Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cynefin Gruff
Gruff Ellis
ISBN: 9781845271947 (1845271947)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Darluniwyd gan Derek Hughes, Ted Breeze JonesFformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Disgrifiadau, argraffiadau, nodion o lyfr naturiaethwr mewn chwech o gynefinoedd gwahanol yn ardal Gruff Ellis yn Nant Conwy, ac yn cynnwys lluniau lliw trawiadol gan y ffotograffydd Derek Hughes a Ted Breeze Jones.

Descriptions, impressions, and notes from a naturalist in six different habitats in Gruff Ellis's area at Nant Conwy. Includes striking colour photographs by Derek Hughes and Ted Breeze Jones.
Ymysg naturiaethwyr proffesiynol (hynny yw, y rhai ohonom syn ddigon ffodus i ddilyn gyrfa yn astudio cefn gwlad) maen bur debyg mair gŵyn fwyaf cyffredin bellach yw cyn lleied o amser sydd gennym iw dreulio allan yn y maes yn astudior union bethau hynny a daniodd ein diddordeb yn y maes yn y lle cyntaf! Dan bwysau tunelli o bapurau, cynlluniau rheoli bondigrybwyll, systemau cofnodi amser, a mynydd o gyfundrefnau biwrocrataidd llethol, hawdd iawn yw anghofio – neu o leiaf golli golwg – ar yr hyn an harweiniodd i ddilyn gyrfa or fath yn y lle cyntaf. Ac felly, gyda pharch (a pheth eiddigedd, efallai, os rwyn dweud y gwir!) y byddwn yn edrych ar yr unigolion hynny sydd wedi eu geni au magu mewn ardal benodol ac sydd, o ganlyniad i'w cariad angerddol at y lle (a thrwy dreulio pob eiliad sbr, gwaith a gŵyl, allan yn yr awyr iach yn dysgu am fyd natur, hanes a phobl yr ardal honno), wedi dod i adnabod cefn gwlad Cymru o ddifri.

Un or bobl eithriadol hyn yw Gruff Ellis, Ysbyty Ifan, a chawn yn Cynefin Gruff, Gwasg Carreg Gwalch, 2008, gasgliad o loffion dyddiadur byd natur a gyhoeddwyd gyntaf yn Yr Odyn, papur bro Dyffryn Conwy. Maer nodiadau oll yn deillio o brofiadau hynod ddifyr Gruff yn ei filltir sgwr, a wir i chi, does dim un stori ddiflas yn eu mysg.

Treuliodd Gruff y rhelyw oi oes yn astudio ei gynefin o amgylch Ysbyty Ifan – ardal hudolus Cwm Eidda ar Migneint. Yr hyn a gawn yn y llyfr, felly, yw casgliadau yn ymdrin gwahanol gynefinoedd yn yr ardal hon – ffriddoedd a gweirdiroedd, cymoedd a dyffrynnoedd, mynydd-dir a choedwigoedd a chloddiau – a chawn ym mhob pennod straeon amrywiol a myfyrdodau graenus a difyr yn llawn disgrifiadau coeth o fyd natur cyforiog ei fro.

Mae arddull Gruff yn hynod fywiog – cawn yma ddisgrifiadau byrlymus o deithiau cerdded hirfaith i weld blodyn neu aderyn prin, ar hyn a welodd ar y ffordd yno. Cawn straeon a adroddwyd iddo gan drigolion eraill y fro am ryfeddodau byd natur ym mhob tymor, ar cyfan oll wedi ei blethu cherddi gan feirdd lleol syn cadarnhau bod byd natur a bywyd pobl y wlad ynghlwm wrth ei gilydd. Maer cyfan yn creu darlun hynod o ardal unigryw iawn. Ond pe na bai hyn yn ddigon (neu ir rhai heb lawer o ddychymyg!), ceir lluniau ardderchog Derek Hughes ar diweddar Ted Breeze Jones r cyfan yn fyw o flaen eich llygaid. Bron ar bob tudalen ceir casgliad o luniau lliw, gwych, boed yn dirlun, yn blanhigyn, yn bryfetyn neu'n aderyn. (Ac felly ir rhai ohonoch nad ydynt, efallai, yn hollol siŵr beth yw tafod y gors, yr hesgen rafunog fwyaf neu'r adain garpiog – mae help wrth law!) Nid oes raid i chi estyn am gyfeirlyfr arall nag ychwaith restr termau Cymdeithas Edward Llwyd gan fod yr enwau yno mewn Saesneg a Lladin (roedd ambell gamgymeriad bach ymysg y rhain ond awn ni ddim i fanylu!).

Gellid dadlau, wrth gwrs, fod y llyfr yn un plwyfol – ond wedi dweud hynny, onid yw pob llyfr syn ymwneud chariad person tuag at ei fro a bywyd y fro honno (boed wyllt neu gymdeithasol) yn mynd i fod felly?

Un gŵyn? Wel, melys moes mwy meddan nhw, ynt - ac yn sicr, teimlais fod y llyfr hwn yn rhy fyr or hanner! Roeddwn wedi ei ddarllen o glawr i glawr mewn tri chwarter awr, mor awchus oeddwn i ddarllen mwy o fyfyrion difyr a hwyliog Gruff Ellis. Canmoliaeth o fath yw hyn, wrth gwrs – a siawns, felly, y cawn fwynhau y drydedd gyfrol ymhen amser? (Cyfrol gyntaf Gruff oedd Dyddiadur Natur Gruff Ellis a gyhoeddwyd yn l ym 1997.)

Yn sicr, dyma lyfr gwerth chweil a hynod ddifyr i unrhyw un sydd ag unrhyw arlliw o ddiddordeb mewn byd natur, neu ym mroydd unigryw Cymru ar bywyd gwledig sydd yn dal yn fyw heddiw. Prynwch a mwynhewch gipolwg ar gynefin Gruff!

Rhodri Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Mae gwreiddiau Gruff Ellis yn ddwfn iawn yn ei filltir sgwr. Mae'n ddyn sydd wedi dod i adnabod ei gynefin drwy gerdded pob modfedd ohono o gopaon y Migneint i lawr i Bentrefoelas a'r tu hwnt. Dwi wedi cael y fraint o fynd i grwydro yng nghwmni Gruff lawer gwaith a bob tro, bydda i'n rhyfeddu at ei wybodaeth fanwl o bopeth ac am bawb.

Mae'n adnabod pob chwilen, pob blodyn, pob anifail a phob aderyn sydd erioed wedi troedio'r ardal hynod yma o ogledd Cymru a bydd ei lais awdurdodol yn disgrifio nid yn unig y bywyd gwyllt a'r tirlun o'n cwmpas ond hefyd y chwedlau a'r cymeriadau sy'n gysylltiedig 'r fro. Hyn i gyd wedi ei wasgu rhwng penillion di-ri ac ambell i gn; wedi'r cyfan, roedd Gruff yn aelod blaenllaw o Gr Meibion Llangwm am flynyddoedd lawer!

Mae darllen Cynefin Gruff bron cystal bod allan gyda'r dyn ei hun. Drwy gyd-weithrediad gyda'r ffotograffydd gwych, Derek Hughes o Gwm Eidda, mae'r wybodaeth a'r brwdfrydedd yn llifo ar y tudalennau hyn fel y maen nhwn llifo yn gyson yn ei ysgrifau misol ar fyd natur yn y papur bro, Yr Odyn.
Iolo Williams
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch