Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Byd o Gn Atgofion Melys Jac Davies
ISBN: 9781843239581 (1843239582)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2008
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Golygwyd gan Eurof Williams Fformat: Clawr Meddal, 210x210 mm, 120 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol o atgofion Jac Davies o Gwm Gwendraeth, y gŵr hynaws a ddaeth i amlygrwydd ar lwyfannau nosweithiau llawen gyda'r ddeuawd boblogaidd Jac a Wil. Yn cynnwys CD: 'Pwy Fydd Yma 'Mhen Can Mlyn edd' gan Gôr Meibion De Cymru; teyrnged yr Athro Hywel Teifi Edwards; a Jac a Wil yn canu eu cân enwocaf, 'Pwy Fydd Yma 'Mhen Can Mlynedd'.

Memoirs of Jac Davies from the Gwendraeth Valley, the amiable gentleman who became a popular entertainer on the 'nosweithiau llawen' stage as part of the Jac a Wil duo. Includes a CD: South Wales Male Voice Choir singing 'Pwy Fydd Yma 'Mhen Can Mlynedd'; Professor Hywel Teifi Edward's tribute; and Jac and Wil singing their signature song, 'Pwy Fydd Yma 'Mhen Can Mlynedd'.
Un om hatgofion cynharaf o gyfnod plentyndod ywr arferiad o wrando ar fynych nos Sul hoff recordiau Dad. Ar ddiwedd y chwedegau, rodd y rhan fwyaf o recordiau Cymraeg yn debyg iw gilydd o ran golwg pob un chlawr streipiau glas a gwyn yn dwyn yr enw Qualiton. Ymhlith y pentwr yn tŷ ni roedd recordiau David Lloyd a Richie Thomas ond y ffefrynnau fel ar sawl aelwyd arall odd recordiau'r ddeuawd boblogaidd Jac a Wil. Gallaf glywed o hyd sŵn peraidd sentimentaleiddiwch caneuon megis Arfer Mam, O Dwd wrth Mam, Gawn ni Gwrdd a Pwy fydd yma mhen Can Mlynedd. Balch oeddwn felly bod llyfr wedii gyhoeddi yn adrodd hanes y ddau frawd. Fel yr awgryma ei destun, maer llyfr wedii selion bennaf ar hanes ac atgofion Jac gan fod Wil wedi marw dros ugain mlynedd yn l.

Eurof Williams, cynhyrchydd radio a theledu, yw golygydd y llyfr. Gan iddo gynhyrchu portread radio ar y ddau frawd ddeng mlynedd ar hugain yn l, a rhaglen radio gyfan y llynedd, mae en gyfarwydd iawn i destun. Mewn cant ac ugain o dudalennau ceir cybolfa o ddeunydd gan gynnwys trawsysgrifau o sgyrsiau a gafodd y golygydd a Jac, atgofion nifer helaeth o ffrindiau a theulu, lluniau di-ri, ambell lythyr, toriadau o bapur newydd a phytiau o ddyddiadur Jac. Mae na hefyd gryno-ddisg a thair eitem arno Jac a Wil yn canu Pwy fydd yma mhen Can Mlynedd?, Cr Meibion De Cymru yn canu'r un gn a theyrnged yr Athro Hywel Teifi Edwards i Jac.

Cawn yn y llyfr hanes dau frawd cwbl ddiymhongar o Gefneithin. Maer hanes cynnar ar fferm Waunwen a chanfod fod Jac a Wil yn ddau o ddeg o blant yn ddifyr. Diddorol hefyd oedd darllen am gyffro perfformiad y ddau yn Neuadd Albert, Llundain, yn 1958 a sut y darganfuwyd eu talent, gan ddau nid anenwog, mewn tafarn yng Nghwm Gwendraeth. Drwyr amryfal atgofion daw rhywun i adnabod cymeriad y ddau frawd y Wil dihyder a Jac y digrifwr, y cenedlaetholwr, y teithiwr ar tynnwr coes. Cyfrannon nhw'n hael iawn i ddiwylliant Cymru gan deithio yn ddiflino ar hyd y de ar gogledd am flynyddoedd maith. Fel y dengys dyddiadur Jac yn aml, doeddent ddim adre tan oriau mn y bore a rhaid oedd codi'n gynnar bore drannoeth i fynd ir gwaith. Cawn yn y gyfrol, yn ogystal, olwg ar galedi gwaith yn y pyllau glo.

Llyfr bwrdd coffi yw Byd o Gn. Mae e bron fel llyfr lloffion heb ddechrau na diwedd pendant. Ei ogoniant, felly, yw y gellir ei agor ar unrhyw bennod ai adael am gyfnod cyn troi ato unwaith eto. Yn wreiddiol, roedd y rhaglen radio a gynhyrchodd Eurof Williams i fod i gael ei darlledu ar ddydd Gŵyl Dewi 2008 ond gan i Jac farw fis cyn hynny, darlledwyd hi'r adeg honno fel rhaglen deyrnged. Yn anffodus, chafodd e mor fraint iw mwynhau nac i flasu danteithion y gyfrol hon. Dywed un cyfrannwr y dylid yn bendant gynhyrchu rhai o recordiau Jac a Wil eto, er mwyn ir genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol fod yn ymwybodol ohonynt. Gan gofior nosweithiau Sul na ar ddiwedd y chwedegau, fe ddweda innau hefyd Encore i hynny!

Sarah Down

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
Pennod 1 Waunwen, y teulu
Pennod 2 Gweithio dan ddaear
Pennod 3 Y Lluoedd Arfog
Pennod 4 Y Trwbadors
Pennod 5 Neuadd Albert
Pennod 6 Recordio
Pennod 7 Teithio
Pennod 8 Bywyd ar l Wil
Bywgraffiad Awdur:
Yn enedigol o Gwm Tawe, cafodd Eurof Williams yrfa lwyddiannus ac amrywiol ar radio a theledu, gyda'r BBC, a chwmnau annibynnol gan gynnwys ennill gwobr BAFTA yn 1997 am ei ffilm am Elvis. Cydweithiodd sr canu ysgafn Cymru, o Jac a Wil i Geraint Griffiths, o'r Trwynau Coch (ef oedd eu rheolwr) i Mary Hopkin, fel cynhyrchydd a chyfarwyddwr, ac mae ganddo gyfoeth o wybodaeth am y byd adloniant ysgafn Cymreig. Mae'n defnyddio tipyn o'i 'insider knowledge' yn y gyfrol Byd o Gn - Atgofion Melys Jac Davies.
Gwybodaeth Bellach:
Dau frawd o Gefneithin oedd Jac a Wil ac o'r 1950au ymlaen fe ddaeth y ddeuawd i fod ymhlith artistiaid mwya poblogaidd Cymru wrth i'r Noson Lawen ddod i fri. Dros yr hanner can mlynedd y buont yn diddanu, gwerthwyd dros gan mil o'u recordiau gyda chaneuon fel 'Adref Rwy'n Dod' a 'Pwy fydd yma 'mhen Can Mlynedd' yn dod yn glasuron. Bu Jac yn canu hyd ddiwedd ei oes ac yn aelod ffyddlon a hoffus o sawl cr gan gynnwys Cantorion y Rhyd a Chr Meibion De Cymru. Cafodd fywyd hir a lliwgar, a thrist oedd ffarwelio ag ef yn mis Chwefror 2008, cyn i'r llyfr weld golau ddydd.

Jac or ddeuawd wnaeth swynor genedl

Meddyliwch am ddeuawd boblogaidd ar lwyfan y noson lawen. Dyna chi John ac Alun, Iona ac Andy, Tony ac Aloma ac or ganrif ddiwethaf, yr enwog Jac a Wil. Or 1950au ymlaen roedd Jac a Wil ymhlith artistiaid mwya poblogaidd Cymru a dros yr hanner can mlynedd y buont yn diddanu, gwerthwyd dros gan mil o'u recordiau - syn dipyn o gamp! Trist oedd ffarwelio Jac ym mis Chwefror 2008 ac yntau wrthin llunio ei hunangofiant i Wasg Gomer. Ond bellach mae cyfrol o atgofion, a olygwyd gan Eurof Williams, wedi ei chyhoeddi, sef Byd o Gn: Atgofion Melys Jac Davies.

Yn y llyfr, syn llawn o luniau, straeon ac atgofion lliwgar, cawn ein tywys yn l i fyd o gn: byd aelwyd Waunwen, cymdeithas lofaol, glos Cwm Gwendraeth, a ffordd o fyw a fagodd un or cymeriadau mwyaf hoffus a welodd y wlad erioed. Cynhelir noson i lansior llyfr yng Nghapel y Tabernacl, Cefneithin, nos Wener, Rhagfyr 5ed am 7 or gloch. Bydd y noson yn cynnwys ffilm arbennig a wnaed gyda Jac yn olrhain hanes Jac a Wil.

Meddai Dafydd Iwan,Dw in meddwl bod na rywbeth cynhenid Gymreig a Chymraeg yng nghanu Jac a Wil y cyfuniad yna o ganeuon gwerin ac emyne ar sentiment. Dyn nir Cymryn licio teimladrwydd. Nawr weithie ma hwnnan gallu mynd yn arwynebol ac yn ddi-ystyr, ond gyda Jac a Wil och chin teimlo eu bod nhwn credu beth on nhwn ganu.

Meddai Meic Stevens, Odd yr ymateb gethon nhw y nosweth gynta na nes i gwrdd nhw yn ffantastic. On in meddwl, Iesu Mawr! Beth yw hwn?, chmod.Ar caneuon wel ma pawb ynu nabod nhw O Dwed Wrth Mam, chmod ma honna mor boblogedd blydi Myfanwy, ond yw hi!

Meddai Idris Charles, un or pethau mae Jac a Wil wedi neud yn fwy na dim byd eu cyfraniad mwya ywr ffaith eu bod nhw wedi troi emynau yn ganeuon pop.Mi oedd Jac a Wil mewn nosweithiau llawen yn cael y negas drosodd - canur efengyl, dweud y gwirionedd heb sylweddoliu bod nhwn efengylwyr, mewn ffordd. Wrth gwrs, mi fydden nhwu hunain yn dweud mai diddanwyr oedden nhw, ond yr oedd y canun dod or galon, yn dod or enaid ac mi oedd hynnyn cael dylanwad ar bobol.

Golygwyd y gyfrol gan Eurof Williams o Gwm Tawe, a fun cydweithio nifer o sr canu ysgafn Cymru dros y blynyddoedd: Jac a Wil, Geraint Griffiths, Y Trwynau Coch a Mary Hopkin. Meddai Mae wedi bod yn fraint i fi gael paratoir llyfr hwn yr un teimlad r un ges i wrth gwrdd r ddau frawd ym mharlwr Waunwen dros 30 o flynyddoedd yn l. Rwyn siŵr mai dynar union deimlad oedd pawb yn ei gael naill ai wrth gwrdd Jac ar ei deithiau o gwmpas Cymru ar byd, neu wrth glywed y lleisiau arbennig hynnyn uno i greu rhywbeth unigryw iawn, ar recordiau ac ar lwyfannau Cymru.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 33. Sulwyn
Sulwyn Thomas
£7.95
 
Prynwch
Crempogau Mama Panya
Mary & Rich Chamberlin
£5.99
 
Prynwch
Daliwch yr Afr 'na!
Polly Alakija
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch