Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Syniad Da: Y Llinyn Aur - Rhiannon Evans, Gof Aur Tregaron
Rhiannon Evans
ISBN: 9781845272982 (1845272986)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Lyn Ebenezer Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 104 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Un o eiconau amlycaf yr hen Geltiaid oedd y Llinyn Diddiwedd. A dyna yw nodwedd Canolfan Grefftau ac Aur Rhiannon ar sgwâr Tregaron. Sefydlwyd y busnes gan Rhiannon Evans yn 1971 gyda'r 'Syniad Da' o sefydlu menter Gymraeg a fyddai'n cynnig crefftau Celtaidd gwreiddiol o'r safon uchaf.

The story of how the talented goldsmith Rhiannon Evans, established her Welsh Gold venture in Tregaron - Aur Rhiannon - offering original Celtic crafts of the highest quality.
Llyfr diweddaraf y gyfres Syniad Da gan Wasg Carreg Gwalch am fusnesau yng Nghymru ywr Llinyn Aur gan Rhiannon Evans. Dyma gyfrol hawdd a difyr iw darllen, gydar testun yn amserol iawn hefyd gan fod union ddeugain mlynedd wedi mynd heibio ers i Rhiannon sefydlu Canolfan Cynllun Crefft Cymru yn Nhregaron ym 1971. Maer busnes wedi hen ennill ei blwyf erbyn hyn, nid yn unig yn yr ardal, ond hefyd yn rhyngwladol, gan ddenu miloedd o bobl i Dregaron yn unswydd i ymweld r siop.

Maer gyfrol yn ymwneud hanes Rhiannon ei hunan, ei chefndir academaidd, ei diddordebau, y dylanwadau a fu ar ei bywyd, ac wrth gwrs y dylanwad mwyaf - ei phlant. Ers y cychwyn cyntaf maer busnes wedi datblygu ac addasu dros y blynyddoedd. Wrth gwrs, trwy hynny mae wedi chwarae rhan allweddol yn y fro ac erbyn heddiw cyflogir 20 o staff. Wrth ddarllen y llyfr maen anodd amgyffred heddiw gymaint o rwystrau y bun rhaid eu goresgyn er mwyn medru defnyddior iaith Gymraeg. Rydym y dueddol i gymryd pethaun ganiataol erbyn hyn, ond pan sefydlwyd y busnes ym 1971 profodd penderfyniad Rhiannon o ddefnyddior Gymraeg yn cryn rwystr iddi - gydar gwrthwynebiad mwyaf, yn eironig iawn, gan y Cymry Cymraeg eu hunain! Bu sawl brwydr, ond llwyddwyd iw concro - fel mae parhd y busnes wedi profi.

Un or pethau a'm trawodd wrth ddarllen y llyfr oedd y ffordd y gall digwyddiadau ym mhen pellar byd, megis trychineb 9/11 Efrog Newydd, effeithio cymaint ar fusnes yng nghefn gwlad Cymru. Wedir drychineb honno fe giliodd yr Americanwyr, ond daeth achubiaeth yn sgil datblygu gwefan y busnes, ac mae gan honno erbyn hyn ran allweddol o safbwynt codi proffil a chreu incwm.

Ceir penodau yn sn am wahanol agweddau diddorol ar fywyd Rhiannon, ai datblygiadau proffesiynol, ynghyd chyfres o luniau pwrpasol syn dangos y siop wreiddiol, yr estyniadau diweddaraf i'r adeilad, ac enghreifftiau or gweithiau comisiwn mae hi wediu greu. Sonia Rhiannon am y gorffennol, ond mae hefyd yn trafod y ffordd yr hoffai i'w busnes ddatblygu ac esblygu. Ceir hefyd gyfraniadau gan ddau oi phlant, sydd erbyn hyn yn gyfarwyddwyr ar y cwmni.

Dyma lyfr hynod o ddiddorol, yn rhoi ar gof a chadw y ffordd y mae cymdogaeth yn y fro Gymraeg wedi newid mewn cyfnod cymharol fyr. Trafodir agweddau'r bobl leol, a rhwystredigaeth a llwyddiant un wraig yn arbennig, gydar cyfan wedi dod ynghyd dros gyfnod o ddeugain mlynedd i greu busnes lewyrchus yng nghefn gwlad Cymru.

Cyril Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Stori antur yw hon, antur un wraig a wrthododd ildio o flaen biwrocratiaeth a rhagfarn, eiddigedd a siniciaeth. Mae Canolfan Rhiannon bellach yn sefydliad rhyngwladol syn gwerthu hanner ei chynnyrch drwy archebion post neu dros y we. Maer darnau cain, yn cynnwys rhai mewn Aur Cymru, iw canfod or Taleithiau Unedig i Awstralia, Japan a holl wledydd Ewrop.

**************************************************

RHIANNON - GOF AUR TREGARON YN ADRODD EI HANES

Erbyn hyn, mae gemwaith Celtaidd yn boblogaidd ar draws y byd, yn gwerthu ym mhobman o Gymru fach i Awstralia, Japan, Y Taleithiau Unedig a holl wledydd Ewrop. Ond nid felly y bu hi erioed, ac mae llawer or diolch am adfywior hen draddodiadau ai hail-wampio ar gyfer yr unfed ganrif ar ddeg i gwmni a dynes or enw Rhiannon.
Mewn cyfrol newydd gan Carreg Gwalch, Y Llinyn Aur: Rhiannon Evans, Gof Aur Tregaron, mae Rhiannon Evans yn adrodd stori sefydlur cwmni sydd bellach yn ddeugain mlwydd oed ac yn fyd-enwog am ei emwaith o Aur Cymru.

Maer gyfrol yn trafod popeth o sefydlur busnes yn 1971 ir busnes presennol, ble maen rhaid ir cwmni wneud penderfyniadau pwysig ynglŷn r dyfodol. Caiff ddarllenwyr hefyd flas ar angerdd Rhiannon tuag at ei chrefft ai hiaith, y ddau beth sydd wedi rhedeg, yn wir, fel llinyn arian trwy ei bywyd.

Ond nid fel gwraig busnes na chrefftwraig y cychwynnodd Rhiannon ei gyrfa. Fel sawl un om cenhedlaeth, bu rhaid i mi ddewis rhwng gwyddoniaeth a chelf yn yr ysgol. Fe fyddwn i wedi hoffi canolbwyntio ar gelf ond roedd na rhyw syniad hurt yn bodoli mai dim ond twpsod oedd yn mynd i goleg celf syniad sydd wedi cilio erbyn hyn diolch byth, meddai.

Felly gradd mewn Sŵoleg ym Mangor aeth hi, ac wedyn PhD yng Nghaerdydd. Ond fel ym mhob agwedd o fywyd y ferch arbennig hon, roedd yn torri cwys newydd - oherwydd hi oedd un or cyntaf i wneud gwyddoniaeth drwyr Gymraeg yng Nghaerdydd.

Ond doedd gweithio mewn labordy neu weithio fel athrawes ddim yn apelio, a phan iddi briodir entrepreneur Dafydd Gwyn Evans a symud i Dregaron i fyw yn y wlad ac addysgu teulu yn y Fro Gymraeg, daeth cyfle i sefydlu siop or enw Canolfan Cynllun Crefft Cymru ar sgwr Tregaron.

Bryd hynny, roedd yna lawer o grefftwyr wedi ymsefydlu yn yr ardal yn creu mewn coed, metel, gwln a chlai. Roedd cefn gwlad Cymru yn llawn drop-outs. Nid hipis, ond pobol oedd wedi 'laru ar swyddi bras yn Lloegr, prynu bwthyn yng Nghymru a throi llaw at greu rhywbeth, esboniai Rhiannon. Doeddwn i ddim wedi meddwl pa fath o siop fydde hi, felly dyma benderfynu mynd yn l at fy niddordeb mawr, celf a chrefft. A gan mai fel Siop Rhiannon y byddai pobl leol yn galwr lle, fe wnes i gais yn ddiweddarach am newid enw'r cwmni i Rhiannon Cyf.

Prawf arall oi gallu greddfol mewn marchnata oedd ail-enwir cwmni fel hyn. Roedd en ddewis da o ran enw, gan i ni yn fuan iawn fynd ati i gynllunio a chreu tlysau wedi ei seilio ar y Mabinogion a chwedlau Celtaidd eraill, yn cynnwys Adar Rhiannon. Roedd amryw or cwsmeriaid yn meddwl mai wedi mabwysiadur enw oeddwn i oherwydd y cyswllt Celtaidd, heb sylweddoli mai dyna oedd fy enw go iawn i!chwertha.

Daeth y penderfyniad i fynd ati i ddysgur grefft o greu gemwaith Celtaidd iddi wedi profiad ysgytwol yn yr Hayward Gallery yn Llundain. Wrthin edrych yn fanwl ar y cynlluniau mewn arddangosfa o greiriau Celtaidd yn Llundain oeddwn i, meddai. Fe deimlais i ryw fath o genhadaeth, y dyliwn i fynd ati i gyflwyno chwedloniaeth a hanes a dywediadau gwerin i gynulleidfa ddi-Gymraeg drwy gyfrwng celfyddyd.

Maer genhadaeth honnon parhau, a dyna arweiniodd Rhiannon fel crefftwraig i weithio mewn aur, ac yn arbennig Aur Cymru.
Meddai Rhiannon, Mae rhyw atyniad arbennig gan aur ir artist grefftwr fel ir bobol gyntefig ai ddefnyddiodd gyntaf. Nid ei brinder ond ei harddwch ai hyblygyrwydd arbennig syn apelio at y gof ynddof i wrth lunio gwaith creadigol cain. Mae aur pur yn gyfrwng hynod o hawdd ei drin, yn hardd ynoi hun ac yn addasu i bob math o ddulliau gweithio yn nwylo crefftwr medrus.

Ymhlith yr enwogion byd-eang a wisgodd gemwaith wedi ei saerno gan Rhiannon maer Arlywydd Jimmy Carter, Y Tywysog Charles, yr Archesgob Desmond Tutu, Archesgob Salzburg, Archesgob Cymru ac Archesgob Caergaint. Gyda dyfodiad y we daeth cyfleoedd newydd ir cwmni ac erbyn hyn mae archebion dros y we neu drwyr post yn gyfrifol am dros hanner y gwerthiant.

Eto i gyd, maer dirwasgiad diweddaraf wedi bod yn gyfnod anodd ac wrth ir genhedlaeth nesaf ofalu am y busnes, mae Rhiannon yn dechraur broses o gamu nl.

Bydd amryw yn gofyn i mi i ba raddau y llwyddais i gyflawnir weledigaeth wreiddiol, i wireddur freuddwyd, meddai Rhiannon. Mae en gwestiwn anodd. Cyn belled ag y maer gemwaith yn y cwestiwn, rwyn teimlo fy mod i. Mae gen i rai syniadau pendant o hyd am y dyfodol. Byddwn yn hoffi agor math ar amgueddfa o emwaith a gwaith metel Celtaidd ai osod allan o safbwynt celf yn hytrach na hanes. Ond maen braf rhoi fy holl amser i greu erbyn hyn, ac amser a ddengys beth fydd y cyfnod nesaf yn hanes Rhiannon.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ar Flaen fy Nhafod - ...
D. Geraint Lewis
£9.99
 
Prynwch
Inside out Series: Welsh ...
Chris S. Stephens
£4.99
 
Prynwch
Storïwr, Y
Jon Gower
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch