Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Byd Moc
Moc Morgan
ISBN: 9781845273477 (1845273478)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 256 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant Moc Morgan, y pysgotwr, y naturiaethwr a'r darlledwr o Dregaron. Bu'n was bach ar un o ffermydd mynydd Tregaron (pan oedd yn dal yn yr ysgol). Bu'n fyfyriwr, yn athro ac yn brifathro. Bu'n bêl-droediwr peryglus. Bu'n gynhyrchydd dramâu ac yn arweiny dd llwyfan. Bu'n Gynghorydd Sir. Bu'n gyflwynydd radio a theledu. Bu'n saethwr ac yn heliwr.

The autobiography of the well-known Tregaron fisherman, naturalist and broadcaster.
Rai wythnosaun l dyma fin cyfarfod dyn o Dregaron, a gofynnodd ef imi a oeddwn wedi darllen cyfrol Moc Morgan. Dywedodd y gallai gyfrif ar un llaw faint o lyfrau yr oedd wediu darllen yn ystod ei fywyd, ac roedd Byd Moc yn un ohonyn nhw. Wel dyna ni dymar llyfr hwn wedi cyflawni un orchest o leiaf.

Hunangofiant y pysgotwr ar heliwr o Dregaron (neu o Ddl-dre, a bod yn fanwl gywir) yw Byd Moc. Mae ei hanes cynnar yn gyfoeth ynddo'i hun wrth iddo adrodd hanes arferion cefn gwlad yn ystod cyfnod arbennig. Diddorol tu hwnt imi oedd darllen hanes Moc yn treulio cyfnod yn was fferm ar fynyddoedd Tregaron dynan union wnaeth fy nhad innau hefyd (a oedd, gyda llaw, yn dwyn yr un enw!), ac mae Moc Morgan, chwarae teg iddo, yn cyfeirio ato wrth sn am ei gyfnod ar fferm Maesglas. Mae e hefyd wedi cynnwys llun ohono, ond rwyn ofni mai fi'n unig fyddai'n ei adnabod gan fod safon nifer or lluniau yn y gyfrol yn ddigon sl.

Ceir hefyd yn y gyfrol gofnod gwerthfawr o fyd addysg yng nghanol y ganrif ddiwethaf, a diddorol oedd darllen ambell ffaith onest, megis bod rhaid i ymgeiswyr am swyddi ganfasio er mwyn sicrhau cefnogaeth ymhlith cynghorwyr, er bod pob rheol yn gwahardd hynny!

Ond heb os, dyn yr awyr agored yw Moc, ac mae wrth ei fodd yn pysgota ac yn hela, ac mae'n parhau i grwydro glannau'r afonydd, er ei fod erbyn hyn yn ei wythdegau. Ceir nifer o hanesion difyr wrth i Moc sn gydag afiaith am fynd chyn-arlywydd America, Jimmy Carter, i bysgota. Rhoddir cryn sylw hefyd i David James, Pantyfedwen un arall o ddynion mawr Sir Aberteifi, wrth gwrs.

Ond beth yw hunangofiant mewn gwirionedd? Heb os, hanes cyhoeddus Moc Morgan yn unig a geir yn y gyfrol hon. Yn wahanol, er enghraifft, i hunangofiant Bethan Gwanas sydd newydd gael ei gyhoeddi, ni chawn wybod fawr ddim am fywyd preifat Moc Morgan. A minnaun dod o ardal Tregaron roeddwn yn gwybod cryn dipyn am y gwrthrych eisoes, ac er i mi ddarllen y gyfrol hon teimlaf nad wyf yn gwybod fawr mwy amdano nag oeddwn cynt. Mewn cyfweliad diweddar dywedodd Eigra Lewis Roberts nad lle'r golygydd yw godror wybodaeth honno. Nid wyf yn gwbl siŵr a ydw i yn cytuno hynny heb rywfaint o gofnodion personol gall hunangofiant fod yn weddol foel.

Mae yma ychydig o fn frychau yr un mwyaf amlwg yw dyddiad marw Meirion, gwraig Moc, ond wedi dweud hynny maer naratif gan Lyn Ebenezer yn hynod o ddifyr. Os oes gennych unrhyw gysylltiad Sir Aberteifi, neu'n hoff o bysgota neu hela rydych yn sicr o gael blas ar y gyfrol hon.

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Prin all unrhyw Gymro fod wedi byw bywyd mor llawn Moc Morgan. Fei hadnabyddir yn bennaf fel prif bysgotwr ac awdurdod pysgota Cymru. Ond mae en llawer mwy na hynny. Bun was bach ar un o ffermydd mynydd Tregaron (er yn dal yn yr ysgol). Bun fyfyriwr, yn athro ac yn brifathro. Bun bl-droediwr peryglus. Bun gynhyrchydd dramu ac yn arweinydd llwyfan. Bun Gynghorwr Sir. Bun gyflwynydd radio a theledu. Bun saethwr ac yn heliwr.

Fel unrhyw Dregaroniad go iawn maen hanu o Ddoldre, y rhan or dref a ystyrir yn unigryw gan y rheiny a anwyd yno ar lannau afon Brennig. Mae Doldre i Dregaron yr hyn yw dalgylch seiniau Bow Bells i unrhyw Lundeiniwr go iawn. Ni allai neb fod yn fwy o Gardi o frid.

Bydd pysgotwyr, yn l eu beirniaid yn ei ymestyn hi wrth adrodd stori. Ond nid Moc. Teithiodd y byd benbaladr. Bun cyfeillachu ag enwogion mor wahanol r miliwnydd ar cymwynaswr Syr David James ar cyn-Arlywydd Jimmy Carter.

Ag yntau wedi hen groesi ei bedwar ugain oed mae en dal i bysgota ac i adrodd am y gamp ar lafar ac mewn print. Ni fydd yn sn am y pysgod a ddihangodd. Does dim llawer wedi llwyddo i wneud hynny. Dyma gyfrol a wna eich bachu ach rhwydo chwithau.
Diweddarwyd ar 06 Rhagfyr 2012
Rhwydo atgofion melys Moc


Does dim llawer o bobl yn gallu dweud eu bod nhw wedi pysgota gyda chyn-Arlywydd yr Unol Daleithiau, ond mi all Moc Morgan.


Mae byd a bywyd y pysgotwr enwog yn cael eu crynhoi mewn cyfrol newydd sbon y tymor hwn wrth i Moc edrych yn l a hel atgofion am fywyd hir a phrysur, gan gynnwys pysgota gyda chyn-Arlywydd yr UDA, Jimmy Carter.


Er bod ymestyn stori yn nodweddiadol mewn pysgotwyr ledled y byd, nid oes un gair o gelwydd iw gael rhwng cloriau hunangofiant Moc Morgan, Byd Moc, syn cael ei gyhoeddir tymor hwn gan Wasg Carreg Gwalch.


Yn wreiddiol o Ddoldre, Tregaron, roedd Moc yn un o bump o blant, ac fel y mwyafrif o ieuenctid yr ardal, cafodd ei drwytho mewn sbort cefn gwlad o oedran cynnar iawn. Yn wir, cymaint oedd poblogrwydd pysgota yn Noldre, cynhyrchodd y gymuned fach o 30 o dai 6 o bysgotwyr rhyngwladol yng nghyfnod Moc Morgan yn unig.


Dywed Moc: Mae blynyddoedd cynnar bywyd yn bwysig i bawb. Mi fues in lwcus i gael fy magu yn Noldre roedd yn lle bendigedig i rywun oedd chariad at sbort cefn gwlad, ac yn gyfnod braf iawn, er bod pethaun galed ar adegau ninnaun deulu eitha mawr.


Rhan oi addysg yn yr academi cefn gwlad, fel maen galw ei fagwraeth yn Noldre, oedd mynd i wylior athrylith Dai Lewis yn pysgota.


Dywed: Roedd Dai Lewis, un o gewri mwyar byd pysgota, yn byw i lawr y stryd i ni. Mi fues in ffodus iawn i Dai gymryd ataf i o oed cynnar iawn a gadael i fi ei ddilyn fel cysgod pob tro fyddain mynd lawr at yr afon i bystoga.


Roedd Dai yn genius. Roedd en gallu darllen afon yn wych, mor dda nes ei fod yn dal pysgod ym mhob man roedd en mynd! Roedd rhywun yn dysgu cymaint dim ond wrth ei wylio fe wrthi, ac roedd hin bleser cael bod yn ei gwmni a dysgu dan ei adain.


Yn ystod ei fywyd lliwgar bu Moc yn was bach ar un o ffermydd mynydd Tregaron, bun fyfyriwr, yn filwr, yn athro a phrifathro, yn bl-droediwr, yn gynhyrchydddramu, yn gynghorwr Sir, ac yn gyflwynydd radio a theledu. Ond er gwaethaf hyn i gyd, fel pysgotwr o fri maen cael ei adnabod yn anad dim.


Maer ffaith i Moc arwain tm pysgota cenedlaethol Cymru iw buddugoliaeth gyntaf erioed mewn cystadleuaeth ryngwladol yn fwy na digon odystiolaeth oi ddawn. Yn ystod ei yrfa bun dal pysgod mewn dros hanner cant o wahanol wledydd, o Tasmania i British Columbia, ac o Seland Newydd i Sweden.


Roedd tm pysgota cenedlaethol Cymru wedi bod yn cystadlun rhyngwladol ers 1932. Ron in gapten ar y tm am y tro cyntaf ym 1967, a dymar flwyddyn gyntaf iddyn nhw ennill pencampwriaeth ryngwladol, ac rwyn falch iawn o gael dweud i ni faeddur Saeson! meddai Moc.


Ychwanega: Fe fues in reolwr ar y gymdeithas bysgota genedlaethol am ddeugain mlynedd, ac yn y cyfnod yma fe ddechreuais i dm pysgota merched, tm pysgota ieuenctid, a thm pysgota anabl, ac maer rhain yn dal i fynd heddiw. Roedd pobl yn codi stŵr ar y pryd gan fy mod in annog merched i bysgota, ond ron in dipyn o arloeswr yr adeg honno, ac yn awyddus i bawb fwynhaur grefft.


Maen bosib mai ei agwedd arloesol at bysgota oedd y rheswm i Moc gael ymweliad go bwysig yn ystod Mehefin 1986. Fel prif awdurdod pysgota ei gyfnod, at Moc yr oedd cyn-Arlywydd yr UDA, Jimmy Carter, am fynd ar ei wyliau i ddal pysgod yng Nghymru y flwyddyn honno.


Dwi wedi cael sawl anrhydedd yn fy mywyd, ond mae cyfarfod a physgota gyda Carter yn sicr yn un or uchelfannau, meddai Moc, oedd yn dathlu ei ben-blwydd yn 84 oed eleni.


Bu treulio amser yng nghwmnir cyn-Arlywydd yn brofiad mawr ac er yr holl ofidiau cyn yr ymweliad, maer cyfnod wedi ei serion y cof ac yn dwyn atgofion melys. Mae Jimmy Carter yn cael y cyfle i bysgota afonydd goraur byd ond maer ffaith iddo ddod yn l i Gymru i bysgota yn dweud llawer am yr hyn sydd gennym ni iw gynnig.


Gydai ymweliad, fe sylweddolais mor wir ywr gred fod brawdoliaeth pysgotwyr yn diddymu ffiniau. Daeth hyn yn fyw iawn i mi pan glywais un or bodyguards yn dweud wrth eu pennaeth, Leave them to it theyre like brothers.


Y gwir yw, tydir pysgod ddim yn malio dim pwy syn dal y wialen - boed yn filiwnydd neun gardotyn, yr un ywr pysgota. Gallech chi fod yn bencampwr un diwrnod, yn dal llwyth o bysgod enfawr, ar diwrnod nesa gallech chi fod yn sefyll ar lan afon am oriau heb ddal dim byd. Ond dyna pam mae en rhoi cymaint o bleser i mi - maen cadw eich traed ar y ddaear ac yn eich atal rhag cymryd bywyd yn ganiataol.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gramadeg y Gymraeg
Peter Wynn Thomas
£19.99
 
Prynwch
Helpwch eich Plentyn/Help ...
Elin Meek
£4.99
 
Prynwch
Hosan o Bosau Nadolig i'r ...
Myfanwy Sandham
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch