Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Stori Sydyn: Dyn y Syrcas
Derfel Williams
ISBN: 9781847710352 (1847710352)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2008
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm, 90 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £1.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Un o gyfrolau byr a chyflym yn y gyfres Stori Sydyn. Hanes difyr un dyn a benderfynodd droi ei gefn ar fywyd arferol i weithio mewn syrcas ...

A title in the short and fast-paced series Quick Reads. The extraordinary true story of a man who decided to turn his back on a conventional life in order to work in a circus.
Cawn hanes breuddwyd plentyn yn datblygu i fod yn ddegawd o weithio a theithio yn y llyfr Dyn y Syrcas, llyfr syn ychwanegiad lliwgar ir gyfres Stori Sydyn. Derfel Williams, brodor o Borthmadog sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd, ywr awdur, ac wrth ddarllen ei hanes fel dyn y syrcas, cawn hefyd gipolwg ar ychydig o hanes byd y syrcas ai brofiadau o fod yn rhan ohono.

Ceir cychwyn eithaf doniol gydar awdur yn cofior bore Sul pan sylwodd ar bŵdl du yn dreifio lorri i lawr y Stryd Fawr ym Mhorthmadog. Wyth oed oedd Derfel ar y pryd, ac o fewn ychydig, sylwodd mai lorri o dramor oedd hon gydar pŵdl yn eistedd yn sedd y pasinjyr. Merch ifanc gyda gwallt coch cyrliog oedd y gyrrwr, ac wedi i Derfel roi cyfarwyddyd iddi ar sut i gyrraedd y Traeth, rhoddodd ddarn o bapur iddo yn ei wahodd i weld syrcas y Fossett Brothers. Bore drannoeth roedd y bachgen busneslyd draw ar y Traeth yn gwylio beth oedd yn digwydd.

Maen dal i gofio oglaur babell gyntaf yna, ac maen debyg fod hyn yn dangos ei fod wedi ymgollin gyfan gwbl ym myd y syrcas pan oedd yn blentyn ifanc. Roedd yn waith anodd perswadio'i rieni i roi sl bendith iw syniad o deithio gyda syrcas. Ond cafwyd cyfaddawd gyda Derfel yn cwblhau cwrs yn y Coleg Normal ym Mangor yn llwyddiannus yn ogystal neilltuo amser ir syrcas.

Yn y llyfr cawn hanes manwl y teithiau ar troeon trwstan, a diddorol oedd darllen fod y perfformiwr o Borthmadog wedi bod yn rhan or un sioe r ferch wallt coch a roddodd y gwahoddiad iddo ir syrcas ar y Traeth yn nyddiau ei blentyndod. Efallai ei fod yn manylu gormod ar adegau trwy sn am allu a chyfraniadau perfformwyr unigol. Ond yn sicr dyn y syrcas oedd Derfel Williams, a llwyddodd in cyflwyno ir byd arbennig ar cymeriadau hynod syn rhan ohono.

Ar waethaf y mwynhad, peidied neb meddwl mai rhyw stori dylwyth teg llawn hapusrwydd sydd yma. Wynebodd Derfel adegau pur anodd wrth deithio ym Mhrydain a thramor. Ond ar waethaf y cyfan – gwireddwyd breuddwyd. Bellach mae Derfel yn gweithio i Radio Cymru yng Nghaerdydd gydar dillad lliwgar yn y cwpwrdd gartref ym Mhorthmadog. Tybed a fyddant yn gweld golau llachar y syrcas unwaith eto? Amser a ddengys . . .

Ioan Hughes

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Daw Derfel Williams o Borthmadog ac ymunodd a'r syrcas ar ol gorffen ei gwrs yn y Coleg Normal, Bangor. Mae bellach yn gweithio i'r BBC yng Nghaerdydd.
Gwybodaeth Bellach:
"Gwallgof neu beidio, roeddwn i wedi gwirioni 'mhen efo'r syrcas. Rhaid 'mod i'n rel niwsans, yn eistedd ar y wal wrth giat y Traeth ym Mhorthmadog drwy'r dydd, bob dydd ac yn holi pawb oedd yn ymwneud a'r syrcas."
Gadawodd y syrcas ei farc ar Derfel Williams, craith sydd yn dal i gosi ambell dro hyd heddiw. Yma mae'n cofnodi ei hanes yn dilyn ei freuddwyd ac yn ymuno a'r syrcas yn ei ieuenctid, gan grwydro Prydain a Ffrainc fel "ringmaster" a pherfformiwr heb ei ail.

Mewn Cyfrol newydd mae Derfel Williams o Borthmadog yn disgrifio ei brofiadau yn crwydro Prydain a Ffrainc yn gweithio fel Ringmaster i gwmnau syrcas. Ers iddo weld criw 'y Brodyr Fossett' gydau pabell fawr ym Mhorthmadog yn fachgen bach roedd Derfel Williams wedi cael ei fopio yn llwyr gan fyd lliwgar y syrcas. Yn ddisgybl ysgol ac yn fyfyriwr yn y Coleg Normal byddai yn treulio ei amser hamdden gyda chriw'r syrcas, ac unwaith iddo adael y coleg dysgodd sut i jyglo a balansio cleddyfau a cododd ei bac.

Anton Callini oedd ei enw llwyfan ac maer gyfrol Dyn y Syrcas yn bortread cignoeth o fywyd caled a difyr Derfel wrth iddo weithio oriau annynol, yn byw mewn carafn fach ac yn crwydro o dre i dre. Maer gyfrol yn cynnwys storiu a phortreadau o rai o adar brith a chymeriadau lliwgar byd y syrcas yn ogystal ag atgofion melys am nosweithiau llawn hwyl a chyffro ac ambell i fflop.

Mae bron i wyth mlynedd bellach ers perfformiad olaf Derfel, ac erbyn hyn maen gweithio ir BBC yng Nghaerdydd, ond maen dal i hiraethu am ei fywyd yn y syrcas.

Mae fy ngwisgoedd disglair yn parhau i hongian yn y cwpwrdd gartre ym Mhorthmadog ac yn aml bydda in teimlo hiraeth am y goleuadau ac arogl y llwch lli. Ond wrth edrych ar y glaw ar gwynt yn chwythu yn erbyn ffenest fy fflat, dwin meddwl mai aros yn y cwpwrdd fydd y secwins. Am y tro, beth bynnag.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Stori Sydyn: Y ...
Gary Slaymaker
£1.99
Cyfres Stori Sydyn: Tacsi ...
Gareth F. Williams
£1.99
O! Tyn y Gorchudd ...
Angharad Price
£8.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dan Bwysau
John Alwyn Griffiths
£8.50
 
Prynwch
Saesneg
Head in the Clouds - ...
Boyd Clack
£10.00
 
Prynwch
Plant
Caffi Merelli
G. R. Gemin
£7.99
 
Prynwch