Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Chwilio am Sebastian Pierce
Tony Bianchi
ISBN: 9781843239901 (1843239906)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 195x128 mm, 296 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £7.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Tachwedd 2009
Nofel am dwyll a dialedd. Pasg 1973: mae'r rhyfel yn Fietnam newydd ddod i ben, mae sgandal Watergate yn ei hanterth ac ar y Costa del Sol mae Byron a Huw yn cwrdd â Sebastian ac yn ildio i'w gyfaredd. Mehefin 2007: erbyn hyn, mae Huw yn ddyn tywydd ar y teledu ac yn darogan glaw trwm. Gwerthwr tai yng ngorllewin Cymru yw Byron. Daw tystiolaeth i'r golwg fod Sebastian yn dal yn fyw.

A novel by the prize-winning author, Tony Bianchi. Easter 1973: the Vietnam War has come to an end, the Watergate scandal is at its peak, and on the Costa del Sol Byron and Huw come across Sebastian. June 2007: by now, Huw is a TV weatherman and is predicting heavy rain. Byron is an estate agent in west Wales. Evidence is found that Sebastian is still alive.
Roedd nofel flaenorol Tony Bianchi, Pryfeta, yn un goeth ac uchelgeisiol, ac er ei bod ychydig yn llai heriol o ran ffurf, ceir yr un arddull ffres a bywiog yn Chwilio am Sebastian Pierce – nofel seicolegol sy'n archwilio natur cof, hanes a gwirionedd.

Tri llinyn naratif sydd yma, sef llif ymwybod y tri phrif gymeriad: Byron, y gwerthwr tai sy’n byw gyda’i dad crintachlyd a methedig yn y gorllewin; Huw, dyn tywydd ar y teledu – sydd wedi magu gormod o bwysau; a Sali, gwraig cymeriad enigmatig ond canolog y nofel, Sebastian Pierce.

Mae’r stori’n troi o gylch rhywbeth a ddigwyddodd pan oedd Byron a Huw yn blant ac ar wyliau gyda’u teuluoedd yn Sbaen. Yno fe wnaeth y ddau gwrdd â ffrind newydd, Sebastian Pierce, ond yn sgil digwyddiad annifyr ar y traeth un diwrnod, fe daflwyd carreg at ben Sebastian a byth ers hynny mae Byron a Huw wedi credu iddo gael ei ladd. Ond mae Byron yn dod o hyd i dystiolaeth sy’n herio’r gred hon a dyma ddechrau ar y broses o geisio chwilio am Sebastian – taith emosiynol sy’n llawer mwy na’r hyn a ymddengys ar yr wyneb.

Y cymeriad arall yn y stori yw Sali, sydd wedi cael ei bradychu gan ei gŵr. Mae hi’n derbyn llythyr ganddo yn dweud ei fod yn marw, ac yn ymddiheuro am ei anffyddlondeb. Yna, mae hithau hefyd yn dechrau ar ei thaith emosiynol ei hun, wrth iddi ystyried effaith ei pherthynas gyda Sebastian ar ei bywyd.

Nofel ddirgelwch ar un ystyr yw hon, oherwydd yn raddol dadlennir mwy o fanylion am y gwyliau tyngedfennol hynny yn Sbaen. Mae’r dirgelwch hwn yn eich gorfodi i droi tudalennau'r gyfrol ond erbyn cyrraedd y diweddglo mae’n amlwg nad ei ddatrys yw’r nod, ond yn hytrach ei ddefnyddio i ddatgelu prif thema’r nofel, sef effaith twyll a hunan-dwyll.

Daw’r cymeriadau’n fyw yn sgil y defnydd effeithiol o dafodiaith goeth ac mae’n nofel ffraeth sy'n llawn o ddychan deifiol. Mae cymeriad Huw yn enwedig yn taro deuddeg yn y ffordd hyfrytaf o greulon gyda’r disgrifiadau o bryderon y dyn tywydd tew sy’n teimlo nad yw'n cael ‘cystal parch a Derek’ (Derek Brockway, wrth gwrs) gan ei gynhyrchydd. Mae ambell linell yn gwneud i chi chwerthin yn uchel.

Mae haenau storïol yn nodweddu gweithiau Tony Bianchi, ac fe wnaeth Chwilio am Sebastian Pierce fy nghadw'n effro – sy’n brawf pendant o nofel lwyddiannus. Dyw popeth ddim ar blat i’r darllenydd ond mae’r nofel hon yn sicr yn cynnig gwledd.

Sioned Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Brodor o North Shields, Northumberland yw Tony Bianchi. Wedi cyfnodau yn Llanbedr Pont Steffan, Shotton ac Aberystwyth, symudodd i Gaerdydd, lle mae’n byw o hyd. Bu’n Gyfarwyddwr Llenyddiaeth Cyngor Celfyddydau Cymru cyn mynd i weithio ar ei liwt ei hun yn 2002.

Mae’n Gymrawd Yr Academi Gymreig ac yn gyn-Gymrawd Prifysgol Cymru. Enillodd wobrau am ei farddoniaeth, gan gynnwys Gwobr Cerdd o Ewrop Féile Filíochta 2004 a Thlws W. D. Williams (tair gwaith).

Cyhoeddodd ddwy nofel arall: Esgyrn Bach, a gyrhaeddodd Restr Hir Llyfr y Flwyddyn 2007, a Pryfeta, a enillodd Wobr Goffa Daniel Owen 2007 a chyrraedd Restr Hir Llyfr y Flwyddyn 2008.
Gwybodaeth Bellach:
“CEFAIS FY NGHYFFWRDD” meddai Wil Garn.

Newydd orffen darllen Chwilio am Sebastian Pierce - gwych iawn. Y cyfuniad o realiti allanol a realiti mewnol yn berffaith, cydblethiad o ‘natur' digwyddiad a dehongliadau ohono, lle mae ffin dychymyg a chof yn goferu i greu 'myth' o'r gorffennol. Motif y 'tywydd' wedyn — anwadalwch, gwyddoniaeth hollol anwyddonol, cwacyddiaeth; a'r angen paradcosaidd am ddealltwriaeth o beth sydd yn digwydd i'r tywydd, yn lle bod yn adloniant ysgafn. Cefais fy hun yn chwerthin yn uchel fwy nag unwaith am ‘berthynas’ y dyn tywydd a'i gyhoedd. Roedd hwn yn ddoniol tu hwnt...yn ogystal â'r golygfeydd swreal yng ngorllewin Cymru! Ond y plot-lein mwyaf teimladwy i gyd oedd un Sali; roedd rhywbeth gwirioneddol deimladwy a dirdynnol yma, a oedd - fel ag yr oedd y naratif yn bwrw yn ei flaen - yn cyferbynnu fwy-fwy hefo ffolinebau a hunan-dyb a dryswch Huw a Byron, ac yn rhoi dimensiwn trasig a dwys iawn i'r nofel. Fe ges i nghyffwrdd, mae'n rhaid dweud. Mae Tony Bianchi’n gwthio'r ffiniau yn fwy na neb arall ers amser.”
Wiliam Owen Roberts

A welsoch chi’r garreg yn taro’i ben ? A welsoch chi’r gwaed ar y graig?

Pasg 1973: mae’r rhyfel yn Fietnam newydd ddod i ben, mae sgandal Watergate yn ei hanterth, ac ar draeth diarffordd yn Sbaen mae’r chwarae’n troi’n chwerw....

Mae crwt deg oed, Huw, ar wyliau teuluol gyda’i ffrind, Byron, ar y Costa del Sol. Ond cyn diwedd y gwyliau bydd cyfaill newydd, Sebastian, yn cael dylanwad pellgyrhaeddol ar eu bywydau.

Wrth i’r cyfaill newydd droi’n fwyfwy creulon aiff yr awydd i ddial yn rhy bell, ac ymhen ychydig eiliadau mae corff Sebastian yn gorwedd ar y creigiau.

Erbyn Mehefin 2007 mae Huw yn ddyn tywydd ar y teledu ac mae Byron yn werthwr tai yng ngorllewin Cymru. Ac yn un o’r tai hynny, daw Byron ar draws hen lun du a gwyn o deulu’r perchnogion ac yn eu plith, wyneb sy’n edrych yn hynod o debyg i’r bachgen y tybiodd iddo’i ladd 34 mlynedd yn ôl...

Mae Chwilio am Sebastian Pierce gan Tony Bianchi yn nofel newydd am dwyll ac euogrwydd sydd eto’n llawn hiwmor tywyll.

Dywed Tony mai’r ysgogiad dros ysgrifennu’r nofel oedd “gweld dynion – Blair a Bush yn eu plith – yn creu storïau celwyddog er mwyn cyfiawnhau trais a dial, gan wisgo dillad moesoldeb i guddio gwir natur eu gweithredoedd.”

Yn ôl T. James Jones mae’n “stori ddifyr ac annifyr, yn ddychan deifiol a doniol.”

Meddai Mererid Hopwood: “Ces fy nifyrru hyd at chwerthin! Ond wrth i’r storïwyr ddweud eu hanes, pa hunan-dwyll sydd ar waith? O atgyfodi’r gorffennol, sawl stori wir sydd yn y pen draw?

"Darllenwch, holwch, mwynhewch,” meddai Wiliam Owen Roberts.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Dramâu'r Byd: ...
Soffocles
£6.00
 
Prynwch
Welsh Academy ...
Bruce Griffiths
£55.00
 
Prynwch
Maison du Soleil, Y
Mared Lewis
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch