Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Craig yr Oesoedd/True Grit
ISBN: 9781845273323 (184527332X)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Myrddin ap Dafydd, Susan Walton Darluniwyd gan Ifor PritchardFformat: Clawr Caled, 215x265 mm, 80 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael Ein Pris: £20.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Pan fu Ifor Pritchard farw ar ddechrau gaeaf 2010, roedd wedi cyrraedd anterth ei ail-enedigaeth fel arlunydd. Dechreuodd greu ei ddarluniau olew yn ymwneud â bywyd chwarelyddol Eryri gwta chwe mlynedd cyn hynny ac yn ystod y cyfnod hwnnw defnyddiodd ei allu deheuig a'i ddychymyg dwys i gofnodi arferion a chaledi a sgiliau yr hen chwarelwyr.

When Ifor Pritchard died at the beginning of winter 2010 he had reached the zenith of his reinvention as an artist. He had started to create his oil paintings of Snowdonia quarrying life a scant six years before, and within that time he used his expert ability and his vivid imagination to record the everyday occurrences, the hardships and the skills of the quarrymen.
English review to follow

Llafur cariad yr artist Ifor Pritchard iw fro enedigol yw testun y gyfrol hardd hon. Bu'r artist ei hun farw yn 2010 ac yn ystod ei flynyddoedd olaf bu'n talu teyrnged yn ei baentiadau olew i'r math o gymdeithas chwarelyddol y maged ef ynddi yn ystod y 1940au.

Ganed Ifor yng Ngharmel, Dyffryn Nantlle yn 1940 ond gallai ei waith gynrychioli cymunedau tebyg mewn sawl ardal y llechen las trwy ogledd Cymru. Yr hyn a gynrychiolir gan luniau'r gyfrol yw ffordd o fyw sydd bellach wedi diflannu, serch bod adlais o ddiwylliant y gymdeithas honno yn parhau mewn ambell le.

Yn ei ddarluniau portreadir pob agwedd o fywyd y chwarelwr: y tyddyn, er enghraifft, adeilad a oedd yn fwy nodweddiadol o ardal enedigol yr artist ei hun nag o ardal Blaenau Ffestiniog, dyweder; a'r capel wedyn a oedd yn gyfrifol am foddion ysbrydol y teulu. Wedi'r cyfan, onid enwyd pentref genedigol Ifor ar l yr eglwys Bresbyteraidd a sefydlwyd yno yn 1827 - patrwm a ddilynwyd, gyda llaw, mewn sawl pentref chwarelyddol yn yr hen sir Gaernarfon.

Portreadir y chwarel ei hun, a'r gwaith a'r grefft a roddodd fodolaeth i'r pentref gan greu cymuned gls, ynghyd diwylliant cerddorol a llenyddol hynod yr ardal, megis y band pres a roddai seibiant a dihangfa i'r gweithiwr o'i waith pob dydd. Portreadir y pleserau bychain a arferid yn ystod amser hamdden prin ar ymddiddan diwylliedig yn y caban amser bwyd a chawn gipolwg ar fywyd pentrefol a'r gymdeithas a fodolai yno.

Wrth i'r gyfrol fynd yn ei blaen, mae'r artist fel petae'n canolbwyntio'n fanylach ar nodweddion pobl ac yn llwyddo i gynrychioli eglurdeb ei destun gyda chyfrwng cyllell yn hytrach na brws tipyn o gamp, yn wir.

I gyd-fynd 'r darluniau, mae'r llenor Myrddin ap Dafydd wedi dethol testunau addas a pherthynol, yn cynnwys pytiau gan lenorion a haneswyr lleol fel y diweddar Emrys Evans, Blaenau Ffestiniog yn ogystal darnau o waith pobl adnabyddus fel W. J. Gruffydd, Caradog Pritchard a T. Rowland Hughes.

Dyma fel y canodd J. D. Evans yn ei Fyfyrion Hen Chwarelwr, ir newid a fu:

'Ni chlywir mwy o'r chwarel / Hen sŵn yr ordd a'r cŷn, /
Daeth dylanwadau modern / I wella cyflwr dyn ...'

Tra bo newidiadau mewn gwaith a chymdeithas yn annatod, mae'n braf o beth fod yr artist hwn wedi cael y weledigaeth i nodi ar gynfas elfennau o galedi bywyd a chlosrwydd y gymdeithas yn ein brydd diwydiannol yn y gogledd, a hynny mewn cyfrol gain. Mae ansawdd y papur a'r atgynhyrchiadau o safon uchel yn gweddu i gyfrol o'r fath sydd yn ddathliad o gymdeithas a fu ac yn goffa teilwng i waith a gweledigaeth artist arbennig.

Diau y gwna anrheg raenus ar gyfer unrhyw achlysur.

Merfyn Wyn Tomos

********************************

Exploring the subject of this beautifully presented book, the slate valleys of north Wales, was clearly a labour of love for the artist Ifor Pritchard. Before his death in 2010, the author paid tribute through his oil paintings to the close slate mining communities where he himself was raised in the 1940s.

Ifor was born in the slate-quarrying village of Carmel, Dyffryn Nantlle in 1940, although his work authentically also depicts other similar communities across north Wales, and a key theme of the volume is the faithful representation by the artist of a way of community life which has now more or less vanished, although echoes of its cultural life may still be found. The portraits reflect the daily life of the quarryman in all its aspects. The quarrymans small holding, for example, perhaps more representative of the artists native Dyffryn Nantlle than other slate communities such as Blaenau Ffestiniog. The local chapel, not only the main inspiration for family and community life, but in the case of Ifors local village Carmel, the Presbyterian chapel founded in 1827 gave the community its name a common occurrence in the slate quarrying communities of Caernarfonshire.

Through his depiction of the quarry itself, the craft skills and daily work, the artist explores the influence of the industry on the closeness of the communities which developed. The brass band and the literary debates in the canteen, for example, not only reflected the rich musical and literary tradition which was nurtured and thrived but also provided the local people with a welcome escape from the daily grind. These brief opportunities in community life to enjoy life through simple pleasures are well portrayed through his visual expertise.

The book continues in a similar vein with the artist choosing to concentrate on depicting the characteristics of individuals in the paintings which accompany the text, using a palette knife rather than a brush. His success in ensuring that the visual essay clearly complements the written word using this technique is a tribute to his skill as an artist.

The accompanying text has been edited by the poet Myrddin ap Dafydd who has carefully chosen extracts by local historians as well as other eminent literary figures produced by the slate industry communities, including the late Emrys Evans, Blaenau Ffestiniog as well as W. J. Gruffydd, Caradog Pritchard and T. Rowland Hughes. I particularly enjoyed the elegy to Emrys Evans by Myrddin himself.

Although the decline of the slate industry has inevitably led to irreversible changes in work practices and communities, it is heartening to note that the artist found inspiration in visually committing this era on canvas. His work has ensured that both the hard nature of life and the closeness of community life in the north Wales industrial belt is not forgotten in a changing world.

This volume is a true work of art. The high quality of the production ensures that the book is not only a faithful portrayal of a now vanished society but is also a fitting tribute to the inspiration and work of the artist Ifor Pritchard.

Merfyn Wyn Tomos

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Roedd Ifor Pritchard yn ŵr aml ei ddoniau. Fel y canol o dri mab Robert Alun a Maggie Jane daeth yn bl-droediwr o fri enillodd dri chap amatur rhyngwladol dros Gymru fel gl-geidwad. Dechreuodd ar ei yrfa fel athro celf yn 1964 wedi treulio cyfnod yng Ngholeg y Normal a Choleg Celf Caerdydd. Treuliodd bron y cwbwl oi yrfa fel pennaeth celf Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon, hyd nes iddo ymddeol yn 1992. Priododd Gwyneth ei gymar mynwesol, a bun dad annwyl i Sian ac Alun.
Gwybodaeth Bellach:
Cynhelir lansiad y gyfrol yn Amgueddfa Lechi Cymru, 8 Hydref am 11.00 y bore. Bydd cyflwyniad gan Gari Wyn. Croeso cynnes i bawb. Mynediad am ddim.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
'I'r Fyddin Fechgyn ...
Clive Hughes
£8.00
 
Prynwch
Cymry'r Rhyfel Byd Cyntaf
Gwyn Jenkins
£9.95
 
Prynwch
Gwaed Gwirion
Emyr Jones
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch