Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cofio Grav
ISBN: 9781847710451 (184771045X)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2008
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Keith Davies Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol deyrnged i'r gŵr o Fynyddygarreg, Ray Gravell, a fu farw yn ddisymwth yn 2007. Casgliad a geir yma o bob math o deyrngedau a cherddi i Grav, wedi ei olygu gan ei gyfaill Keith Davies. Cynhwysir cerddi gan Tudur Dylan, Gwyn Thomas, ac eraill. Mae hefyd yn cynnwys teyrngedau ac ysgrifau gan awduron megis Dylan Iorwerth a Bethan Gwanas. Mae'r rhagair gan Hywel Teifi Edwards.

A tribute volume to the man from Mynyddygarreg, Ray Gravell, who died suddenly in 2007. It comprises a variety of tributes and poems to Grav, edited by his friend and colleague Keith Davies. It includes poems by Tudur Dylan, Gwyn Thomas and others; and tributes and essays by authors such as Dylan Iorwerth and Bethan Gwanas. The preface is by Hywel Teifi Edwards.
Pob parch i bob sgrifennwr a bardd a darlledwr, y teyrngedau gorau a glywais i oedd y rhai a ddaeth gan ffrindiau a phobol leol, gan gynnwys y dyn bara. Un o sylwadau Dylan Iorwerth yn y Western Mail yn ei ymateb o i farwolaeth yr anfarwol Ray Gravell fis Hydref y llynedd.

Celwydd ac anghrediniaeth dynar ymateb ir newyddion sydd yn cael ei amlygu yn y gyfrol fod y cawr o Fynydd y Garreg wedi marw dramor ac mae Dylan Iorwerth yn crynhoir cyfan yn ei baragraff cyntaf: Celwydd, meddwn i, wrth weld y papur newydd. Camgymeriad ofnadwy. Nonsens. Doedd dim posib bod Ray Gravell wedi marw.

Ac mae hynny'n crynhoi yn berffaith Cofio Grav; wedi'i olygu gan Keith Davies.

Er fy mod i'n gweithio yn yr Adran Chwaraeon yn y BBC, doeddwn i ddim yn adnabod Grav, ond mae pob agwedd oi fywyd ar gael yn y gyfrol hon. Y cymeriad ei hun, y chwaraewr rygbi, y dyn teulu, y cyfaill, y darlledwr, Grav ar Eisteddfod, yr ymateb cyntaf iw salwch, y dewrder wrth iddo frwydron l, ac yna'r ergyd fawr, y tristwch, yr ymateb iw farwolaeth ar holl deyrngedau.

Dyna i chir Athro Hywel Teifi Edwards yn ei ddisgrifio fel Fitamin C o Gymro; y darlledwr Hywel Gwynfryn yn dweud iddo sgwrsio a holi dros hanner can mil a mwy o bobl ers cychwyn darlledu ar Radio Cymru, ac yn sn am ymweld r cartref ym Mynydd y Garreg, a Dad yn chwyrnellu fel gwallgofddyn yn ei gadair olwyn ai wraig Mari yn ganol llonydd y teulu. Dyna un sgwrs, meddai, oedd yn mynnu aros yn y cof.

Fe gawn ni hanesion amdanon chwarae rygbi dros Gymru gan Huw Llywelyn Davies, ac yntaun sn amdanon marw 35 mlynedd ir diwrnod bron ir funud pan enillodd Llanelli ei buddugoliaeth gofiadwy yn erbyn y Crysau Duon.

Mae yna deyrngedau mewn ysgrif ac mewn barddoniaeth o bob rhan or byd. Gwelir cymeriad Grav yr un cyhoeddus hyderus oedd yn llenwi ystafell ac yn creu argraff ar bawb oedd yn ei gyfarfod, ac etor ochr ansicr pan oedd e bob amser yn holi hwn ar llall a oedd e wedi gwneud yn iawn ai peidio, pa un ai ar gae rygbi neun cyflwyno rhaglen i Keith Davies.

Maer gohebydd rygbi Peter Jackson or Daily Mail yn trafod Grav ac yn sn fod curo Lloegr i Grav fel rhyw ffordd fach i wneud yn iawn am ganrifoedd o anghyfiawnder. Ac eto, roedd chwaraewyr Seisnig o'r un cyfnod ag ef fel Bill Beaumont, Fran Cotton, Roger Uttley a Peter Wheeler yn ei garu.

Yn naturiol, mae yna hiwmor wrth i Dafydd Hywel sn am ymateb Peter O'Toole ir ffaith fod Grav yn cydactio ag o yn y ffilm Rebeccas Daughters. Ac wedi iddo actio rhan dyn hoyw yn y gyfres Tair Chwaer fod un gŵr wedi ei gyfarch gan ddweud: Ti'n foi dewr achos bo ti wedi dod mas. Ymateb Grav oedd: Mas o ble?

Ac i gloi, ei gyfaill agos, John Hefin, John ODreams i Grav. Grav oedd cwmpawd calon John ODreams, ac mae ef yn sn am gael y corff adref, y cynllunio o ran yr angladd, y trefniadau o ran cael miloedd i dalu teyrngedau yn y Strade hyd at y gwasanaeth ir teulu yn Horeb.

Dydw i erioed yn cofio'r fath ymateb yn dilyn marwolaeth unrhyw Gymro. Ac roedd yr ymateb o ran teimlad ac emosiwn yn anhygoel. A dyna sydd iw gael yn y gyfrol. Tameidiau fan hyn a fan draw o gymeriad a bywyd lliwgar Grav. Atgofion iw trysori, heb os. Pum punt yw pris y gyfrol; o ran gwerth, maen amhrisiadwy.

Ian Gwyn Hughes

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Cyfrol deyrnged i'r gŵr o Fynyddygarreg, Ray Gravell. Yn dilyn ei farwolaeth disymwth yn 2007 cyflwynwyd pob math o deyrngedau a cherddi i Grav, ac yn y gyfrol hon cesglir y cyfan ynghyd gan ei gyfaill a'i gydweithiwr Keith Davies. Mae'r gyfrol yn cynnwys cerddi gan Tudur Dylan, Gwyn Thomas, Myrddin ap Dafydd, Ceri Wyn Jones ac eraill. Mae hefyd yn cynnwys teyrngedau ac ysgrifau lu gan awduron fel Dylan Iorwerth, Angharad Tomos a Bethan Gwanas. Ysgrifenwyd y rhagair gan Hywel Teifi Edwards.

Llyfr Newydd i Gofio Grav

Ar Fawrth yr 2il fe lansir llyfr newydd er cof am Ray Gravell a hynny mewn cyngerdd arbennig yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin lle bydd pobl yr ardal yn talu teyrnged ir cawr o Fynydd y Garreg.

Mesur or parch sydd i Ray ywr ffaith ir holl docynnau ar gyfer y noson werthu o fewn awr i fynd ar werth. Maen sicr y bydd y llyfr Cofio Grav hefyd yr un mor boblogaidd, yn arbennig gydag elw or gyfrol yn mynd i Gronfa Goffa Ray Gravell.

Maer gyfrol yn cynnwys teyrngedau lu gan bobl yn cynnwys prifeirdd, gwrandawyr ei raglen radio, gwleidyddion a chwaraewyr rygbi. Maer gyfrol hefyd yn cynnwys degau o luniau gwahanol o Ray o sawl cyfnod gwahanol yng nghwmnir bobl hynny oedd yn golygu cymaint iddo. Golygydd y gyfrol yw ei gydweithiwr yn Radio Cymru, Keith Davies, ac meddai Keith: Mae fy niolch yn fawr ir holl gyfrannwyr, cyffredin ac ysgolhaig am fod mor barod i gyfrannu, ac yn arbennig i Alun yn Y Lolfa am ei holl waith, ond maen diolch yn bennaf i Grav am ysbrydolir fath eiriau.

Yn l Lefi Gruffudd or Lolfa: Bur ymateb gan feirdd, llenorion a ffrindiau ir gyfrol yn anhygoel. Cafwyd degau o englynion a nifer fawr o deyrngedau ardderchog iw cynnwys yn y gyfrol. Maen diolch yn fawr ir holl gyfranwyr am eu cymorth parod, a gobeithiwn fod y llyfr yn deyrnged deilwng i un on harwyr pennaf.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfaill Neu Gaethwas? ...
Ceri Thompson
£5.99
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 26. ...
Dewi Pws Morris
£6.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 31. Y ...
Gareth Edwards
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch