Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Pafaroti Llanbed
Timothy Evans
ISBN: 9781845273613 (1845273613)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Lyn Ebenezer Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 136 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant Timothy Evans, y tenor, y ffermwr a'r postfeistr o Lanbedr Pont Steffan. Rhyw aelod o gynulleidfa gyngerdd wnaeth ei fedyddio yn Bafaroti Llanbed. Glynodd y llysenw ac fe'i ddefnyddiwyd yn helaeth gan gyflwynwyr radio a theledu fel Dai Llanilar a Jonsi. Mae'n llysenw perffaith ar gyfer y canwr hynaws o Silian yn nyffryn Teifi.

The tenor, farmer and postmaster from Lampeter was described as Lampeter's Pavarotti by a concert goer. The nickname stuck and this is how the singer from Silian is often introduced on TV and radio.
Fel merch a aned ar gyrion Llanbedr Pont Steffan, teimlwn fy mod yn adnabod un o gantorion enwocaf yr ardal yn lled dda. Mae llais Timothy Evans wedi swyno cynulleidfaoedd ac wedi treiddio i gartrefi nifer fawr ohonom dros donfeddi'r radio, ond er fy mod yn ei adnabod teimlwn yn chwilfrydig iawn wrth agor cloriau'r gyfrol hon am y tro cyntaf.

Yn wir, roedd darllen teitlau'r penodau yn creu chwilfrydedd mawr – pob un yn mynd â ni ar drywydd agwedd arbennig o fywyd Timothy Evans, â'r pennawd ‘Arch Noa’ yn gwbl berthnasol wrth ddisgrifio'r amrywiol adar ac anifeiliaid oedd yn lletya gydag ef. Etifeddodd Timothy ddiddordeb ei dad ym myd anifeiliaid, a phenderfynodd beidio mynd i goleg cerdd, ond, er hynny, enillodd wobr Canwr y Fwyddyn yn Llangollen yn 1991. Mae ei fagwraeth yn cael cryn sylw yn y gyfrol, a chofia'n annwyl am awyrgylch arbennig a difyr siop Silian dan ofal ei fam, ‘lle'r oedd cloch y drws yn canu'n amlach na chloch y til’ a’r teithiau pleserus gyda'i dad yn dosbarthu nwyddau amaethyddol ar hyd a lled cefn gwlad Ceredigion.

Dengys y pleser a gâi Timothy ar lwyfannau amrywiol yr agosatrwydd rhyngddo a'r gynulleidfa, a hefyd ei berthynas arbennig â'r rhai a oedd yn agos ato, megis ei fam a dderbyniai'r gwahoddiadau, y cyfeilyddion, a hefyd ei chwaer a fu'n gyfrifol am gyfieithu nifer helaeth o’i ganeuon. Mae ffotograffau'r gyfrol yn ychwanegu lefel bersonol at y gwaith, megis y llun o Timothy gyda Ray Gravell yn ei longyfarch.

Braf oedd darllen am ei gariad arall, sef ei anifeiliaid, a cheir nifer o hanesion amdano'n arddangos defaid a cheffylau mewn sioeau amrywiol. Roedd ei brofiadau doniol o golli hwrdd yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd a’i ddarganfod yn pori'n hamddenol braf yn y prif gylch yn creu darlun gwych.

Mae hiwmor yn sicr yn rhan annatod o bersonoliaeth Timothy; ar un llaw ceir darlun ohono'n eistedd tu ôl i gownter swyddfa'r post yn Llanbed yn tynnu coes gydag Alun a Kathleen, ac ar y llaw arall gwelir Annette Bryn Parri a Timothy yn cymharu dillad isaf papur yn Amsterdam – ie, doniol yn wir!

Fe wnaeth Timothy hefyd argraff fawr ar rai ymwelwyr â thref Llanbed, ac o ganlyniad disgrifiwyd ef gan un ohonynt, Pamela Petro, fel ‘reclusive, stunningly talented and almost magical tenor, the Postmaster of a little town in Wales’.

Mae’r daith yn ddiddorol ac er iddo fentro dramor ar gyfer ambell berfformiad, mab ei fro yw Timothy, a phobl Llanbed a’r gymdeithas o amgylch y dref fach honno sy'n hollbwysig iddo. Dyma hunangofiant difyr iawn am lwyddiant mab y filltir sgwâr go iawn.

Tegwen Morris


Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Sesiynau Arwyddo

Bydd cyfle i gael yr hunangofiant, ‘Pafaroti Llanbed’ wedi'i harwyddo gan Timothy Evans yn Siop y Smotyn Du, Llanbed ddydd Sadwrn, 19 Tachwedd rhwng 10.30 a 12.30 y bore ac yn Jac-Do, Aberaeron rhwng 1.30 a 2.30 y pnawn.

Dydd Sadwrn, 26 Tachwedd - Siop y Pentan, Caerfyrddin rhwng 11.00 a 12.00 o'r gloch.

Dydd Mawrth, 29 Tachwedd yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd – Stondin Canolfan Bryn Myrddin (Pafiliwn Siopa 1) rhwng 12 a 12.30; Stondin Siop Inc a Chyngor Llyfrau Cymru (Neuadd Anrhegion) rhwng 1 a 1.30 y pnawn.

Nos Iau, 1 Rhagfyr yn Noson Fictorianaidd Aberteifi yn siop Awen Teifi am 6 o’r gloch.

Dydd Sul, 11 Rhagfyr ym Marchnad Nadolig Bont ar stondin Siop Inc rhwng 1.00 a 2.00 y pnawn.

Bydd sesiwn arwyddo hefyd yn Siop Iago, Castell Newydd Emlyn – dyddiad i’w gadarnhau.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rheolau'r Ffordd Fawr (2007)
 
£2.50
 
Prynwch
Meddwl a'r Dychymyg ...
Simon Brooks
£4.99
 
Prynwch
1970S Childhood, A - From ...
Derek Tait
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch