Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mae Heddwch yn Brifo
Martin Huws
ISBN: 9781843239925 (1843239922)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x127 mm, 256 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £7.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £4.99 (62.5%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel am gyn-filwr o gymoedd y de a ddioddefodd yng nghanol erchyllterau ffrwydro'r Syr Galahad yn ystod Rhyfel y Falklands. Wedi dychwelyd o'r rhyfel yn gymharol groeniach - yn wahanol i gynifer o'i gyd-filwyr - rhaid iddo ddygymod â bywyd bob dydd yn ôl yn ei gynefin. Efallai fod y rhyfel drosodd ond, i Vic, mae'r frwydr yn parhau.

A novel about a Falklands war veteran. Having returned home reasonably healthy-looking - unlike many of his colleagues - he has to adapt to day-to-day life in the south Wales valleys once again. Maybe the war is over, but for Vic, the battle continues.
Cefndir Mae Heddwch yn Brifo yw Rhyfel y Falklands/Malvinas a barodd o 2 Ebrill–14 Mehefin 1982. Yn ystod y rhyfel byr a dadleuol hwn, lladdwyd 255 o Brydeinwyr a 649 o Archentwyr; daeth ei ganlyniad junta milwrol y Cadfridog Galtieri i ben a rhoi hwb etholiadol sylweddol i Margaret Thatcher yn 1983. Un a roes wyneb cyhoeddus ir rhyfel oedd y milwr o bentref Nelson, Simon Weston, a losgwyd yn ddifrifol ar fwrdd y Sir Galahad, ond a oroesodd ac a lwyddodd i ailadeiladu ei fywyd.

Un o Bontypridd, tref nid nepell o Nelson, yw prif gymeriad y nofel hon, Vic Evans, a phreifat ar fwrdd y Sir Galahad at hynny, ond gwahanol iawn i hanes Simon Weston fu ei hanes ef drannoeth y drin. Er gwaethaf ei enw priod llawn, Victor, does dim syn fuddugoliaethus am ei oroesiad ef. Yn l tystiolaeth ei dair cyfrol hunangofiannol, dirdynnwyd Simon Weston gan ymdeimlad dwfn o euogrwydd ar l y rhyfel: pam y bu iddo ef o bawb oroesi a chyfeillion iddo wedi eu lladd ar fwrdd y llong? Maer un math o euogrwydd yn meddiannu Vic Evans yntau, ac maer nofel yn cyfleu ei ymdrechion i oresgyn yr euogrwydd hwnnw er mwyn byw bywyd normal drachefn drwy brofi perthynas a chael swydd. Dagrau pethau yw mai siwrnai seithug yw ei siwrnai ef yn y pen draw.

Yn achos y rhan fwyaf o lenyddiaeth Gymraeg fodern, maer profiad milwrol yn cael ei gyflwyno fel un diarth ac estron. Yr hyn syn wahanol am y nofel hon ywr ffaith fod Vic yn ymuno r fyddin yn destun balchder gan ei fod yn barhad o yrfa filwrol ei dad a thrwy hynnyn ymestyn traddodiad. Nid bod ei berthynas gydai dad yn un gyfforddus o bell ffordd, fwy nag yw ei berthynas dymhestlog gyda Becky, ei gariad clwyfedig.

Ac er gwaethar hiwmor tywyll a di-chwaeth o bryd iw gilydd, nid ywn nofel gyfforddus na rhwydd iw darllen: mae persbectif yr adrodd yn newid yn aml ac yn sydyn oi mewn, a hynnyn rhoi argraff gref o ansadrwydd y prif gymeriad. Cyfleu a wnar awdur gyflwr meddwl un syn dioddef or hyn a labelwyd yn shell-shock yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn fwy diweddar yn PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). Yn fwriadol felly, nid yw bob tron glir ai ffrwyth hunllefau Vic neu ddigwyddiadau go iawn syn cael eu disgrifio. A dywr hyn y maen ei ddisgrifio chwaith ddim yn rhwydd: golygfeydd graffig o ryfel, trais domestig (y fath ymadrodd annigonol), gor-yfed, erlid ac arteithio corfforol. Oes, mae yma sawl math o frifo yn y nofel hon, a rhan or sialens greadigol a wynebodd Martin Huws fu cyfleur cyfan, yn llithrig ryfeddol, drwy gyfrwng Cymraeg idiomatig y Cymoedd.

Fel newyddiadurwr profiadol, maen amlwg fod Martin Huws wedi ymchwilion ofalus ar gyfer y nofel hon, ond dywr ymchwil honno ddim yn ymyrrol ac fe sicrhaodd mai stori Vic syn cael y llaw uchaf. Dywr nofel felly ddim yn mynd ir afael ag ystyriaethau gwleidyddol ynghylch cywirdeb a chyfiawnder y rhyfel dros chwarter canrif yn l bellach. Ond yn anorfod, mae cwestiynau difrifol ac amserol yn codi ym meddwl y darllenydd yn sgil Rhyfel y Gwlff ar ymgyrchoedd yn Affganistan ynghylch y gofal a roddir ir gwŷr ar gwragedd a anfonir i frwydrau ym mhellteroedd byd ar l iddynt ddod adref. Ar ddrama lwyfan Deep Cut wedi cael y fath sylwr llynedd, mae hi hefyd yn codi cwestiynau ynghylch cam-drin, bwlio ac arteithio o fewn y fyddin ei hun.

Or diwedd, dyma nofel sylweddol iw thrafod ar Ryfel y Falklands/Malvinas, darn o waith ffuglennol cyfoethog syn gymar teilwng i gofnod ffeithiol Ioan Roberts, Rhyfel Ni: Profiadau Cymreig o Ddwy Ochr Rhyfel y Falklands/Malvinas (2003). Ni wna unrhyw ymdrech i symleiddior profiad o ryfel na chymedroli ei effeithiau; ir gwrthwyneb, maen llwyddo i gyfleu ei gymhlethdod yn fyw ac yn bwerus dros ben.

Gerwyn Wiliams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Martin Huws yn newyddiadurwr gydar BBC. Cafodd ei eni ai fagu yng Nghaerdydd ac maen byw bellach yn Ffynnon Taf gydai wraig ai ferch.

Fe ddaeth yn agos iawn at y brig yng Nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol 2007. Dywedodd un o'r beirniaid, Harri Pritchard Jones: "Mae'n waith cyfoethog a chofiadwy a allai'n hawdd fod wedi ennill."
Gwybodaeth Bellach:
Er gwaethar miloedd o filltiroedd rhwng Cymoedd y De ac Ynysoedd y Falklands, maer ddau le yn dal yn rhy agos iw gilydd ym meddwl Victor Evans, cyn-filwr ddioddefodd ynghanol erchyllterau ffrwydror Syr Galahad. Ac yntaun fab i filwr, roedd hin anorfod mai dymar llwybr a ddilynai Vic, ond ychydig a wyddai y byddair penderfyniad i gofrestru yn cael effaith mor bellgyrhaeddol ar ei fywyd.

Wedi dychwelyd or Falkands yn gymharol groeniach yn wahanol i gynifer oi gyd-filwyr rhaid iddo ddygymod bywyd bob dydd yn l yn ei gynefin. Ond dyw hynny ddim yn hawdd pan for lleisiau ar lluniau yn ei ben mor erchyll o fyw. Efallai bod y rhyfel drosodd ond, i Vic, maer frwydr yn parhau.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Stuart Cable - From ...
Jeff Collins
£4.99
 
Prynwch
Maison du Soleil, Y
Mared Lewis
£7.95
 
Prynwch
Coginio gyda Dudley
Dudley Newbery
£5.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch