Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llyfr Natur Iolo
Paul Sterry
ISBN: 9781845271312 (1845271319)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Iolo Williams, Bethan Wyn Jones.Fformat: Clawr Meddal, 210x134 mm, 384 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £14.50 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llawlyfr ffotograffig lliw llawn am fywyd gwyllt Cymru - yr holl rywogaethau cyffredin a rhai prin. Ceir disgrifiadau o'r mamaliaid, adar, pysgod, ymlusgiaid, amffibiaid ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn y byddai naturiaethwr brwd yn dod ar eu traws yn ein gwlad, yn ogystal â'r holl blanhigion cyffredin.

A useful handbook full of colour photographs of wildlife in Wales - the common and uncommon species. It includes descriptions of various mammals, birds, fish, reptiles, amphibians and invertebrates that naturalists would find in Wales, as well as all common plants.
Dyma ffrwyth cydymdrech dau naturiaethwr profiadol. Addasiad o gyfrol Saesneg yw hon a chyhoeddiad fydd yn ychwanegu'n sylweddol at ein mwynhad o gyfoeth byd natur Prydain.

Nodwedd sy'n taro'r darllenwr yn syth yw safon odidog y ffotograffau lliw drwyddo draw, elfen hollbwysig mewn llyfr adnabod natur. Dyma lyfr o'r diwedd y gallai rhywun ei ddefnyddio yn y maes yn eithaf hyderus ond rhaid wrth gyfeirlyfrau mwy manwl i adnabod rhai rhywogaethau'n gywir.

Anorfod mewn maes mor eang yw hepgor ambell rywogaeth sy'n arbennig i ni yma yng Nghymru fel y Gliradain Gymreig, y Gwyniad neu'r Aurfanadl Blewog. Er hyn, cynhwysir ystod eang o rywogaethau ac mae'r sylwadau'n ddigon cynhwysfawr i unrhyw naturiaethwr brwd elwa ohonynt. Awgrymir rhai safleoedd nodedig yng Nghymru a thu hwnt i ymweld nhw.

Mae'r adran gyntaf yn rhoi crynodeb o'r cynefinoedd gwahanol a geir ym Mhrydain a'u prif ddiddordeb o ran llystyfiant ac anifeiliaid. Fe gyffyrddir rhai agweddau o'r berthynas ddiddorol rhwng rhywogaeth a chynefin a dylanwad dyn ar y broses hon, maes hynod berthnasol i'n cyfnod ni heddiw.

Rhennir y llyfr wedyn yn gyfres o deuluoedd sef creaduriaid asgwrn a di-asgwrn cefn, planhigion uwch ac is, a ffyngau. Ceir mwy nag un llun o rai rhywogaethau i ddangos cyfnodau bywyd gwahanol neu wahaniaeth rhwng y ddwy ryw. Rhaid bodio rhywfaint i gael yr atebion ond mae cyfuniad y lluniau a'r testun yn hawdd i'w ddefnyddio.

Ceir rhestr dermau gryno i gloi, gydag ambell fwlch i eiriadur ei lenwi er mwyn deall union ystyr gwyddonol rhai brawddegau. I rywun sy'n dechrau ymddiddori yn y maes, tybiwn y byddai llun weithiau'n cynnig gwell eglurhad na diffiniad geiriol. Mae'r mynegai at ei gilydd yn gywir ac mae ei gael yn y ddwy iaith yn ddefnyddiol.

Braf gweld cyhoeddiad safonol a ddylai fod yn llyfrgell pob ysgol gynradd ac uwchradd ledled Cymru. Mae'r gydnabyddiaeth i'r rhai fu'n gweithio mor ddygn i fathu enwau Cymraeg yn gwbl haeddiannol. Mae yma sylfaen gref bellach i genedlaethau o naturiaethwyr allu trafod eu maes yn rhwyddach drwy'r Gymraeg.

Rhys Gwynn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Ydych chi erioed wedi chwilio am yr enw Cymraeg am anifail, neu wedi gweld rhyw greadur anghyfarwydd wrth fynd am dro ac wedi meddwl i'ch hyn 'Ys gwn i be 'di hwnna?' Os ydych chi, mae llyfr newydd y naturiaethwr Iolo Williams yn sicr o'ch plesio.


Meddai Iolo, "Pan oeddwn i'n hogyn ifanc yn mynd allan i chwilio am adar neu anifeiliaid, roedd llawlyfr Collins o hyd yn fy mhoced cefn. Felly pan ddaeth y cyfle yma i weithio gyda Gwasg Carreg Gwalch ar addasiad Cymraeg, roeddwn i wrth fy modd.


'Dwi'n gobeithio y bydd y llyfr yma'n ffeindio'i ffordd i bob ysgol, os nad pob aelwyd Gymraeg. Byddai'n braf meddwl bod plant yn dod i adnabod yr enwau Cymraeg am blanhigion ac anifeiliaid.'


Mae'r llawlyfr lliw llawn hwn yn cynnwys gwybodaeth am y cymdeithasau natur sydd i'w cael yng Nghymru a'r gwahanol gynefinoedd sy'n bodoli, a ble i ddod o hyd iddynt. Yna ceir disgrifiadau o'r mamaliaid, adar, pysgod, ymlusgiaid, amffibiaid ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn y byddai naturiaethwyr brwd yn dod ar ei traws yma yng Nghymru, yn ogystal 'r holl blanhigion cyffredin.


Cafodd Iolo lawer o gymorth gan Gymdeithas Edward Llwyd, Cymdeithas Ted Breeze Jones a'r naturiaethwraig Bethan Wyn Jones wrth roi'r llyfr at ei gilydd. 'Yn amlwg, roedd angen bathu termau newydd am anifeiliaid neu blanhigion mewn rhai achosion, ac fe weithiodd Twm Elias a'r Cymdeithasau'n galed ac yn frwdfrydig iawn er mwyn fy helpu i wneud hynny,' meddai Iolo.


Ychwanegodd Myrddin ap Dafydd o Wasg Carreg Gwalch, 'Pan ofynnais i Iolo pa lawlyfr natur ydi'r un mwyaf cynhwysfawr a mwyaf derbyniol ar gyfer ei addasu i'r Gymraeg, yr ateb ar ei ben oedd 'y Collins'. Hwn yw'r gwerthwr gorau yn Lloegr ac mae addasiadau ohono yn cael ei ystyried fel y llyfrau natur gorau yn Almaeneg, Ffrangeg ac Eidaleg yn ogystal - hwn yw'r clasur byd natur drwy Ewrop gyfan. A bellach mae ar gael yn Gymraeg!'
Diweddarwyd ar 08 Mawrth 2011
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd Huw Garan o Rhandir-mwyn i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae'r llyfr Saesneg y mae'r llyfr Cymraeg hwn yn seiliedig arno yn honni i fod yn gynhwysfawr. Mewn gwirionedd, mae'n sylfaenol dros ben. Ceir hyd at ddwsin o luniau ar un dudalen a disgrifiadau o'r rhywogaethau ar y dudalen gyferbyn. Fel llawer i lyfr tebyg, peidiwch disgwyl gwyrthiau a chewch chi ddim eich siomi. Wedi dweud hynny, rwy'n ei ddefnyddio'n eithaf aml fel llyfr cyfeirio sydyn cyn edrych mewn llyfrau manylach ar l cyrraedd adre. Hefyd, yn wahanol i lawer llyfr 'poced' ac 'arweinlyfr maes', mae hon yn gyfrol y gallwch ei chario mewn poced heb i'r pwysau fynd yn faich. Llyfr delfrydol i'w gadw wrth y ffenest neu i fynd gyda chi i gerdded."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Modern Welsh Dictionary
 
£10.99
 
Prynwch
Geiriadur Mawr, Y
H. Meurig Evans
£19.99
 
Prynwch
Tinboeth
 
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch