei hoffter o farddoniaeth (ac yn ddigwestiwn fei doniwyd yntau fel bardd) ac yn sicr, ei hiwmor. Ysgrif goffa ar ffurf stori gadwyn yw hunangofiant, meddai rhywun, ond bod y ddolen olaf ar goll. Daeth yr awdur yma mor agos ag oedd yn bosibl at gynnwys honno o leiaf soniodd Roy am fan ei fedd! Gresynun fawr wnes i 'mod in dod i ddiwedd y gyfrol, a does gen i (yn wahanol i ambell ddihiryn, efallai!) ddim awydd gweld awdur sydd chymaint iw gynnig yn cyrraedd pen y dalar chwaith!

J. Towyn Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Gwybodaeth Bellach:
Dau dm

Prin ywr bobl syn gallu honni iddynt fod yn aelod o ddau dm mor wahanol iw gilydd r Sgwad Datrys Troseddau Rhanbarthol a thm Talwrn y Beirdd, ond dyna rai o brofiadau awdur sydd newydd gyhoeddi llyfr gyda Gwasg Gomer.

Esbonia Roy Davies, cyn-dditectif o ardal Dyffryn Teifi: Pan ofynnwyd i mi ysgrifennu fy hunangofiant, fy ngofid pennaf oedd na fyddai pobl diddordeb iw ddarllen yn credur fath ddigwyddiadau yn fy hanes. Mewn gwirionedd bm yn ystyried ysgrifennu hanes fy mywyd flynyddoedd yn l, nid er mwyn ei gyhoeddi ond er mwyn iddo fod ar gof a chadw ir plant. Soniais ychydig am hyn wrth y Prifardd Dic Jones un tro ac wedi sn am rai achosion y bm yn ymdrin hwy, dywedais wrtho yr ofnwn na fyddai pobl yn fy nghredu. Coeliwch neu Beidio fyddain deitl addas, meddai Dic. Felly, maer teitl yn hen ond maer hanes yn newydd.

Ac yntau'n awdur nifer o gyfrolau am droseddau gwir, ynghyd bod yn wyneb cyfarwydd ar deledu ac yn llais adnabyddus ar y radio, mae gan Roy y profiad a str straeon difyr syn creu hunangofiant gafaelgar. Cafodd Roy dipyn o lwc yn ei yrfa, meddai ef - mater o fod yn y man cywir ar yr union adeg gywir - ond gwelwn wrth ddarllen ei hanes fod rhywbeth tipyn cadarnach yn sail iw yrfa ai fywyd.
Rhoddodd Dylan Lewis o Llanbedr Pont Steffan i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Ardderchog! Methu rhoi'r llyfr i lawr. Darlun hyfryd o ardal wledig a'i chymeriadau yn ystod ei blentyndod, a hanesion difyr am fyd yr heddlu yng Nghaerfyrddin, Llanelli a Rhydaman. Rwy'n cymeradwyo'r llyfr yn fawr iawn."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Reluctant Redhead, The
Eluned Phillips
£7.99
 
Prynwch
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor ...
Peter Hughes Griffiths
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch