Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ffreshars
Joanna Davies
ISBN: 9781843239680 (184323968X)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 224 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Sgôr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr y Mis: Medi 2008
Nofel afaelgar am fyfyrwyr sy'n cychwyn yn y brifysgol yn Aberystwyth. Dilynwn eu hanturiaethau rhywiol, meddwol a herfeiddiol o wythnos gyntaf y 'ffreshars' ym Medi 1991 tan ddiwedd tymor yr haf 1992. Ceir yma dri phrif gymeriad: Lois (y ddarpar gyfreithwraig naïf), Cerys (Jesebel y Neuadd Gymraeg), a Hywel (yr Efengýl hoffus).

A gripping novel about first year students starting at Aberystwyth University. We follow their sexual, alcoholic and daring adventures, from freshers' week in September 1991 to the end of the summer term 1992. It features three main characters: Lois (the naive solicitor-to-be), Cerys (the Jezebel of the Welsh hall of residence), and Hywel (the friendly Evangelist).
Nid nofel i’r gwangalon yn sicr mo hon. Dyma nofel llawn nwyd, partïon gwyllt, cyffuriau a chymhlethdodau o’r dudalen gyntaf. Lleolir y nofel yn Aberystwyth a chawn wybod hynt a helynt tri o lasfyfyrwyr sydd wedi symud i’r neuadd Gymraeg, Taliesin. Mae Lois, Hywel a Carys yn gymeriadau hollol wahanol a chawn safbwyntiau gwahanol iawn wrth ddarllen eu profiadau hwy o fywyd coleg yn Aber.

Mae Lois yn astudio’r gyfraith, merch alluog ond hynod naïf a chanddi ddyheadau a syniadau cryf am sut i fwynhau bywyd coleg. Mae hi’n ysu am golli ei gwyryfdod ac mae hyn yn ei harwain at Daniel a llawer o helyntion. Bachgen crefyddol yw Hywel, neu ‘efeng-yl’ fel yr adweinir ef yn y coleg. Ond, mae yntau hefyd yn darganfod yn sydyn iawn ei bod yn hynod anodd dilyn y llwybr cul pan mae ei galon yn ysu am ddilyn rhywbeth arall. Y trydydd cymeriad yw Carys, y ferch hyderus, brydferth sy’n boblogaidd iawn gyda’r bechgyn, ond chwelir ei dyheadau hithau hefyd wrth iddi sylweddoli nad yw pawb yn disgyn am ei ‘charms’.

Mae’r tri ffrind er gwaethaf eu gwahaniaethau yn wynebu problemau tebyg, ac yn gorfod aeddfedu’n sydyn iawn wrth i gyfres o ddigwyddiadau eu gorfodi i wynebu cyfrifoldebau a thalu’r pris am eu gweithredoedd. Dyma nofel afaelgar, sy’n hawdd ei darllen; nofel sy’n sicr yn herio confensiynau. Er hyn, gellir dadlau bod y nofel hon yn eithafol ar adegau, ac yn rhoi camargraff o fywyd myfyriwr yn Aberystwyth. Wedi dweud hynny, dyma nofel afaelgar sy’n siŵr o ddiddanu amryw o ddarllenwyr o bob oed, ond cofiwch ei darllen gyda meddwl agored!

Lowri Mair Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Bywgraffiad Awdur:
Daw Joanna Davies, 35, o Gorslas, Cwm Gwendraeth.

Mynychodd Ysgol Gyfun Maesyryrfa, Cefneithin ac enillodd Brif Ysgoloriaeth Evan Morgan i Brifysgol Aberystwyth lle graddiodd gyda BA Anrhydedd Cyfun yn y Gymraeg a Hanes. Astudiodd ysgrifennu creadigol o dan John Rowlands a Mihangel Morgan fel rhan o’i gradd, yna aeth ati i astudio am radd MPhil mewn Astudiaethau Ffilm a Theledu, hefyd yn Aberystwyth.

Treuliodd ddeng mlynedd yn gweithio fel Cynhyrchydd Teledu a Rheolwr Marchnata i gwmnïau teledu ITV1 Cymru, S4C a’r BBC gan ysgrifennu a chynhyrchu nifer o ddramâu dogfen ar gyfer y sgrin. Cyhoeddodd ei llyfr cyntaf, Taff Pac am actorion enwog Cymreig yn 2000. Cyhoeddwyd straeon byrion o’i gwaith gan Virgin Books yn 2003 a bu’n golofnydd ffilm a theledu am nifer o flynyddoedd.

Mae’n byw yn y Rhath, Caerdydd ac ar hyn o bryd yn Uwch Swyddog y Wasg a’r Cyfryngau i Gyngor Celfyddydau Cymru. Dyma’i nofel gyntaf.
Gwybodaeth Bellach:
Dyma hynt a helynt criw o bobol ifanc sy’n dechrau eu blwyddyn gyntaf gwyllt yn fyfyrwyr yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth. Dilynwn eu hanturiaethau rhywiol, meddwol a herfeiddiol o wythnos gyntaf y ‘Ffreshars’ ym Medi 1991 tan ddiwedd tymor yr haf 1992 . Gwelwn yr un nosweithiau byrlymus yn eu bywydau o safbwyntiau’r tri prif gymeriad; Lois, y darpar gyfreithwraig naïf sy’n ysu am golli ei morwyndod, ei ffrind gorau, Cerys, ‘Jezebel’ y Neuadd Gymraeg sy’n syrthio am Casanova dwywaith eu hoed a Hywel, yr ‘Efeng-yl’ hoffus sy’n gorfod dewis rhwng ei deulu ceidwadol a dyheadau’i gorff a’i galon. A chydag adar brith isfyd y dref hudol a pheryglus hon yn temtio’r ‘Ffreshars’ i arbrofi, mae’n anodd iawn iddynt ddweud ‘na’.

Mae hon yn stori oesol am dyfu i fyny, am brofi rhyddid am y tro cyntaf, am wynebu cyfrifoldeb, herio confensiynau’r ‘clique’ Gymreig draddodiadol, a darganfod poenau a phleserau rhyw, alcohol a chyffuriau a dathlu ieuenctid i’r eithaf er gwaethaf y canlyniadau.

Ffreshars: nofel newydd yn datgelu’r ochr dywyll i fywyd coleg…

Wrth i fyfyrwyr ledled y wlad edrych ymlaen at ddechrau tymor coleg arall mae nofel newydd sbon wedi’i chyhoeddi yn dilyn hynt a helynt criw o bobol ifanc sy’n cychwyn ar eu blwyddyn gyntaf wyllt yn fyfyrwyr yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth.

Mae Ffreshars gan awdures ifanc sy’n hanu o Gwm Gwendraeth, Joanna Davies, yn dilyn anturiaethau rhywiol, meddwol a herfeiddiol o wythnos gyntaf y glasfyfyrwyr ym Medi 1991 tan ddiwedd tymor yr haf 1992.

Treuliodd Joanna wyth mlynedd yn astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth ac mae ei phrofiadau wedi rhoi digon o ddeunydd iddi ar gyfer ei nofel. Felly, pa mor wir yw Ffreshars?

"Wel, yn naturiol, mae fy mhrofiadau i fel myfyriwr wedi helpu datblygiad y llyfr ond mae’r stori’i hun yn ffuglen pur!" dywedodd Joanna gyda gwên.

Dilyna’r stori anturiaethau tri glasfyfyriwr: Lois, y ddarpar-gyfreithwraig naïf, Cerys, ‘Jezebel’ y neuadd Gymraeg a Hywel, yr Efeng-yl hoffus. Gydag adar brith isfyd y dref brydferth hon yn temtio’r Ffreshars i arbrofi, mae’n anodd iawn iddynt ddweud 'na'.

Ydy Joanna felly’n poeni beth fydd adwaith rhieni, sydd ar fin danfon eu hepil i’r coleg, i gynnwys y llyfr?

"Mae’r cymeriadau’n cael amser eitha gwyllt yn y llyfr," dywedodd Joanna. "Ond yn amlwg, mae’r stori’n fwy dramatig ac eithafol na bywyd go iawn. Dwi’n meddwl fod cyfnod prifysgol yn gyfnod allweddol ym mywyd person ifanc. Rydych yn gadael eich cartref am y tro cyntaf, yn gwneud ffrindiau newydd, yn cael blas ar ryddid ac o ganlyniad mae pethau’n medru mynd o chwith! Mae’r holl gymeriadau yn y llyfr yn dysgu erbyn diwedd y stori bod yna bris i’w dalu am eu hymddygiad gwyllt."

Bydd y nofel yn rhan o Ŵyl Llên y Lli yng Nghaerdydd ym mis Hydref, gyda’r awdures yn darllen rhannau o’i gwaith yn siop Borders, Caerdydd, ddydd Mercher, 8 Hydref am 12 o’r gloch.

Hefyd, mewn cydweithrediad â Chanolfan Gelfyddydau Aberystwyth, bydd gig arbennig ‘Ffreshars’ yn digwydd ar Hydref 6 yn y Ganolfan Gelfyddydau i gyflwyno’r nofel i fyfyrwyr y brifysgol.

"Ro’n i eisiau cael digwyddiad lawnsio yn Aberystwyth hefyd," dywedodd Joanna. "Mae’r dref ei hun yn gymeriad allweddol yn y llyfr ac mae’n wych fod Canolfan Celfyddydau Aberystwyth wedi cytuno i gydweithio gyda ni i drefnu’r digwyddiad cyffrous hwn."

Mae’r adolygiadau’n dod i law yn barod ar gyfer y nofel.
Dywedodd enillydd Llyfr y Flwyddyn 2007, yr awdur, Llwyd Owen hyn amdani:
"Ma’ Ffreshars yn dechrau fel dyddiadur tri ffrind yn mynd i’r coleg ond yn cyrraedd lle annisgwyl o dywyll cyn y diwedd. Bechgyn drwg a merched gwaeth… tydi coleg yn hunllef!"

Tra bo Caryl Lewis, enillydd Llyfr y Flwyddyn 2006, yn dweud:
"Reiat o nofel yn llawn asbri dyddiau coleg - ond nid i'r gwangalon!"

Felly i chi rieni a darllenwyr sensitif, byddwch yn barod, ma Ffreshars yn dod i’ch siop lyfrau chi’n fuan ac yn datgelu’r gwirionedd am fywyd Coleg!
Rhoddodd Llyr o Caerfyrddin i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Campus a realistig iawn. Cymeriadu a phlotio medrus. Edrych mlaen at yr un nesaf!"


Rhoddodd Llinos o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Dwi hefyd wedi byw yn Aber ers rhyw 20 mlynedd nawr ac fe wnes i fwynhau'r llyfr yn fawr. Wrth gwrs, gan mai ffuglen yw hi dyw hi ddim yn mynd i fod yn 100% realistig – 'dyn ni ddim ishe 10 dudalen i aros am rywun i ddringo i fyny Craiglais! Dyna hyfrydwch ffuglen – mae'n adlewyrchu bywyd go iawn heb y darnau boring! Prynwch hi!"


Rhoddodd Tomos o Caerfyrddin (yn Wreiddiol O Aberystwyth) i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Nofel dda, er gwaethaf rhai gwendidau. Teimlaf fod rhai digwyddiadau ychydig yn rhy ystrydebol o fywyd coleg ac yn bownd o ddigwydd. Felly, nid yw'r nofel yn gwthio'r ffiniau o gwbl. Ar ôl byw yn Aberystwyth am ddeunaw mlynedd, dwi'n gwybod o brofiad fod rhedeg i lawr Craiglais yn cymryd tipyn o amser, nid fel yr hyn a ddywedir yn y nofel! Hefyd, teimlais fod yr ysgrifennu yn weddol frysiog, yn enwedig tua diwedd y nofel. Ond, ar y cyfan, mae'n nofel werth ei darllen. "


Rhoddodd Lisa Jenkins o Llanelli i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Prynais y nofel hon achos roeddwn yn fyfyrwraig yng ngholeg Aberystwyth yn y nawdegau. Ac mae'n rhaid i mi ddweud ei bod hi'n werth ei phrynu. Roedd yn dod ag atgofion melys a chwerw yn ôl i fi ac roeddwn yn hoffi cymeriadau Hywel a Fflur yn fawr iawn. Gobeithio bydd yna ddilyniant!"


Rhoddodd Haf o Caernarfon i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Wnes i fwynhau'r nofel hon yn fawr iawn. Dwi ddim yn ffan o sgwennu Cymraeg ond roedd hon yn gafael ynof o'r dechrau i'r diwedd. Prynwch hi!"
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ac Yna Clywodd Sŵn y Môr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 34. ...
Siân James
£7.95
 
Prynwch
Amdani!
Bethan Evans
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mudferwi
Rebecca Roberts
£7.99
 
Prynwch
Saesneg
Longest Farewell, The
Nula Suchet
£12.99
 
Prynwch
Plant
Rygbi
Sarah Larter
£9.99
 
Prynwch